Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Yük. Müh. Kâmil öçman (Yakıt ve Elektrik Donaümı ile bir arada. Avrupa kitablan âyannda nefis İİAveli üçüncü baskı. 503 büyük sahife, 650 den fazla resim ve cetvel. Fiatı 800 kuruş BERKALP KITABEVI ANKARA MOTOR TAMİRİ VE B A K I M I 27 nciyılSayı : 9276 ü m h u riyet KURUCUSU.'YUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi; Cumhuıiyet, îstanbul Posta Kutusu îrtanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarasu 24298. Yaa Uleri: 24299, Matbaa: 24290 V A P A S L A N M A Z Pazartesi 5 Haziran 1950 P A L traş bıçağı Oyolmuş, U.SA. Patent N. 226628S Mecliste Milletvekili tutanaklannın tasdikı Bugünktt oturumda tasdik ımıamelesinden sonra, sözlü sorulara geçilecek Gediği kapatmak gerektir Ankara 4 (Telefonla) Büyük Millet Msclismin yarınki gündeminde tutanakların tasdikı muamelesi bulunmaktadır. Bu işin uzun süreceği anlaşılıyor. Eğer vakit kalırsa sözlü soru önergelerine geçilecektir. 8 inci devre Büyük Millet Meclisinin bir soru önergesi tehacümü ile karşılaşüğı ve bu yüzden Başkanlık Divamnın bazı tedbirler almak mecburiyetinde kaldığı hatırlardadır. Buna rağmen bütun soru önergeleri neticesinde dahi, umumî efkârda, hakikatın gizlendiği hakkında bir kanaat tahasfül etmesıne mâni olunamamıştır. 9 uncu devre Büyük Millet Mec lisinin bu bakımdan nasıl bir inkişaf kaydedeceği merak edılmektedir. Meclisin yarınki gündeminde Ordu milletvekili Fevzi Boztepenin Karadeniz bolgesinde yiyecek sıkmtısı çeken halka mısır tevzii hakkındaki sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Velibeşenin vereceği cevab bu inkişaf seyri hakkında bir fikir verecek tir. Yarınki Mecliste General Ali Fuad Cebesoyun da İstanbul ve Eskişehir milletvekilliklerinden Eskişehiri tercih ettiği hakkındaki mektub okunacaktır. anın lâikli dünkü beyanatı Öğretmen sicilleri için bir karar Karadeniz bölgesindeki yiyecek sıkıntısına dair sözlü soruya Ekonomi Bakanı cevab verecek Adnan Menderes, arabca ezan okunması mevzuunda hükumetin görüşünü açıklıyor Basbakan dedi ki: "Kananî hükümlerle alakalı olan bn meselenin lüzum göröldöğö takdirde, Neclis Grupumaza arzı ve Grupumuzca alınacak karara göre hareket dnnaast tâbüdir» Ankara 4 (a.a) Ezanın din lisanında okunabilmesi husıısurıda <Zafer> gazetesi başınuharriri Müro taz Faik Fenikin sorduğu bir suale karşı Basbakan Adnan Menderes aşağıdaki cevabı vermiştir. t Her taassub cemiyet hayatı için zararlı neticeler doğurur. Cemi yet hayatmda esas değişikliklerin y; pılabilmesı evvelâ taassub zihniye tinin yıkılmasma bağhdır. Bu ha kikatın iyice kavranmış olması ne ticesidir ki, Büyük Atatürk bir ta kun hazırlayıcı ön inkılâblara baş larken taassub zihniyetile mücadele etmek lüzumunu hissetmisi. Ezanın türkçe okunması mecbu riyeti de böyle bir zaruretin neticesi olarak kabul edümelidir. Zamanın da çok lüzumlu olan bu mecbu' riyet ve tedbir diğer tedbirlerle birlikte bugünün hür Türkiyesin' zemin hazırlamıstır. Ezanın türkçe okunmasına mukabil cami içinde bütün ibadet ve duaların din dilinde olması garib bir tezad teşkil ed« eibi görünür on seçimlerin tam demokratik bir şekilde, sukun ve huzur içinde cereyan etmesi. Turk milletinin, Ingilterede yapılan seçimlerde bile görülmiyen bir tehalukle sandık baŞimdiye kadar pzli tntulan §ına koşarak yiizde 89 denilebilesicilleri btmdan Mnra cek kadar büyuk bir nisbetle reyc öğretmenler görebOecekler iştirak etmesi, içeride ve dışanda kendisine ve partisine diktatorlük Ankara 3 (Türk Ajans) Milll izafe edilip duran sayın İsmet InEğitim Balcanlığı, tesJalâtaıa gönönü ile Cumhuriyet Halk Partisiderdiği bir tamtmle, öğretrnenlerin nin milletin iradesine boyun eğerek çahçmalarını gösteren sicülerinin iktidarı kemali sükunetle Demokbundan böyle imtihan ayı olan rat Partiye devretmesi, bütün dünhaziranda değil, temmuzda Bakaı»yada bütün dünya derken tabii lığa gönderilmesini bildirmiştir. demokrasi dünyasını kasdediyoDiğw taraftan Bakanbk, sicil taruz memleketimiz ve milletimiz limamamesinde mühim değişiklikler bakkında büyük bir takdir, sempati hattâ hayranlık uyandırdı. Basbakan Adnan Menderesin makamında alınan son bir resmi Buna göre, «skiden gizli tutulan Türkiye Cumhuriyetinin medeni«ciller, şimdi açık olacak ve böyleco yet camiasında esasen yiıksek olan mevkii ve şerefi bir kat daha yükher öğretmen terfî zamanmdan ev Arkası Sa. 3. Sü. 2 de seldi. Turkiyenin açık veya kapalı v*l kendi durumunu öğrenerek, hat bir diktatorlük değil; tam demoktı hareketini tanzim etmek imkânuu rat bir rejime sahib olduğu kızü bulabilecektir. renge boyanmıyan her rejime fagist damgası vuran Sovyet Rusya ^müstesna bütün medenî ve de«nokratik mîlletler tarafından babul edildi. Naziliğin, faşistliğin, eraperyalistliğin insan haklannı tanıDış tşleri Bakanı Schuman taramıyan bütün zalim rejimleria topfından da yeniden kabul edildi yekun şerrülhalefi olan Kızü ÇarÇalışma Bakanı dünkü lığın, TUrk rejimini beğenmemesi beyanatında gTev hakkının Yann İngiliz Şampiyonu Bruce Paris, 4 (a.a.) Dıs İşleri Badeğil, beğenmesi bizim için daha kanunlaşrırılacağıru VVoodcock Amerikab Lee Savold kanı Fuad Köprülü dün Parise gezararlı olurdu. Onun içindir ki en Londra Büyük Elçisi Cevad söyledi ile karşılaşıyor memleketimizde yapılan 14 mayıs Yunan Başbakam Plâstiras, kabine azasile bir arada Açıkalın ile görüşmüştür. seçimlerini ve bu seçimler neticeBakan, öğle yemeğınde Marshall Çalışma Bakanı Hasan Polatkan Devlet Denizyollan İdaresinin ma, süratli kesişler için bor, plânsindeki yüzde yüz demokratik ikılânı fevkalâde elçisi Mr. Harri Halic Fabrika ve Havuzlarında, ge ya, büyük küçük torna, kum kır çehrimize gelmiş ve dun kendisile tidar değişikliğini Bolşeviklerin beman'ın misafiri olarak bulunmuş rek mevcud gemilerin tamiri, ge ma değirmeni. şaft torna tezgâhı gorüşen bir arkadaşınuza çunları ğenmemiş olmalarını, medenî dünur. rekse yeni inşaat bakımından gay olmak üzere 34 tanedir, Ayrıca in söylemistir: ya muvacehesinde lehimizde bir Bakan, Avrupa Konseyi Dış İşretli bir çalışma müşahede edilmek şaiye atelyesi için de, saç düzeltme, < Ailevî bir işim dolayu.ile bir not olarak memnunluk hattâ teeri Bakanlarının oğleden sonraki tedır. Fabrika ve Havuzlardaki ça büyük saç kıvırma silindirleri, bom gün kalıp tekrar Ankaraya donşekkürle karşılamamız yerinde aplanülan nihayet bulduktan son lışmaları üç kısma ayumak lâzım ba tezpâhı getirilmiştir. Bunlardan mek üzere gelmiş bulunuyorum. Bir lur. çoğunun montajı yapıimış olduğunra, refakatinde Paris Büyük Elçisi dır. Arkast Sa. 3, Su. 8 de Yeni iktidarın ilk kabinesinde Fabrika ve Havuzlar için İngil dan 37 tezgâh ve cihazla takviye uman Menemencioglu olduğu halDış İşleri Bakanı olan Fuad Köptere ve Amerikaya ısmarlanmış olan edilmiş olan Fabrika atelyelerinin e Dış İşleri Bakanbğma giderek rülünun Pariste, Fransız devlet ayüzde 120 nisbetinde tobert Schuman ile görüşmüştür. yeni tezgâhlar ve cihazlar gelmiş ve randımanı damları tarafından gayet iyi karşıbunlardan bir kısmınm montajlan artmış bulunmaktadır. lanmış olması, demokrasi dünyasın yapıimış, bir kısmınm da yapılMevcud gemilerin tamiri da kazandığımız yeni sempatinin makta bulunmuştur. Gelen tezgâhBu yeni cihazlar sayesinde mevbir delilini teşkil etmektedir. Adlar ve cihazlar arasında makine ve cud gemilerin tamir işlerini hızlannan Menderes hukumetinin ve bilmotör atelyesi için tam otomatik dırmak mümkün olmuştur. İstan(Maçın tafsilâö ve dığer spor hassa Dış İşleri Bakanımızın, 14 olanlan da vardır. Bunlar freze» bul, Aksu, Mersuı, Heybeliada, 6 Milletvekillerinden Feridun Fıkri haberlerimiz 4 üncü mayıs seçimleri üzerine, mületlerDüşünselden aşağıdaki mektubu kırnak ve dık rektiiiyesi, matkap, numaralı Liman tahliye teknesinin sahıfemizdedir) arası siyaset âleminde, memlekeağaç ve demir oyma işleri için for Arkast Sa. 3. Sü. 8 de aldık. Aynen neşrediyoruz. timiz ve milletimiz hakkında hasıl Muhterem Cumhuriyet gazeteolan takdir ve hayranlık havasınsine; Atina 4 (a.a.) General Plas hil edilmesi gerektiğini söylemiş dan âzami derecede istifade çareBugünkü gazetenizde «tarihe bir lerini araması, bu yolda kesil ve tiras, Parise hareket etmeden önce, ve şöyle devam etmiştir: >akış> ismi altında bir yazınıa gor« Modern Yunanistan ve Türenerjik bir siyaset takib etmesi United Press muhabirine, hükuüm. 1946 kasım ayında yapıimış metin cbş siyasetini izah etmiştir. kiyenin iyi muharibleri vardır. Fagerektir. ıir oturumia geçen günkü Meciıs Bu konuşmasında General Plâstiras, kat süâhlan yoktur. Yeknesak bir Bu siyasetin hedefi. Türkiyenin turumunu karşüaştırıyorsunuz. 946 ya Atlantik Paktına alınması, ya bugün için yeni bir harb tehlikesi program gereğince, bu iki memledaki oturumda bir soru münasebe[örmediğini, fakat insanların da kete silâh yardımı yapıhrsa, savunhııd da bir Doğu Akdeniz Paktı ingiliz boks şampiyonu tile kendisine bazı hitablar yapılbazan hataya düşebileceklerini kay ma kuvvetleri artacak ve tabiidir teşkili olmalıdır. Yeni Dış İşleri Bruce Woodcock mı§ olan bakanların ertesi birieşımdederek, Türkiye ve Yunanistanın ki, müşterek baü savunması da daBakanımız, Pariste verdifi beyanat müşterek Baü savunma plânına da Arkast Sa. 3, Sü. 8 di (Yazısı üçüncü sahifemlzde) Arkast Sa. 3, Sü. 3 te ta «Doğu güvenliğinin üzerinde önemlc durulmasını temenni etmekteyiz» demij ve bu temenninin, Turkiyenin batıya muteveccih siyasetinin daha faal olacağını ifade edip etmediği sualine de «evet, öyledir» cevabını vermiştir. Şimal Atlantik Paktı, müdafaasını deruhde ettiği sahayı İtalyaya kadar uzattıktan sonra, daha doğuya geçmemiştir. Bu sütunlarda Italyada yapılacak olan Milletlerarası Gübir çok defalar belirttiğimiz gibi. zellik Müsabakasma bir Türk güzelinin de işpaktın eksik ve zayıf tarah buratırakini temin etmek için, müsabaka komitesi da. A\rupa müdafaa cephesinin sağ tarafından gazetemize vâki olan teklifi kabul kanadını açık bırakmasındadır. ettiğimizi yazmıştık. Gerçi Amerika ve İngiltere, Dış İşMilletlerarası bir müsabakada Turk güzelleri Bakanlannuı ağzile, Türkiye, liğini temsil edecek 1950 Türkiye Güzellik Yunanistan ve İranın güvenliklerile yakından ilgili olduklanm bilKraliçesinin memleket ölçüsünde geniş bir iştidirmişlerse de. teyid ve tekrar erak neticesinde seçilmesini temin etmek makdilen bu şiîahî teminatın, bir muasadile lüzumlu tedbirleri almaktayız. Sabır ve metanet, bir faal komühede kıymet ve kuvvetinde olmanist için elzem meziyetlerdir. Bu Bugünlük şu kadar söyliyelim ki eylul bad'î.ı aşikârdır. hususta henüz tecrübem yoktu; şında seçilecek olan Türkiye Güzellik KraliçeTürkiye, Yunanistan ve İran, Şibundan başka Rus siyaseti hakkınsi, yanında akrabasından bir erkek olduğu halmsl Atlantik Paktı gibi, tedafüî bir da beslediğim hissiyat da o derece de, italyaya gidecek ve orada üg hafta misafir aııdlaşmanm garantisi dışında kalsaitı ki Moskovanın cevabını sabırolacaktır. Türk güzelinin ve kendisine refsıkat dıkça kızıl devin bir tecavüzüne sızlıkla beklemeğe başladım. Tabiî eden zatın bütüa seyahat ve ikamet masraîkarşı açıktır. Bu kapının açık bıbu cevab hiç bir vakit gelmedi. lan gazetemizle Italyadaki müsabaka komitesi rakdmış olması, Kızıl Çarlığın İssaiev'i o aralık bir kaç kere gördüğüm halde meseleden bahsetcur'ct ve cesaretini arttırabilir. Batarafından deruhde edilecektir. medim. Nihayet günün birüıde rışın muhafazası için bu kapıyı da Müsabakaya iştirak edeceklerin genç kız, kendimi tutamıyarak ona dedim krnanıak lâzımdır. yani evlenmemiş olmaları şarttır. Türk kadınıki: «Bu cevab neden gecikti? Ne İngiltere ile Amerikanın, Türkinın güzelliğini milletlerarası bir müsabakada oluyor, meselenin altında ne var?» ye, Yunanistan ve İrana mukerretemsil edecek Türk kızının yalnız güzellik baFakat o iyi yetiştirilmiş, her ren şifahî teminat verdikleri balkımından değil, ber bakundan yüksek vasıflan Sovyet memuru gibi bir şeyden hade, bu garantiyi bir andlaşmaya haiz olması, gittiği şehirler' ve muhitlerde, memberi olmadığını söyledi. Esasen bu bağlamak istememelerinin mânası, leket ve mületimizi tanıtmak yolunda iyi bir temesele onu hiç de ilgilendirir gibi sebeb ve hikmeti bir türlü anlaşılagörünmüyordu. İssaieVe göre bu sir bırakması içüı, müsabakayı büyük bir itimıyor. İki büyük devlet mademkî iş de diğerleri gibi bir tarafa atılna ile hazırlıyoruz. bu üç memleketin güvenliği ile yamış, unutulmuştu. Fakat ben bunu kından ilgilidirler; o halde neden Şimdiden bazı okuyuculanmız mektub ve bir türlü hazmedemiyordum. Mebu üeilerini. daha tesirli olacağı telefonla müsabaka şartlannı soruyorlar. MüD.'nya Güzellik Kraliçesi Keriman Hali<; ve seleden o zamana kadar haberi olmuhakkak bulunan bir andlaşma sabaka şartlarını ve programını, pek yakında mıyan Turk arkadaşlara bahsettım Turkive Güzellik Kraliçelerinden Naşide Ue teyid ve takvive etmiyorlar? neşredeceğiz. Oyle zannediyorum ki Moskovanın' Saffet, Müessesemizin bahçesinde yanyana ABİDİN DAVER Ankarada Rus sefaret erkânuun bix arada alınmifi bir Arkası Sa. i, Sü. 7 de i Dünya ağır sıklejt boks şampiyonluğu Koprulu, HarrimanMa • görüştü Haliç Tersanesi takviye edildi Grev meselesi Fabrika ve Havuzlarda 790 tonluk 2 çamur vapuru yapılıyor Türkiye • Yunanistan ve Batı Savunma Plânı Yunan Başbakam. bu iki memleketin savunma plânına dahil edilmesi lüzumu üzerinde duruyor Feridun Fikri Düşünselin bir mekfubu G.Saray, Hapoel'i 42 mağlub etti ovyet Rusya hakkındaki ilk şüpheler bende nezamaıt uyandı? Şartlan Bugünlerde Bildirecegiz Seçilecek Güzellik Kraliçesi İtalyaya gidecek, orada üç hafta misafir olacak Arkasx 5a. 3, Sü. £ te ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog