Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

umhuri > KAMUVE ADN A N K A L A S A V Ş»> ı'st Cib'i jfnenl Uın Viti Ai.tSbf ' 1» G E N E l £ L E K T Q , w T A O» ./St Ctl4t4 Boikurt Mln Kit3 A * « » TngiiiT (Irlanda) elbiselik Ketenlerimiz Cetenlerınden t.tfaldi. Fransız ve Çek . 27 nciyılSayı : 9279 KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kututu tstanbul No. 246 Teleionlar: Umuml Santra] Numaraa: 24298. Yaa fcleri: 24299, Matbaa : 24290 Persembe 8 Haziran 1950 Nillispor Yüniş T. A. S. I s t a n b tı l DAMA ÜSTÜN ve ÇOK 'UCUZDUR Geniş Hükumet, tarafsız ve istikrarlı bir idare mekanizması kurmak lüzumuna k a n a a t getirdi Ordu erkânı arasmdaki değişîklikler de devam ediyor Devlet cîhazının başlıca vazifelerinde bulunanlar arasında değişiküklere sebeb bazı hizmetlerdeki müfrit partkilerin zâhiren tarafsızlığa dönmekle beraber eski zihniyetlerinde devam ettiklerinin esefle görül mesidir Ordu Yuksek Komuta Heyetinden emekliye ayrılan uç Orgeneral Askeri Şuradan Deniz Kuvvetleri Komutanı Hava Kuvvetleri Komutanı Kâzım Orbay Mehmed Ali Ulgen Zeki Doğan Oramiral Askeri Şuradan Salih Omurtak Satıhk fabrikalar C. H. P. yolsuzluk ve suiistîmal isnadlarının tahkikini istedi Parti Grupu bir tebliğ yayınlıyarak, 27 senelik Cumhuriyet devrinde C.H.P. nin sorumlu tutuldugu isnadların tetkik olunmasım hükumetten taleb ediyor Törkiye ve Sovyet Rusya erdî teşebbüse büyük ölçüde gelişme imkânlan sağlıyacağını va'deden bir pârti, iktidara geçtikten sonra. eski hükumetten devraldığı ticari mahiyetteki fabrikalan elbette hususî tesekküllere bırakm»1 istiyecektJ. Bu itibarla bazı müesseselerin satılacağına dair gazetelerde okuduğumuz haberleri yadırgamadık. Devletçilik, bizdeki tatbik şekli üe kotü bir imtihan vermişti; bütün dileğimiz ferdiyetçiliğin meraleket hesabma daha hayırlı neticeler doğurmasıdır. Bunu temin etmek için de hükumete, şimdilik acele etmemesini, prensiplerini yürürlüğe koymadan önce nazariyenin pratik noktaları üzerinde iyice durmasmı, her satış hâdisesinin girdisini çıktısmı incoleyip ondan sonra bir karara varAskerlik müddeti indirilecek, bedelli askerlik olmıyacak, masını naçizane tavsiye edeceğiz. tayın bedellerinin kesileceği doğru değil Malum ya, yıkmak kolay yapmak zor, derler. ** gün elimizde yüz mihonlara mal olmuş bir takım Ankara 7 (Telefonla) Millî şimdiye kadar alınmış bir tedbir devlet müesseseleri var. Banlar lavunma Bakanı Refik Şevket In var mıdır? hâkim olan işletme zihniyetinin :e, bugün gazetecilere muhtelif ış€ Milletin, devlet idaresi için kırtasiyecilik yarattığı, pahah mal er hakkında beyanatta bulunmuş verdiğı pararun santimine kadar çıkardığı, halktan müsavatsızca ver ur. hesabını gormek, bu paranın asla gi toplama hedefini güttüğü. netice Bakana sorujan suallerle cevab boşa gitmemesini sağlamak ve mılitibarile de ferdî teşebbüsü kıskıv annı bildiriyorum: let hizmetine tahsis edilen pararak bağladığı nmumiyetle doğru Millî Savunma Bakanlığı büt lar üzerinde azamî tasarruf kabili İki yüksek mühendis hapis dur. Yeni iktidar, şimdiye kadar çesinde yapılacak tasarruflar hak yeti taşımak hükumetin baş vazıfe cezasına ve 100 bin küsur lira tutulan yolu değiştirmek isterken, kında, muhtelif şayialar vardır. lerinden olduğu programda ve buödemeğe mahkum edildiler şüphesiz her şeyden önce o sistemin Efkârı umumiye üzerinde bu kabil nun izahlannda ifade edilmiştir. doğurduğu hatalan düzeltmek a şayialar hakikate uymadığı takdir Devlet bütçesinde büyük bir yer Ankara 7 (Telefonla) Uzun macını güdiivordur. Toksa fabrika le nâhoş tesirler yapmaktadır. Ta alan ordu hizmetleri karşıhğı pa müddettenberi yargılanması yapılar sahib değiştirmekle mutlaka arruf tedbirleri neler olacakür, Arkast S a . 3 , S ü . lde lan Porsuk barajı yolsuzluğu, Emüsbet bir netice elde edilemivemin Dazıroğlunun başkanlığmdaki ceğini hükumet tabiî bizden daha Birinci Ağır Ceza mahkemesinde iyi bilir. karara bağlanmıştır. Karara göre, Porsuk barajı inşaatında müteahDevlet elindeki müesseselerin ve hide istihkakından fazla para ödeiktisadî devlet teşekküllerinin umek suretüe hazine aleyhine haremumi durumu hakkında bilgileri Arkası Sa. 4, Sü. 8 de miz çok noksandır. Yalnız öyle NADİR NADİ Özyöriik: «Haksız tevkifler ve mesken aramalanna karşı Arkası Sa. 3, Sü. 5 te ferdin hürriyetini teminat altına almak vazifemizdir» dedi Ankara 7 (Telefonla) Devlet cihazının başlıca vazifelerinde bulunanlar arasında genis ölçiide değişiklikler olacağı anlaşılmıştır. iktidar değişikliğinden itibaren geçen kısa bir zaman zarfındaki tecrübelerin başlangıçtaki bazı temayulleri mecburen değiştirdıği sanılmaktadır. Bazı hizmetlerde müfrit parücilerin zâhiren tarafsızlığa dönmekle beraoer. eski zihniyetlerinde devam ettikleri esefle görülmüştür. Hattâ, bizzat C.H.P. çevrelerinde bu vaziyetin «sal tanat Demokratlarda, idare bizde» sözlerüe izah edildiği görülmüştür. Büyük bir vazife ve mesuliyet alan hükumetin muhtelif sahalardaki icraatını aksatıa bir mahiyet almak istidadında olan bu duruma nihayet verilmesi gerekiyordu. Bununla beraber, değişikliklerin kadrolarda yıllarca hizmet görmüş olanlan mağdur bırakmaması için tedbirler alınmaktadır. Esasen bu tebeddulâtla Arkası Sa. 4, Su. 7 de Adnan Menderesin Sovyet ler ve Baülı devletierle münasebatımıza ve Akdeniz Paküna dair demeci Landra 7 (aJt.) (Afp) Daily Mafl gazetesinin Ankara muhabiine verdiği beyanatta yeni Başbakan Adnan Menderes hükumetinin Sovyetler Birliğine ve Batılı devletlere karşı tavnnı izah ederek demiştir ki: c Bütün komsulanmızla samiml ve dostane münasebetler idamesini arzu etmekteyız. Fakat bu arzunun tahakkuku yalnız bize bağlı değildir. Memleketimize karşı bir Bus tazyikinin her zaraan artmak ihtimali olduğunu unutmamak lâzımdır.» Müstakbel bir Akdeniz paktı me selesine dair Adnan Menderes hü Arkası Sa. 4, Su. 2 de Millî Savunma bütçesinde yapılacak tasarruflar Millî Savunma Bakanı dün basına etraflı şekilde îzahatta bulundu Arabca ezan Yem hükumetin ezan mesclesini ilk işlerden biri olarak ele alması iktidar çevrelerinde de bazı tenkidlere yol açtı neticelendi Baraj davası Şahıs hürriyetine dair AdaletBakanının demeci Ankara 7 (Telefonla) Arabça ezan meselesi üzerindeki tartışmalar devam etmektedir. Resmî çevrelerin kanaaüne gore, Başbakatun ezan meselesi üzerindeki be yanaü, inkılâba sadakatsizlık değil, bilâkis lâıklik prensipinin, vicdan humyetinin tam tezahürüne Amerika Cumhur Başkanı, imkân veren genişliktedir. Diğer komünizme karşı giri^ilen taraftan arabça ezan yasağının da Atatürkun vefatından çok sonra mücadelenin zaferle Eski Cumhur Başkanı Ismet Inönü ve eski Basbakan Şemseddin 1941 senesinde ceza kanununun neticeleneceğini söylüyor Günaltay CMF. Meclis Grupunun son toplantısında 526 ncı maddesi 4055 sayık kanunla Washington 7 (a a.) Ozel bir tâdil edilmek suretile konulduğu Ankara 7 (Telefonla) CJÎP. ei imkânının selbedildiği de umu ticaret birhğınde yaptığı konuşmailâve ediliyor. Bu münasebetle be ıleclis grupu bugün şu tebliği ya mî efkârca malumdur. da Başkan Truman, Birleşik Amelirtilen cihet şjudur: Mekteblerde 'înlamıştır: Bu durumu 661950 tarihli top rikanın 1929 dakine müşabih bir din tedrisatı meselesi de dahil olSon zamanlarda Büyük Millet lantısında CHP. Meclis grupu ge iktisadî buhranı bertaraf edebilemak üzere C.H P. iktidan taraMechsinde ve bazı gazetelerde 27 nel kurulunun verdiği karara uyu eeğine ve böylece komünizme karşı fandan açüan çığır günlük dülarak aşağıdaki hususlar umumî hali hazırda girişilen mücadelede jüncelerle genişletılmekte olduğun senelik Cumhuriyet devrinde yapıldığı iddia edilen yolsuzluk ,sui efkâra arzolunur. zafer elde edebileceğine inandığmı Arkast Sa. 3, Sü. T de istimal ve türlü isnadlardan C.H.P. C.H. Partisine bugün tecavüz v« söylemiştir. mensublannın sorumlu tutulduğ\i isnadlarda bulunanlardan bir ço Başkan, federal hükumetin hidgorulmektedir. ğunun bu zamanlarda C.H.P. ye roelektrik tesisler kurmasuıa kaışı Büyük Millet Meclisinde 2 hazi mens\b olmalan ve belki de bun siyasî hasımlannın hücumlannı e ran cuma günü yapılan görüşmede lardan bazılannın iddia ve isnad e seflc karşıladığını söylemiş, sosyaC.H.P. mensublanna tevcih edilen •dilen yolsuz işlerle ve israflarla a lizmin Amerikada yerleşemiyeceğibu mahiyetteki isnadlara karşı eD lâkalan bulunmalan ne kadar va ni kaydetmiş ve demiştir ki: tabii bir hak olarak cevab verüme Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Arkast Sa. 3, Sü. 3 t e Trutnan ve Achesoıt'un demeçleri Köprülü Paristen ayrıldı Yunus Hadi Mükâfatı "Bir yurd yazısı» müsabakamız bitti 194950 Yunus Nadi Mükâfatı «Bir Yurd Yazısı> müsabakamız dun neşrettiğimız «60> numaralı yazi ile sona erdi. Musabakamızın pek geniş bir alâka uyandırdığını ve vaktin darlığından dolayı bir çok guzel yazıları koyamadığımızı, maamafih okuyucularımızın emeklerinin zayi olmaması içm aklımıza gelen bir çareyi tetkıkle meşgul buhınduğumuzu bu munasebetle belirtmek Lsteriz. GazeWe çıkmış olan bu 60 yazıyı Istarbul Üniversitesi coğrafya eğitim heyetine mensub ısimlerinı sonra bildireceğimiz altı zat tetkik ederek bir eleme ameıiyesine tâbi tutmayı deruhde etmek nezaJcetini göstermişlerdir. Bu altı zatın seçeeeği altı yazi büyük hakem heyetine arzedilecek ve bunların arasından da birinci. ikinci ve ücüncü mukâfata lâvık g rulecek olanlar bu iüri tarafından intihab edılecektir Büyük hakem heyetinin toplan?cağı günu ayrıca bildireceğiz Ankara 7 (a a) Adalet Bakanı Halil Özyöruk, Anadolu Ajan sma aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: «Hükumet beyannamesinin mero leket idaresinde gözetüecek ana prensipleri tesbit eden esaslan, erçek demokrasilerde olduğu gibi yurdda kanunu üstün kiimayı, devleti bir kanun devleti haline getirmeyi zarurî kümaktadır. Bu bakımdan, Cumhuriyet hükumetinin Adalet Bakanlığı olarak işlerinin yürütulmesi mesuliyeti uhdeme tev Paris 7 (a.a.) (afp) Türkiye di edilen cihaza teveccüh eden ilk Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülü, vazife, mühim kanunları bu gayebugün öğle üzeri bir Isviçre uçaye uygun bir hale getirmek olacai ğile Paristen Cenevreye hareket ettır. miştir. Bakan, hava meydanında Özel hukuk münasebetlerinin be) Türkiyenin Paris büyük elçisi Nukemiğini teşkil eden Türk Kanunu man Menemencioğlu, elçilik mensublan ve Avnıpa iktisadî işbirliği Medenisi, bünyesi itibarile mükemmel bir demokratik vesikadır Bu merakh davaya bugün teşkilâü Türkiye daımî delegasyonu üyeleri tarafından uğurlanmışBu kanunun esaslanna kat'î zaruLondrada bakılacak br. Bugünü Cenevrede geçirecek ret olmadıkça dokunulması mevzuu Londra 7 (A.P.) Büyük Bri olan Bakan yann sabah Atina yolu bahis değıldir. Kamu hukuku münasebetleri a tanyanın eski Dış Işleri Bakanı ve ıle Istanbula gitmek üzere buralamnHa yürüyen kanunlanmıziD halen Muhafazakâr partinin iki dan hareket edecek ve aynı günde Arkası Sa. 4, Su. 3 te Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Eden boşanma davası açtı Dış İşleri Bakanı bugün Atina yolile geliyor Yollayacağımz resimleri bizim hesabımıza çektirebilirsiniz Istanbulda Foto Süreyya ve Foto Sabah. Ankarada Foto Etem, Adanada Foto Venüs güzellerin resimlerini kendilerinden para almadan çekeceklerdir, derhal müraacat ediniz! Eylulde İtalyada yapılacak Milletlerarası Avrupa Güzellık Müsabakasında memleketimızi temsil edecek «Türkiye Güzellik Kraliçesi» nin seçılmesi için açtığımız müsabaka, yurdda büyük bir alâka toplamıştır. Bu geniş alâkayı gözonunde tutan gazetemiz, «Türkiye Güzeli» nin geniş bir iştirak neticesinde seçılmesi ve kelimenin tam mânasıle Türkiyeyi temsil edebilmesi için tedbirler almıştır. Bu cumleden olarak, müsabakaya katılacak genc kızlanmız gönderecekleri fotoğraflarmı, bızim hesabımıza çektırebileceklerdir. İstanbulda, Beyoğlunun en büyük iki fotoğrafhanesi olan Foto Sabah ve Foto Süreyya müesseselerile anlaşmış bulunuyoruz. Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 289 daki Foto Sabah ıle. gene İstiklâl Caddesi No 509 Türkiyenin ilk ve son Güzellik Kraliçeleri daki Foto Sureyya müesseseleri, Bayan Naztre (1933) Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Bayan Feriha Tevfik (]929^ A S I Avrupadaki komünist teşekküllerinde çalışırken nelere şahid oldum? I dıkkate şayandır: Bahsetmek isteI diğim hâdise Yugoslav delegeleri Amerikan harb malzemesinin Av nin barış taraftarlan daimî komıte rupaya çıkanlmasına zorla muka sinden ihracıdır ki bunu eski Ingi vemet etmek karan banş taraftar liz mebusu Zilliacus'un emperyalannın tek cepheli niyetlerini halka list ajanı olduğu bahanesile ihrac göstermeğe yaradı. Çünkü bu atakib etmiştir. Banşın hâmisi sıfadamlar ,bu ana kadar, demir per tını takınan ve sinesinde her türl denin öte tarafında yapılan harb mezhebden erkek ve kadını cemethazırhklanna mâni olmak için en tiğini iddia eden milletlerarası bt ufak bir teşebbüse dahi girışme teşkilâtın, elinde hiç bir delıl bu mişlerdir. Fakat komunistlık bakı lunmadan, sıri bir takım iftıralar; I mmdan fahiş bir hata daha yapıl dayanarak bazı azalannı ihrac et 1 mıştır kı bu, hareketın hakıkî ma mesı akıl ve mantığm kabul ede|hiyetini ortaya koymak itibarile Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Q Fivetro Nenni Komada nutuk soylerken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog