Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

P RATİ K TORNA FREZE TESYİYE ve DÖKUMCULUK FEVZİ BULMAN Bir çok ilâvelerle 4 üncü defa basılan bu eser, bilhassa genc sanatkârlara pek istıfadeli olacaktır. Fiatı: 250, cildlisi 300 kuruş. umhuriye KURUCUSUîTONUS NADl PASLANMAZ ve OYULMUŞ İNKILÂP KİTABEVİ 27 nciyılSayı : 9312 Uçaklara gece güıtdüz ve her türlü hava şeraiti altında hücuma devam emri verildi Kızılların Amerikan esirlerini ellerini bağladıktan sonra vahşice öldürmeleri VVashington'da infial uyandırdı Korede büyük çapta hava Âf Kantınu son şeklini al akınlarına dün baslandı . ~ .. Telgraf ve mektub adresi: Cumlıuriyet, Istanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı 1$leri: 24299, Matbaa : 24290 Salı II Temmuz 135 Cezaevlerindeki mahkumlardan yarısı serbest bırakılacak Kore'de işi sıkı tutmak lâzım It Nâzım Hikmet aftan faydalanacak. Devletin şahsiyetine karşı ve devlet malları aleyhine işlenen suçlar, devletin emniyeti aleyhine işlenen. fiiller affın dışında bırakıldı Ankara, 10 (Telefonla) Af kanun tasansı üzerındeki komisycn çalışmaları bu akşam sona erdı. Tasarıya bugünkü müzakerelerle verılmiş olan son şekli bildiriyorum. Daha oneeki toplantılarda çıkanlan msddeleri yazmıştık. Gasıb suçlanle askerlık+en tard ce7aları aftan istisna edılmiştir. Hükutı1et teklifmde her curumrîe mukerrer olanlar aftan favdalanarruyordu. Komisvon, mukerrer olsun. olmasm aftan istıfade etmesine karar vermi;tir. Üçüncü maddeye verilen şekle göre, aftan faj'dalananlar kanunun yurürlüğe girdığı tarıhten itibaren mahkum olduKİan cezanm zaman aşımı süresi ıçinde ve her halde 5 yıl zarfında aşağı haddi altı aydan az olrruyan hurriyeti bağlavıcı cezayı müstelzim, aynı tinsten dıger bir cu»üm jşledıkleri takdırde e\rvıelce haklannda hukmedılmiş bulunan ceza ayren çektirılecektir. Şu hale göre, aftan istifade edenler. 5 yıl içmde Arkası Sa 4. Su 3 :» ore harbi. 1516 gfindenberi kızılların lehinde , olarak devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin Guvenlik Kon seyi, Amerikadan bir başkomutan tayinini istedi ve Mr. Truman da General Mac Arthur'u bu vazifeje Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu tayin etti. Bu komutanlık, o guzide general için biçilmiş kaftandır. Başbakanın teklifi üzerine yeni Kore cepbesinde haıbeden Birleştasan Bayramdan evvel Mecliste Iç Işleri Bakanı, demecinde, Şehir Meclisi miş Milletler kara, deniz ve hava görüşülecek kuvvetlerine bir başkomutan tayin seçiminin 3 eylulde yapılacağını söyledi cdilmesile 1945 bahannda Birleşmiş Ankara 10 (Telefonla) BaşbaCepheye doğru gitmekte olan Amerikan birlikleri Milletler Teşkilâtı kunılduktan sonkan Adnan Menderes bugunkıi Londra 10 (B B.C ) Bu akşam rüşmelerde bulunmak üzere Tok laşılmaktadır. ra, bu gibi tecavüz hallerinde, müMecliste söz alarak basın kanun Washıngton'dan gelen bir habere yo'ya hareket etmişlerdir. Bu gö Kore savaş sahasında komünistler tecavize karşı harekete geçecek ve tasansının acele çıkanlması için Fevzi Lutfi KaraosmanBirleşmiş Milletler Ordusu teşkili gore, Amerikan hava ve kara ordu rüşmelerin Kore savaşı ile ilgili gayet ağır zayiata uğramaya başla karma komisvona tevdıini teklif etları Genel Kurmay Başkanları oldugu ve bu toplantıları muteakıb mışlardır. Amerikan ve Avustralya miştir. Başbakan şu beyanatta buoğlu Devlet Bakanı oldu hakkında, cereyan edip giden ma Arkası Sa. 4, Sü. 7 de lunmuştur: nasız müzakerelerle varılamıyan General Mac Arthur ile mühim gö yeni tedbirlere başvurulacağı anAnkara 10 (Telefonla) Manisa netice, bugun hâdiselerin zorile € Muhterem arkadaçlar, demok milletvekilı Fevzi Lutfi Karaosıaaa fi'len elde edilmi; bulunuyor. Maratik bir rejimin en mühim ve en oflu Bevîet Bakanlığına tayin enasız müzakereler dedik. Filvaki, «âWe«rtlfcît»er»nyen tfrtS takdtr' dılmiştır. İkinci Dünya Harbi bittikten SMU», buyurursunuz kı matbuat hurrıyeKaraosmanoğlu Marshall yardım Kaziliğin, Faşistliğin ve Japon emtidir. Buna inandığımız içindir ki işlerile meşgul Bskanlığı ıdare edeperyalizminin iiçunün birden şerelde mevcud matbuat kanununda cektir. matbuat hürriyetıni takyid eden rülbalefi olarak ortada bir tek müMillî Eğitim ve Sağlık Bakanîahükümleri bıran evvel tadil etmek tecaviz kalmıştı ki o da Sovyet nnın çekilecekleri doğru değil lüzumuna kanı olduk ve bu makRusya idi. Bu baş mutecavizle beAnkara 10 (Telefonla) Son sadla hazırladığımız tasanyı yükraber aynı masa başında orurup da, günlerde bilhassa bir ıkı Bakanın sek Meclıse sunduk. mutecavize karşı koyacak bir Birısimleri zıkredılerek çekıldıkleri leşmiş Milletler Ordusu vücude geTasan şimdi Adalet encumeninde veya çekilmek uzere oldukları yotirraeğe imkân var mıydı? Sovvet muzakereye konulmuştur. Opdan lunda bazı haberler dolaştınbyorRusva ile muştereken ordu kurmak sonra havalesi mucıbınce İç İsleri du. Bugun Msclıste bir sbzlü soru havalden başka bir şey değildi. encumenıne gidecektır Halbukı dolayısile Mılli Eğıtım Bakanının Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Fakat hayal tatlı olduçu için bu müteessir gorunerek salondan çıkordu>u teşkile memur askeri koması da şayiaları tazelemıştır. Yetmisvon bir hayli çene çaldıktan, Arkası Sa. 3, Su. 2 de murekkeb ^e kâğıd sarfettikten Ankara 10 (Telefonla) Meclis nameleri izah etti. Kanun dışı olasonra, ortava çıkan realite karşıİç İşleri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu dün gazetecilere sında. tarihe karıştı. Belki bu asbugun sabah ve oğleden sonra iki rak eroin ticaretile yapılan mucabeyanatta bulunurken Uerî komisyon hâlâ mevcuddur celse yaptı. Bir çok sözlü önergeler deleyi anlattı. Şehrimize geldiğini yazdığımız gönişmüş, müteakıben basın menTakrir sahıbi Bahadır Dulger ise, ama çoktanberi toplanmadığına go goruşuldu. İç İşleri Bakanı Rükneddin Nasu sublannı kabul ederek sorulan Erzurum miiletvekıli Bahadır Dül yapılan mucadelenın kâfı olmadığını re, artık plânlan gibi kâğıd uzerinhioğlu dun oğleden evvel Vilâyete muhtelif sualleri aşağıdaki şekılde germ eroın kaçakçılığını önleyici ifade etti. Cemiyetı manen ve madde kaldığına şuphe yoktur. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da tedbuler hakkmdaki sorusuna Ada deten kemiren eroin kaçakçılannın Cumhur Başkanı ayın 13 ünde gelerek Vali ve Belediye Başkanıle Şimdi, General Mac Arthur'un let Bakanı Halıl Ozyörük cevab teşkilâth çalışmalarmı anlattı. askeri bir uçs.kla Izmire yüksek komutası altına verilen orverdi Bakan, eroin imalâtı ve satıKüçük ve orta çıftçılerin Mardu nasıl teşekkul edecek? Mac hareket edecek İzm,t 10 (Telefonla) Karsaudaşınm tâbi oldugu kanun ve nizam Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Arthur'un etnrine, bugün yalnız ki yamyamlık hâdisesi tahkikatı Amerika, Ingiltere, Avustralya, YeAnkara 10 (Telefonla) Cumyeni bir safhaya girmıştir. Muhbir ni Zelanda, Kanada kuvvet vermehur Başkanı Celâl Bayar, ayın çocuk Bahri, evvelce bütün hâdi« ği kabul etmişlerdir. Bunlardan 13 unde askeri bir uçakla sabah sasatı açık bir şekilde anlattığı halbaşka Kore Cumhuriyetinin zayıf at S de Ankaradan hareket edecek de, şimdi ağız değiştirmış ve hâdi\e mecalsiz ordusu da onun emve saat 10 da Izmır askeri hava seyı bilmedığinı söylemiştir. Yamrındedir. Amerika hava ve deniz meydanına vâsıl olacaktır. Başbayamlardan Abıd Çevıren, Hasarı kuvvetlerinden sonra, kara birlikkan Adnan Menderes de Cumhur Gezici, Kasım Kuyumcu, Mahmed Fmlandıyalı güreşçiler son maç mı'ye 2 dakika 58 saniyede tuşla leri de savaşa katılmışlardır. IngilBaşkanına bu seyahatinde refakat Kujoımcu, Hasan Kuyumcu ve lannı dun akşam Şeref stadında galib . tere ile dominyonlarından Avuseedecektır. Marmariste bulunan Hüseyin Çevirenden başka, Kara73 kilo: tıalva, yalnız deniz ve deniz hava takviyelı güreş kulubü ile yaptılar. donanma aynı gün Izmire varmış su Savcılığı yamyamlardan Abid'İB Celâl Atik rakibi Simanainen'e kuvvetlerile harbe iştirak etmekte Neticeler: olacak, Cumhur Başkaronm ziyarekansı olan Zeyneb ve Fa<roa Çevi52 kilo: 1 dakika 51 saniyede tuşla gahb. 1 temmuzdanberi şehrimızde budırler. Uzakdoğuda geniş ve zengin Bakan şunlan söylemiştir: ti dolayısile Izmirde kabul torenrenle, Ayşe Gezici ve Fatma KuAli Yucel. rakibi Hakola'ya 58 lunan Gümrük ve Tekel Bakanı adaları olan Holanda da lutfen bir 79 kilo: Tasarruf leri yapılacaktır. tek muhrib vermeği kabul etmiştir. samyede tuşla galib. Fmlandıyalı Keisema, rakibi Bee Carî bütçe içinde yapıla yumcunun da tevkifi için sorgu, Aym 14 unde saat 14 te Cum Nuri Ozsan, dün bir basın toplanhâkimliğine tezkere yazmıştır. Ka57 kilo: Gerci Birleşmiş Milletler teşkilâtıkır Kaymağa ittifakla galib. hur Başkanı, Başbakanla bırlıkte tısı yaparak gazetecilerle Bakanlı bilecek tasarrufu her Bakanlık ken dınlann yarın tevkıf Nasuh Akar, Rakibi Johanson'a edilmeleri ğmı ılgılendiren konularda göniş di mevzuatı dahilınde tetkık etti. na dahil 59 milletten 49 u. Guven87 kilo: Izmırden Istanbula hareket edecek müştur. lik Konsejinîn Koreye yardım ka ıttifakla galıb gelmiştır. Arkası Sa. 3, Sü. 8 de muhtemeldır. Ali Ozdemir, rakibi Seppanen'e tir. Harb gemilerınden bırı muhte62 kilo: raruıı kabul ermişlerse de, bazılan 7 dakika 55 saniyede tuşla galıb. mel olarak bir muhrıb, Cumhur Halıl Kaya, rahibi Talosela'ys fi'len harbe iştirak edemiyecekleriBaşkanlığı forsunu taşıyarak BaAğır: ni bildinnişlerdir. Demek ki yükün ittifakla galib gelmiştir. yan hâmil olacaktır. 67 kilo: Yaşar Doğu, rakibi Rihimaki'y 9 Muzaffer Göker butün ağırlığı şimdilik Amerikanın Sen'et Meriç, rakibi Haapasal ittifakla galıb gelmiştir. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te (Yazısı üçüncü sahifemizde) omuzlarma yuklenmektedir. Bir Bastn hanunu Belediye ve Köy Kanunu edilecek i Devlet Bakanhğı Devleti yüzbinlerce lifa zarara sokan traktörler Moskova B. Elçimiz dün geldi Mesele dün Necliste ortaya döküidü. Tarım Bakatıı mesuller hakkında takibat yapılacağını söyledi Bayarııt seyahati Fin güreşçileri gece 71 yenildiler Bazı Tekel maddeleri serbest bırakıhyor Bakan, Tekelde 1,800,000 lira tasarruf yapılacağını söyledi Yamyamkk hâdisesinin tahkikatı I Amerikaya Giden Talebemiz Guvenlik KonseyindeJ leşmiş Milletler ordusunun nasıl teşekkul edeceğini ve hangi devietlerin General Mac Arthur'un emrine kuvvet gondereceğini göreceğiz. Diğer taraftan Sovyet Rusyanın da, Birleşmiş Milletlerin vucude getirecekleri orduya benzer bir kızıl cephe ordusu kurmak istediği hakkında rivayetler dolaşıyor. Bu kızılordunun, Sovyet Rusyanın Asyadaki peyklerinin, bilhassa komünist Çinin vereceği gbnüllü kuvvetlerile teşekkul edeceği soyleniyor. Bu sovlentiler gerçekleşirse Kore harbi uzun sürecek ve belki de bir iıcuncu dunya harbine müncer olacaktır. Amerikanın bu ihtimali düşunerek kısraî seferberlik yaptığı ve İkinci Dunya JJarbini. Müttefiklere kazandıran, Hitler'in astrononıik dive alay ettiği. fakat sonradan actsmı tattığı o muthiş sanayi gucunu de gene kısmen seferber etmpğe başladığı haber verilijor. Stalin. Hitler'den cok daha kurnaz oldugu için, Sovyet Rusyayı Amerika ve muttefiklerile beraber, hemen bir harbe sokmamak maksadile, başka bir pohtika takib edeceje benyivor. O. Avıupada bir harekete gertiei taVdiıde butıın Simal Atlantik Paktı devletlerile karşılasmamak için. bo\ le bir mudafaa ittifakımn mevcud bulunmadıçı As.va cephesini seçmiş, kendi yarat Prof. F. Cürsanı öîdüren talebenin duruşmasi Geçen martuı 29 unou günü Teknik Ünıversıte bmasmda bir cınayet işlenmiş, Elektrık fakultesine devam eden Mehmed Taşkesen adında bir öğrenci, Matematik fakültesi profesörlerinden Feyyaz Gursanı tabanca ile vurarak oldurmuştü. Bu cinayet davasmın muhakemesine, dün sabah saat 10,30 da 1 inci Ağır Ceza mahkemesınde kalabalık bir dinleyicı kutlesi önünde başlan dı. Dınleyicilerm ekserıyetini Teknik Ünıversıte oğrencileri teşkıl ediyorlardı. Mudafaasını iki avukatın üzerlenne aldıkları sanık Mehmed Taşkesenın başkan tarafından hüviyeti tesbıt olunduktan sonra, cinayet hâdısesmı tetkık eden 3 ün cü sorgu yargıclığının kararnamesı okundu. Bu kararnamede, fena not alan sanığın tedarık ettiği bir tabanca ile profesor Feyyaz Gursanı taammuden öldürduğu belırtılıyor ve Mehmed Taşkesenın bu suçundan dolayı blüm cezasma çarptırılması taleb olunuyordu. Sorgu yarFeyyaz Gursanj olduren Metımed Taskesen düakü duzusmada Arkası ABİDİN DAV'ER * Arkası Sa. 3, Sü, 5 te Amerıkaya davrt edılmiş olan ?1 mem eke* oğrrnnlerı ars^nla Tur^ıyeyı tenısıl eden Eme1 Aktan. IJewYork'ta Guvenlik Konse>ıni zıyaret etmıstir. \ukandaki resımde Lmel Aütan, ıkı arkadaşı ile S a . 4, S u . lde goralmtktedyr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog