Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Yazan.: ESAT CBAS Uzun mesai ve tetkıkler mahsulü ve en ciddî vesaık ve kaynaklardan istifade edılerek yazılmış olan 800 sahıfelık bu büyük eser iııtişar etmiştir. Fıatı 1500 kuruştur. Tevzî yeri: B E R K A L P Kitabevi Ankara. umhuri 27 nciyıl Sayı ? 9 3 1 3 KURUCUSUtTUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa : 24290 En son değişikliklerle birlikte İŞ RAMMI MEVZUAT İş K & K U ile ilgili müess^elerle bütün iş adjSHtı ve işçilerin kanunî haklanm ^ toplu bir şekilde gösterir. kuruştar. ve bu kanunla ilgili I ? TpfTHTlll7 1Q5O İNKILÂP KİTABEVt Askerlik hîzmetiııe tasarı Mecliste gfttüştildü Birinei Düşman emokrasinin en büyuk duşmanı nedir diye sorsalardı acaba nasıl bir cevab verirdiniz? Teokrasi mi derdiniz, aristokrasi mi, yoksa plütokrasi mi? Ve (krasi) ile biten daha bir hayli idare şekilleri bulunabilir (otokrasi gibi) ve bunlardan her biri özü itibarile demokrasiye az çok aykın, binaenaleyh duşman rejimler sayılabilir. Fakat bence demokrasinin en büyük duşmanı ne şudur, ne de bu. Halk idarelerini içinden kemiren, zamanla yıpıatan, sonunda da cansız bir iskelet haline getiren birinei tehlike bürokrasi dir. Bu öjle bir duşmandır ki, bizden gibi gorunür. İktidara geldiğimiz gun, sevimli bir kedi yumusaklığile yanımıza sokulduğunu, tatlı ron ronlarla kucağımıza atladığını, kırk yıldır bizi bekliyormuşçasına elimi7İ öptuğunü. yuzümüzü gozümuzü kokladığını hissederiz. Bu sıcaklık hoşumuza gider. Bürpsuz zaten vapamıyacağızdır; muhtac olmanın zorile daha ilk adımda biz de onu severiz. Kafamızda besleyip büyüttuğumüz realist prensipleri şu uy Milli Savunma Bakanı ReBk İnce, Vekâlette, Genelkurmay Başkanı sal ve cana yakın mekanizma sayeOrgeneral Nuri Yamutla görüşüyor sinde gerçekleşrireceğimize eminizdir. Onuıüa kucaklaşır ve yerimize Ankara 11 (Telefonla) Askerlik muddetini indiren kanun tasansı, bugıinkü Mecliste görüşüldü. Bu tasan ile muvazzaflık hizmeti deniz sınıf 3 yıl .jandarma ve gümrdk koruma sınıflan 2^ yıl ve bunların dışında kalan sınıflar 2 yıl olarak tesbit edılmiştır. Geçici maddeye göre, 1919 dâ 1929 doğumlu veya bunlarla ışleme tâbi diğer erattan Askerlik Kanununun 8o veya 89 uncu maddeleri mucıbince muarr.ele görecekler hakkında da yukandaki hüküm uygulanacaktır. Mürıakaşalar daha zıyade muvazzaflık hizmetinin kıt'aya iltıhaktan başbyacağını belirten fıkra üzerinde oldu. Mustafa Zeren, bunun askerlik şubelerine gırişten itibaren hesablanması lüzumunu mudafaa etti. Gorüşmeler sırasında okur yazarlann değişik cskeri müddetlere tâbı tutulması da istendi. Jandarma ve gumruk hizmetleri daha kolay olduğu halde müddetuı uzun tutulmasma ıtiraz edenler oldu. Dr. Cezmi Turk: «Kıt'aya iltıhakın hizmet başlangıcı sayılması, şube ile kıt'a arasmda geçen hayatm ıstırablarını hiçe saymak demektir. Halbuki bu müddet zarfında Mehmedcık askerî şahıs sayılır» dedl Bazı hatıbler muhtelü safhalara ayrılmış olan askerî talim ve terbiyenin ikraali tçuı b u fikray» ür" zum gordüler. Şevki Yazman müddetın 2 seneye indirilmesinin Bakanlar Kunılu salâhıyetile verılme Arkası Sa. 3, Su. 4 te Deniz, jandarma ve gümrük koruma smıfları müstesna, hizrnet müddeti 2 yıla inecek Muvazzaflık müddeti htVaya sevk tarihinden itibaren başhyacak. Deniz stmft 3 seıse, jandarmalar da 2,5 sene hizmet edecekter C. Bayarın Ege seyahati Cumhur Başkanı Izmirden Marmarise gidecek Rore'de cephe istikrar bukaja başladı Birleşmiş Milletlere mensub bazı devletlerin de Güney Kore'ye kara kuvvetleri sevkedecekleri bildirildi Tutanaklarm tasdikı meselesi Bingölden sonra, Ordu ve Hatayda da tahkikat yapılması isteniyor Şiddetli bombardımanlar ile tahrib edilen bir demiryoln k«vn§ağı Ankara 11 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celâl Bayarın bu perşembe sabahı askerî bir uçakla Izmıre hareket edeceği malumdur Cumhur Başkanının bu seyahatinde Başbakan Adnan Menderesten başka, Devlet Bakanı Samed Ağaoğiu da bulunacaktır. Öğrendığime gore, Celâl Bayar, Donanma ile Istanbula seyahatinde Amerikadan son alıLondra 11 (B B C ) General mıştır. Birleşık Amerika piyade ve nan Gazianteb muhribine râkıb Mac Arthur karargâhından bu gece tank birhklerinin Güney Kore'nin Arkası Sa. 3, Sü 7 de verilen haberlere göre, Kore'de muvakkat başkenti Tayjan'ın hemen Arkası Sa. 3, Sü. 2 de cephe istikrar kesbetmiye başla Baltıkta Batılılarm manevraları Ingiliz ve Amerikan kıtalan Rus işgal hududuna yakın bir bolgede tatbikat yapıj"orlar otururuz. Ankara 11 (Telefonla) B a a Lake Success'teki Sovyet Bürokrasinin sayısız mücadele utanaklarm tasdikı meselesının, rasıtalan vardır. Bunları ruhî ve Mecliste iktidarla muhalefet partısi delegesi Rusyaya hukuki idari olnıak üzere bir taBerlin 11 ıNafen) Baltık dearasında bir mıHdet daha tartışma kım bblmelere ayırmak mümkünnizırde Ingiliz vc Amerikan kuvdönmekten vazgeçti konusu olacağı anlaşılıyor. Iktıdarın dur. Ruhî olanlarm başında «onsuz Anayasanın ikinci mad vetlerınin müşterek manevralar yao seçını kanunundaki maddeler ksyyapamıyacağımız» korkusn gelir. makta olduklan bildirilmektedır. Paris 11 (R.) Kore ihtılâfının dına riayet etmiverek tahkikata desi ne dair tefsir Hatırlarda olduğu gibi bundan bır uzlaşma yolüe halledilebilmesi için Bürokrasi kendi kendinin âlimi sagittiğini ileri suren Ha'.k Partısi yılan ve ancak ona boyun eemekle Meclis Grupu, bu tahkikatın yüksek Ankara 11 (Telefonla) Anaya muddet evvel Ruslar bazı teşeb Ruslarm «açık kapı» bulundurduk«Bütün beşeriyete karşı samımî bir dostluk rihniyetile öğrenilen son dereee mühim, museçim kvırulları tarafından yapıl» sa komisyonu, Anayasanın ikinci büslerde buluamuşlar ve Baltığı lan zannedılmektedır. Bu akşam umumi sulh için müştereken çalışalım» azzam bir ilimdir. Bu ilim âlemine masını ıstemişti. Mub?lefet çevrelemaddesındekı: «Devlet dıli türkçe kapalı deniz haline getırmeye ça İngüterenin Moskova Büyuk Elçısı dalarken onun püf taraflarını yakari Meclısteki çoğunluğun bu mevzudir» fıkrasını Mukerrem Sarolun lışmışlardı. So\>'etlerın Baltık de Sır David Kelly, ikinci defa olmak Ankara 11 (Telefonla) İsrail ehemmiyeti, bıından evvelki mute bır önergesi üzerıne yorumlarnıştır. nizinde hazırlıklar yaptıkları da uzere Sovyet Dış işleri Bakanı yarlayıp mekanizmaya hâkim olabileda aldıeı kararı secım kanununun dımcısı Gromyko tarafından kabul belırtmiştim. Mukerrem Sarol, şimdıden, nesılleı soylenilmektedır. ceğimizi ümid ederiz. Bizden önceki gazetecilerı bu sabah şehrımize addıd beyanatımda sarih hukümlerini ıhlâl mahiyetinde Ingıhz ve Amerikan kuvvetlerinin edılmiştir. Bu göruşme esnasında iktidarın hatalanm gdzlerimizle gelmişler ve Dış İşleri Bakanı Fuad İsrail devleti tabiatıle bu programa arasında korkunc bir ayrılık yagormektedir. Grup kararına göre; «seçım kanununun hiç değüse, tahgbrmüş. bunlann nasıl düzeltilece Koprulüyü ziyaret etmişlerdir. Köp dahildır. Turkıyenin israil ile mü ratmış olan uydurma dılden bahis müşterek manevraları, Sovyetlerın Kore meselesırün muzakere edıldığı kikat yetkısını hâkimlere bırakan ğine dair uzunboylu kafa yonnuş rülü, gazetecılerle muhtelıf mevzu nasebetlerinin inkişafı umumi si le, Anayasanın ikinci maddesındekı işgal hududuna 38 kılometre gibi eannedilmektedır. hukmüne uvularak mevcud şikâyetve bir takım esaslı çareler bulmu lar üzerinde habıhallerde bulun yasetımizin temelini teşkil eder. Bu son fıkradan ne anlaşılması lâzım yakın bir mesafede Oldenburg yaLondrada belirtildiğine gore, Sir lerın yuksek seçim kuruluna yaptlguzdur. siyeseti, Birleşmiş Milletler anaya geldiğıni sormuştu. Komisyon fık kınlannda yapılmaktadır. Ineıbz ve Davıd Kelly, Amerika ile Rusya duktan sonra şoyle deraiştir: rılması seçim kanununun müddetier Haydi gel de o çareleri yüriirlüc Türkiyenin, bütün Ortadoğu sası prensipleri ve bütün Ortadoğu Arkası Sa. 3, Su. 4 te Amerikan kıtaları Kiel korfezıne arasında Kore meselesınde bır uzharicındekı dıser teminat hukümleçıkarma hareketlerüıe girişmışler laşma yolu bulunması içın gayret ğe koy bakalım! memleketlerile münasebetlerinin in memleketlerinin müşterek menfaatrinin olsun korunmasKiı sağlayacak» ve bu oistılâ» hareketi mukabil sarfetmektedir. Daıly Express gazeSevjrili bürokrasi o yumuşak eda kişafına ve sıklaştınlmasına par leri çerçevesinde mutalea etmek Ingilterenin Moskova Bu\ uk tır » Buna mukabil, bazı D. P. milbirlıkler tarafından önlenilmıştir. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te sile ellerini uğuşturarak karşumza timın ve benım şahsen verdiğımiz Elçisi Sir David Kelly Arkası Sa. 3, Su. 6 da letvekılleri Bıngolden başka Ordu ve dikilir. Çok güzel duşünduğümüzü, Hatayda da yeniden tahkikat y a ga\et doğru soylediğimizi veciz bir pılması lüzumunda ısrar etmekte» dille belirtir. Dâhiyane fikirlerimizdirler. Nitekım rutanaklan incelema den ötüni bizi yürekten tebrik eder. Yalnız, evet bir yalmz vardır.. komisyonunun bugünkü toplantı» mevzuat meselesi. Filân sayılı kasında söz "alan Ordu millervekilî nunun falan maddesi bilmem ne Fevri Boztepe, Orduda yapılaa tarihinde Bakanlar kurulunca yü Arkası Sa. 3, Sü. 2 de rurluğe konan kararname hiıkıimMeclk, Pleven'e hükumeti kurma lerine uymamızı gerektirdiğinden müsaadMİni verdi bu hususta şimdilik icraata geçmek «savanı tavsiye» değildir. Paris 11 (a 8.) Millî meclisin Bu beklenmedik mukavemet si85 muhalife karşı 373 oyla Reno nirlerimizi kamçılar. Yahu nasıl oPlevene yeni hükumeti kurmak yet lur? Üzerinde yıllarca kafa yorduAnkara 11 (Türk Ajansı) Yeni Başbakan Adnan Menderes de bu kisini verdiğt resmen bildirilmiştir. ğumuz. bunca emek karşılığı ara« Pleven'i desteklemiş olan sosyabasın tasaıısını inceleyecek olan lunmuştur. Komisyonda bir kısım yıp bulduğumuz Kristof Kolomb'ua Ankara 11 (Telefonla) Af k a karma komisyon bu sabah İlk top üyeler, böyle mühim bir kanunun listlerin yeni kabineye iştirak edip Dış ticaret rejimimizi maksada lanmak hakkını bize vermiş ve ah lerile birleştiren tacir ve sanayici nunu tasarısının dün bildirdiğimiz yumurtası kabilinden harikulâd* Arkası Sa. 3, Sü. 1 âe etmiyecekleri henüz belli değildir. uygun ve daha işler bir hale getir nacak kararların mesuliyetini de lantısını yapmıştır. Komisyonda ler a y n ayn menfaatlerin çarpış esaslar ve görüşler ıçinde Meclısm bir tedbir, bizden önce yapılmış, bimek, beynelmilel taahhüdlerimizüı o nisbette bize yüklemiştir. Kendi tığı Ankarada çok bitaraf ve o nis yarınki toplantısında muzakeresina zi hiç bir şekilde ilgilendirmiyen aynen devamını sağlamak ve nıha menfaatlerini memleketin menfaat Arkası Sa. 3, Sü. 8 de başlanması kuvvetle muhtemeldır. kohne mevzuat ağlarına taküarak yet yerli sanayiımizin koruyucu boğulacak mı? Turlü mantık deliltedbirlerıni tesbit ve ona yeni bir leri getirir, ısrar eder, karşımızdaistikamet vermek maksadile Ankakini inandırmağa çalışırız. Nafilerada yapılan toplantılar sona erdir. Bu sefer bir (Nefi hazine) temiştir. Bu toplantılara katılan itharanesi tuttunılur, nefi hazine nğ latçı ve ihracatçılarla sanayicileriruna ne milyonlar kaybedildiğini miz şehrimize dönmüşlerdir. Yeni ispata kalkarız, para etmez. Bakanz hükumetin gosterdiği samimiyetten , olmuvor, bizim dâhiyane proje sumütehassis olan tacır ve sanayiciler, \ ya düşecek. her çareye başvurur, onümüzdekı gunler içınde yeni kamesali.eti lizerimize ald'rimızı söyrarların alınacağından emindirler. leriz. Bürokrasi tatlı ve uysal baTüccar Derneği Başkanı Izzet kıslarile bizi selâmlar ve kapıyı Akosman dun, kendisile görüşen çekcr. bir arkadaşımıza, Ankarada yapılan Artık pasif mukavemet devrı başlamı^tır. Bekleriz, bekleriz, 15leritoplantılarda varılan neticeleri şöymiz bir turlü yürumez. Her gün bir le hulâsa etmiştir: bahane ile atlatılırız. Ve haftalar, ay « Ankaradan bütün tacir ve salar birbirini kovaladıkça bize A nayici arkadaşlarım gibi ben de seyavaş yavaş bir gevşekiik. bir bık vinc içınde donüyorum. Hükumet, kınlık ânz olur. Tesebbüslerimizd salâhiyetınin muayyen kısmını kuleskisi kadar heyecan gbstereme>iz. Uzüntülü bir melânkoli hafiften yüreğimizi kaplar. Zamanla buna da alışınz. Âdeti dünya böyle imiş. ortalığı düzeltmek bize mi kaldı, der, kalender meşreb, filozofça bir eda takınırız. Işte bu edayı Wr kers takındık mı, bürokrasi aijma duşmuş, demokrasinin en buyuk duşmanm» Ncrfolk (Vırgmıa) 11 (A P ) jenilmişiz dcmektir. Artık jcniden derek sergıyı gezmiştır. 45,000 tonluk uçak gemisı (MıdŞehrımızde bulunan Iç İşleri Bakanı Eukneddin canlanmak, felâh buhnak imkânlaAmerikan Rükneddin Nasuhioğlu dün akşam 8,30 trenile wavi ve 4 Hestroyer. Nasuhıoğlu dun ogleden evvei Vilâyete gelerek .vlületlerarası Bankanın Türkıyeys yeni kredıler verdığmı büd.ımışü.<. Yuka/ıiakı resım, TürkiyeNADİR NADİ şehrimızden Ankaray,, gıtmıştır. Yukandaki resım Akdenız fı!o<;una ıltıhak etmek nin Washington'daki Işgüderi Melih Esenbel, MilleUerarası Bankanın Mudüru Eugene Block ve Turk Ticaret Valı ve BeleHıve Başlyinı ile bırhkte uzun muddet de, İç İşleri Bakanj, Sergıyı sezerken gorulmektedir, ıjiu buradan ayrılmıjlardır. AtaseEi söstrktâİ ~ AtaseEi Nahid Aloarı ani^gmgy^ imaa edeıken söstermakteâİE. Aloarı ' Arkası Sa. 3, Su. 5 îe mesgul olmuş, oğleden sonra Islanbul Sergısıne gi F. Köprülü Israile bir mesaj gönderdi*. "Devlet dili türkçedir,, Rusyanın uzlaşmaya yanaşacağı söyleniyor Basın Kanunu Karma Komisyonda görüşülüyor Tasarımn, Medisin sonbahar devresine bırakılması muhtemel Fransanın yeni Başbakam Yeni iktisadî kararların cumartesi ilânı muhtemel Aff Tasansının Toplantıya iştirak edenler alınan kararların yerinde oldnğu kanaatindeler r bugün Mecliste görüşülmesi muhtemel r Iç işleri Bakanı Ânkaraya Döndü Nilletlerarası Bankanm Türkiyeye Yardımı Midvay Aktloııizo geliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog