Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

18 Temmua 1950 Şehir I GÜN ÜN M E V Z U LA RI 1 =haberleri Nuamele İşitme hassası ve Eskî Milletler Cemiyeti vergisi hınası hapishane oldu gürültülerin zararları O uncü 1 \ 1 \ NASILJ)LACAK tfazan: e aiddir. DÜNYA HARBİ Ingillz glzlî Î J T 7 M NALINA t l H l 1 M1HINA I {[ Tüı kiyede neşir hakkı yalr.ız «CUMHURİYET) Istihbarat İzmirde «espionnite» hastalığı üyük Millet Meclisinin, yaz tatiline başlamadan evvel kabul ettiği yeni Pasaport kanununun yürürlüğe girmesi üzerine ecnebiler memleket dahilinde serbestçe seyahat edebileceklerdir. Dı§ İşleri Bakanı sayın Fuad Köprülü, «Yasak böjgelerin asgarl hadde indirildiğini, ecnebilerin memleket içinde serbest gezebilmelerinin sağlandığını ve artık karakol karakol dolaşmalanna lüzum kalmadığını, Genelkurmay Baş kanlığınm da bu hususta azamî kolaylığı temin ettiğini» söylemiştir. Memleketimizde oturan %Teya seyyah olarak gelen ecnebilere karşı bizi gülünc bir mevkide bırakan acayib mevzuatm kaldınhnış obnasını memnunlukla karşılamamak , kabil değildir. İkinci Dünya Harbinden çok daha evvel bizim Genelkurmayımızı, Fransızlaıın «espionnite» dedikleri casus korkusu hastalığı sarmışh. Bu hastalıkla fena halde sinirleri bozulan bir zihniyet, memlekete gelen her ecnebi>i casus telâkki eder ve aözde bu casuslann faaliyetlerini önleyecek bir takun tedbirler alırdı. O zaman bu tedbırleri alanlar danlmasınlar ama, bunlar kocakan ilâcı dediğimiz neviden saçma tedbirlerdi ve casusluğu asla önleyemediğini kendileri de pekâlâ bilirler. Meselâ kışın Beyoğlunda oturan bir ecnebi yazm Büyükadada oturaıak isteyince karakol karakol dolaşıp ikamet tezkeresl almağa mecburdu. Halbuki casusun iyisi yabancıdan değil, yerliden olur. Çünkü yerli casus hiç şüpheyi celbermeden çalışabilir. snbaylarırıdan: Phlllipp Reyno'ıds yo'an İsviçreyi «dünyadaki bütün geçirmişler ve kendi propagandaları kapitaüstlerin sıamağı, altınlarını için kullanmağa baslamışlardı. Son gömdükleri mağara» olarak tavsîf derece yeni usullerle güzel resimli ecî:yorlardı. mecmualar basan bu müessesede İste, İsviçrenin bu kabahati ('.) şimdi Ruslar fransızca ve almanca Rusva tarafından istilâsı için ıcâfi mecmualar basıvorlar ve, şüphesiz, ve meşrj bir sebeb sayıhyor. insan kendilerini metheden yazdarla dolık tarihinin hiç affetmiyeceği bu lu olan bu neşriyaü, mümkün oltecavüz hareketi haklı gösterilme duğu kadar geniş bir sahaya dağıtğe calışılıyordu. mağa calışıyorlardı. Yüzlerce yıldanberi Avrupa ortaHastaneler memleketi sında bir sulh ve sükun abidesi oAdaraımız bu teşkilâtın nakliye larak yükselen İsviçre, bu âni ta içlerinde çalışıyor, bu suretle hearruz karşısmda şaşırmıştı. FaKat men hergün İsviçrenin büyük şeşa^kmlığı, kendisini nasıl müdafaa hirlerini dolasıyordu. edeceğini bilememekten jleri gelOnun vercliği malumata söre, miyordu. Bu şaşkmlık, Rusların Ruslar Cenevreyi işgal eder etmez insanlığa sığmaz derecede kötü ha eski Milletler Cemiyeti binasını rek?tleri karşısında duyulan hay hapisane haline getirmişlerdi. Çünretti. kü kendi borulanm öttürebilmçk Müdafaaya gelince. fsviçreliler, için tevkif ve hapsetmek mecburiasırlardanberi harb yüzü görmem.ş yetinde kaldıklan İsviçreliler o kaolmalanna rağmen, diişmana nasıl dar çoktu ki bunları koyacak yer mukavemet edeceklerini gayet iyi bulamıyorlardı. biliyorlardı. Ruslar, Milletler Cemiyetine TsRuslar. bundan evvel başka mem viçrelileri doldururlarken hastaneleketlerde de olduğu gibi, ilk dar leri de kendi yaralılarile doldurubede, milletin şaşkmlığından ve ha yorlardı. Civardaki dağlarda çarzırlıksız bulunuşundan istifade e pışmalar devam ediyor, şehirlere derek, epey toprak kazanmışlar, hergün yüzlerce, binlerce yaralı gefakat sonra duraiarmşlardı. Bu liyordu. hâdisede şaşıran biri daha varsa o Berne'deki bütün oteller ve resda, muhakkak Kİ, Fusya idi. Sulh mî daireler işgal kuvvetleri tarafınçu ve sakin bir milîet olan İsviçre dan musadere edilmişti. Buralara lilerin, kendilerini hiç bir surette askerî kuvvetler, polis teşkilâtı, müdafaa edemiyeceklerini sanan yerleştirilmiş, bir çoğu da generalRuslar, bu mületin damarında gizli lere ve ailelerine ikametgâh olarak bir kuvvet olarak daima mevcud verilmişti. bulunan vatan sevgisinin şahlaruFakat, şehirlerde göze en fazla şı karşısında şaşırmışlardı. çarpan şey, hastanelerin yaralılarla Ruslar müdafaada dolması ve mevcudlar yetmediği İsviçre hakikaten güzel bir mü için, daha bir çok binaların hastane dafaa nümunesi veriyordu. şekline konulmasıydı. Anlaşıhyordu Memleketin craşağı» kısmı bir ıki ki, Ruslar yaralılannı kendi memgünde işgal edildiği halde, geri ka leketlerine veya peyk devletlere lan kısımlar, Rusîann bütün gay göndermekten kaçınıyorlar, bu suretlerine ve gittikçe şiddetlendir retle oradakilerin maneviyatını kırdikleri taarruzlarına rağmen, inadcı maktan korkuyorlardı. bir mukavemet gösteriyordu. Bundan başka, İsviçre güzel biÖyle olmuştu ki, Ruslar istilâ naları, rahat otelleri çok olan bir kuvveti olarak kullandıklan ordu yerdi. Böylece, Rus yarahlan kenları şimdi müdafaa kuvveti haline dilerine iyi bir istirahat yeri bulgetirmişler ve işgale devam yerine muş oluyorlardı... müdafaaya çekilmişlerdi. Pek güİşgalin asıi sebebi lünc bir tabirle uasi» ad:nı verdikGene adamlanmız vasıtasile İsleri bu İsviçreliler, dünyanm hiç bir viçreden aldığımır gizli malumatkanununa, insanhğın hiç bir kaide tan, burayı işgale Rusyanın neden sine sığmıyan bu çirkin tecavüz lüzum gördüğü iyice anlaşıhyordu. karşısında hakkın haksızlığa karşı Meğerse Ruslar Batılı kapitalistisyanını temsil ediyoılar, haksızlığa leri para hırsile ve soygunculukla uğrayan bir milletin, kendisi küçük itham ederlerken, onlara isnad etde olsa ne büyük bir kahramanlık tikleri suçlan kendileri işlemeğe destanı yaratacaemı gösteriyorlaıdı. hazırlanıyorlarmıs. Zira, bir iki Ruslar, kara kuvvetlerinin du gün içinde bütün İsviçre bankalan ralaması üzerine, hava bombar Sovyetlerin musaderesi altına girdımanlarını daha şiddetlendirdiler. miş ve yalnız memlekete değil, İsvioredeki adamlarımızdan aldığı milletlerarası bir çok müesseselere mız haberlere göre, bilhassa Bâle veya eşhasa aid »ervetlere de el şehri çok şiddetli bir bombardımana konulmuştu. uğramışü. Böylece, Ruslar «dünya kapitaKızıl kuvvetler, sayıca nisbet ka listlerinin sığınağı» dedikleri yeri bul etmiyecek kadar üstün oldukla işgal ve içindekileri yağma etmiş on ve tasavvur edilemiyecek kadar luyorlardı. Rusya bu hareketile zulüm, işkence ve hileye başvur milletlerarası hukuk bakımından dukları için en nihayet memleketin ne kadar büyük bir suç işlemiş. obüyük bir kısmını işgale muvaffak lursa olsun, muhakkak ki kendi oldular. Fakat mukavemet hâlâ hesabma kârlı hareket etmişti. Çündevam ediyordu. kü, harb masrafile harcadığı kendi Vakıâ, müdafaası zor olan ve mu altmlannın yerine koyabilecek mukavemet ettikçe yakılıp yıkılmak azzam bir servet elde etmiş olutehlikesine maruz kalacak bulunan yordu. büyük şehirler teslim olmuştu. Lâ Bütün bu hâdiseler cereyan ekin, İsviçreliler teslim 4 olmamışlar derken biz de boş durmuyor, teşdı. kilâümıza mümkün olduğu kadar Silâhı bırakmıyan mağlub sayılmaz genişletmeğe çahşıyorduk. VaziyeRuslann «tasi» dedikleri bu mil tin vahimleşmesi bizi işlerimizde liyetçi İsviçreliler, dağlara çekil aceleye sevkediyor, adamlanmız da mişler, yiğitçe bir mukavemete herhalde bunu takdir ederek, eskigeçmişlerdi. Şüphesiz, büyük şehir sinden daha iyi çalışıyorlardı. Kurler işgal altmda olduğu için, bu duğumuz şebeke, takib edilen usul mukavemet hareketine dair dünya sayesinde, çok iyi netice veriyorkâfi derecede malumat alamıyor du. du ve herkes İsviçre tamamile işgal GELECEK YAZT: Yeni atom edildi ve susturuldu sanıyordu. Halbuki İsviçredeki gizli teşkilâ bombalan ve Rus casusluğu. tımız bize hâdiseleri günü gününe Beyaz Kundura giyenlere müjde ve bütün tafsilâtile bildiriyordu. Bu Bu kerre beyaz dı'ri keten ayakraporlardan öğrendiğimize göre, İsviçre mağlub olmamıştı. Silâhı el kabılanna mahsus mayi halinde den bırakmamış olan bir millete «NUGGET» boyası piyasaya gelmiş ve her yerde satılmaktadır. mağlub olmuş denemezdi. Diğer taraftan, Rusların işgal ede Eğer bu boya, beyaz süed veya bildikleri şehirlerde neler yaptıkla 'seten ayakkabılara sürülürse, onnna dair de birçok malumat alıyor ları asla bozmaz. bilâkis onlan taduk. Adamlanmızdan biri Parisle mile yeni vazîyette gösterir. Sabitİsviçre arasında sık sık gidip geli tir. Çoraplan ve elbiseleri kirletyordu. Ruslar bir İsviçre şehrinde mez. Yeni hükumetin, vergiyi yaygın hale getirerek nisbetleri Euslann ve Rus peyklerinin rad ki büyük bir yayın evini ellerine azaltacağı anlaşılıyor Milli bütçemizin gider kısmında yeni hükumetçe yapılmakta olaD luktan perişanım.» diye acı acı derd Gürültü ile mücadele meselesi küçük çaptaki tasarruflar, yerli sa zaman raman günlük gazetelerde yanmıştı. nayi işletmelerinin ağır bir yük al bahis konusu olmuş, bazan beleBerlinde 78 odalı bir pansiyotında kalmasına sebeb olan mua diye emirlerile, bazan da vatandaş nun bir odasında idim, her odada bir radyo çaldığı halde holde bulumele vergisi üzerinde de durmaya şikâyetile önlenmek istenilmiş ise nan bir kimsenin radyo sesi duycesaret vermektedir. Çok toplu ve de daha ileriye gitmek mümkün muayyen sınıflardan almması dola olamamıştır. Son günlerde bu ko akşam belli saatlerden evvel ve nede çalışacak ve ameüyat yapacak masına imkân yokrur. Halbuki bizyısile büyük ıstıraba sebeb olan nunun daha ehemmiyetle ele alın sonra gürültü çıkarmak, işitme iji vücud ve dimağın feci halini lut de radyo neşriyatını, olduğu gibi, muamele vergisinin, çok daha yay dığını görüyorum. «Cumhuriyet te yeni ve dimağ ruh sinir istira fen düşününüz. Istirahat ve sağlık sokaklarda ve meydanlarda takib gın ve o nisbette hafif bir hale ge değerli bir yazarm açık iki mek hati düşünülerek yasak edilmiştir. hürriyetimizi kaçıran bu kuvvetle etmek kabildir. Bütün gün vücud veya dimağı kim uğraşacakür? tirilmesi ötedenberi arzu ediliyor tubile alâkanız istenilmekte, bir Sayın Başbakan, memlekette güdu. grup vatandaş h rafmdan «Gürültü ile çalışan insaniann istirahat zaAvrupa ve Amerikada hastanele rültü ile mücadelenin bir Belediye Muamele vergisini ıslah maksa ile mücadele cemiyeti» kurulmakta manlarında tam bir rahatlık iste rin bulunduklan caddelerin iki ta işi olmaktan ziyade hükumet işi dile İstanbul Defterdarlığında ku olduğunu ve nihayet geçen günkü mesi hakkıdır. Bundan dolayıdiT rafma (hastane gürültü edil olduğuna kaniim 3elediyeıerin burulan komisyonda bu düşünce üze ;azetelerde İstanbul Vali ve Bele ki bir çok kimseler daha az gürül mez) levhalan asılmıştır. Bu su nunla başa çıkamadıklarını görürinde durmuş, hazırladığı rapord? diye Reisinin başkanlığında «gürül tülü olan şehir kenarlannda otur retle mutlak bir istirabat ve ses yoruz. Görme duyumuzu bozan vergiyi yaygın hale getirmişse dt tü ile mücadele» etmek üzere bir mağı tercih ederler. Fakat maalesef sizliğe muhtac hastalann rahatlık trahum hastalığına karşı hükumetbizde şehir varoşlan da şehir içi ları emniyet Bİtına alınmıştır. Iki çe girişilen «trahum mücadelesU gelir mülâhazaaile vergi yükünü toplantı yapıldığını oloıdum. hafifletici tedbir olarak fazla bir Şimdiye kadar yazılan ve söyle •:adar hattâ daha fazla gürültülü aydır bacağımdaki kemik kınğının gibi işitme duyumuzu za'fa uğratan, ıstırabından uyuyamıyan bir dosruh sinir sistemimizi bozan güşey gösterememiştir. nenler gürültünün hoşa gitmeme dür. Yapacağı tasarruflar sayesind» sinden ve vatandaşı rahatsız etmiş Şehirden oldukça uzakta bir tumu ziyaret ettiğim zaman «gün rültü ile de mücadele lâzımdır. Bu gelir mevzuunu ikinci plâna alan olmasından ibarettir. Ben bu mek köyde yazlıktayım. Köyün iki yaz lerce uykusuzum, ıstırabımı unut mücadele tamamile masrafsız fakat yeni hükumet, şimdi muamele ver tubumla gürültünün işitme orga lık sinemasını gece yanlarma ka tum lüminal ahyorum. Tam uyüyalnız ciddî bir gayretle kabildir. gisini ıslah yolunu tutmuştur. Yen; nımızda ne gibi zararlar yaptığmı, dar yatakta takib etmek kabildir. vacağım zaman sahur davulu kula Bunu da sizin makul görüşünüzden hükumetin, eski raporu daha mak en değerli duyularımızdan birini Sabah 6,55 rrenine yetişerek hasta ğımın dibinde vuruluyor, uykusuz bekliyoruz. sada uygun bir hale getireceği vp nasıl yavaş yavaş felce uğratmakta bu vesile ile vergi nisbetlerini, ver olduğunu misallerle anlatmağa çagiyi yaygın hale getirerek hafifle ışacağım. Gürültünün kulaklara yaptığı zararlardan başka sinirruh teceği anlaşılmaktadır. sistemine olan fenalıklannı da ihBatı Almanya ile ticaret anlaş tisasım haricinde olduğundan ehline bırakıyorum. Yabancılan hem güldüren. hem ması görüşmeleri kızdıran, bizleri de üzen bu acayib Gürültülerin fiziyolojik tahribatıTürk ticaret heyet'.nin Frankfurttaki mevzuatın kaldırılmış olman pek gayretlerinden yeni ve mühim bir neti na geçmeden kısaca işitme fiziyoce alınmasına pek iltimal verilmemek ojisinden bahsetmeği faydalı görüyerindedir. Bu cümleden olarak tedir. Müttefiklerin kıymetli Mr lhrac yorum. kaldmlması icab eden bir de ecnepazarı olan Batı Alrr.anyada, Türk ihbilerin evlerinde radyo dinlemeleSesler dalga halinde iç kulakta rac emtiasına ne jok 1de ve ne nisbette rine çıkanlan manasız güçlükler yer aynlacağı bütün tacirlerl düşün bulunan ince sinir liflerirHe yapılvardır. Üç sene evvel bu sütunda c'ürmektedtr. Aynı düşünceyle hareket mış Basilaris zarı üzerindeki corti İzmirde ikamet eden bir ecnebi ile eden ticaret heyetimlz, 1.5 aydanberi organına ulaşır. Yapılan ince arasBatı Almanyada bir netice alanıarr.ışBebekte oturan bir İngilizden aldıtırmalarda basilaris zarda 12 24 tır. ğım mektublar üzerine bu acayib Anlaşraa. alevhimlze tecelli edecek bin kadar ince mikroskopik lifin güçlükleri belirterek kaldınlmalanbir şekil aHıŞı an, daha müsaid fart bulunduğu kabul edilmiştir. Her nı istemiştim. Bir kaç gün önce izlar altında Batı Almanyaya emtia sev lif kendi karakterindeki sesi almak mirde oturan bir ecnebiden bu mev kedenler arasında büyük memnuniyet .•azifesile mükelleftir. İç kulağa sizllk hasıl olacaktır. gelen sesler burada basit ses ele Dokuz ay yerine yedi ay hamile ce fennin canh mahluki.tın neşvü göstereceklerdir. Bilfarz bir kadın zu üzerine yeni bir mektub aldım. Pasaport almak kolaylaşü mentlerine ayrılır ve corti orga lik.. işte fennin bize getirdiği en nemasına daha fazla müessir ola bu suretle iki yıl içinde dünyaya Hulâsası şudur: Merlyete giren yeni Pasaport Kanu nmda bulunan aynı resonnance son yenilik. Unutmadan hemen ilâ mıyacağma kanaat hasıi clmuştıl. üç çocuk getirebiieceği gibi on iki •Izmirde oturan yabancılarm evlerinde bir radyo bulundurabilmeleri için, nuna göre. dışarıdan memleket;mize daki tüylü sellüler tarafından alıGörünmez, bilinmez, sezilmez mania çocuk yapmak için eskisi gibi 13 Ankaradan en az 6 ayda alabildiklerl geleceklerle, ecnebi memlekete gidecek nır ve beyindeki işitme santralına e edelim ki yedi ayda dünyaya lar bu çetin yolu geçilmcz bir hale yahud 14 yıl beklemiyecek, bu işi müsaade. üç yıl önce Cumhuriyet ;elen yavru, normal ağırlıktadır. vatandaşlar da buyük kolaylıklar göregider. Biz de o sesi işitmiş oluruz. 8 yıl gibi kısa bir zamanda başara ve La Republique'te yaptığınız nesriceklerdir. Elektromanyetik kısa dalgalann sokmuş gibi idiler. yat üzerir.e. simdi bir aya inmiş buluEvvelce, pasaport almak İstiyen vaSes dalgsları yükfek tonda ve husule getirdiği bu mucize şimdi Halbuki şimdi?. Bir kaç hafta büecektir. nuyor. Fikrimce b'J. bir ay da lüzutandaşlar, Askerlik fubelerinden mü şiddetli, yahud aşağı tonda fakat Kısa dalganın nesiçler iizerindeki mundan fazladır. İstanbulda oturan blr saade almak ve vergi borçları bulun devamlı olursa corti organındaki doktorlar vc mühendisler tarafın j danberi bir çok lâboratuarlar yeni faydalı tesirleri ecr.eb;, radyo kullanmak İçin posta ve dan ayn ayn tetkik ediliyor. Bu ve hummalı bir araştırma faaliyemadığını tevsik etmek zorunda idiler. sellülere zarar verebilir. hâdise iki yıl ara ile iki ayn mü tine girişmiş bulunuyoriar. Bu aBir yandan ana rahmindeki ce telgraf merkezine müracaat ederek Yeni kanun, bu usulü tsmamen kaldır tüylü Wittmack, Siobenmann gibi meş hendis kansmda müşfhcde ediimiş raştırmaların gayesi, k:sa dalgalann nini çabuk geüştirecek usuller ara hemen mü=aade alabiliyor. Bu ecnebi mıştır. Izmire gelip bir müddet burada oturŞimdi. nüfus kâğıdınj ibraz etmek r müellifler gürültülerin işitme tir. hamilelik müddetıni kısaitan tesir nadursun, öte yandan kısa dalgala mak istediği zaman, İstarbuldan aldıgı .retile heT vatandaş paşapcr* alsbile organma olan zai'arlarını te'.kik lerini kat'iyetle tesbit etmektir. nn, diğer bazı tahalarda theurapeu ve kullandığı permiye rağmen. telcrar Acayib bir ateş cektir. için şöyle bir tecrübe yapmışlar: Evvelâ bu hâdifeyi ilk defa tesbit Müsbet neticeler alınır alınmaz, tique olarak kullanılmasına çoktan nuiîaade almak için. yalnız İzmlre mahEmniyet Sandığı Müdürlüğü Kafes içindeki kobayları günlerce eden mühendisleri dinliyelim. İki verici cihazlarla, gebelik müddetle başlanmış bulunuyor. Amerikalılar sııs olan b.r sürü formalitey! yeniden Amasya mületvek lUğıne seçilen aşağı tonda org seslerine ve Yosshii rini kısaltmak istiyen kadınlann ve Ir.gilizler tedavi sahasında kul ysptırmak ve en az bir ay beklemelc Hâmid Koraydan boşalan Emniyet San ismindeki bir Jap^n bilgini de tec sinin hikâyesi de homen hemen yardımına şitab etmek işten bi'.e lanılacak bu kısa dalga verici ahi mecburiyetinde kalıyor. * aynıdır: dığı Müdürlüğüne Sandık Başmurakibi İstanbulda bir postahaneye müracaat rübe ta\'şanlarının kulaklanna olmıyacaktır. Hattâ tıpkı radyo gi zelerini piyasayı çıkardılar bile. eder etmez hemen istihsal edilen bir Halim Umay tayin edilmi£!ir. Bu iki radyo mühendisi yılîaryüksek tonda düdükler çalmış, oir Bunlann tesir sahası ton derece radyo müsaadesi için bakınız İzm'rde danberi 50 M. den daha kısa dalga bi. Vericileri de bu kadm'ann oYeni ıınlardan şikâyet müddet sonra bu hayvanlar öldüdalanna yerleştitmek ve böylece geniş olup nevraljilerden, mikrobik nelcr yapmnk lâzımdır? Blr ecneb!. blr Değirmenlerin iyi un çıkarmama rülerek otopsileri yapılmış, iç ku üzerinde etüdler yapmaktachrlar. onlan daimî bir kısa dalga bp.nyo hastahklara. deveran bozukluklann rpdyo miisaadesi 3İmfik İFtediği raman, larından şikâyet edilmektedir. On b.rlaklarının mikros'topik tetkikinde Evlerinde kurduklan lâboratuarda, suna tâbi tutmak imkân dahiline dan, cild hasta'.ıklarına kadar her e\rvelâ mahallesindeki posta merkezine makarna fabrikatörü Belediyeye müra corti selüllerinin bozulmuş ve de verici cihazlarile yaptıkları tecrüderde deva olduKlan iddia edil blr dilekçe İle müracaat etmeğe mec. girecektir. caat ederek kararname mucibince 79 burdur. Radyosunun şeması ile maklbelerde kanlan da kendiîerine yarmektedir. 81 randımanlı diye verilen unların jenere olduğunu tesbit etmiş'er. dım etmektedir. Gcrülmez dalgalar, r.pFİn.n kullanma tarzı hakkında tafsiBu imkânlnn beklenmedik ne84 . 86 randımanlı undan daha esmer Bu değer'i ve meşhur tecrübeler (Soir IHustre) den IStı. muhtevi İki kıta vesikayı rürkçe ve düşük kalitede olduğunu bildirmiş göstermiştir ki gürültü tesirile, işit bütün gün bu insanları ve onlarm ticeleri kendilerini muhtelif şekilde o'.arak dilekçes'ne ekler. Posta ldaresi, lerdir. radyovoı mühiiriiyerek sahibine verir ve me fiziyolojisinde mühim vaziîesi odalarmı mütemadi bir elektroman ' Eeledlye. bu hale çare bulmak için bu olan, tüylü selüller harab oluyor, yetik inti?ara tâbi bulundurmaktaradyoları kontrol eden şubenin kendihafta bir değirmende karamameye uysini davet etmesini bekler. Kontrol. posdır. Dördünün derecei harareti de gun un çektirecek ve bu suretie ek dolayısile işitme ağ'.rlaşıyor ve sa bundan ötürü hayli yüksektir. Bu ta îdaresinin bir teknisyeni tarafından mek'.ik unların evsafını tesbit ve ilân ğırlık meydana geliyor. yapılır. Bu memıır bir klçidir ve Izmir Paşabahçe iskelesi yanında, sahile 32 M. cephesi olan. içinde zararsız hararet yükselişi, dalpalaredecektir. Po«ta. Telgraf ve Telefon Merkez MüGürültüler zararlan bakımından dan müteveüid bir hal olup ilk deyetişkin mcyva ağaçlarile bir masura tatlı suyu, 2 kuyusu ve alAlâkalılara göre, değirmenler hakldürlügüne bağlıdır. Vazifeleri arasında katen kararnameye uygun un verirlerse ikiye ayrılır: tışar odalı üç ev bulunan 2973 M.M. asfalta kadar olan arazi fa cenub kutbu kâşifi Amiral Byrd İznıirin bütün te'Kraf şebekes.ııin kona Bir kısmı kuvvetli ve âni telsizcisinde müşahede edilmişti. ekmekler fimdiktnden daha beyaz ve trolu da vardır. Ecnebi. radyo müsaasatılıktır. Gazino, otel ve sanatoryum için pek müsaiddir. Evpişkln çıkacaktır. rtesi istediği zaman. teknisyenin eksehasıl olan yukan tondaki seslerdir Evet bu dört gene insan o derece ler boştur. Görmek için 14 No. ya, görüşmek için 9 1 4 arası riya bir ay müddstle Ödemiş ;veya Tire. ki bunlann zararlan da ekseriya elektrikle mahmuldürler ki, elleri20 Musevî daha İsrailden 82127 ye telefonla müracaat. de vazife gördügü de \T>k dir. Radyo birdenbiredir. Top patlaması. eök le neon lâmbalannı tutsalar lâmba döndü sahibl onun avdetîni beklemege mecgürlemesi, vapur, lokomotif düdük ziya neşretmektedir. Damarlarrndaburdur. Teknisyen vazifesinden donTürkijedeki ticaret imkânlannın daha dükten sonra radyoyu tetkik ederek müsaid ve hayat şartlarının nisbeten leri gibi. Bu hususta Viyanalı ho ki kan ise adeta kaynamaktadır. bunun verici olup olmadıgını araştırır hafif oldutunu bir kere daha idrak cam Prof. Ruttin'in enteresan bir Bu vaziyet, kadmlar hamile kalve rih?.?ı tekrsr mühurliyerek sahibieden 20 Musevî, İsrailde daha uzun opservasiyonunu anlatayım: Evyaşıyamıyacaklarını anlamışlar ve dün velce Viyana tramvaylarının ikinci dıktan sonra da devam ediyor ve 1 Bu yıl tuz gölünden 50 bin ton tuzun kazılması ve vagonlan ne iade eder. Ecnebi radyo sahibl. polısin ve askeri makamların yapacaklarj Vğur motörile şehrimîze dönmüşler araba biletçüeri fena ses çıkaran iki gene kadın 7 ay sonra çocuklatalıkikatın neticelepmesLnl bekler. Nidir. Bugünkü şartlar altında Türkiyonin bir düdük kullamrmış, günün bi nnı gayet normal şekilde doğuru ması igi 21 gün müddetle açık eksütmeye konulmuştur. daha mükemmel yaşama imkânlan 2 Eksiltme 21/7/950 cuma günü saat 15 de Yavşan Tuzlası Mü hayet radyo müsaadesi geldiği zaman yorlar. bunu dışanda anten dikmeden kullanbahşettiğini ileri süren Musevîler. İsra rinde biletçiye yakm oturan bir yol Doğan yavrular boy bos ve ağır dürlüğünde yapılacaktır. mak mecburiyetindedlr. Bmanm içinde cu biîetçinin öttürdüğü düdük sesile lle alışamadıklarmı söylemlşlerdir. 3 Elli bin ton tuz için tahmin edilen bedel 85.000 lira olup geçici birkaç telden mürekkeb blr antene müânide sağır olmuş, hâdise Viyana lık bakımmdan 9 ayda doğanlardan Çemberlitaşm taşlan yerinden saade vardır. Eğer bu radyo antensiz kulak mütehassıslan cemiyetine farksızdırlar. Analannın rahminde güven akçesi 5500 liradır. kullanılamaz soydan ise ve daha çolt oynamaya başladı aksetmiş, sağırlığın sebebi düdük sadece 7 ay kalmış olmalanna rağ4 Eksütmeye gireceklerin ticaret ehli olmalan ve belge ibraz lâmbalı yeni bir radyo almak Isterse, Meşhur Çemberlltaşın etrafı, Beledi olduğu anlaşılınca tramvay idare men elektrikle esrarengiz bir şebütün formalitelere yenld.en başlaması yece görijlen lürum üzerine tel örgü kilde olgunlaşmış olduklanndan lan mecburidir. ile çevrilmistir. Çemberütaş sühınunu sine bir protestoname verilmiş ve 5 Tuz çıkarma şartnamesi Ankara, İstanbul ve Konya Başmü icab eder. tzmirdekl eenebilerin çoğumm lımlrmeydana getirei taşlardan blr kaçmın düdükler bir daha çalınmamak ü bütün azalan tam inkişafını bulyerinden oynadığı yclunda hasıl olan zere kaldırılmış. Harb meydanlann muş olarak doğmuşlardır. Metabo dürlüklerile Yavşan Tuzlası Müdürlüğünde mesai saatleri içinde gö de doğmus olduklarını da lltve ederülebilir. yim. İstanbul, Ankara gibl şehirlerle çüphe Betediyeyi bu ihtlysti harekete da top seslerile işitme hassalann lizmalan da normaldir. sevketmiştir. Yarın burada btr keşif dan mahmm kalmış pek çok gazi Kısa dalgalar: Yeni ve görünmez 6 İsteklilerin belli gün ve saatte güveh akçesile birlikte Tuzla İzmir arasında neden boyle bir tefrtk değildir. yapılacaktır. Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyona müracaatieri ilân olunur. yapıîdığım an^rrak Tnümkünaynı binalerin bulunduğunu hepimiz biliriz. bir güneş... Dphası vrr: B T ecnebi İle Satılan vapurlar • (9283) da oturan Türk vatandaşlarl da tıpkı Kadınlann maruz bulunduğu Denizyolları İdaresinin satılığa çib Diğeri hafif, fakat daimî teecnebilerle aynı formalitelere tabidirdaiml kısa dalga banyosu neticesikardığı gemllerin ihalesl yapılmıştır. sirli aşağı tonlu seslerdir ki bunler. n Emekli «GUlcemal» vapuru bedeli do ların zararlan da yavaş yavaştır. ni vermiştir. Bu görünmez güneşin İzmirdeki ecrsehüeri radyo sahibi lar olarak ödenmek üzere İtalyada blr şualan hücrelerin çoğalmasını hızfirmaya, «Doğan» ve «Şule» vapurlan Bu gibi gürültülere maruz kalanla landırmış ve 9 ayhk işin 7 ayda ya1 Belediyemizce işletilmekte olan Dizel motörlerinde sarfedil olmak bakımınHan diğer şehirlerin n işitme hassalan, yavaş yavaş da yeri: hurdacılara B»tılmıştır. mek üzere üç veya altı aylık ihtiyaç için ayda altı ile sekiz ton arasın mizdeki yab^icı'ardan a>T3 bir mupılmasını sağlamıştır. ve farkmda olmadan azalır. ameleye tâbi tutrnaktaki hikmeti Haraç istiyen zorba Bunda o kadar şaşacak ne var? da dökme mazot ve ayda sekiz ilâ dokuz yüz kilo motörin Zile teslimi hükumeti anlai'aİTa imkâtt yoktur. Gene hocamın bir müşahedesini Şehremininde oturan Celâleddin aalınacaktır. Daha geçende yiyeceklerine biraz İzmir civarında bir mUstahkem dında bir seyyar »atıcı. Fatlhte kendl yazıyorum: Küçük yaşta sağırdil Aureomycine kanştırmak suretile, 2 Bu alım işine girmek istiyen taliblerin azamt 21/7/950 tari mevki varsi. Karadeniz Boğazında slnden 18 lira haraç istiyen Şevket siz olmuş iki kardeş görmüş, bu çoDoğtı Kalkmması ödeneğile Malatya Ü merkezinde yapılacak olan Süer adında birile kavga etmlştir. Bu cuklann anneleri çocuklannı he tavuklan, inekleri, domuzlan, in hine kadar fiat teklif mektublannın Belediye Başkanlığına göndermeleri da bir miistahkem mcvki vardır. 80902,53 lira keşif tutarlı ve 5 dershaneli ükokul binası inşaah kapalı kavga sonunda Celâleddin, tabanca ile (9542) Yalnız İzmire ırnhsus olmak üzere, nüz kundakta ikec demird olan kiş.aflan için zarurl sanılan zaman ilân olunur. zarf usul'le eksiltmeye konulmu}tur. Şevketl vurarak ağır yaralamıçtır. bu derece şiddetli bir espionnite babalarmın yanına bırakıp bütün dan çok daha evvel geliştirmenin 1 İhale 27'7 950 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 de Gelinini yaralıyan adam hastalığma miıptelâ olmamız hagün geçim kaygusile tarlalarında ve büyütmenin mümkün olduğu FEVKALÂDE MÜsAMERE MaUtya Bayındırlık Müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzuru ile Topkapıda blr gecekonduda oturan çalışmağa gidiyormuş. zindir. Hiıkumetten casus korkusu Çocuklar ispat edilmedi mi? ve gayet mutaassıb olan Şevket taimli uzun zaman demirci dükkânmda kal yap'!;<c;ıktır, hastalığma tutulanlan tedavi etmeBu keşfi yapan Amerikah dokbiri gellni Fehamete: tFehanaet ien Bu işe aid »eçici teminat (5295.13) liradır. sini ve İzmirHeki yabancıların da AHahtan korkmuyor musun? Koca Ka dıklarından gürültü dolayısile sağır torîar Aureomycin'in hayvanlarm 1 24i)0 sayıİ! artt'.rma, eksiltme ve ihale kantmunun hükümleri mazan bir gün bile oruç rutmadın. Hiç ve neticesi olarak dilsiz olmuşlar. barsaklanndaki bazı İstanbul ve Ankaradakilerie aym mikrobları dair^sinde hazırlnnacak teklif mekrublan, ihale tarihinden bir saat önoe olmazsa arife günü tut. Senln yüzün Bir zaman sonra aynı ana babanın imha ettiğini ve böylece erken inmuanıeleye tâbi tutulması için eCağaloğlu, Çiftesaraylarda 21 Temmuz 1950 Cuma günü saat mir vermesini rica ederiz. ms'buz mu!;abi!inde komisj'on başkanlığına verilecektir. Posta ile gön den evimizde bet, bereket kalmadı» de bir üçüncü çocuklan doğmuş ve kişaflanna mâni olan bir haili orta21 de sürprizlerle dolu bir müsamere tertib etmiştir.Program 1 miçtir. Fehamet de cevaben: «Sen bana normal olarak büyümüş. Çünkü den'°cek müracaatlerin gecikmesinden inesuliyet kabul edilmez. dan kaldırdığını söylüyorlar. Kıymetli ses sanatkân Perihan Altındağ (Sözeri), Ahmed Üstün, karışamazsm. Benim kocam var. O ba3 Eksütmeye girmek istiyenlerin ihale tarihinden en az tatil na birsey söylemedikten «onra sana ne ailenin geçim şartlan düzelmiş olOlağanüstü neticelere doğra.. Nevzad Akay. 2 Tepebaşı Bale heyeti (tam kadrosu ile). 3 günlori hariç \\ Bayındırlık Müdürlüğünden fennî ehliyet vesikası ve oluyor? Üstelik de onıcun levabı da, duğundan artık ana tarîada çalışKimyevî amiller, elektromanyetik Skeçler. 4 İsmail Dümbüllü ve arkadaşlan. 5 Sürprizler. günahı da bana aid> demisür. mak mecburiyetinde bulunmuyor âmiller, bütün bunlar gün gectikçe ticaret odası brlsesi almaları ve bir defaya mahsus olmak üzere bina Davetiyeler: Kulübün Şehzadebajı Letafet apartımaru lokalinden Gelinin bu aksl cevabına birdenbire muş, binnetice çocuğunu babasının işlerirden 60 bin liralık inşaat yapüklarına dair belge ibraz eylemeve kapıdan temin olunabilir. I B H B I ^ H I ^ B H B bize kudretlerinin yeni ve hiç bekhiddetlenen Şevket, odada eline geçir demirci dükkânına bırakmamış. BüTün diinyada güzeller !eri şarttır. lenmedik veçhelerini birer birer diği demirle Fehametl agır •uretei ya4 Bu işe aid keşif dosyası Bayındırlık kaleroinde sörulebilir ve ralamıstır. Fehamet tedavi altına a!ınBu iki müşahede bize gürültünün göstermektedirler. Insanların ve nesorular cevabîandınlır. mıj, Şevket yakal&mrustır. işitme duyumuz üzerindeki fena te batlarm neşvüneması gibi blr sahaKeyfiyet ilân olunur. (9319) sirlerini göstermeğe kâfidir. Bir kadın dostunu yaraladı da ise henuz araştırmaların olduğu Takslmde. Doğramacı sokağında S Medeniyet ilerledikçe şehir gü gibi sürprizlerin de daha ilk başnumarada oturan Hüsameddin Topçu rültüleri de fazlalaşmaktadır. Tram langıcında bulunuyoruz. Zira şimKullanırlar. oglu ile metresl Şükran Aksoy, içki içerlerken kıskançlık jüzünden kavgaya vay çanları, otomobil korneleri, so diye kadar bu sahada pek pessimist it ruruşmuşlardır. Bir arahk faila hid kak satıcılarının yırtıcı bağırmalan, davranılmıştır. Goundenhacht'ın odetlenen Şükran Diçağını çekerek Hü inşaat gürültüleri, radyo sesleri, de tuz yıl evvelce maruf testinden son 1 Belediyemiz için yangın sSndÜrme ve sulama tertibatım haiz Müessesemizcle rrevcud ve ihtiyaçtan fazla bulunan 3 aded Con sameddini sırtından ağır surette yara mir tekerlekli araba gürültüleri, ra neşvünemayı tesri etmek ümid üç tonluk bir arazöz kapalı zarf usulile satın alınacaktır. lamıştır. Yarah hastaneye kaldırılmış. vapurtren düdükleri şehir gürül leri terkedilmiş gibiydi. Goudentinantal Gın Company mamulâh ve 20.000 lira muhammen bedelli linter curihe yakalanmıştır. NÜ 10 kuruşluı 2 Muhammen bedeli (24000) lira, ilk güvenlik akçesi (1800} liradır tülerinin esasını teşkil etmektedir hacht, bir kurbağa yavrusunun makineleri satıhktır. L'irkıyc daric Aboııe X Şartnamesi Belediyemizin İşletmeler Müdürlüğünden istiyene Senelık Fakat ileri memleketlerde halkın yüzdüğü suya bir kaç miligram 1 Satış 24 temmuz 950 oszsrtesi günü saat 15 te Hacıali çiftliğini ŞEVVAL 3 SALI 300 Kr 600 str. bedelsiz olarak verilir veya posta ile gönderilir. 1 Bir aylık sağlığını korumağı başhca ödevi tyToxine katmak suretile, bunun de kapalı zarf usulile yaptia^^Vtır. 800 • 1600 • bilen belediyeler bu aürültülerle hemen hemen âni denilebilecek bir 4 İhalesi 27 temmuz 1950 tarihine rastlıyan perşembe günü saat Üç aylık 2 Tekiiî mekdıhları 24if) ^avılı kanunun 32 nci maddesi muE 1500 .' 2900 • M ', Altı aylık o m c mücadele etmekte ve bir çoklan metamorfozunu elde edivermiştf. 12 de Belediyede top'.anacak komisyon tarafından yapılacaktır. cibince hnzırlsnacaktır. M 2800 • 5400 • Senelik 3 â keyfî ve lüzumsuz olan sesleri de Gerçi bu müthiş bir netice idi. .5 O 3 %15 teminat akçes' kurum şehir bürosu vezneâine yatırılaD I K K A T • 5 İsteklilerin 2490 sayıh kanunun ahkâmı dairesinde hazırlıyakolayca yok etmektedir'.er. Meselâ Fakat ondan sonra kurbağa daha caklan teklif mektubîannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Be Gci2etemize aonderilen evrak ve yazılaf caktır. v 5.43 13.20 17.18 20.39122.34 3.32 Viyanada şehir içinde otomobil kor fazla büyüyemiyordu. Her yeni tec lediye Başkanlığına vermiş veya göndermiş, olmaian lâzımdır. Postad» neşredilsin, edilmesin \ade olunmaz 4 Teklif mektublan ih^le saatiııden bir saat evveline kadar şehir E 9.O51 4.42 S.40 12.00 1.56 6 54 • nesi çalmak yasaktır. Keza sabah rübe bu neticeyi veriyordu. Böyle olacak gecikmeler kabul edilmes. îjflnTır^an mesuliyct kabul bürosunda müteşekkil komisyona verilecektir. (9315) ! . (9248) Yazan Başbakana açık mektub j Dr. Ziyaeddin Mahtav ı Her kadm artık 7 ayda çocuk doğurabilecek! GÖZFL YERÎNDE Tekel Yavşan Tuzlası Müdürlüğünden: Zile Belediyesinden: Malatya Valiliğinden: SÜLEYMANİYE GENCLİK KULÜBÖ Çukurova Pamuk Islah İstasyonu ve Üretme Çiftliği Müdürlüğünden: Bergama Belediye Başkanlığından: KREM NIVEA CUMHURİYET ş > Uclndl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog