Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Ingiliz (Irlanda) elbiselik Ketenlerimiz geldi. Fransız ve Çek Ketenlerüıden Millİspor • Yüıtiş T. A. Ş. I s t a n b u l DAHA ÜSTÜN ve ÇOK UGUZDUR umhuri 27 nciyılSayı : 9277 KURUCUSU.YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresL* Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu tstanbul No 248 TeJefonlar: UmumJ Santral Numarası: 24298. Yfc İ»leri: 24299, Matbaa: 24290 SERAB'I OMRUM RIZA TEVFİK Bizzat kendi tarafından bastırüan bu kitsb, üstadın şimdiye kadar hiç neşredilmemiş şiirlerini muhtevidir. SERABI ÖMRÜM. muhterem okuyueulara senenm en kıymetli bir edebl armağanı olarak takdim ediliyor. Fiatı 7,5 Üradır. Salı 6 Haziran 1850 İNKİLÂP KİTABEVİ Dün 122 millet vekilinin Toz şeker 30, kesme mazbatasma itiraz edildi 20 kuruş ucuzluyor Tutanakları Inceleme Komîsyonu tetkiklerini bu gün bitirerek kat'î kararını verecek terfihini duzenlej en Ankara 5 (Türk Ajansı) Gümmısyona dağıtılmıştır. Tâli komisyonlar bu gece, Denizli milletvekili Eyüb Şahin, Erzincan, ErBarem Kanunu uzerinrük ve Tekel Bakanı Nuri Özsan, toplanarak ellerindeki dosyalan incelediler. Kozurum milletvekilleri, Giresun milletvekili Hayde değişiklikler yapüacağı soyleniTürk Ajansı muhabirinin sorduğu mısyon umumî heyeti yarın toplanarak tâli koreddin Eıkmen, Gümüshane milletvekili Halis >or. Bugün yürürlükte olan kıdem sualleri asağıdaki şekilde cevabmitelerden gelen raporlan karara bağlıyacak Arkası Sa 4. Sü. 3 te esası buakılacak, yerine ehliyet ve landırnuştır: liyakat esası konacakmış. Boyle Başbca Tekel maddelerinde ne likle devlet mekanizmasının daha Arkası Sa. 3, Sü. 2 de verimli bir şekilde işlemesi, memurlann da daha adaletli bir ilerleme rejimine kavuşması temin edilmek isteniyor. Âmme menfaatini sağlamak düşüncesile kurulan hükumet dairelerinden azamî randunan almak, Ankara 5 (Telefonla) Hükubizzat âmme menfaatinin gerektirprogramırun müzakeresinde Muhalefet propagandası Başba met diği bir hedeftir. O dairelerdeki muhalefete söz verilmediği iddiası kanın beyanahnı istismara memurlara tatbik edilen terfi ve üzerine C. H. P. çe\Telerindeki şibaşladı terfih sistemi de elbette bu hedef kâjetler ve tenkidler devam etmekgözonünde tutularak hazırlanmatedır. C. H. P. Meclis Grupu başAnkara 5 (Telefonla) BaşbaOnL Prtrf. Sıddık Sami lıdır. İçtimai ve idari bünyemize kan vekilliği tarafından Büyük kan Adnan Mnderesin, ezanın aOnar dün miihinı bir uygun yeni bir Barem Kanunu Millet Meclisi başkanlığına bu mürabca okunması mevzuunda hükukonferans verdi çıkarabildiğimiz gün, bir büyük nasebetle yaa ile müracaatte bumetin görüşünü açıklayan beyanatı, yükün ağırlığından kurtulacağımılunulmuştur geniş akisler uyandırmıştır. Bu za ve devlet çarkını daha iyi döBu müracaatin tüzüğe veteamülTürkiye Hukukçular Demeği taizahattan aşırı derecede memnun ner bir hale getireceğtmize şüphe rafından tanzim edilen konferansgörünenler olduğu gibi, endişe du lere uygun olmadığı ileri süriildüyoktur. ların ilki dün Ord. Prof. Sıddık Sayanlar da bulunmaktadır. Cami ğunden, herhangi bir muameleye Fakat ne yaparsınız ki insanoğmi Onar tarafından saat 1730 da içjndekijjua ,ve iba.detler, din . iü konulmasının rnumkün olamıyacalunun kafasında doğan her sisteTicaret Odası salonunda verilmişTrn'PlA •öYdıigd*tTîaîd^; TnusKcnanlan ğı 5antîıyor. Bu vesüe ile belirtiltir. Sıddık Sami Onar, seçkin biı min faydalan ' yazusda bir takım ibadete davetten ve namaz vaktini diğice göre, C. H. P. iktidan, ge Arkası Sa. 3, Sü 4 te dirdeyici kütlesi tarafından alâka mahzurlan da vardır. Mühim olan, Sağlık Bakanı Prof. Nihad Reşad Belger, dün Sağlık Müdürü GCmrük ve Tekel Bakanı Nuri Ozsan makamında hatulatmaktan ibaret olan ezanın ile dinlenen konferansında, adli kabul edeceğimiz bir nizamın fayve gazeteci]erl« bir arada türkçe olmasınaki faydalan ileri teşkilâtın ıslahı meselelerini teşrib dalan ile zararlannı olçmek, bu sürenler kadar, mahzurlanndan etmijtir. bahsedenler de vardır. Tam manaikincileri mumkün mertebe azaltasile lâik bir devletin bu işlere şu Arkası Sa. 3, Sü. 7 de rak koyduğumuz nizamı yürüteveya bu şekilde kanşmamasını isbilraektir. İdare hukuku kitablatiyenler de mühim bir yekun tutrında kıdem veya ehliyet esasına maktadır. Muhalefet propagandası dayalı terfi usullerinin iyi ve kö'tü Arkası Sa. 4, Sü. 6 da taraflan uzun uzun anlatıhr. Kıdem usulünün memuru otomatlaş,tırdığı, onda sorumluluk duygusuııu azalttığı, teşebbüs kabiliyetini zamanla dumura uğrattığı, yaratma ve iş başanna gücünü zayıflattığı doğrudur. Buna karşüık bu usul frenklerin favoritizm dedikleri adam kayırma hastalığına karşı olDış İşleri Bakanı şerefine dün dukça kuvvetli bir silâhtır. Mubir ziyafet verildi kadderatını âmirinm veya üst maGenel merkez bazı elemanlannı kamlann elinde gördüğü takdirde Paris 5 (R.) Avrupa Konseyi memleketin muhtelif bölgelerinmemur ruhan ıstıraba düşebilir. Ankara 5 (Telefonla) Af Ka cağı anlaşılıyor. Maamafih umumî Dış Bakanlar komitesinin çalışmaHele terfi edebilmek için halka dede seyahate çıkardı nunu tasansı üzerindeki görüşme temayul, böyle bir kanunun bir lannda hazır bulunan Türkıye D15 ğil de onlara hizmet etmek lâzım lenn gerek komisyonda, gerek an önce çıkarılması noktasında İşleri Bakanı Fuad Köprülü çarBakanlık, köy sağlığı hizmetleri için geldiğini anlarsa bu ıstırab kat kat umurnî heyette hayli hararetli ola Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Ankara 5 (Telefonla) C.HP. 4 Helikopter ısmarladı artar. Netice itibarile hükumet Genel Merkezi bazı elemanlannı dairelerinde huzursuzluk başlar, T Ü R K İ Y E memleketin muhtelif bölgelerinde ahlâkî temeller sarsılır ve âmme Sağlık ve Sosyal Yardım Baka Müdürlüğüne giderek, Müdür Dr. propaganda seyahatine çıkarmış işleri bozulur. Kıdem usulünün nı Prof. Nihad Reşad Belger, dün Faik Yargıcıyı makamında ziyaret bulunuyor. Bundak^ asıl maksadın faydası, idare mekanizmasını böyl* sabah Ankaradan şehrimize gel etmis ve kendisile şehrin sağlık iktidar aleyhinde bir hava yaratbir keşmekeşten koruyabilmesi miştir. Bakan öğleden sonra Sağlık Arkası Sa. 4, Sü. 8 de mak olmaktan ziyade teşkilâtı dir. arasında birliği temin etmek, çöküntüyü önlemek ve önümüzdeki Ehliyet esasına göre ayarlanmış Bu tkari taleb ikinei cihan kongrenin müsaid bir hava içinde bir terfi sisteminin fayda ve mahharbindenberi ilk defa toplanmasını sağlamak olduğu zurlan, yukandakilerin tersidir. vaki oluyor söylenmektedir. Bu arada eski ÇaMesleğinde ilerleyebilmek için maM Ü S A B A K A S I bşma Bakanı Reşad Şemseddin sa başında uyuklayarak senelcrl Soyadlannm öne alınması, Mecliste de itiraza Sirer de, geniş bir mıntakada ça Ankara 5 (Türk Ajana) İkindoldurmanın yetmiyeceğini bilen uğradı. Neticede isimlerin evvel, soyadlannm ci Cihan Harbindenberi ilk defa lışmak üzere yola çıkanlmıştır. bir memur çalışmak, kendini gösolarak Sovyet Rusya ithalât firmaŞemseddin Sirer Malatyada termek, iş başarmak lüzuınunu sonra söylenmesi uygun görüldü Malatya 5 (Telefonla) Eski lan, memleketimiz ihracatçılanna duyacak, bu duygu bütün kadro üzerinde yürütücü bir kırbaç tesirj Ankara 5 (Telefonla) Soyad olmuştur. Bilhassa avukatiar ve Çalışma Bakanı R. Şemseddin Sirer müracaat ederek, tiftik talebinde yapacaktu.. İyi işlediği takdirde larını daha öne almak suretile ha doktorlar gibi meslek erbabile san dün saat 21,30 da şehrimize geldi bulunmuşlardır. Yapüan müzakesistemin memleket hesabına çok zırlanan telefon rehberleri bir çokatkârların aynı zamanda bir firma ve bugün C.H.P. binasında yapı reler müsbet bir netice vermiş ol Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Arkası Sa. 4, Sü. 8 de verimli neticeler doğuracağına vatandaşlann şikâyetlerine sebeb güphe yoktur. Fakat dediğimiz gibi, favoritizm hastahğı bu sistemin en büyuk tehlikesidir. Devlet mekanizması bir defa kendini ona kaptırdı mı, artık her şeyden ümidi kesmek gerekir: Çünkü bu takdirde haksız yere çabucak ilerleyen pistonlulara bakarak iyi niyctlj ve iyi phlâklı memurlann hevesi kırüır, âmme hizmetleri gene sahibsiz kalır. Bizde ehliyet esasına dayalı yeni bir barem sistemi kabul edilecekse bu noktaya herhalde çok dikkat cdilmeli, iltimas ve hatır gönül illetleri devlet kapısından mutlaka bildiğimden Moskava için mükemuzaklaştırılmalıdır. Bunun son demel bir «gözcü» vazifesi görebilirrece guç bir mesele olduğunu ayKiklevle otomobilde havadan, dim. Kiklev bunu söyledikten sonrıca sojlemeye bilmem luzum vaı sudan konuşuyorduk. Hakikatte ra elini cebine soktu ve para dolu mı? Batı memleketlerinden bir ben büsbütün başka bir âlemde ve bir zarf çıkararak bana uzattı: kısmında tatbik edilen üntihan ve düşüncelerimle başbaşa bulunuyor «Yol masraflannız için...> demeği de unutmadı. Evvelce tertib ettiğımiz müsabakalar neticesi Türkiye" Güzellik Kraliçesi olan(ardan dördü konkur usulleri bile her zaman isdum. Bayan Feriha Tevfik Bayan Mübeccel Namık Bayan Naşide Saffet Bayan Nazire tenilen neticeyi verememekte, bu Memleket dahilinde çalışmak gay Bence istihbarat faaliyeti herderece sıkı kajıdlara rağmen gene rikabil bir hal aldığından haricde hangi bir iş kadar lüzumlu ve şeEylul ayında Italyada yapılacak olan Mılcaktır. Tstiyenler daha fazla fotograi da göndede haksız muameleler yapdabilfaaliyete geçmek icab ediyordu. refli bir vazifedir. Şu şartla ki o letlerarası Güzellik Müsabakasına iştirak edecek rebihrler. Fotoğrafların sıyah parlak ve düz faaliyete inanılan bir dava uğrunmektcdir. Ben plânımı hazırlamıştım bile. Türkiye Güzellik Kraliçesini seçmek üzere terkâğıdlı olması şsrttır. Bize kalırsa. geniş bir basın hürKüdev'in bir ihtarı uzerine dal da girişilmiş olsun. tib ettiğimiz memleket ölçüsündeki müsabaka3 Fotoğraf gönderecek gene kızlar, resimTeklifi ve parayı kabul etmeyiri\eti bu hususta çok faydalı olagınhğım zail oldu: Arkadaşım, şonın programı şu şekilde tesbit edümiştir: lerinin arkasma, nüfus cuzdrlarına uygun oföre arabayı hızlandırması için e şime sebeb yanlış telâkki edilen bir caktır. Şunu bunu kayıran, bare1 Müsabakaya 18 yaşından itıbaren yallarak doğum tarıhlerini. so\>a"İİ5rını, boylannm mir veriyor ve bana yere yatmamı dürüstlük duygusu değildi. Bunları mi yanlış tatbik eden. âmme vazinız Türkiye Cumhuriyeti vatandası olan gene kabul etmedim, çünkü milletlerölçusü ve kık'an ile tam ve hakıkî adreslerini tavsiye ediyordu. Bir jandarma kafesini kotü\e kullanan bir makaın, kızlar iştirak edeceklerdir. Bunlann hiç evlenyazacaklardır. rakolunun önünden geçmekteydik. arası komünist hareketinde sekiz uzun zaman halk efkârının gı>memiş olmaları şarttır. 4 İsımlerinin neşrini istemiyenler, haifiyî Karakolu arkada bıraktıktan son aylık çalışmalarım neticesinde Mos ztınden saklı duramaz. Mevkıi \e kovaya karşı inancımı büsbütün 2 Memleketin her tarafından müsabakaisimleri ve adreslerıle beraber ayrıca bır müsra sğaclık bir yerde burduk. rıtbesi ne olursa olsun bunları tcşkaybetmiştım. ya iştirak edecek gene kızlar, kartpostal bütear ad kabul ederek onu da bıldireceklerdir. hir etmek imkânı gazetele.e verilrrKiklev'in bana söylemek istediği yukluğünde en az iki tane fotoğraflannı «tCumBız, bu resimlerı neşrederken hakıki isimleri1949 senesi mart ayı sonlarına şeyler basıt olduğu kadar tabiî ıdi. sc. sağlam bir kontrol sislemi kuhuriyet» idarehanesine gondereceklerdır. Bu nuı yayınlanmasını istemıyenlerin yalnız müsdoğru Ankarayı bir daha donmeYerli ve yabancı nüfuz sahibi kimrulmuş demektir. Bu çeşid haksızfotoğrafların bir tanesi büst, diğeri de boy ola Arkası Sa. 4, Sü. 7 de seler, hattâ askerlerle sık sık gomek üzere terkettım Ankara eksAnkarada Sovyet Büyuk Elçiliğinde verilen bir kokteylpartide NADİR NADİ Arkatı Sa. Z, Sü. 5 de rüsurdum. Memleketı de gayet iyi Arkan Sa. 3, Sü. $ t< ' Kus basın atagesi ve bir baun mensubumuz 15 vilâyete mensüb milletvekillerinin mazbataları toptan itiraza uğradı, bu vilâyetler arasında eski Başbakan Günaltayın seçin dairesi olan Erzincan da var Bakan, Tekel maddelerinin mühim bir kısnının hususî Ankara, 5 (Telefonla) Bugünkü Mectır. Mazbatalanna itiraz edilen milletvekilleri böylece bir zaman liste bir çok tutanaklar tasdik edildi. Haklannşunlardır: Barem C.H.P., Meclis teşebbüse devredileceğini, olunacağını söyledi sonra da itiraz vâki olanlar da tutanaklan inceleme Afyon milletvekili Bekir Oynaganlı, Ağn komisyonuna havale olundu. Komisyonda hamilletvekili Kasım Küfrevî, Bingol milletvekilBakanlığımn ilga emurların terfiini ve len 33 dosya bulunmaktadır. Bunlar 6 tâli koleri, Burdur milletvekili Mehmed Erkazancı, Tekel Bakanınm dün verdiği izahat Başkanlığına müracaat etti Arabca ezaıı davası Fakat bu müracaat tüziiğe uygun görülmüyor Adliyenin ıslahı meselesi Yurdumuzda 200 bin veremli hasta var Sağlık Bakanı 1951 yılına kadar veremliler için 4,000 yeni yatak temin edileceğini söylüyor C.H.P. tıin propagattda Aftan (aydalanacak suçlular, muayyen bir mnddet faaliyeti üarlında suç işlerlerse eski cezalaruu da cekecekler İdam cezası, af kanunu hükümlerine girmiyecek Sovyetler Köprülü yarın dönüyor îsim ve soyadlan bizden tiftik istediler Müsabaka Şartlanm Bildiriyoruz Müsabakanın ayrı bir cephesi: « C u m h u r i y e t » okuyucularından birini de İtalyaya yollıyacağız Ankaradan ayrılırken Noskovanın orada kalmamı istediği bildirildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog