Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Vital VİTAMİNLERİ KATILlVnş îegâne kuvvet Bı, C9 D 9 GIDASI 27 nciyıl Sayı : 9311 u m h u r iyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu îstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri: 24299, Matbaa : 24290 ÇUKUROVA'nın İstanbul Sergisinde teşhir ettıği CATERPİLLAR İOHN DEERE ççşidli traktör^\ıe ziraat âieüerini görânttz. VE Pazartesi 10 Temmuz 1950 Kore'de komünistler hâlâ Basın ve Âf tastüılan ilerlemekte devam ediyor bu hafta görüşülecek Amerikadan savaş bölgesine mütemadiyen takviyeler, yeni teçhizat ve malzeme yağıyor Amerikan, İngiliz ve Avustralya hava kuvvetlerine nensub nçaklar bSyik çapta akınlar yapmağa başladılar, Çonan bölgesinde sarüan Anerikan tabnrn knrtulamadı Basın tasansı ttzerindeki tadilleriıt bugün Komisyonda yapılacağı aıtlaşıhyor Af tasarısının perşembe günü Umumî Heyette görüşülmesi muhtemel. Komisyon bugün askerî cezalara dair maddelerle meşgul olacak Ankara, 9 (Telefonla) Basın Kanunu tasansı üzennde gorüşmelere yann komisyonda bajlanacakür. Başbakan Adnan Menderesin son telgrafından da anlaşılacağı veçhile, Meclise gelmiş olan tasannm halı hükumetı de, gazeteciler kadar üzmüstür. Böyle müşteTek ve samim! arzulara rağmen bir takun ağır hükümlerin ortaya çıkması totaliter zihniyeti bırakmak istemıyen unsurlann faaliyetlerine aynı hedefle devam ettiklerini göstermij T« alakadarlarm bu nokta fizertne dikkatini çekmiştir. Yannkl toplanbda gazeteci mılletvekilîeri de bulunarak tadili veya büsbütün bertaraf edilmestn* lösum gördükleri maddeleri belirteceklerdir. Şn hale gftr» tasan, yeni baştan ve suratle hazırlanacak demekür. Müstaceliyetle konuşulmak üzere Meclisin çarşamba günkü toplantısına yetiştirileceği ve her halde Af Kanunundan önce Arkası Sa 4. Su. 7 de Vatandaşlarm sevdiği ve saydığı polis B stanbulun yeni Emniyet MüII drirü Kemal A«gun, matbuata IJ muhtelif emniyet işleri hakkında beyanatta bulunurken mühim bir noktaya temas etmiştir: «Şehirde vatandaşın tam bir huzur, rahat ve emniyet içinde yaşaBakan: «Bu memlekette masını, gezmesini, eğlenmesini temin etmek bizim için asıl olan hizhırsızlığın ve suiistimalin mettir. Bu maksadla polis salâhikökünii kazıyacafız. Milyetlerini devamlı surette ve büyuk let kesesine el uzatanlar bir titizlıkle kullanacağız. Buna için göziimüzde bir damla mâni olmak istiyenlerle kanun dıyaş obnıyacaktırn dedi. şı hareket edenlere asla müsamaha etmiyeceğiz. Iş sahibi olarak ger'k Bahkesır 9 (a a ) Ulaştrma Çatalağzı Hidroelektrik santrah karakollara, gerekse şubelere müBakanı Tevfik Ileri bugün Balıkeracaat eden halka karşı samimî bir sirde yaptığı bir konuşmada ezcura >akmlık göstererek hizmet edeKızıllann ilk hamlede aldıkları Guney Kore'nin hudud şehr» Kaesoog le şöyle demiştır: ceğiz. « Arkadaşlar, şu veya bu | e «Polis, namuslu vatandaşlann kılde bir Bakanlık mevcud değil» çekindıği ve korktuğu ceğil; sevdir. Bütün Bakanbklar bır tek vüTffği" 9t lUfJtliğı birinsan olaeaktır.» eud halinde çahsmaktadır. Bız vaVatandaşlanıı huzur ve emniyetanı bir bütün olarak görmekteylz. tini, şehrin asayişini sağlamak, poMılletı refaha goturecek yol maalelisin en mühim vazıfesidir. PolisiKuşatılan Amerikan taburu Sakaryada kurulacak tesisatla Istanbulun elektrik sef çamurlu bır yoldur. Bız her gun miz bu vazifesini yapmıyor değilBu sabah Çonan bölgesinde kobu çamurlu yola birpr birer taş ihtiyacını karşılayacak santralîar üçe çıkacak dir. Sarlıoşlarla mücadele ediyor; Kore savaşı yayılırsa munıstler taraiından kuşatıld:ğı kojinakta ve onu Turk mılletınıA silâh arama taramalan yapıyor; fa bildırılen Ameijkan taburundan Amerika yeni süâhlannı Bir müddet evvel Istanbulun , de usulen bir tetkık yapacağı zan ılerlemesıne musaıd bır hale getırkat istanbul çok yayılmış. büyuk son dakıkaya kadar hiç bir haber kullan acak bir şehirdir. Içkisi bol, içki içenleri alınamamıştır Bu taburu kurtar elektrik işini tetkik etmek üzere nedılmiş ıse de biiâhare bunun ma mekteyiz. Bunu her halde hıssedıçoktur. Silâh taşonak yasaktır mak için yapılan butun teşebbusler elektnk tetkık ve arama heyetin hiyetinin büsbutun b?şka olduğu yor ve görüyorsunuz. Fakat isteama silâh satışı ve bıçak yapımı Londra 9 (B3.C.) Birleşık akamete uğramıştır. den Cemıl Gokçsnin başkanlığında anlaşümıştır. Fılhskıka heyetin yap nılen, arzu ediien işlerın hepsının serbesttir. Kanunun taşınmasına Amerika âyan meclisi silâhlı serİngilızler de dun ilk kayıblannı bir heyet şehrimize gelmiş ve tet tığı tetkiklerin, hukumetçe Sakarya birden yapıhnasma irrkân yoktur. Şuna inanmanızı isterım ki, bugün müsaade ettiği bıçaklar. hattâ susvısler komısyonu başkanı senator vermışlerdır. Jamaika kruvazorüne kiklere başlamışta. İlk önceleri bu kenarmda kurulacak talı çakılar bile adamı ağır surette Arkası Sa. 3, Su. 3 te Arkası Sa. 3, Su. 4 te heyetin İstanbul Elektrik Idaresin Hidro Elektrik santralı masrafına bir Bakan bır ısçıden en az iki yaralayabilir, öldürebilir. Silâh taİstanbul Elektnk Idaresile diğer misli fazla çalışmak mecburıyetınşıyanlara verilen cezalar hafiftir müessesatın ne mıktar iştirak ede dedir ve çahşmaktadır. Çünku bız Bu hususta yeni mevzuata ihtiyac bileceklerini tayin ve tesbıtten iba ır.ıllete söz verdik. Bu sozümuzü Arkası Sa. 3, Sü. 2 de vardır. ret olduğu gorulmüştur. Bu muazSonra, bir takım vatandaşlar dezam santralın inşasma Marshall yarmokrasiyi basıboş hurriyet telâkki dımından 100 milyon lira sarfedictmektedirler. Oyle ki «demokrasi lecektir. 56 milyon lira da İstanbul var> teranesile baskalannın hurAnkara Belediyeleri verecek riyetlerine teeavüz etmek adeU böylece, bir çok şehirlerimizin elekmoda olmuştur. Demokrasinin kimtrik ihtiyacını teroin edecek olan se\e basıboş bir hurriyet vermedibu muazzam tesisat 156 mılyon liğini. bilâkis vatandaşlara sağladığı raya yapılabılecektir. Ankaradan hurriyetin, başkalannın hürriyetitıbaren Istanbula kadar bırçok şe lerine tecavuz etmemekle mukayhirlerimizin elektrik ihtiyacını karyed olduğunu iyice bilmek ve belşılayacak bu tesisten lâyıkile istiİemek lâzımdır. Artık bir nakarat fade edilebilmesi için büyuk sanayi gibi kullanılan ve alay mevzun endüstrimizin bu sahada teksıfın haline gelmiş bulunan < demokrasi • zaruret vardır. Bunun ne sure'i var» tekerlemesinin ifade ettiği lan hakkında şunlan söylemiştir: yapılacağı henüz bilinmemektedır zihniyetle mücadele etmek gerek<•' Cumhur Başkanımızın ve Ancak Sakarya nehrinin Sarıyer tir. Bu mücadeleyi en başta polis Hukumetm Türk işçisinin derdleri mevkiinde kurulacak olan bu tesiyapacaktır. Kemal Aygunün s ö y ne ve davalanna karşı göstermış satın istanbul şehrinin elektrik ihtilediği gibi şehirde vatandaşlarm olduklan yakm alâka bizleri cidden tam bir huzur, rahat ve emniyetlo yacını karşılaması bakımından türlü mutehassıs etmiştir. Sayın Çalışma gezmesini, evinde oturraasmı, eğtürlü mütalealar yüriitülmektedir. Bakamle üç buçuk saat süren uzun lenmesini temin etmek için, polis, bır görüşme yaptık. Bu gimışmeleEvvelce Elektrik Şirketinden satın Receb usta, bir mah>a hazırlarken elindeki salâhiyetlerini büyük biı rimizde grev hakkının bıran evvel ahndığı zaman 10 000 voltluk olan titizlikle devamlı surette kullanEamazan ayının on beşinden son len dumanı farketmeyiz bile. Sadetanınmasmı, işçıye büyük bir kül Silâhtarağa Elektrik fabrikası yeni malıdır. Bazı zabıta memurlannın ra şehrin muhtelif semtlerindeki ce, donuk ve hareketli ışıklann fet teşkil eden sıgorta primlerinin bir rürbin getirilmek, yeni bir kagaliba «demokrasi var» zihniyetile camılerin minareleri arasına dizıl yanyana getirilmesile meydana geAnkara 9 (Telefonla) Işletmebir miktar indirilmesini; iş ve sen zan satın alınmak, borulan değişgevşek davrandıklan ehemmiyetsiı mış bir takım kandülerin arzettiği len yazılan okur, düşünürüz. Bu ler Bakanı Muhlis Ete ve Çal^ma dikalar kanununun esaslı bir suTevfik fleri ve küçük telâkki ettikleri suçlann manzara, gecenin karanhğında, bız yazılar, eskilerin tabırüe hep birer Bakanı Hasan Polatkan beraberle Arkası Sa 4. Sü 7 de rette tadılini ve sendikaların inkigözleri öniinde işlenmesine lâkayıd lere pek tabiî görünür. O kadar ki, hıkmettir. rinde Ankara milletvekilleri ve şafı için, işçiden kesilmekte olan ve seyirci kaldıkları göriilüyor. Me bu kandillerin içinde yanan zeySenelerdenberi, minarelerimiz a Kâzım Taşkent olduğu halde bu ceza paralannm sendikalara devselâ tramvav sahanlıklannda sigara tınyağlanru ve bundan husule ge Arkası Sa. 4, Sü. 8 de l Arkası Sa. 3, Sü. 8 de nni rica ettik. Bakan, dileklerimizi içmek yasaktır. Yanıbasında işlesamimiyetle karşıladı ve eylul ayı nen bu sura polisin mudahale etiçinde bütün sendikalara mensub tiğini bir defa bile olsun, görmedik delegelerle Ankarada bır toplantı Bazı sarkmtılık ve nizamlara riayapacağını va'detti. Aynca Bakan•yetsizlik vak'alanndaki şikâyetleı lığın grev mevzuu ile yakından uzerine polisin, vazifesini lâübali Şeref Hivel meşgul olduğunu, Fransa, İtalya, bir tavırla arabuluculuk ve yatışİstanbul Hür İşçi Sendikalan İsveç ve Norveçteki grevle ilgili tıncılık şeklinde ifa ermek istediği Birliği Başkanı Şeref Hivel ile ida kanunlann etüd edildiğini ve Mecne sahid oluyoruz. re heyeti uyelerinden Mehmed Güler, Hasan Tufat ve Şaban Yıldız lisin yaz tatilini müteakıb, grevin Zabıta memurlan kendi kanuni dan murekkeb heyet Ankarada sı kanunlaştırılaeağını söyledi salâhiyetlerini iyice bilmeli ve bun1 ra ile Çalışma Bakanı Hasan Poları her yerde. her zaman ve herlatkan, Başbakan Adnan Menderes kese karşı kullanmakta müsamaha ve Cumhur Başkanı Celâl Bayarla etmemelidirler. Vatandaşlann hürgörüştukten sonra, dün sabah şehriyetlerine teeavüz edip de «derimize donmuştür. Sendika Başkamokrasi var» sözile zabıtaya, kanı Şeref Hivel, Ankaradaki temasnun ve nizamlara meydan okuyan lara cben de demokrasi kanunlarına uyarak sizi karakola davet edijorum>> cevabını vermeli, vazifele rini azami vakar ve ciddiyetle yapmalıdırlar. Demokrasinin yüzlerce yıldanEski Savunma Bakanı beri hâkim olduğu Ingiltere gib Pleven yeni hükumet nemleketlerde. polis en küçük suçları bile ihmal ve müsamaha ile kurmaya çalışıyor karşılamaz; hemen mudahale eder. *'Kurtaran» denizaltı tahlisiye Bo'ylece o memleketlerde kanun Paris 9 (R.) Esfci kabinede Mıllî gemimiz ağustosta geliyor ve nizam, yüzde yüz hâkim ve Savunma Bakanı olan Pleven 15 hükümrandır. 810 milvon nüfuslü Washington 9 (a a ) Dış İşleri gundenberi devam etmekte olan I.ondra, NewYork gibi şehirlerde, Bakanlığından bildirıldığine göre, Fransız sıyasî buhranını halletmebu muazzam nufus kesafetlerin.) 1280 tonluk denizaltı tahlisiye ge ğe çahsmaktadır Pleven, hukumenisbetle bir avuç polisin halkın em mısi Bluebırd ağustos ayında Bır tı kurmayı kabul etmış ve salı gunijet, huzur ve sukununu mukem Biı müddettenberi m^mleketımizde misarır bulunan Pakistanh General Mehmed Raza, 'yann şehri lesık Amerikadan Turkiyeye yapa nu parlamentodan itimad oyu ıstiABİDİN DAVER mızden ayrılaraktır. Genpral MehmeH Faza İstanbuldakı gezintilerine dun de devam etmiştır. Yukarıdak) cağı seyahatte tamamen Turk mu yeceğını bıldırmı^tır. Fransız anaDunku jağmura açıkta yakdlananlardan bir gıup Arkası Sa. 3, Su. 5 te resun, Generalı, Bırincı Ordu Müfettısüğınden ayrıUrken gostennektedır. Arkası Sa. 3, Su. 3 te Arkası Sa. 3, Su. 2 da Mahyacıhk sanatının üç ustası kaldı Rnslara ihtarî Londra 9 (B.B.C) Bu gece Tokyodan alman haberlere gore Amerikan, İngiliz ve Avustralya hava kuvvetlerine mensub uçaklar Kore savaşuun başladığı gündenberi ilk defa olarak buyük akınlar yapmağa başlamışlardır. Havanın düzelmesinden istıfade eden Arnerikan ağır bomba uçaklan güneye dojŞrru ilerlemekte o!an bir komüzır'nlı koluna hücumla 40 tankı ş dışı etmişlerdir. Bir komünist taburu da imha edılmiştir. Bomba ucakları daha bir çok Hedeflere hucumlar yapmışlardır. Komunist hava kuvvetlerine mensub hiç bir uçak mudahalede bulunmamıştır. General Mac Arthur'ün karargâhında neşredılen teblığ şıddetli hava akınlarına rağmen komünist birliklerınin giıney istıkametinde ıleri hareketlerıne devam ettıklerini bildırmektedır. Ba^ı kuzey Kore birhkleri gunej'in nuvakkat başkentı Tayjan'a O kilometre yakt laşmışlardır Fakat bu bırlıklerle Tavjan arasmda Kum nebri vardır. Tokyoda neşredılen teblığ, ilerlemekte ı lan komünist birlıklerin gerisinde yığınak yapılmakta olduğunu kaydetmektedir. Fusan Umanına da Amerıkan takviyeleri durmadan gelmektedir. Mübim sayıda tank Güney Koreye gelmişse de bunlardan hiç biri savaşlara hemız iştirak etmemıştir. Ulaştırma Bakanının nutku ü umm* » III! Yeni santralîar ve Istanbulun elektrik isi Bunlardan biri olan Receb Berk, mahyacıhğın tarihini attlatıyor Grev hakkı Meclisin kış devresine kaldı Eylulde bütün sendikalara mensub delegelerin iştirakile Ankarada büyük bir toplantı yapılacak Sendikalara politika girmiyecek [ Pakistatıh General yarın gidiyor yağmur şelsir halkını gafiî avladı Gece Şeref stadındaki güreşler de bu yüzden yapılamadı Donanıtıaıttıza katılacak yeni gemi Fransız siyasi buhranı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog