Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CANLI BALIK Lokanta ve Gazinosu Sinema ve radyo yıldızlan Her akşam saat 22.30 da SİYAH İNCİLERİ (Black Diamonds Show) Takdim eder. Şehrimizde ilk defa MAMBO RUMBA'yı dansedeceksiniz. umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADf Garden CIT^PUB, C0. NE«YORK? U>.A. ? Dünyanın «n meşhur yazarlan»n «serlerini en güzel H dler içetisinde ea ucuz fiatlarla takdi» eder. \ SARAY K*rABEVÎ*9& 27 nci yıl Sayı : 9316 Af Kanununu Kabul Bugünden itibaren yürürlüğe girecek af kanununun metni Cumartesi 15 Temmuz 1950 Garden City Pub.vCo.nin hususl Reyoaunu görünüz. ^ 15 Mayıs 1950 denönce işlenen suçlar affedildi ölüm cezaları yirîni yıl hapse çevrildi, affın şümulü dışında bırakılan bazı suçlara aid cezaların ücte ikisi indirildi * Cumhur Bask&nı Celâl Bayar dün İzmirde Gazianteb muhribine binerken Celâl Bayar bu sabah İstanbula geliyor Millî Müdafaamız ve Tiirk Donanması Hikmet de affedildi Şair, bazı cezalann üçte ildsinin mdirilmesinden isüfade ederek tahliye olunacak Nâzım Ankara, 14 (Telefonla) Medis bu sabah ve öğleden sonra yaptağı iki oturumla af kanunu müzakerelerini bitirdi ve kanunu ekseriyetle kabul etti. Af kanununun metnini bildiriyorum: Madde 1 15 Mayıs 950 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında takibat yapılamaz va hükmedümiş cezalar infaz olunamaz. Bu madde hükmü fer'î ve mütemmim cezalarla ceza mahkumiyetlerinin neticelerine de şamildir. Madde 2 Aşağıdaki yazıh hallerde gösterilen suçlar, bu kanunun beşinci maddesi hükmü sakh kalmak şartile birinci maddenin şümulü dışında bırakılraıştır. A) Türk Ceza Kanunujıun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 132, 133 ümcü maddelerinde yazıh suçlarla bunlann 168, 171 ve 172 nci maddelerinde gösterilen şekilleri ve 135 inci maddenin îkinci bendinde ve 136, 137, 138, 140, 141. Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Donanma, Cumhur Başkanı önünde bir geçid resmi yapacak, Celâl Bayar müteakıben karaya çıkarak Vilâyettekî kabul töreninde bulunacak T ürk donanması, Cumhur Başkanımız sayın Celâl Bayarı mitafir etmek şerefine nail olmuş; bir muhrib filotillamız, Cumhur Başkanlığı forsunu taşıyan Gazianteb muhribinin refakatinde Izmirden Marmaraya gelmiştir. Altı nmhribimiz, dün geceyansı Marmarada, Karadeıuz Boğazı istikametinden gelen mefruz bir düşmanı arayıp bulmak, ona taarruz etmek manevrasını yapmış, bu gece manevrasında, Devlet Reisi, Başbakan, Başbakan yardnncısı, Genelkurmay Başkanı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarile diğer bazı askeri erkân da haztr bulunmuşlardır. Bu arada çok değerli bir deniz komutanı olmasına rağmen genc yaşında bahriyeden emekliye ayrılmak zorunda bırakılırıış olan Kırşehir miHetvekili Amiral Rifat Özdeş de Cumhur Başkanının refakatinde bu gece manevrasında bulunmuş, elbette donanma mızın ıhtiyaçlan hakkında, muhterem Celâl Bayarla saym Başbakana izahat vermiştir. Devlet Reisimizle Başbakanm, Tiirk muhrib filotiUasile İzmirden İstanbula gelmelerini ve muhriblerimizin yaptığı bir gece manevrasında buluncnalarinı, ba siitunda ABİDİN DAVEK Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Dün geeeki Izmir 14 (Telefonla) Celâl Bayar bu sabah Genelktumay Başkanı ve diğer generalLerle Vali yanında olduğu halde Gaziemirde Ankara 14 (Telelonla) Bu sabah af kanunu için Mecliste cereyan eden müzakerelerin sıklet merkezinj. Nasm Hikmetin affedilip edilemiyeceği meselesi teşkü ettl. Askeri ceza kanununun 94 üncü maddesine göre, orduya fesad karıştırmak, isyana teşvik suçundan mahkum clan Nazım Hikmetin, hükumet tasansma göre, affa tâbi tutulması itirazlan mucib oldu. Bu nevi suçlann aftan istisnaî hükümler arasına alınması kararlaştı. Bu kararla beraber askerî ceza kanununun 97, 100, 301, 102, 103, istanbuldaki Amerikan konsolos104 üncü maddelerine giren suçlar da hükumet tasansı istisnasma rağ luğunun şehrimizde bulunan Amemen affın şümulü dışında bırakıldı. rikan tebaasına tehlike vukuunda Dün geceyansından sonra yapı ittihaz edilecek tedbirlerle İstanbulan müzakerelerde affın dışmda bı lu nasıl terkedeceklerine dair yarakılacak cezalara dair ikinci mad yınladığı bir tamimden dünkü sayıdenin Ç fıkrasına kadar olan kısmı mızda bahsetmiştik. Şehrimiz Amekabul edilmişti. Bu sabahki toplan rikan resmî makamlan nezdinde tıda müzakerelere ceza kanununun dün yaptığımız tahkikata göre mev495, 496, 497, 498, 499 uncu madde zuu bahis tamim Amerikahlara evlerine giren hırsızhk, (gasb) suç velki gün tebliğ edilmiştir. Amerilarının affin şumülü dışında bıra kan makamlan bilhassa şu noktayı kılmasma dair D fıkrası ile baş belirtmektedirler: «Bu tebliğler her landı. Madde itirazsız aynen kabul sene yabancı memleketlere giden edildi. E fıkrasının münakaşasına Amerikahiara yapıhnakta olan tavgeçildi. Fıkra askerî sırlarm ifşa siyelerden ibarettir. Bu sene de tekrar edilen bu tebliğin hiç bir edilmesile doğan suçlara dairdi. hususî maksad ve gayesi yoktur. Söz alan bazı milletvekilleri or Tavsiyeler arasında, harb halinde olduğu gibi zelzele, dahilî isyanlarda da alınacak tedbirler ve tebaanın ne şekilde hareket edeceğini tatbikata istirak eden mohriblerimiz İzmir limanmda gösteren noktalar mevcuddur. AMctörlü Birlikler okulu ile Muha bilhassa ,radar cihazı üzerinde vemerikablar bu gibi tamimleri dünbere ve Hava okullannı ziyaret et rilen izahatı dinlemiş, okulun hayanın her bölgesinde yapmaktadırmiş, rubay ve erlere bazı sualler tıra defterine teşekkürlerini ve ba Arkası Sa. 4, Su. 1 de sormuştur. Muhabere okulunda, Arkası Sa. 4, Sü. 7 de İstanbuldaki Amerikan konsolosunun tamimi Teviller karşısmda Yazan: Doğan Nadi Amerikanm İstanbul BaşKonsolosu tarafmdan neşrolunan tebliğ etrafındaki dünkü haberimiz, hemen hemen dünyanın her yerin^e büyük akl^ler uyandırdı. Bizim piyasaya bile tesir etmiş. Buna dair haberleri diğer sütıınlarımızda göreceksiniz. Şimdilik biz şu kadarma işaret edip geçelim: Sayın Amecikan Başkonsolosunun bahis mevzuu tamimini biz şu bakımlardan ehemmiyetli bulduk: 1) Kope'nin, artık pek malum, hâdiseleri. 2) Bulgar Rumen asİstanbul Amerikan kerî birliklerinin Yugoslavya hukonsolosluğu binası dudunda toplanmalan. 3) Türkiys ve İran hududları boyunca Rus tahşidatı yapıhnası. Bu üç noktadan kiminin vakıâ, kiminin dedikodu halinde ortada konuşulduğu sırada sayın Konsolosun bu tamimi elbette mânalıdır. Filhakika Amerikan Konsoloshanesinin geçen harb senelerinde, bu giyi geçen 15 gün zarfında 100 nevi tamimlerden, iki veya üç tane tusur bin kişi gezmiştir. yayınlamış olduğunu hep biliyoBebek sergisine gösterilen alâka ruz. Fakat harbin sona erdiği son Arkası Sa. 4. Sü. 7 de • Arkası Sa. 3. Sü. 7 de Bütön dünyada akisler uyandıran tamim hakkında konsoloshane, Büyük Elçilik ve Amerikan Dış İşleri Bakanlığı ne diyorlar? Donanmamızın dün ve dün geceki tatbikatı DenizcileriJMİzin aodera harb âletlerini kullanmakta büyük M^ıaret gösterdikleri iftiharla müşahede edildi Gazianteb muhribi 14 (a.a.) ile refakatindeki Giresun, Muavenet, Grandi direğinde Cumhur Başka Sultanhisar, Gemlik ve Demirhisar nunızın forsile saat 14 te Izmirden muhribleri muharebe nizamı halin Arkası Sa. 3, Sü. 4 te hareket eden Gazianteb muhribimiz Bebek sergisini 15 günde 100 bin kişi gezdi 37 milletin iştirak ettiği Spor vt Sergi sarayındaki milletlererası Bebek sergisi bugün açıhşının 15 inci gününe varmış bulunmaktedır. Ser ( Nâzım Hikmet duyu isyana tesyik suçlusu buluTipn Nazım Hikmetin suçunu ihtiva eden askeri ceza kanununun 94 üncü maddesinin de fıkraya ithalmi istediler. Bazı milletvekilleri de, Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Fatihin Türbesi Dün Açıldı Yeni Basm Kanunu kabul edildi Karma Komisyonun yaptığı tadiller tasandan çıkanldı. Ve hükumet tasarısındaki esaslar tekrar ithal edildi Ankara 14 (Telefonla) Basın Kan ınu tasansı Meclisin bu akşam saat 17 20 da başlayan üçüncü oturumunda görüşüldü ve kabul edildi. Gazetecilerin de iştirak ettiği karma komisyonun yaptığı tadilâttan bazılan tekrar tasandan çı1 karıldı ve yerine hükumet tasarısındaki esaslar ithal edildi. Bunlar intihar vak'alan hakkında yazı çerçevesini aşan ve okuyucuları tesir altında bırakacak ma Kore'de şiddetlendi Amerika, komünistler çekiimc dikçe uzlaşmaya yanaşmıyacağmi bildirdi Dönkü açıîış töreninden bir intıba •* nı, Şehir Meclisi üyeıefi, Fatih I isianl,ai Faühinin türiesind aça» kaymakamı, Müze müdürleri, çok Gökay şunlan soylemişfir kalabalık bir halk kütlesi ve ga« Değerli hemşehrilerim, Türfc zetecüer hazır bulunmus.lardır. i . Arkasi Sa. 4, SÜ. 3 i * savaş Celâl Bayar dün İzmirde Motörlü Birlikler Okulunda öğretmenlerle görü§ürken NewYork 14 (R.) Bu akşam beyanatta bulunan Amerikan Dış Fatin Sultan Mehmedin Fatih İşleri Bakanlığının resmî sözcüsü Kore meselesi hakkında şöyle de camii içindeki türbesi dün saat 13 te merasimle açılmıştır. mıştir: Törende Vali ve Belediye Ba;':a Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkası Sa. 3, Sü. ü de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog