Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

'cHediıjeleri YACHERONet CONSTANTIN AfiLON .SAAT MACAZASP . EMINONU MEVOAHII4 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ 97 nr«İ ui yi • QQ I R . 90l O Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarasu 24298. İşleri: 24299, Matbaa Telefonlar: Umumî Santral Numarasu 24298 Yaa İşleri: 24299 Matbaa : 24290 24290 PıimO U U ( I l d l PASLANMAZ v« OYDLMUŞ ?AL Oyulmus U.SA. Patent, I A ToiTimSI7 4 İ Ü.MIIIU^ ! Qf»fi I ÖOU stanbul Ameri n konsolosunun tebligi Şehrimizdeki Amerikalılara icabı halinde Istanbulu nasıl terkedecekleri hususunda tavsiyelerde bulunuldu Evvelki günkii toplantıda Başkonsolosa böyle bir tamimin mevsimsiz olacağı bildirildi ise de Konsolos fikrinde ısrar etti Cumhur Başkanı Celâl Bayar, dün sabah İzmir hava meydanmda nçaktan bMlfceB ii Dersler devam ediyor ore harbinin ilk safhası bazı hakikatleri ortaya koydu. Bunlaruı birincisi, Amerikanın Cenub Kore Cumhuriyetini silâblandırma işine kâfi derecede ehemmiyet vermemiş olmasıdır. Cenub Korelilerin Kızd Kore ordusuna karşı Amerikadan yardım gördükleri halde 20 gundenberi hâlâ istikrarlı bir müdafaa cephesi kuramanuş olmaiarı, Cenub Kore ordusunun Amerika tarafından esaslı surette silâhlandınlmamış ve teşkilâllandırılmamıs olduğunun en büyiık delilidir. Nitekim ajans ve gazete muhabirlerinin cephcden gönderdikleri haberlerden aıılaşılıyor ki bu orduda tank. lanksavar topçu, »ğır topçu ve hava kuvveti namına ya hiç bir sey yoktur jrahud da pek az jey vardır. Baskma uğnyan Cemrb Korelilerin, kendilerinden çok daha iyi teçhiz edilmiş düşman karşısında panik yaptıklan haber verildiğine RÖre, kaçarken ellerindeki silâh ve tnalzemeyi de Kızıllara lerkettiklerini kabul ermek lâzımdır. Hâdiselerin bu sekli alması iizerine. Amerika. harb ve düşman taarruzu devam edip dururken Cenub Kore ordusunu yeniden teşkilâtlandırmak ve teçhiz ermek, bunn yapabilmck için de Koreye kara kuvveılcri gondcrmek zorunda kalmıstır. Istanbul Amerikan Konsoloshanesı dun sabah butün konsolosluk mensublanna ve umumıyetle şehrımızdekı Amerikalılara muhim bir tamım yayınlamıştır. Bu tamım Baş konsolosun bir mukaddemesıle başlamaktadır. Başkonsolos, bunda İstanbulun coğrafî vaziyetının nezaketinı anlatmakta ve «her ne kadar yakm bir tehlike beklenmıyorsa da» her ıhtımale karşı alınması zarurî bazı tedbırlerin daima gözonünde bulundurulması lüzumuna ışaret etmektedir. Bu tedbirler arasuıda toplantj yerlerı ve ricat yollan (tabii Amerikalılar için) bildirilmemekle beraber bir çok tavsiyelerde bulunuyor. Memleketi terkedecek olanlann e§yalan bagaj halinde hazır tutulacak, bunların ağırhğı hıç bir zamai) 40 kıloyu geçmiyeeek. Herkes yanında, tabanca olmazsa, meselâ bir bıçak olsun bulunduracak ki her türlü mücadele halinde nefsıni müdafaa edebilsın. İstanbuldaki Amerikan Başkonsolosu Mr. Baldwin Başkonsolosun bu tamıminden bir gün evvel, yani evvelki gün, konsoloshanede ileri gelerüerin ıjtirakıle bir toplantı yapılnuşür. Bunda ekseriyet böyle bır tamimin tatnamile mevsimsiz olduğunu söylemışse de konsolos ısrar etmiş ve dun tamımı yayınlamıştır. Bir çok Anîerikah dostlanm şahsan bana da bunun yersiz bir şey olduğunu soylediler. Yabıız Amerikalılar değil, Türkler arasında d» hiç lüzumsui bir panik havası yaratmaktan başka bir şeye yaramıyacağında hep hemfikirdirler. Fakat Başkonsolosun Ankaradaki Amerikan sefaretınden kat'i bır emir almıs olduğu anlaşılıyor. Şu halde aynı tamım devlet merkezinde de yayınlanmış olsa gerektir. Hiç şüphe yok ki bu tamim yalnız kadınlan, çocuklan ve ihtiyarlan alâkadar etmek içindir. Boyle de olsa dereyi gormeden paçayı sıvamayı bizim umumî efkâr elbette iyi karşılamıyacaktır. DOĞAN NADİ Kendi kendimizi Celâl Bayar dün uçakla Ankaradan İzmire gitti İzmirlilerin candan tezahürlerile '< karşılanan Cumhur Başkanı bîr hitabede bulundu, kabul törenini müteakıb parti merkezlerini zîyaret ettî Başbakan ve yardımcısı ile Genel Kurmay Başkanı Cumhur Başkanma refakat^diyorlar İzmir 13 (Cumhur Başkarunın seyahatine refakat eden arkadaşımız Mekki Saıd Esen bıldınyor) Bu sabah 8 de Ankaradan birbıri ardmca havalanan 5 ve 15 numaraiı askeri uçaklar 2 saat sonra Izmir askeri hava meydanına aynı şekılde iniş yaptdar. Cumhur Başkanı Celâl Bayarla Başbakan Adnan Menderes, Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu, Genelkurmay Baş Arkası Sa, 3, Sii. 2 de At Mecliste görüşüldü, bugün çıkıyor Dün sabahfan bu sabaha kadar toplanan Nadiste tartışmalar oldıs İzmirde Cumhur Başkammn elini sılıanlar Bu vaziyet, >arun tedbirin. bilhassa askerlik ve harbde, tedbirsizlikten daha zararlı olduğunu bir Ankara 13 (Telefonla) Bugün larda şahsiyete kaçılarsk, müzadaha ispat etmiştir. Çünkii Cenub ku Mecliste af kanunu tasarısının kerelerın seyrının bozaimamasını Kore Cumhuriyeti, iki yıldanberi gdrüşulmesine başlandı. Sabah cel istedi. Teklif tasvıb edıldi. Komısyon Amerikalılar tarafından esaslı su sesinde tasannuı heyeti umumiyesi sozcusü, tasarının umumî karakterette teşkilâtlandırmamış ve silâh munakaşa edıldı. Bu munakaşalar rinı anlattı ve aftan ıstisna edılen landırılmamış olduğu için, 20 mil sırasında iki noktai nazar çarpıştı: suçlann mucib sebeblermı izah yon nühısuna rağmen, 10 milyon Umumî bir af mı yapjism, yoksa etti. nüfuslü Şimal Kore tarafından fe hukumet tasarısı mı kabul edılsm? Sivasi suçlar na bir mağluhiyete uğralıldığı gibi, Tasarının tercıhan ve rrustacelen Kemal Turkoğlu sıyasî suçlann, kendisine verilen silâh ve malze goruşulme^i tekbfı ile muzakereler affın şumulune aluımamasıru tenmevi de du^mana kaptırmıştır. bas'adı. Sadn Maksudi, konuşma A r k a s ı S a . 4. S u . l d e Amerika. Mareşal ÇanKayŞek"i desteklemekten vazgeçtiği için, millıyetçi Çinliler de Sovvet Rusyadan >ardım goren komünist Çin tarafmdan aynı şekılde mağlub edilmiş ve bunlara verilen Amerikan silâh ve malzemesi de komunistlerin eline geçmişti. Amerikanın milliyetçi Çinin akibetini gordukten sonra ,Korede de yarım tedbirle~'e iktifa ermesinir. sebebleri her ne olursa olsun ortada bir hakikat vardır ki bu >arım iş. simdi Korede bir buhrana sebeb olmuş^ur ve Amorikayı buhranı izale etmck için daha çok mal, para ve can harcamağa zorlamış bulunınor. Londra 13 (B.B.C) Tokyodan leri ilk defa bu çapta bir hava akıIküici bir hakikat de .en az ikigelen haberlere göre, Korede Ame nı yapmaktadırlar. Bu akın esnayıldanberi her an bir harbe sürük rikan hava kuvvetleri büyük akın !|sında bir bomba uçağının kaybelenmek tehlikssile kaışı karşıva lar yapmışlardır. 50 siiper uçankale dümış olduğu ılâve edıimektedır. bulunan Amerikanın, bizzat kâfi Kuzey Korede stratejik ehemmiBırleşık Amerika ve Avustralj'a ABIDİN DAV'ER yeti haiz bir hedefe hücum etmiş hava kuvvetlerine mensub bomba Arkası Sa. 3, Su. 5 te ler ve buraya 500 ton bomba at uçaklannm son iki gün içınde 400 mışlardır. Koredeki hava ku\"vet Arkası Sa 3, Su. 1 de Türk ve İngiüz filolari Celâl Bayar, İzmir Hukumet Konağı balkonundan halka hitab ediyor Kovedehi harb uzun süreceh Amerikan uçakları Kuzey Koredeki stratejik noktaları siddetle bombaladılar Donanmanın Marmarada bu geceki tatbikatı Böyle mi? İki filomın Marraariste buluşmalan hararetli dostluk tezahürlerine ve&ile oldu ' Ankara 13 (a a ) T (Lps) Türfc ve Ingiliz fılolannın mühim birlıklerı 8 ilâ 13 temmuz arasında Marmariste toplanmışîardır. Bu ziyaret esnasında Ingılız Akdeniz filosu senelik deniz şenliklerıni kutlamış ve 12 temmuz çarşamba günü iki fîloyu temsil eden fılikalar arasında yanşlar tertıb edılmiştir. 13 temmuzda manevralannı yapmak üzere, her ıkı filo da Marmaristen aynlmıştır. Türk filosu İstan» bula, Ingılız filosu da Kıbnsa m'u» teveccihen hareket etmiştir. Marmaristen aynlırken yapılan manevralarda Ingiliz deniz uçaklan mühim bir rol oynamışlardır. İki filo arasındakı munasebetler ve bılhassa Amıral Rıdvan Koral ile Amiral Sir John Edelsten'ın münasebetleri pek samimî ve yakın olmuştur. İngilız Büyük Elçisi Ekselâns Sir Noel Charles butün zivaret esnasında hazır bulunmuştur. Filo, Karadeniz Boğazı istikametinden gelen bir düşman kuvvetini arayıp bulmak, ona taarruz ve hedefi imha etmekle vazifelendirildi Ömer İnönü hakkında ilk tahkikat acıldı Tahud boyle mi? Halk Partisinden bir milletvekili Ömer Inöniı hakkındaki takibatın af tasansı şümulüne girmemesini istedi Muzaffer Kayalıbaym blümü hâdisesi hakkında 15 gündenberi îstanbul Cumhuriyet Savalığmda devam eden hazırhk tahkıkatı dün bitmıştir. Bugune kadar ellıye yakın şahid dinlenmiştir. Ancak, vaka gecesi otomobilde olduğu iddıa edıen Mihri ile Olganın arkadaşı Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Atışlarda hakikî mermiler knllanılacak, düşman radarlaria bulunacak, top atışlan radarla idare edilecek, harb gemileri telsiz telefonla daimî temas halinde olacaklar İzmir 13 (Cumhur Başkammn seyahatine refakat eden arkadaşımız Mekki Said Esen bildirîyor) Cumhur Başjcanınm rakib olduğu muhrible birlıkte 6 parça harb gemisi, yann gece, Marmarada seyrederken Karadeniz Boğazı istikametinden gelen bir düşman kuvvetini arayıp bulmak, ona taarruz et Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Basıtt Kanunu bugün Mecliste görüşülüyor : Yoksa böjle mi clmal"? Amerikan uçakları tarafından bombalanan bir demirjolu kavufiağı İHangisi daha giızel? Ankara 13 (Türk Ajansı) Basın Kanun tasarısı üzermde çalı: şan muhtelit komisyon bugun mesaisini bitırmiştir. Komisyonda umumiyet itıbarıle matbuata karşı Arkası Sa. 3, Su. i te Celâl İanirde tigui Bartikri uywet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog