Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Gözlük Deposu Her nevı lennl gözluk. Cam. bClun rralzemı cerçeve ve gozlukcuIOğe aid J. SARAGOSSİ , C«löl tey Mon 29 Islonbul 2 l I1CI . . umhuriyet ! 92 I 8 ELDORADA Bahçesi Açıldı (Perapalas arkası, Refiksaydam Caddesi) Caz Dans Varyete Şan Meşhur VİLLİ Orkestrası S U R P R I Z L E R PAZAR GUNLEŞI MATINE KURUCUSU:YUNUSNADÎ TelgraJ ve mektub adresü Cumauriyet, îstanbul Posta Kutıtfu îrtanbul No. 248 Telefonlan Umuml Santral Numaraaı: 24296. Yan İ|leri: 24299, Matbaa: 24290 I 95U Orgnl. N. Yamut Genel Kurmay Başkanı oldu Kara Kuvvetleri Komutanltğma da Orgnl. Kurtcebe Noyan tayin edildi Anıt m Kabirin alaeağı şekil AmtKabir inşaatı süratle ikmal ediliyor Ezan Cumhur Başkanı Celâl Bayar, dün yeni Genelkurmay Başkanmı makamînda ziyaret etti. Genelkurmay İkinci Başkanlığına da Orgeneral Şahab Gürlerin getirilecegi söyleniyor Cumhur Başkanı, AmtKabir sahasım dolaşarak tetkiklerde bulundu irminci yüzyüın tam ortasında, hur seçimlerle iktidara gelen demokratik bir hükumet yurdumuzda henüz işe koyulurken «Ezan arabca mı, turkçe mi okunsun?» mevzulu bir yazı yazmak zorunda kalacağımı doğrusu akhma getinnek istemezdim. Orta çağdan devrahnmış bütiin bir hurafeler sistenüni temelinden yıkan, otuz yıldır tekmil enerjisi ile Batı medeniyetine doğrn hamleler yapan bir rejîmin muhalif ve mJvafık temsilcileri, bize bugün, memleket menfaatleri bakunından daha alâka toplayıcı münakaşa örnekleri gosterebilirdi. Ezanın arabca, farsca veya türkçe Dün geceki maçta Amerikab Lee Savold İngıliz rakibini okunması meselesi, gönlünü Tannya dördiincü ravundda teknik nakavtla yenereJli bağışlamıs mutekid din adamlannca dünya şampiyonu oldu pck miihim bir hâdise sayılabilir. Bu konuyu aralarında uzun boylu görüşmek. ortaya atılan ilmî fikirleri diledikleri gibi incelemek onIarın hakkıdır. Fakat din işlerini dünya işlerinden ayırdığıru iddia eden bir rejimin muvafık ve muhalif vatandaslan ezan konusunu ele aldığı zaman vaziyet doğrnsu biraz tuhaflaşıyor. Elimizde olmıjarak kendi kendimize soruyoruz: Bunlarm neresi lâik? Hani Tanrı ile kul arasına girilmiyecekti? Hani inkılâb prensiplerini çiğnememek çarb ile herkes vicdanı nasıl emrederse ibadetini öylece yapacaktı? Lâiklik konusunu ezan cephesinden ele alan Sayın Menderes, kanaatimce hareket noktasını yanlış Eeçmistir. Onun iyi niyetlerinden süphelenmek için ortada hiç bir sebeb yoksa da, bu sözler yeni hükumet aleyhine ileri geri bir takım propagandalar yapılmasına imkân Dün mağlub olaıt Inşriliz şampiyonu B. Woodcock, bundan verecektir. Nitekim bu ezan meseevvelki maçlarından birinde lesini ileri sürerek Demokrat Partinin yarın fes giyilmesine, öbür Londra 8 (B3.C.) Bugün vold, rakibl Ingiliz şampiyonu gün Arab harfleri kullanılmasına White City stadyomunda elli bin Bruce Woodcock'u dördüncü ramüsaade edeceğini söyliyenler şim kişi önünde yapılan boks karşılaş undda teknik nakavtla yenmiş ve Arkası Sa. 4, Su. 5 te diden gorülüjor. Buna karşt yeni masında Amerikalı boksör Lee Saiktidarın hareketsiz durması, genclik ve aydın çevreler üzerinde doİruracaği tepki bakımmdan doğru olmaz. Demokrat Parti memleketimizde bir irtica hareketini destekliyemiyeceğine göre, kendini yanlış tanıtabiletek propagandalan vaktinde önlîmesini bilmelidir. Doğıusunu isterseniz, son dört yılhk siyasi hayatamızda oy toplamak gayreti ile her iki taraf da lâiklikle bağdaşması güç bazı komHnezonlara basvurmak lüzumunu nedense dujmustur. Bu hususta ilk adımı Halk Partisinin attığı da maalesef bir gerçektir. İlkokullara din derslerini koyduran. İlâhiyat Fakültesini kuran. türbeleri birer birer açan. hattâ seçimlerde tarikat şehlerinden jardım isüyen Halk Partisi hükumetleri değildir de kimdir? Bütiin bunları yapanlann şimdi «arahca ezana izin verecekler, eyvah inkılâb elden gidiyor. diye hayıflanmaları biraz gülünç gibi geliyor bi^e. Bununla beraber. yukanda da sbvledik, Savın Başbakanm hareket noktasını yanlıs buluyomz. Gerçi Büvük Ataturkün piristiği inkılâb hamlelerinden her biri, hattâ ezonın turkçe okunması bile, hep bu memlekette taassubu yenmek, sahici fikir ve vicdan hıirriyetini koklestirmek gayesini güdüyordu. Bu gaye gerçeklestikten sonra bazı yasaklar üzerinde ısrar etmek ters tarafmdan bir nevi taa^sub sayılabilirdi Fakat ezan nihayet teferruata aid NADİR NADİ Pariste komünist partisi merkezi öniınde bir numayis Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Ankara 6 (Telefonla) Abdurrahman Nafiz Gürmanın yarıne Genelkurmay Başkanlığına tayin edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nuri Yamut, bugün vazifesine başlamıştır. Cumhur Başkanı Celâl Bayar, Genelkurmay bmasına giderek, Başkanı ziyaretle tebrik etmıştir. Kara Kuvvetleri Komutanhğma da Orgeneral Kurtcebe Noyan tayin olunmuştur. Genel Kurmay İkinci Başkanlığı Ankara 6 (Telefonla) Geç vakit burada şayı olduğuna göre, Orgeneral Şahab Gürler Genelkurmay ikinci başkanlığına getırılmektedir. Bundan başka, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Doğan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Mehmed Ali Ülgenin de başka vazifelere tayin edildikleri soylenmektedir. Anıt • Kabir, önümüzdeki yılın Cumhuriyet Genelkurmay Başkamnın hal Bayramına kadar tamamlanacak, Ataturkün tercümesi cenazesi törenle ebedî medfenine nakledilecek Genelkurmay Başkanbğına tayın edılen Orgeneral Nuri Yamutun kıAnkara 6 (Telefonla) Büyük A tidar bu mevzuu başVa işleıinden sa hal tercümesini bildiriyoruz: Nuri Yamut 1890 tarihinde Selâtatürkün ufulündenberi yıllar geç biri olarak ele almış ve türlü saftıği halde, Etnoğrafya Müzesindeki halar gösteren AmtKabir ınşaatını tukte doğmuştur. 1908 de Harb omuvakkat kabirlerinden alınıp ebedî en kısa zamanda sona erdırmeğe Arkası Sa. 3, Sü 2 de istirahatgâhına defnedııemeyişi se karar vermiştir. Bugün bizzat şabebi ne olursa olsun memlekette hid olduğumuz bazi çalışmalar, bir ıstırab mevzuudur. Yenı ik Arkası Sa. 4, Sü. 6 da Devlet Bakanlığı Samed Ağaoğlu bu vazifeye tayin edildi Ankara 6 (a.a.) Başbakan yardımcılığı gorevi ile Devlet Bakanlığrna Manisa ndlletvekili Sarned Ağ»oğİTinuıı tayini yüksek tasdika ikriran ettniştir. Marshall plânı afiş müsabakası 19 millet müsabakalan arasında birinciliği Hollanda, beşinciliği de Türkiye kazandı Yeni Genelkurmaj Başkanı Orgeneral Nuri Yatnut, Celâl Bayan Cumhur Başkanı seçildikten sonra tebrik ederken Marshall plânı afiş müsabakası Türkiye birincisi Prof. Kenan Temizan dun Ankara vapurıle Parısten şehrımize dönmüştür. Kendisüe görüşcn bir arkadaşımıza Prof. K. Temizan şunlan söylemiştir: « Paristeki umumî müsabakaya 19 milletten 12 bin kadar afiş iştirak etti. Bunlardan 275 i derhal diskalifiye edildi ve geri kalanlardan 10 kadan derece aldı. Derece alan afişler Holanda, Isviçre, Isveç, Fransa, Türkiye ve Ingiliz ressamlarına aiddir. Birinciliği Holanda, beşinciliği de Türkiye kazandı. Derece alan afişler, seyyar sergi Arkası Sa. 3. Sü. 7 de Ağır sıklet dünya boks şampiyonluğu C.H.P. nin başına genc elemanlar getirilecek Arabca ezan Köprülümeselesi Plastiras mülâkatı Demokrat çevrelerinde lâiklik prensipinin bütiin icablarile uygulanacağı belirtiliyor Neşredilen tebliğde Türkiye ile Vunanistan arasındaki sıkı işbirliğinden bahsediliyor Paris 6 (a.a.) Türkiye Dış Işleri Bakanı Fuad Köprülü ile Yunanistan Başbakaru General Plastiras'ın Paristeki görüşmelerinden sonra Türkiye ve Yunanistan, PaAnkara 6 (Telefonla) Arabca ezan mevzuunda D. Parti Meciis Grupuna verilmış olan önergenın hararetli görüşmelere yol açacağı sanılıyor. Ancak şimdiden anlaşılan cihet, Halk Partisi propagandası tarafından girişilen tahriklerin çoğunluğun üzerinde tamamen aksine tesir uyandırdığıdır. Muhalefetin bu vesile ile bazı Öğ Orgeneral Kurtcebe Noyan 29 hazdranda toplanacak olan C. H. Partisi büyük kurultayı için hazırlıklara şimdiden başlanmıştır Halk Partisi seçimleri kaybettiği için kurultay toplantısımn çok hararetli geçeceği, burada, partinin başına yeni ve genc elemanların Parti Başkan Vekili ile Genel Sekreterin Cumhur Başkanı değişeceği tahmin ediliyor temmuzda İzmire gidiyor getirilecegi ileri sürülmektedir. Kurultaya iştirak edecek delegelerin, kurultaydan evvel Ankarada Izmır 6 (Telefonla) Celâl Babir toplantıya çağırılacakları soyyarm temmuzda Izrrure gelmesı va lenmektedir. Haber aldığımıza göre, Malatya Çeşmedeki evinde bxr muddet istı Arkası Sa. 3, Su 4 te rahat etmesı beklenmektedır. T Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Arkası Sa. 3, Sü. 8 d". EN SA Türkiyeden kaçtıktan sonra Pariste gördüklerim ve başıma geleıtler 7 Türkiyeyi 1949 senesi nisamnın 19 unda terkettim, daha doğrusu kaçtım. Ondan sonra gelsin Londra, Paris, Peşte, Roma .. Banş taraftarları dünya kongresi, Demokratik genclik dünya federasyonu, Milletlerarası Talebe Birliği, Milletlerarası gazeteciler teşkilâtı vesaire gibi her birinin bir ismi olan, fakat hepsi aynı emirlere ittıba eden toplantılara iştirak ettim, Stalinci matbuat, Fransız komünist partisi, yeni bir Babii kulesi manzarası arzaden milletlerarası komünist teşkilâtında rastlanan her renkten, her milletten, her sınıftan komünist kalabalığı, hattâ kendi teşkılâtımıza dahil olan genc Türkler arasında bulund'im. Prag hükumetinin organı olarak Londrada neşredilen New Central European Observer'in muhabiri sıfatile resmen tanındığım için Moskovaya gidinceye kadar Fransada kalmak uzere ıkamet musaadesı alabüdım. MVD teşkilâtına mensub memurlarm ne şekıl, vazife ve kılık altında gizlendiği hiç bir zaman bilinmez. Ankarada bu işi İssaiev görüyordu. Londrada Tass Ajansının müdürü Nikitevle karşılaştım. Onunla buluşmam esasen mukarrerdi. NewYork Times'ten aynlırken yazdığım istifanamemi o gönderdi. İstifam her dile tercüme edilerek Moskova radyosu tarafından yaymlandı ve İzvestia gazetesinde neşredildi. Pariste MVD yi Sovyet elçiliğine mensub Avilov temsil ediyordu. Bu adamın diplomasi âleminde ne gibi bir mevki işgal ettiğini bilemıyorum. Esasen bunun ehemmiyeti de yok. Ondan akhmda kalan sadece hilekârhğı, daima gülümsemek ve son derece nazik davranmak suretile gizlemeğe çahştığı hayâsızhğıdır. Göruşmelerimızin vuku bulduğu elçilik odasmda mikrofon yoktu, fakat yeşil bir perde gerisınde gizlı duran birısi butun ko Arkası Sa. 4, Sü. 5 te Resimlerinizi biran evvel gönderiniz! Fotoğrafların neşrine on beş Haziranda başlıyoruz, Türkiye Güzeli Eylulde İtalyada yapılacak milletlerarası müsabakaya katılacak Bu sene italyada yapılacak olan Milletlerarası Avrupa Güzellik Müsabakasında memleketimizi temsil edecek Türkiye güzellik kraliçesini seçmek üzere hazırladığımız müsabakaya katılacak genç kızlanmızın resimlerini beklemektejriz. Daha evvelce de bildirdiğimiz gibi, muhteUf Avrupa mületlerinin «en güzel kız» lannın kaülacaklan bu müsabaka eylul ayı içinde italyada yapüacağı için, güzellerimizin resimlerini göndermekte acele etmeleri gerekmektedir. Italyadaki resim müsabaka komitesinin tekliflerini kabul eden gazetemiz, güzellik sahasında Avrupa güzellerile boy ölçuşecek genç kızımızın memleket ölçüsünde geniş bir iştirak neticesinde seçümesini temin etmek azmindedir. Bu maksadla lüzumlu tedbirleri almış bulunuyoruz. Aynca Türk güzelinin, fizikî güzellik yanında, milletimize hâs yüksek vasıflan taşıması, italyada ve ondan sonra gideceği yabana diyarlarda memleketimizi tam mânasile temsil edebilmesi için, müsabakayı azamî itina ile hazırlamaktayız. Müsabakanın programı ve şartlan şu şekilde tesbit edilmiştir: 1 Müsabakaya 18 yaşından itibaren yal Keriman Halis, Dünya Güzellik Kraliçesi seçildikten sonra memlekete avdetinde, babasile beraber nız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan genç Arkası Sa. 2.S u l d e tren penceresinde MÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog