Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

( MSUUHUZ (ÜİKTİH W1UWt umhuriyet KURUCUSUrYUNUS NADÎ Patronlu Alman modelieri MODE und HANDARBEİT SOHÖNE HANDARBEİT Temmu? ^yıları şdtta 1 Saray H Kitlbevi Beyoglu yerde «rayınız. 27 nci yıl Sayı 9317 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298 Yaa Işlen 24299, Matbaa: 24290 Pazar 16 Temmuz 1950 Her tatbik edüdi Nâzım Hikme» de serbesi bırakıldı Istanbul Ceza ve Tevkıfevi dün heyecanlı gunlennden bınnı vaşadı Gunlerdır, ha bugun ha yarm çıkacağı beklenen af kanununun tatbıkı tarıhı, bır çok kımselerce bılınmedığınden Cczaevırun onu fazla kalabalık değıldı Buna rsğmen ıçerıdekı koğuşlarda bulunan mahkumların ve hapısane memurlannın hummalı bır faalıvet ıçtnde olduklan goruluyordu Mahkumlann ılk ışı sabah gazetelerırı karıştırmak olmuştur Kendı aralarında, kanundan ıstıfade edıp edemıyeceklerını konoşuyorlardı Af KaıuıiHi Sultanahmed Cezaevfdün en heyecanlı günlerinden birini daha yaşadı te ilk olarak basır suçundan mahkum olanlann tahlıyesıne başlanacağı bıldırıldı Necıb Fazu Kısaku» regı dığer bır kaç basın mahkumu takıb ettı Bundan sonra venı bır bekleme devresı başladı Adı suçlardan mahkum o'anların tahlıyesi emrı daha geç geldı Saat 12 30 da Cezaevınm onunde, kadm, erkek kalabalık bır halk kut lesı toplanmıştı Savdlar tahlıyenın başlayacağını bıldırdıler O anda heyecandan goz len yaşaran ve oğlunu bekleyen brf ana hıssıyatını \arunda hıç tanımaSaatler ılerledıkçe, mahkumlann dığı bırısıne yjyle ıfade edıyordu: Arkası Sa 4, Su 7 de heyecanı artıyordu. Nıhayet, 11,15 Cumhur Başkanı Celâl Bayar, dun İstanbnl sulannda Donanmanın japtığı geçıd resmini seyrederken îstanbul dün Celâl Bayarı ezahttratla ka Bayarın ve Menderesin konusmalarî Cumhur Başkanı Celâl Bayar dun beraberınde Başbakan, Başbakan Yaraımcısı ve Genelkurmay Başkanı olduğu halde şehrımıze celdı, denızde ve karada halk'n heyecanlı tezahuratıle karşılandı Cumhur Başkanının İstanbulu ziyareti dolayısıle. donanmanın dunku geçış resmı, yıllardanberi gorulmemış, muazzam bır hâdıse teşkıl ettı, Cumhur Başkanlığı forsunu taşıyan Gazıanteb muhrıbı, daha îstanbul açıklarından, halk tarafından tezahuratla karşılandı, Kadıkoy onunde demırlendığı sjrada, muhrıbm etrafı, hususî surette tLtulmuş \e ıçıerı t klım tıklım dolu, motorler, vapurlar. mavnalar, her çeşıdden ırılı uîaklı denız vasıtalarıle çevrıldı Yanında Başbakan Adnan Menderes olduğu halde guvertede bulunan Celâl Bayar, ardı arası kesılmıyen alkışlarla se'âmlanıyordu Geçıd resmı başlamak uzere olduğundan, bır kazanın vukuundan cıdden endışe edıldı. Donanmanın geçişi Donanma, onde Yavuz olmak uzere prova hattında ıdı. Tam saat onda geçış başladı Butun gemılerde efrad çımarıva vazıyetınde ıdı. Ysvuz. Cumhur Başkanlığı forsunu 21 pâre top atışı ıle Arkası S a 3 , S u lde Bayramınız kutlu olsun Bugun Şeker Bayramıdır Butun okujuçularınuzın Bayramlarını kutlar kenaılerıne ve butun Turk mılktıne daha mesud, daha mureffeh Bajramlar dılerız. .CUMHUBÎYET., bu Bayram arkaaaşlarından bırının mevcud teamulu bozarak ıntışarda devam hususunda gosterdığı ısrara uyarak neşır vazıfesıne ara vermıyecek, her gun çıkacakbr. Gazeteciler Cemijetinin tebliği îstanbul Gazeteciler Cenuyetınden Gazeteciler Cemiyeti, Şeker Bayramının Turk mılletı, butun Turk okuyuculan, kendı âzası ve dostlan ıçın uğurlu ve mesud olması dıleğını ızhar ederken; Yenı Sabah gazetesının mutad Bayram tatılı yapmamaktakı ısran yuzunden gazetelerımızın Bayramlarda yapmakta olduklan tatılden vazgeçmeleri Arkası Sa. 3, Su 6 da Kocasını oldüren znrnacı Eminin kızı dun tahliye cdıldikten sonra babasi ve munarririmizle karşı karşıja 152 lik ftğretmenler Yeni Millî Eğifim Bakanına hifaben bir açık mektub neşrettiler Gecen vıl çıkan ve ırfan âlemımızın en buyuk hâdısesı olan 152 lık oğretmenler meselesı tekrar tazelenmektedır. Bu oğretmenler yenı Mıllî Eğıtım Bakanına aşağıdakı açık mektubu yollamışlardır: «Sayın Bakanımız, sızden evvelki Vekılm ve Ilk Tedrısat Mudırı Umumısmın şahs* kaprısierı uğruna feda ettıklerı 152 oğretmenız Iddıa edıldığı gıbı 152 oğretmen kadro fazlası değıldır Eğer 152 ogretmen fazla olsaydı 6 saat dersını dahı .da« Arkası Sa 3, Su 5 te Cumhur Başkanı Celâl Bayar dun Yavuz zırhlısmda gazetecılerle konuşurken Fatıhm heykelı hakkında şunlan soylemıştır « Fatıhın hejkelı nereye dıkılmelıdır"' dıye bır anket vapılsa ve bır ferd olarak bana sorulsa, ben Eumelıhısarı restore edılmelı ve heykel buraya dıkılmelıdır, derraı. Burada Fatıhın Istanbulu fetıh ıçın kullandığı ılk askeri vasıtalann ızlerı vardır Ataturk en yuksek kurr.andan olarak ıkı kışıyı takdır ederdı Bunlardan bın Fatıh, dığerı Tımurlenktır v Başbakanın sozleri Cumhur Başkanı Celâl Bayar ıle bırlıkte şehrımıze gelen Başbakan Adnan Menderes, Yavuz zırhlısınGeceyarısı . Tehlıke ışaretıle da îstanbul gazetecılerını kabul ederek kendılerme bır basın tor'on bırhkte gemı zıfırî karanlığa gotısı va dınde bulunmuştur. Başba muldu Bır an ıçınde muretteba* Arl ası Sa 3 Su 4 te savaş verlermı aldılar Bız, Cum Donanmamızın yaptığı Kore'li kızıllar tatbikat çok güzel oldu ilerliyor Cumhur Başkanı diyor ki: "Milletimiz kül halinde ordusuna ve donanmasına güvenebilir» hur Başkanlığı forsunu taşıyan, bıhvoruz Gaz bezlerme sarılmış Gazıanteb muhrıbının mısafırlerı, paımık tamponlan kulaklanmıza Marmara denızınde, bır duşman tıkadık Izmırdenberı, başımıza ge Arkası Sa 3, Su. 2 de hedefe taarruz edıleceğıni çoktan Londra 15 (B B C ) Bu gece Tokyo'dan gelsn haberlere gore, Kuzey Korelı komunıst bırlıkler Kum nehnnın guney sahılındekı koprubaşlarını genışle*mısîer ve >enı takvıyeler almıslardır Genera Mac Arthur teblığı, koprubaşmm genışletılmış olduğunu kabul etmektedır Komunıstlerın Kum nehrını başka noktalardan da aşmak hususundakı teşebbuslen akamete uğra. Arkası Sa 3, Su 8 de Amerika, yeni askerî tedbirler Asılsız haber neşretmedik; bizi yalanlıyanlar bakalım bu vesikayı nasıl bir «aslı yoktur^ ile karşılıyacaklar alacak Amerıkan Başkonsolosluğunun, şehrımızdekı Amenkan tebaasına yayınlamış olduğu «tahliye» bahsındekı teblığ, yalnız Turkıyede değıl, butun dunyada genıs akısler yaptı Bu haberı Tıirk tımumî efkârma ılk defa «Cumhurıyet» ın bıldırdığı malumdur Fakat maalesef her taraftan gayet acayıb bır valanlamaya uğradık Dış tşlerı Bakanından ve Ankaradakı Amenkan Buyuk Elçısmden başlıyarak gazetecı arkadaşlanmıza kadar herkes bızı «asılsız havadıs» neşrıle suçlandırdı Sayın Dış İşleri Bakanı Fuad Koprulunun pek ıyl bıldığı gıbı bu satırlann m u h a m n asla bır spekulâtor değıldır Sonra, meslektaşlarımız gene pek ıyı bılırler kı «Cumhurıyet» asılsız haber veren bır gazete olamaz Ben, ışı daha nyade velveleye vermemek ıçm, Amerıkan Başkonsolosunun tamımını neşretmek ıstememıştım Gazetemızde ılk çıkan haberın altında ımzam olduğundan dolayı şımdı buna şahsan ve uzulerek mecbur oluyorum. Aşagıkı sutunlarda okuyacağınız tamıro (tekrar edıyorum) îstanbul Amerıkon Başkonsolosunun ımzasıle Istanbuldakı butun Amerıkan kolonısıne dagıtılmıştu Bu dağıtma ışı, bızım ılk haberı verdığımız gun dahı, ogleje kadar devam etmıştır Belkı malumatlan eksıktır duşuncesıle Turkıye Cumhurıyetı savın DJŞ Işlen Bakanma, sayın Amerıkan Buyuk elçısıne ve bu ışle uzak yakın alâkalı herkese bu ta Arkası Sa. 4, Su. 1 d* İşte tamimi It OfiUS > mİBtİRa, Medis yaz tatiliıte girdi Son celsedc 4 kanun tasansı mustacelh etle muzakerc edilerek kabul edildi Ankara 15 (Telefonla) Meclı» dun sabah saat 10 30 dan bu sabahın uçune kadar çalışmış ve 1 kasımda tcplanmak uzero 5 az tatılı karar: vererek dajılmıştır Dunku muzakerelerde basta Af Kanunu oliıak ı. zere sıra ıle B^m Kanunu Pasaport Kanunu, Mılletlerarası Bankadan ıstıkraz yapmak ıçm hukumete selâhıyet veren kanun mustaceh ArKası Sa. 3, Su. i de Sa !£»& îısir tîsst îse» âat? ef «çâ tet pa*soea« ı tn : f**tUas a to otrr piaas far yoas «afsty s M j^ıotöctioa ly su t itas wa*ly İB*«u<t Î3fib<4d t » %0& *tt*efe<wi l « t t » r «f S 8 U V< It » İ î l &8 lctfeer* • / / '• '' 't Cumhur Başkanı Celâl Bayar, evvelki gtınku manevralarda Donanma Komutanı tarafından verilen izahatı diıılerken Donanmamızın yapüğı manevralara aid diğer resimler son sahifemızdedir îstanbul Amerikan Başkonsolosunun tercumesi yazımızda mevcud tamimiıün klisesı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog