Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

MERAKLILARINA M V J D E Şimdiye kadar Türciyeye hiç gelmemis. alan eski sayılan geldi ve Bayramdan sonra sanşa çıkacaktır. umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ REKOR LÂSTİK Fabrikası Ltd. Ort. Kurtuluş İstanbul müşterilerinm mübarek Bayramınz kutlar, hayırh işler diler. 27 nci yıl Sayı : 9318 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan İsleri: 24299, Matbaa: 24290 İ 17 TfininiUZ 1950 Amerika yeni mühim askerî kararlar alıyor Sulh •zamanında ilk defa olarak harb sanayii harekete geçirilecek Başkan Truman'ın bu hafta Kongreye göndereceği mesaja büyiik ehemmiyet Birleşik Amerikada kısmî seferberlik ilân edilmesi muhtemel veriliyor, Denizcilik Cemiyeti Devlet Reisimiz Celâl Bayara açık mektub ek muhterem Cumhur Başkanımız, Devlet Reisliğine seçfldikten sonra, yaptığınız ilk deni* •eyahati için, Tiırk donanmasının bir muhribini tercih bnyurdunuz. Yolda bir muhrib filotillâmızın saraş. tatbikatmı takib ederek denizeilerimizin modern silâh ve malzemeyi kullanmaktakl yfiksek kabiKyetlerini yakından gördünüz. Türk dnnanmasmın bakım tamirinde buInnanlar haric olmak ıızere, bütun gemilerile Haydarpaşa açıklannda gerefinize yaptığı büyük geçid resmini zevkle seyrettiniz. Devlet Reisi ve aynı zamanda Anayasamıza göre Başkomutan olarak Türk donanma»ile yaptığınız bu temastan memnun olduğunuzu söylediniz. Türk deniz kuvvetlerine karşı Kore cephesinde harekete geçen Amerikan topçulan gösterdiğiniz yakın alâka ve muParıs 16 (H.) Washingtondan Washingtondaki muhabirler gu silâh. altına alınacagını, gönüllü kay babbetten kuvvet ve Ubam alarak dınıri süra€endirileceğ5ıi, memleKİİ size bu açık mektubu yazmak ce gelan haberlere göre, Birleşik A hususlan •çıklamaktadUüer: rr.erika bu hafta içinde tarihinin en tBaşkan Truman'ın açıklaması tin askerî potansiyelının arttırılması earetinde bnlunuyonım. mühim karannı alacaknr. Başkan beklenen karar Birleşik Amerikayı için tedbirler alınacagını bildirmesi Millet ve devletimizin denizciliğe Truman'ın cfevkalâde mesajını» sulh zamanında ilk defa olarak bü muhtemeldir. Bu tedbirlerin bütün büyiik ehemmiyet vermesi lâzım hazırlamakla meşgul olduğunu ve yük çapta askerî tedbırler almaya Amerikan iktisadiyatına tesir etgeldiğine eskidenberi inanmış olbu mesajı hafta ortasında radyo ile sevkedecektir. Şimdiye kadar Ame mesi beklenmektedir. Çünkü kısmt duğunuzu biliyorum. Deniz ticaret dünyaya açıkhyacağı bildirilmek rika tarihinde böyle bir şey görül seferberliğın yalnız askeri birlikleri filomuz için kullanılmış gerailer altedir. memiştir. Truman'ın bazı sınıflann Arkası Sa. 3, Su. i de maktan vazgeçerek yeni gemıler ısmarlanması sizin Iktisad Vekilliğinize rastlar. 1937 ilkbahannda Alman firmalanna 12 gemi birden sipariş ettiğinizin ferdasında sizinle beraber Ege vapurile Istanbuldan Izmire kadar seyahat ederken deoiz ticaret filomuzn süratle inkişaf ettirmek yolundaki bfiyük anunuzun şahidi olmuştum. "I A 1937 kasımmda Başbakan olduRuslar, Japonyanın teslime hazır olduğunu bildikleri gunuz zaman Büyük Millet Mechalde harb« iştirak ederek menfaatler temin etmişler lisinde okuduğunuz kabine programmızda denizciliğe mühim bir Sovyetlerin Miislüman halyer ayınnıştınrz: deniz sporlarma kın isyarunı bastıramadANorfolk 16 (a.a.) Tokyo harb şüdığına göre 1945 temmuzunda vanncıya kadar bntün deniz işle suçlan mahkemelerindeki Ingiliz harbi kaybedeceklerini, her hangı lan bildiriDyor rimize büyük inkişaf ve terakki başsavcısı Sir Arthur Comyns'in şartlar tahtında olursa olsun harbe Imkânlan arayacağuuzı vadetmiş bugün bildirdiğime göre Rusların, son vermeleri lâzım geldığini anlaCenevre 16 (Nafen) Türkisten tiniz. Kısa bir müddet sonra, bu Japonyanm teslime hazır olduğu mışlar, Sovyet Rusyaya hususî bır mıllî komitesi tarafmdan Birleşmis sözünüzü yerine getirerek Deniz nu kat'iyetle bildikleri halde harbe heye^ göndererek Sovyetlerin taMılletlere gönderilen muhtıra açıkbankı kurdnnuz. Denizbank sizden iştirak ederek nasıl harikulâde men vassut ederek Japonya ile Birleşik aldığı ilham ve kuvvetle hemen ışe faatler temın ettikleri gizli vesika Amerika arasında arabuluculuk yap lanmışür. Sovyetlerin Muslüman halka yapmakta olduğu mezalımi başladı. Fakat, yanlış ve hatalı bir lardan anlaşılmıştır. malarını talee ctmişlerdır. anlatmakta olan bu muhtıra bütün düşünceye kurban giderek meyvaSır Comyns, bir toplanüda mütte Molotov bunlara bir cevab vermi komünist baskısına rağmen Türkislannı vermeden ilga olnndu. fikler tarafmdan Tokyoda bulunan jerek Potsdam konferansına git tanlıların sindirilememiş olduklanABİDİN DAV'ER evrakm şunları ispat ettiğini bildır miş ve orada temsılcilerimizden fev nı kaydetmektedir. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te mıştir: Japonlar Jcayıdlardan anla kalâde menfaatler temin etmiştir. Muhtıranın en mühim noktası şudur: •Türkistanda Osman Batur isyanı el'an devam etmektedir. Bolşevikleı bu isyanı bir türlü bastıramamaktadırlar ve bu hal 1950 senesinde bu bölgede örfî idare ilân edilmesine yol açmışür.» Kore'de komünist taamızu Kızıllar, Amerikan ve Güney Kore kuvvetieri cephesini yarmaya teşebbüs edecekler Tokyo 16 (a.a.) General Mac Arthur'ün tebliğinin bildirdiğüıe ;öre 24 üncü Amerikan tümeni bugün öğleden sonra kuzey Korelierin, Kum nehri savunma hattınm batı ve merkez bölgelerine yaptıkan taamızu püskürtmüştür. 4 üncü Kore tümeni kendisini destekleyen orta çapta iki topçu bataryası ve havan toplarile 19 uncu piyade alayına taarruz ederek doğu bölgesinde bir bölüğün mev^flerini işgal etmiştir. İlk haberlerienanlaşıldığına göre bu bolgeye aızmış olan kızıl kıtayıda ^eğildirler. Tokyodan gelen haberlere göre, komünist tümenler Güney Kore birliklerıle Amerıkan kuvvetlerı arasında bir yarma hareketıne teşebbüs etmek üzcredirler Bu maksadla kuvvet topladıkları müşahede edılmiştir. Kum nehrini geçerek bir köprübaşı kurmuş olan komünist birlıklerin de çevirme hareketi yapmağa çalıştıklan görülmüştur. Yugoslavyada gizli seferberlik yapıhyor ("31 Paris 16 (R ) Peyk memleketlerin Yugoslav hududlannda askerî tahşidat yaptıklanna dair gelen laporlar Mareşal Tito"nun da muksbıl tedbirler almakta olduğunu açıklamaktadır. Bu raporlarda belırtıldiğine göre, Yugoslav Dev'.et Başkanı gizli seferberhğe de ba|\Tirmuşrur. Bılhassa Makedcnya hjduduna Yugosla\Tan!n beş pıysde tümeni ile iki zırhİL tümen gönderdıği anlaşılmaktadır. Fakat ilgıü çevrelerde hâkim ol:n Kominformun askerî bir harekele girişmesi muhtemel değıldir. Çunku peykler tek başlarma Yugcslsv crdusunu ezebılecek v?ziye"e deg'llerdir ve Rusya Tıto"yu d 1 !^• 3 ^•r • k için bunJara askerî yardımda bulunmak mecburiyetindedir. Moîkova ise şu anda Balkanlsrda doğrud^n doğruya askerî bir harekete girışroek niyetinrle gorünmemektedir. Sinir savaşı Kominform tarafından Yugoslav» yaya karşı açılmış olan sinir savaşı Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Marejal Tito, Tugoslav ordusuna mensnb bir birtiği tettif Tito, Kominform tarafmdan sinir harbînîn siddetlendirilmesi üzerine tedbirler aldı Macar sözcüsfi, Batı Almanyadan Yngoslavyaya silâh sevkedilmekte olduğunu iddia ediyor Tokyo harb suçluları Türkistanda mahkemesinde ifşaat örfî idare Başbakan, Demokrat Parti D merkezinde Uruguay dünya futboi şampiyonu oldu Dün 150 bin kişi önünde yapılan bn bombasından maçta Brezîlya Urugnay'a 21 ölenler Hrroşhna valM 300.040 kJşinin öldüğünü BÖylüyer Pari» 16 (AJ».) ffiroçiına v»lisi Shingo Hamai Pariste verdiği bir demeçte Hiroşima'ya atılan atom bombasından 200.000 den fazla in sanın öldüğünü söylemiştir Bu bom banın infilâkından sonra 7 ağustos 1945 de neşredüen tebliğde 100 000 kişinin öldüğü bildirilmişti. Hamai muhafazakâr La Mond gazetesine, hakikl ölü sayısının katiyetle bilinmesine imkân obna makla beraber ölenlerin muhakkak surette 200.000 i geçtiğini ve hattâ 300.000 e yaklaştığını da söylemiştir. Atom Tokyo 16 (a.a.) Millıyetçi Çin adası Formoza'yı komünist Çin hücumuna karşı korumak üzere adanın boğazlar ve Çin denizinin doğu sahılı uzerinde Amerikan deniz Başbakan Adnan Menderes, Deidare kurulu üyelerile bir gorüşmekuvvetlerine mensub uçaklann ke mokrat Parti Genel Başkanı sıfa de bulunmuştur. şif uçuşlan yantıklan General Mac dıle dun akşam saat 19 da yanında Adnan Menderes, Demokrat ParArthur tarafmdan bugun bildırıl Başbakan yarduncısı Samed Ağa tinin İstanbul vılâyeti ilçe teşkılâtı miştir. oğ^ ve İstanbul milletvekilleri ol başkanlan ve temsılcilerıle önüÇinde nehirler taştı duğu halde Demokrat Parti İstan müzdeki 19 temmuz çarşamba günü HongKong 16 (a.a.) Komu bul II merkezını ziyaret etmiş ve il bir görüşme yapacaktır. nistlerden bugün alınan haberlerp göre Çınde suları yukselmiş olan nehirlerin taşarak 12 milyon donum ekili araziyi kaplaması ıhtimali geçen seneki kıtlıktan sonra henuz toparlanamamış olan bölgelerda cıddî bır tehlike teşkil etmektedir Anhuri ve Hupeh vüâyetlerinde iki buçuk milyon dönüm araziyı ta Ankara 16 (Türk Ajansı) Ta «Tetkik gezilerinde ziraat memamen veya kısmen su basmış, rım Bakanı Nıhad Eğriboz valilik murlannın mahallî çalışma saatlebundan 750.000 kişi zarar gormüş lere aşağıdaki tamimi yollayarak rino uyarak, çiftçinin işi başında tür. önemle tatbikını istemistir: Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Formoza D. Parti İl merkezinde adasının dün geceki toplantı Iramn savunması Başbakan, İl İdare Kurulu Rusyaya karşı uyelerı ile gorüştu durumu Askerî bir şahsiyet, İranm kendini müdafaa edecek durumda olmadığım söyledi Tahran 16 (a a.) (afp) Başbakan Razmaranm yakınlarından askeri bir şahsiyet bugün (afp) muhabirine verdiği demecde ezcümle şunlan söylemiştir: « Kore ile mukayese edüecek olursa İranm Sovyet Rusyaya karşı durumu tamamile başkadar, çünku Iranla Rusya arasında peyk devlet yoktur.» Bu şahsiyet sözlerine şunlan ilâve etmiştir: « AngloSakson devletlpri için Arkast Sa. 3, Sü. 7 de Ziraat memurlarına gönderilen tamim f Bayramın Birind Günü Neşeli Geçti 1 Hürriyeti seçenler Londra 16 (B.B C ) Polonya sefaretıne mensub iki memur bugun ıstıfa etmışler ve Polonyaya donmıyeceklenni bildirerek «hürnyeti seçtıklerini» ilân etmışlerdir Bunlar Polonya sefaretinin ticaret şeker Bayramının ilk günunun pazara tesadüf etmesi dolayısile dün, İstanbullular öğleden sonra şehrm muhtelif yerlerındeki eğlence ataşeleridir. Bunlardan biri son In ve mesıre yerlenne gitmıslerdır. Bayramın ilk gunünü hayli neşeli ge rmişlerdir. Bu meyanda limanımızda bulunan filo da halk tarafmdan Brezilya takımı njunculan, dünya şampiyonluğu maçlan için çl gilız Polonya ticaret andlasmasıjekildikleri karupta eğlenirlerken gezılmıştır. Bir kısım sehirUler de dün akşam Sergıye giderek buradakı eğlence yerlerinı gezip gormuslerdir. nı hazırlamıs olan şahıstır. (Yazısı üfuncıi sahıfemızde) Yukandaki resimde Sergıde eğlenen socuklar görülmektedir. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog