Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SERABIÖMRÜN RIZA TEVFİK Bizzat kendi tarafından bastırılan bu kitab, üstadm şimdiye kadar hiç neşredilmemiş şiirlerini muhtevidir. SERABI ÖMRÜM, muhterem okuyuculara senenin en kıymetli bir edebl armağanı olarak takdira ediliyor. Fiatj 7,5 Liradır. İNKİLÂP KlTABEVİ 27 nciyılSayı : 9301 umhuri KURUCUSUrYUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu İstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa : 24290 PASLANMAZ ve OYULMUŞ Cuma 30 Haziran 1950 P A L TraşT Bıçakları Oyulmus U.SA. Patea^N.' 2266288 Yakındoğu'da Rus askerî hazırlığı Tiirk, İran ve Yngoslav hududlannda bazı tahşidat yapıldığı bildiriliyor Washington, askerî mahiyetteki bu faaJiyetin her zamankinden daha biiyiik bir dikkatle takib edildiğini açıkladı Dünkü kongrede İnönü, Şemseddin Günaltay ve Faik Ahmed Barutçu ile görüşürken (solda) koogreye iştirak edemiyen ve müzakereleri locadan takib eden eski Bakan ve milletvekilleri (safda). Kore harbinin verdiği ders eçen pazar gunü kızıl Kore, beyaz koreye karşı âni bir taarruza geçti. Bu baskın neticesinde cenub Kore Cumhuriyeti kuvvetleri, kendilerini toplamağa vakit bulmadan iiç gün içinde üç kilid mevzii kayAmerika Pasifik'te ihbettiler ve cumnuriyetin merkezi tiyatî tedbirler alıyor olan Seoul şehri de kızıllann eline geçti. Bunlar, Seoul'un evvelki gün NewYork 29 (R ) Süâhsız bir 40 kilometre kadar cenubundaki nakliye uçağile Koreye gitmiş olan Sevun'a doğru süratle ilerlemekte General Mac Arthur bu gece Tokİdiler. Seoul etrafındaki muharebeyoya geri dönmüştür. Savaş sahalerde ağu kayıblara uğrayan cenub sını teftış eden Amerikan Generali Kore Cumhuriyeti ordusu, AmeriTokyoya donüşünde hususî bir kan hava kuvvetlerinin himayesinAnkara, 29 (Telefonla) Cumtebliğ neşretmiş ve Güney Korede de, devlet merkezinin 110 kilomethurıyet Halk Partisinin sekızınci cephelerüı istıkrar kesbettiğini, büre cenubunda toplamnakta ve miikurultayı, bu sabah saat ondan ititün noktalarda komünistlerin durKore'de kızıllara karşı harekete geçen Amerikan harb dafaaya hazırlanmaktadırlar. Amebaren çalışmalarına başladı. Eskı durulmuş olduklarını açıklamıştır. gemilerinden biri »te$ ederken rikan hava ve deniz kuvvetleri, Mr. milletvekilleri ile partı müfettişBu tebliğde kaydedildiğıne gore, Truman'ın takdire değer bir süratle Washington 29 (AJ5.) Yetkili leri ve aday gosterılıp de kazanaBirleşik Amerika merkezi istih bugün ilk defa olarak Amenkan verdiği tarihî karar ve emrinden Amerikan makamları bugün, Avru bhrat tegkilâtı, Yugoslav hududu donanma birhkleri de savaşa fi'len mıyan sımalar, dınleyıcıler arasınsonra, salı giinü saat 19 da Kore pa ve Yakındoğuda komünist askerî ile Türkiye ve İran hududlan civa katılmışlar ve sahil boyunca ilerleAnkara, 29 Haziran Bugun Halk Partisinin büyük günü. daydı. Cumhur Başkanına mahsus harbine fi'len iştirak etmişler, fakat birliklerin yer değistirmelerile ilgili rında askerî birlik hareketleri ol miş olan Kuzey Kore birliklerini Umumi kongresi toplanıyor. Sabahın dokuzundan itibaren Halşeref locası ilk defa olarak, gazebu müdahale. cenub Kore Cumhu haberlerin, Kore buhranı dolayıisle duğunu Birleşik Amerika Dış. İşleri bombardıman etmişlerdir. Ayrıca kevıne çıkan yollarda bir kalabalık göze çarpmakta idi. Kimi yatecüere ayrılmıştı. Partıli teşrıfatriyeti kuvvetlerinin duşman karşı en büyük bir dikkatle takib edilya, kimi otomobille, kimi dinleyici. kimi delege, kordon halinde çılar, meslekdaşlarımıza, kapılarve Savunma Bakanlıklarına bildir üstün uçarkaleler de bugün ilk desında mağlub olarak Seoul'un 110 ıctüna yerine gıdüiyor. Bu gidenlerın göğüslerinde gümiış veya dan itibaren, buyuk jbir nezaketle, Arkası Sa. 3.SÜ. 2 de mekte olduğunu beyan etmişlerdir. Arkası Ss. 3, Sü. 2 d» kilometre cenubuna çekilmelcıini altın suyuna batmış çerçeveli veya çarçevesiz «Altıok» rozetleri yol gosteriyorlardı, bu nezaketten önliyememiştir. goze çsrpıyor. Temiz ve pekâlâ neşeli bir halk. bılistıfade, san kartı olan da, ol*** Roredeki askerî harkâtm bn kümıyan da içeri gırdi. Şeref locaçük hulâsasından bir ders almak lâsınm sağındaki iki loca, dığer parSaat 9,30 sularmda kalabalık arasında müşkülâtla ilerliyerek zım geliyor ki bu yazımızda o dersi tiler müşahidlerine ayrılmıştı, solgazetecılere ayrılmış olan locaya gidıyoruz. Bu loca, vaktile Halbelutmeğe çalışacağız. daki locada ise, dinleyicıler arasınkevi müsamerelerinde Cumhur Reislerine tahsis olunan locadır. Kore, 1945 ağustosunda Japonya, da bulunan eski Bakanlardan çoğu Genis ama, bu gıbı vesilelerde matbuabmız büyük inkişaOar (!) kayidsız şartsız teslim otmağı ka Arkası Sa 3. Su 4 te toplu haldeydi: Cemil Barlas, Cabul ettikten ve teslim vesikasmı 2 Arkası Sa. 4, Sü. 5 te eylulde, Tokyo körfezinde demirleyen Missouri zırhlısmın güvertePakistanlı general Atatürkün sinde imzaladıktan sonra, Korenin muvakkat kabrinde şimalini Rız'lordu, cenubunu da Amerikan kuvvetleri işgal etmişler ve bu meralekette biri komünist, diğcri demokrat iki hükumet kurulmuştur. Rus ve Amerikan orduları 1948 de Koreyi tahliye ettikten sonra, kızıl hükumet Sovyet Tanklarla hava kuvvetlerinin Ankara 29 (Telefonla) Muzai Inönünün medhaldar olduğunu keRusya tarafından silâhlandırümış; hakiki mermi kullanarak yaptıkdemokrat Kore Cumhuriyetinin Jer Kayalıbayın ölumü dolayısile sin olarak ifade etmiş ve Taksımlan tatbikat muvaffak oldu kuvvetleri de Amerika tarafından ileri sürülen şikâyetler, iddia ve ih deki boğuşmada hazır bulunanlateşkilâtlandırılmış, silâh ve malze barlar üzerine adalet cihazmın me nn isimlerıni vermiştir ki, bunlar Ankara 29 (a.a.) Bugün saat 18 îeleye resmen el koyması zaruri gö da tanınmış bazı şahsıyetlerin çome yardımı görmüştür. da Ayas sırtlannda zırhlı birlikler Ankara 29 (Telefonla) Af ka I ber, devlet mallanrıa karşı işlenmiş Misafir General Atatürkün murülmuş ve buna dair dosya bugun cuklandır. Mesele bu suretle feci Geçen pazar günü baskın halinde okulunun bir harb tatbikatı yapıl nun tasarısı Meclise verilmiş bulu suçların aftan istisnasmda ısrar edi vakkat kabrini ziyaret etti ve başlıyan kızıl Kore taarruzu ve bu tayyare postasüe Istanbula gon olduğu kadar da garib ve çözülmıştır. Tatbıkatta Cumhur Başkanı nuyor. Bakanlar Kurulu tarafından leceği muhakkak gıbidır. Adam öltaarruzun süratle inkişafı gösleri derilmiş ve Adalet Bakanlığınca mesi taraflarca elzem görülen bir resmî ziyaretlerde bulundu Celâl Bayar, Buyuk Mıllet Meclisi tasan üzerinde yapılan uzun tet dürme suçlarından mahkum olanyor ki Sovyet Rusya himaye ettiği savcıhğa bu hususta gereken tebli hal almıştır. Omer Inönü ise böyle bir işle alâkası olmadığı gıbi, hâBaşkanı Refık Koriltan, Başbakan kikler neticesinde mevcud hüküm ların vaziyeti de bu şekildedir. BilAnkara 29 (a.a.) Bu sabah şimal Kore hukumetini Amerikanın ğat yapılmışür. Adnan Menderes, Millî Savunma lerde bazı değişıklikler yapılmışür. hassa bu gîbi curumlerden henüz şehrimize gelen Pakistan ordusu Bugunkü Kudret gazetesinde, o disede adı geçenlerden Haldun Tandesteklediği cenuo Kore Cumhuridoğan müstesna hıç birini tanımadıBakanı Refık Şevket İnce, Genel Bu değişiklıklerde affın şümulü bi takıbe uğramamış veya hüküm gıy erkânından Tumgeneral Nevabzade yetinden çok daha üstün bir şekil zaman Muzaffer Kayalıbayın eşi kurmay Bırıncı ve İkincı Başkan raz daha genişletilmiştir. Tasannın memiş olanlara gelince, affın tama Ağa Mehmed Raza, saat 10 da Paolan Olga'nm vak'ayı müteakıb ba ğını kat'iyetle ifade etmektedir. Halde silâhlandırmış ve takviye etdunla da hususiyeti olmadığuıı tasyeniden men dışında bırakılacakları saru kistan Buyuk Elçısi Eteelâtıs Mıaa Arkast Sa. 3, Sü. 8 de Meclıs komisyonlannda mıstir. Halbuki Korenin 31 milyon zı şahidler onünde anlattıklan tafsi rih etmiştir. tadillere uğraması ihtimali kuvvet lıyor. Arkası Sa. 4, Su. 8 de nufusundan 21 milyonu demokrat lâtıle neşredilmiştir. Bu yazıdaki lidir. Mevzuun her bakımdan ne Arkası Sa. 3. Sü. 8 de Korenin idaresi altmdadır; şimal iddiaya göre, Olga hâdisede Omer zaketi malum olduğundan umumi Korenin emruıde bulunan memleheyette de tekrar değişiklikler yaket parrasının nüfusu ise 10 milpıbnası ümid ediliyor. Çoğunluk yondan ibarettir. Sovyet Rusyanın, mahfillerindeki hava affı daraltkızıl Koreye 32 tonluk T tipi Rus maktan ziyade teşmil etmek lehintankları ve Yak tipi uçaklar verdedir. Bu bakımdan affa başlangıç diği anlaşılıyor. Gelen haberlerde tarihinin 14 mayıs 1950 olarak alıdemokrat Kore Cumhuriyetinin orİstanbul Sergi Saraymda yann nacağı anlaşılıyor. Bununla beradusunda tanklardan ve uçaklardan saat 17 de açılacak olan Beynelmibahis yoktur. Anlaşılan 100150 bin lel Kızılay Bebek Sergisine son dakişiiik olduğu ve bir Amerikan asKayalıbaym kardeşi Nesimi kikada bir bebekle iştirak ed^n kerî heyeti tarafından yetiştirildiği Yunan Kıalhaç mümessili Segetas malum bulunan bu orduda. ya tank dün Konak otelinde gazetecilerle ve uçak yoktur. yahud da modern görüşmüşnir. Segetas İstanbula baıbin bu en mühim ve tesirli sil?hlarından pek az vardır. Boyle o!masa\dı. Amerika hava ve deniz kuvvetlerinin fi'li jardımlarına Bulgarlar Arii Necib Kaskatının rağmen, cenub Kore ordusu cesedini dün teslim etmediler 34 gun içinde 3 kilid mevzii ile, ba^kent Seoul'u terkederek bu şehEdirne, 29 (Telefonla) Bulrin 110 kilometre cenubuna kadar ilk müsabaka yann akşam garlar tarafmdan şehid edılen Arif çekilmek mecburiyetinde kalmazdı. Necıb Kaskatının nâ'şımn bugun Şeref stadında yapılacak Sozün kısası. Sovyet Rusya, kendi saat on bırde Kapıkulede Turk peykini iyice kuvvetlendirdiği halmakamlarına teslim edüeceğini dun istanbul Güreş Kulübünün dade Amerika kendi himayesine aldıbildırmıştim. vetlisi Fin küreş kulübleri muhteğı demokrat Koreyi. kâfi derecede Şehid arkadaşımızın nâ'şmı tesliti, dün gece saat 22,45 te S A S . silâhlandırmamıştır. Cenub Kore lime yetkili Bulgar askerî memuruçağile şehrimize gelmıştir. Cunüıuriyetinin askerî zâfı, şimal ları Türkiye saatile saat tatn 11 de Mısafır güreşçiler, meydanda GüKore denilen kızıl kuklanın iplerini Kapıkuleye geldiler. Her iki tarareş Kulübü idarecileri, güreşçileri elinde tııtan Moskovanın malumu Arkası Sa. 3. Sü. 3 te ve antrenoru Nuri Hoca tarafınolduğu icin. bu âni baskını yaptırdan karşılanmıştır. Fın ve Beynelmıs ve kavganın ilk ravundunu mılel Güreş Federasypnu Reısi k«"ndi peykine kazandırmıştır. Smet'in son dakıkada hastalanması Bu ilk netice, Amerikan istihbayuzunden kafıle, Fınlandıya Gureş rat teşkilâtının iyi işlemedigini, Federasyonu Genel Sekreteri Onnı Dün Tarsus vapurile gelen Amerika Millî Talebe Birliği Temsilcisi kızıl Korenin askerî bakımdan kuvSırenius'un başkanlığında gelmışRalph Mc Grow, kendisini karşılıyanlar arasında vetli bir hale ge'.erek bir yıldııım tır. Gelen güreşçiler arasmda, başta Tarsus vapuru dun saat 20 30 da harbi japmağa hazırlandığını oğ« Illınoıs Üniversıtesi talebe73 kiloda Celâl Atiği yenerek 1930 bundan çok önce geldiğini söylemiş Yeşilköy hava meydanında yapılan yeni inşaatı gösteren resim Amerika seferinden limanımıza ajyim. Şehrınizdp yapılacak olan renemediğini, yahud da bu teşkidünya grekoromen şampiyonluğu ve şehirde şahid olduğu değişıkdonmuştur. «Tarsus» ile 156 yolcu Mılletlerarası Genclık lâtın vaziyeti Washington"a bildirTeşkilâtj Dünyanın bellibaşh muazzam ketleri mümessilleri hazır bulun nu kazanan meşhur Simanainen likler karşısında hayret içinde kaldiği halde, Amerikan yüksek ma tayyare meydanlanndan birini teş muşlardır. Yeni meydanın mşaat] olmak üzere, dünya güreg şampiyo dığını belirtmiştir. Mümessil, bu a Biı \atandaşunız sözde casusluJi gelmiştu. Bu yolcuların 70 kadan kongresıne katılıp hazırhyacağım Pıreden bınmıştır. Ayrıca gemı 47 raporu mektebıme vereceğım. Ya^ kamlarınm cenub Kore Cumhuri kü edecek olan Yeşilköy hava mey için Amerikadan getirtilmiş olan nasrna kaülan Fin millî takımından rada, Yunan Kızılhaçının faaliyeiddiası ile tevkif edildi tinden bahsetmis ve Kraliçenin bu ton yük getirmiştir. kında dığer Amerıkalı delegeleı jetinin askerî kuvvetlerini takviye danında dün yeni pisttm temelatma taş kırma, toprak kaldırma. toprak 5 gureşçi mevcuddur. hayır müessesesine yapüğı hizmetBükreş radyosunun dün verdiği Gemi ile gelenler arasmda A de geleceklerdır. hususunda âcîl tedbirler almağa merasimi yapılmışür. Torende Vali tasviye makineleri çalışmaktadır. 52 kilo: A. Hakola; 57 kilo E. Jo lerı övmü'jtür bir habere gore, Turkıve hesabına merıka Millî Talebe Bırlığı temsilluzum gormediğini gostcrir. Ortaıta ve Beledıye Başkanı Fahreddin Ke İlk temel, makinelerin getirdıklerı hansson (Millî); 62 kılo E. Taosela İleride Turkıye ile ticaret yap= Bebek Sergisi bugün saat 18 decasusluk yapmak suçile yedi kişi cisi Mr. Ralph Mc Grow da varmak ıstedığım için bu zaman z a » bir hakikat vardır ki şimaldcn bir rım Gokay. Bayındırhk Bakanlığı er harcın içine atılmış, bu münasebet (Mılli); 67 kilo: K. Haapasalmi basına gezdırilecektır Resımde Yu mahkemeye verilmiş bulunmakta dır. Kendısi ile goruşen bir arka fında Türkıyenın iktısadî durumu» misli fazla nufusu olan cenub. as kânıle Amerikan konsolosu Levvis, le Vali de kısa bir hitabede buluCMiUî); 73 kilo' M Simanainen, nan Kızılhaç mumessıli basma ıza dır. Rumen adlıyesınm iddıalarına daşımıza Mc Grow şunlan soylenu ve ticaret şartlannı inceliyeceABİDİN DAV'ER Amerikan hava ataşesi. Panameri narak şunlan söylemiştir: Arkast Sa. 3, Sıi. 8 de hat verirken gorulmektedır. Atkası Sa. 3, Sü. 8 de mıjtır: Arkası Sa. 3, Sü. 8 d* Arkast Sa, 3, Sü. 7 de Arkası Sa, 3, Sü. 5 te ken, İsveç ve Fransız tayyare |ir Kore'de kızıllar durduruldu C. H. Partisinin 8 inci kurultayı dün çalışmalarına başladı Muhalefet lideri Inönü, bir nutuk söyliyerek iktidarın bir aylık icraatını tenkid etti İsraet İnönü, askerî ve idarî sahalardaki geniş tebeddulâtı ele alarak, bunu siyasî bir huzursuzluk mukaddemesi olarak vasıflandırdı Kurultaydan notlar Yazan: Doğan Nadi Kayalıbay hâdisesî tekrar adliyeye intikal etti İstanbul savcılığı, ortaya atılan iddia ve ihbarlar uzerine tahkikata başladı Zırhlı Birlikler Okulunun dünkü harb tatbikatı Af kaniuıu tasarısı Mecüse verildi Affa başlangıç tarihinin 14 mayıs 1950 olacağı anlaşılıyor Pakistanlı general Ankarada Yeşilköy hava aîanı inşaatı Beynetmitet Bebek sergisi yann açılıyor "Tarsus,, Amerika seferinden döndü Eskiden Tiirk lebaasında olan Amerikalılardan aneak dokuz kişi geldi Alanın yeni pistinin temelatma töreni dün yapıldı Finlandiyalı güreşçiler geldiler Bulgar sınınndaki son # • \ 1 • Rumen kızıllarımn küstahlığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog