Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

T ü r k i y e d e îthalât İhraeat formaütelerl ve Ticaret Anlaşmaları Hazırhyan: TALHA SÖZEN Daha büyuk bir kütlenin istifadesini temın maksadıle fiatı 8 liradan 5 liraya indirilmiştir. Kitabevlerinde bulunur. NOT: Taşradan ödemeli sipariş kabul olunur. P Z . 1599 Galata. umhuriyet 07 SERABIOMRUM RIZA T E V F İ K Bizzat kendi tarafmdan basünian bu kitab, üstadm şimdiye kadar biç neşrediimemiş şiirlerini muhtevidir. SERABI ÖMRÜM, mtfhterem okuyuculara senenin en kıymetli bir edebl armağaıu olarak takdim ediliyor. Fiatı 7,5 LLradır. ' Q07C KURUCUSU.YUNUSNADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaras: 24298. Yaa İfleri: 24299, Matbaa: 24290 Pazar 4 Haziran 1950 İNKİLÂP KİTABEVI MeCÜStekİ SOll hâdİSeİçîşleriBakaranınidare Muhalefet bu hareketi bir ekseriyet tahakkümü "Kaniına aykırı hareket etmiş olan memurların durumunu inceliyoruz,, başlangıcı olarak vasıflandırıyor Gelelim ışe ukumetin progframı üzerinde yeter derecede duruldu. Muvafık ve nuhalif bir çok ateşli hatibler, Adnan Menderes kabinesinin yapacağı islere dair düsüncelerini açıkladılar. Bu arada saded dışına çıkıldığı da görüldü. Zaman zaman program unutularak eski yüların muhasebesine geçildiğine, bazı Demokratlann Halkçılara pek demokratik sayamıyacağımız bir üslubla bücum ettiklerine şahid olduk. Sekizinci Büyük Millet Meclisinde müfritlerin muhalefete karşı rova gördükleri, bizi o kadar üzen aşıri muameleyi bu sefer ycni iktidar saflannda tekrarlamak istijenlere de rastladık. e t r a f m d a VOrumlar âmirlerîne dair demeci Tarihe Bir Bakıs Bir Hâdise 22 Kasvm 1946 Bir Hâdise 2 Haziran 1950 Başbahantn Marshaîl yardımına dair demecine Bariasm verdiği cevab Ankara, 3 (Telefonla) Dünkü oturumunda kendisine söz verilmemesi üzerine Halk Partisinin toptan Meclis salonunu terkedişi hakkmda iki taraf da yorumlar yapmaktadır. Muhalefet çevreleri bu 1 areketi bir ekseriyet tahakkümü başlangıcı olarak vasıflandırmakta ve Başkan vekilinin bu hareketıni hiç bir suretle mazur gormeğe yanaşmamaktadırlar. D. Parti çevrelerinde, bu olaydan teessür duyduğunu saklamıyanlar da az değildir. Ancak bunlar eski iktidann Meclis Grupu kararıle yaptıklan tebliği acele bulmaktadırlar. Ankara, 3 (a.a.) Dün, Halk Partili milletvekillerinin Meclisi terketmeleri hakkmda Halk Partisi Meclis Grupunca neşredilen tebliğ üzerine gazeteciler, Başbakan Adnan Menderese müracaat ederek fıkırlerini öğrenmek istemişlerdir, bunun üzerine Başbakan Adnan Menderes şu cevabı vermistir: « Meselenin Meclis riyaset divamnı alâkadar eden cihetini bir tarafa bırakarak yalnız H.P. Meclis Grupunun bu münasebetle yaymladığı beyannamede kendilerine karşı tecavüzlerde bulunduğum §eklinde yapılan isnada cevab vermek isterim: o Tecavüz kelimesmin mânası malumdur. Hükumet adına yaptığım konuşmanın zabıtlan da eldedir. Bu zabıtlan tetkik eden herkes ortada Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Bakan, İstanbul Valisinin degiştirilecegi rivayetlerine karşı: «Şimdilik düşünülmüş bir şey yoktur» dedi Ankara 3 (Türk Ajansı) İç İş>» leri Bakanı Rükneddin Nasuhoğlu «Türk Ajansı» muhabirinin soru" lannı açağıdaki şekilde cevablandırmıştır: İstanbul Valisinin değişeceğine dair başında bazı rivayetler var, ne dershıiz? Şimdilik düjünülmüş böyle bir ş«y yoktur. İstanbul VilSyeti ile Belediyesinin ayrılması için herhangi bir teşebbüste bulunacak mısınız? Bu hususta evvelce hazırlanmi} ve Meclise arzedilmiş bir lâyiha vardır. Bu lâyiha Meclisin değişmesi sebebıle çıkanlamamıştır. Şimdi bunun üzerinde icab eden tetkikat yapılacaktır. Emniyet ve jandarma kadrolarında herhangi bir değışiklik ya pılacak mı? Emniyet ve jandörmamn vazifelerinin ehemmiyetini takdir buyurursunuz. Bu teşkilâtın muasır devlet zabıta teşKİlâtma uygun bir şekilde daha iyi çahşmasını. temin için icab eden bütün tedbirleri almamız ve yapmamız pek tabiidir. 1946 eeçimlerinde, Demokrat Parti baza valılerin baskı yapnıış olduklarını ilân etmişti. Acaba bu valiler hakkında bir şey yapılacak Devlet memurları, hakkında Arkasx Sa. 3. Sü 2 de Mecliste Bakanların lzahatmdan sonra muhaliflerden Ahmed Vezıroğlu tekrar soz ıstedi. Reis Feridun Fıkr. Duşunsel bu hususu reye koydu Reddedıldi Ahmed Vezıroğlu: Reıs bey, ıç tıızuğe aykırı hareket edıyorrunuz1 dıye bağırdı. Muteakıben butun D. P. milletvekilleri salonu terkettiler. Mecliste Başbakanın lzahatmdan sonra muhalefet tekrar soz istedı. Başkan bu hususu reye koydu. Redded.ldi. Feridun Fikrt Düsunsel: Reıs bey, iç tuzuğe aykırı hareket edıyorsunuz' dıye bağırdı. Muteakıben butun C. H. P. milletvekilleri salonu terkettıler. Bir Demeç 14 Ağustos 1946 Bir Demeç 2 Haziran 1950 Başbakanın bir açıklaması Ne ise, bütün bunları ilk günlctln heyecanına veriyoruz. Ezici biı çoğunlukla Mecliste yer alan Demokrat Parti milletvekilleri. hak ettikleri millet sevgisini uzun zaman muhafaza edebilmek için. vaktile Halk Partisinin içine düştüğü asabiyet havasma kapılmaraak lüzumunn elbette takdir edeceklerdir. Hem bugün ortada onlan malur gösterebilecek her hangi bir psikolojik sebeb de yoktur. Geçen Mecliste sayıca kuvvetli olan Halk Partisi gerçekte kendi zaaflarını pekâlâ hissediyor ve bn hissin tesiri altında zaman zaman hırçınlaşıyordu. Meclisin bugünkü manzarası ise 14 mayıs tarihinde Türk milletine hâkira olan duygu ve düşüncelerin tam bir ifadesidir. Iktidan tcmsil eden bugünkü milletvekilleri muhalefete karşı manen Ankara 3 (Telefonla) 8 inci de. maddeten de cömerd davranmalıdırlar. Milletimiz şefkat, iyi ni« Büyük Millet Meclisi tarafından yet ve müsamaha duvculannı se çıkarılamıyan ve umumî efkârda ver. Çünkü bu duygularm ancak büyük akisler uyandıran Af Kanuhakkından ve kendi kuvvetinden emin olan tarafta bulunacağını bilir. Şimdi kadrosu ile oldukça zayıf bir manzara gösteren muhalefet kürsüde istediği gibi konuşabilmeli, kat'iyyen mağdur mevkiine düşürülmemelidir. Otedenberi benimsediği prensipler bakınundan olduğu kadar, milli menfaatlerimizin selâmeti bakımından da Demokral Parti bu hususa dikkat etmeyi vazife bilmelidir. Başbakan Receb Peker Mecliste programını okudu Muhalefet muzakere ıçın muhlet istedı. Bu muhlet verılmeyınce Demokrat milletvek.llerı salonu terkettiler. O zaman Adnan Menderes şoyle dedl. Bu suretle açılmış olan muzakereye ıştirak imkânı bıze verılmem.ş oluyor. Mecliste Başbakan Adnan Menderes program hakkındaki cevablarını verdıkten sonra muhalefet soz İstedı. Bu soz verılmeymce C H. P. milletvekilleri s*lonu terkettiler. O zaman Şemseddın Günaltay {öyle dedı: Bu vazıyet muhalefetln soz hakkını refetmekür. Af Kanunu tasarısı pazartesi giinii Bakanlar Kuruluna verilecek nu tasarısı hükumet tarafından hararetle devam etmektedir. Butekrar ele alınmıştır. Adalet Ba gün toplanan komisyon, tasan üzekanlığmda bu maksadla teşekkül rindeki mesaisini hayli ilerletmiş Arkası Sa. 3, Sü. 3 îe etmiş olan komisyon çalışmalarına Belçikada seçimler yapılıyor 5 ınilyon Belçikalı bir sene içinde iiçüncü defa reylerini kullanacak Schuman, ismini taşıyan plân hakkmda gazetecilere izahat veriyor Casusluk, komünistlik, irtikâb gibi suçların af kanunu şümulüne giremiyeceği anîaşılıyor F.Bahçe, HapoePi dün 10 yendi Hıikumetin aldığı güvenlik oyundan sonra artık ıleri geri konuşma devrinin kapanması gerektiğini söylejebiliriz. Şimdi bütün millet iş bir gemiye de girmeğe devrinin başladığmı görmek istimuvaffak olmuşlar yor. Halkın büyük güvenile iktidan ele alan Demokrat Parti ve Macar hükumeti tarafından huonun birinci hükumeti heyecanla dud harici edilen biri kadın diğeri ve sonsuz bir gayretle işe koyulde erkek olan iki Macarın şehrimalıdır. Gecen yıllara aid kısır tarmizde deniz subaylarile fazla temas tışmalar karın doyurmaz. Bu yıllar temin etmeğe çalıştıklan nazan bo\unca işlenen hatalann neler oldikkati çekerek tevkif edilmişlerduğunu muhalefet vazifesini yapardir. larken Demokrat Parti sözcüJerinAslen Macar olan Laslo Birman den fazlasile duymuştuk. İktidara isminde bir adam, bir kaç sene evgectikten sonra onlann da aynı haFenerbahçe dünkü maçta Hapoel takımıru 10 yenmiştir. Yukandaki resimde maçtan evvel iki takı vel henüz sebebi anlaşılamıyan bir tiları tekrarlamalannı ümid etmi mın bir arada çekilmiş resimleri görülmektedir. (Maçın tafsilâtile diğer «por haberlerimizi dördüncü sahi suçtan dolayı Macaristandan huycruz. Hukumetin elinde ana çiz femizde bulacaksuuz.) Arkası Sa, 3, Sü. 7 de gilerile ilerisi için iyi şeyler va'deden. veni bir zihniyetle hazırlanmıs. ferdî teşebbüse ve ferdî hürriyete dayalı güzel bir program var. Bunun adım adım gerçekleştirilmesini istemek bizim hakkımızdır. İlk iş olarak antidemokratik kanınıları kaldıracağım söyleyen hükumetin bu hususta bir an önce harekete gecmesini bekliyoruz. Fikir hurriveti, her türlü kayıddan, Kİzli açık ber türlü engelden kurtuhnus olarak ufuklanmızı aydınletmal'dır. Aşırı cereyanlara karşı uvanık durubnası lüzumunu takdir etmekle bersber, yüreği yanmıs insanlar sıfatile bu tâbirden ne kasdedildiğinin açıkça ilân edilmesi luzumuna inanıyoruz. Kızıl tehlike ile yeşil tehlike arasında fark görenlcrden değiliz. Hattâ, Başbakanm da ifade ettiği gibi, Kızıllar sırasma gore yeşile boyanmaktan çekinmedikleri için bu sonuncular uzerine daha litiz bir dikkatle eğilmemizde fayda gbrüvoruz. Atatürkun bize emanet ettiği devrin prensiplcrıni gozümüz gibi sakınmaya mecluıruz. Bunlardan bir tekini ihmal etmekle butün bir eseri, cumhuriyetimizi tehlikeye düşüreceğimi/i bilmeliyiz. Ekonomi ve millî kalkınma alanında kendisinden bir çok yenilikler beklediğimiz hükumet, vaidleririi ancak demokratik bir hürriyet \a<=arı içinde başarabilecektir. Zatcn onun en büyuk va'di de bizi ilk hamlede boyle bir vasata ka\uşturmak değil miydi? Brüksel 3 (B. B. B. C. nin hususî muhabiri bildiriyor) Beş milyon Belçikalı yarm (bugün) bir sene içinde üçüncü defa olmak üzere reylerini kullanacak ve yeni bir Senato ile yeni bir Meclis seçecektir. Bu seçimler sonunda halledilmesi beklenen en mühim mesele Kral Leopold meselesidir. Kral Leopold'un yeniden tahta Paris 3 (R.) Bu akşam neş Arkast Sa, 3, Sü. 6 da redilen bir tebliğ, Batı Almanya, Fransa, italya ve Beneluks memleketlerinin Ingilterenin iştiraki olmaksızın Schuman plânını müzakereye başhyacaklannı bildirmiştic. Schuman plânı, bahis mevzuu mem leketlerin kömür ve çelik sanayilerinin tek bir idare altında toplanmasını ve hükumetlerin bu idarenin hareketlerini benimsemelerini teklif etmektedir. Bir kankoca olan bu şahıslar, üâve edildiğine göre, müzakeredeniz kuvvetlerimize mensub lere şimdilik iştirak etmemeye ka İngiltere, Schuman plânma girmiyor Fransa, İtalya, Beneluks ve Âlmanya müzakerelere yakında başlıyacaklar Devlete maledilen ormanlar Umum Müdürlü.k bu ormanlarm listesini hazırlatmağa başladı Şehrintizde îki Macar tevkif edildi Ankara 3 (Türk ajansı) Orrar veren Ingiliz hükumeti yakında başlıyacak olan müzakerelerden man Genel müdürlüğü bütün teşhaberdar tutulacakür. Böylelikle kilâtına gönderdıği acele bir emirle, Ingilterenin yakın bir zamanda gö bugüne kadar devletleştirilmiş hususî ormanlarm mufassal listesinin rüşmelere katılması belki de tehazırlanarak derhal gönderilmesüıi min edilmiş olacaktır. Ingiliz hükumeti de bugün yayın istemiştir. Gene bu emirde bu orladığı bir tebliğde Schman plânı manlarm kimlere aid oldukları va müzakerelerine şimdiki halde ne ormanlarını ne vaziyette bıraktıkden iştirak edemiyeceğini bildir lan sorulmaktadır. Bu emü^ien anmiştir. Bu tebliğde kaydedildiğine laşıldığına göre, hükumet progragöre, Inğiltere, plânın tatbik saha mında süratle ıslahı va'dedılen orsında ne gibi neticelere varacağını man kanunu, kabinenin ilk ele a Arkası Sa. 3, Sü. 6 da lacağı işler meyanına gÜTnektedir. T ÜR K IY E MUSABAKASI Resimlerin neşrine on beş haziranda başlıyoruz, müsabaka şartlarını bir iki güne kadar bildireceğiz Bu sene İtalyada yapılacak olan Milletlerarası Güzellik Müsabakasma bü Türk güzelinin de iştiraküıi sağlamak üzere gazetemize vâki olan müracaati kabul ettiğünizi ve bu maksadla bir »Türkiye Güzellik Kraliçesi Müsabakasıı açacağımızı dün muhterem okuyuculanmıza bildirmiştik. Memleketimizi ve milletünizi her vesüe ve fırsattan istifade ederek dünyaya tanıtmak, millî bir vazife olduğunu düşünerek 1929 dan itibaren, tertib ettiğüniz müsabakalar neticesüıde 1 Bayan Feriha Tevfik, 2 Bayan Müheccel Namık, 3 Bayan tîaşide Safvet, 4 Bayan Keriman Halis, 5 Bayan Nazire memleketin güzide münevverlerinden mürekkeb bir jüri heyeti tarafından seçildiler; Avrupa, hattâ Amerikada yapılan büyük güzellik müsabakalanna iştirak ettiler. Bu arada Bayan Keriman Halis, Belçikada yapılan Milletlerarası Güzellik Müsabakasında parlak bir zafer kazanarak Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi. Bu Türk kızı güzelliği, zarafeti, terbiye ve nezaketi, ağırbaslılığile Belçikadaki jüri heyeti karşısında olduğu gibi, her gittiği memleket ve sehüde de Türk kadınının asîl güzelliğini bihakkin temsil etti. Gerek Bayan Keriman Halis, gerekse diğer Türk güzelleri, bir çok cazib teklüler karşısında kaldıklan halde, memleketlerine dönmeyi ve birer yuva kurmayı tercih ettiler. İsteselerdi Avrupa veya Amerikada sinema yıldızı dahi olabilirlerdi. 1950 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilecek olan Türk kın da kendisinden evvelki beş Türk güzeli gibi Türk kadınının asîl güzelliğini ev• Arkast Sa. 3, Sü. 8 de Rus eldliği erkânı ile olan gizli temaslarım ve görüştüklerimiz NADİB NADİ Ekilik mcnsublarına kendi hususî müsaadesi olmada.i içki içme>i meneden Büjuk Elçi A. Iavıitrhev ve elçilik erkânı Ankarada bir torende ve hattâ Türk komünisti üzerinde durmağa nza gösteremez: RusyaFaal komünist olarak edinmiş ol nın Türkiye topraklan hakkında duğum tecrübe Türk komünistleri beslediği emellerden bahsetmek isnin Sovyetler Birliğüıin yardımile tiyorum. Bilindiği gibi Ruslarm tahakkuk ettirmek istedikleri du mutalebaü şunlardan ibarettir: rumla bu devletin hakikî niyetleri 1 Kars ve Ardahan vilâyetlearasındaki farkı bana gayet bariz rinüı Ermenistana ilhakı. bir şekilde gösterdi. Aldanmıyor2 Çoruh (Artvin), Giresun, sam bu «millî mesele» yalnız Türk Trabzon, Gümüşane ve Erzurumun lere hâs olmayıp Ruslarla Balkan bir kısmmın Gürcistana verilmesi. ve Asya komünistleri arasuıdaki Bu mutalebat 1945 senesinde bir münasebetleri de mükemmelen ifa takım Gürcü profesöler tarafından de etmektedir. ortaya atilmış ve Sovyet radyosile, Pürüzlü Çanakkale meselesinin basın vasıtasile geniş bir propasadece Türkiye ile Batı devletleri a ganda mevzuu olmuştur. Diğer bir çok Türk arkadaşlanm rasında değıl, Rusya ve Karadenizde sahili olan memleketler arasında 'a gibi ben de bu emellerin Türkiye memnunluk verici ve âdılâne bir ile Sovyet Rusya arasında normal tarzda halledılmesine taraftar bu münasebetlerin tesisine ve sıhhatli lunmıyacak akh başında tek birolduğu kadar gürbüz bir Türk koTürk komunistı tasavvur etmıyo münist partisinin teşekkülune engel rum. Fakat bir mesele daha var oldukları kanaatindeyım. Vaktue kı gene aklı başında bi; bir Turk Arkası Sa. 4, Sü. 4 te Dünya Güzellik Kraliçesi Keriman Halis
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog