Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CANLIBALIK LOKANTA ve GAZİNOSU Akrobat Entemasyonal Boğazın Biricik lncisi TRİ 0 MA Sİ 27 C U M A akşamından itibaren Her gün saat 22 de u m h u riyet KURUCUSU:YUNUSNADÎ 9274 Telgraf ve mektub adresL Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Teleionlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299, Matbaa : 24290 KAPIŞ, KAPIŞ Aksaray ve havalisi sakinlerine Meksikada çıkan ikramiyeli I İ FAMİLİA 92 Kuruş Adres: Ordu Caddesi No. 353 IClli Piyango, Pul, Müskirat ve Tütün Bayii * Bayramoglu Biraderler HASAN ve KEMAL I 0 eres inesi Itimad Reyi A Basbakan, muhalefetin ileri sürdüğü tenkidlere sarih cevablar verdi "Tasarruf vaidleri tahakkuk ettirilecek,, Menderes, nutkunda, yapılan bazı yollarm ekonomik ihtiyaçları karşılamadığını belirtti ve bu sahada plânlı şekilde çalışılacağını söyledi Ankara 2 (Telefonla) Büyük Millet Meclisinin bugünkü muzakerelerinde Basbakan Adnan Menderes milletvekılleri tarafından pro^ ram üzerinde ileri sürülen mütalealara cevab vererek bir konuşma yapmıştır. Basbakan, evvelâ muhalefetin tenkidlerini ele alarak ezcümle şoyle demiştir: « Anlaşılıyor ki, Halk Partisi olan bitenin lâyıkile farkında değildir ve hâdiseyi alelâde bir hükumet değişikliğinden ıbaret sanmaktadır. Halbuki, 14 mayıs seçimlerile memlekette şimdiye kadar yapılan larla ölçülemiyecek ehemmıyette buyük bır inkılâbın en muh'm merhalesı açılmıştır. Tarıhimizde ilk defa olarak millet iradesile ıktıdara gelen bir partinin ilk hükumetimn birinci vazıfesi, şüphe yok ki, ka Bajbakan Mecliste muzakereleri takib ederken panmak uzere bulunan devrın kısa bir muhasebesini yaparak memleket işlerinin ne halde devir ve teslim ahnmakta oldufunu umumi efkâra açıklamaktır. (doğnı sesleri, alkışlar). Buna karşı ileri sürülecek herhangi bir tenkidin mantıkî mesnedı olmadığı meydandadır.» Başbakan bundan sonra muhalefetin her fırsatta 3 milyon oy aldıklarını ileri sürdüklerini hjlirterek, bıuıun ne suretle elde^dildiğini ve vatandaş'.ar üzerinde yapılan manevî baskıyı izah etti. İdarenin iktidar lehine kullanıldığııu. büyük paralar harcandığını sözle1 rine ilâve ile şöyle devam etti: « 14 mayısta bir devir açılmadığını ve bir devir bahis mevzuu ile bunun ancak Cumhuriyetle başladı^ını ileri süriiyorlar. Şekli Cumhuriyet olan bir çok Arkası Sa. 4. Sü. 1de Meclisin son toplanüsmdan bir intıba S lk Demokrat hükumetinin II programı daba ziyade tenkidci U bir mabiyet taşıyordu. Basbakan Menderes, daba önceki iktidarın hatalarını uzun boylu sayıp dökerken belki geriye doğnı fazlaca açılmıştı ama içinde bulunduğumuz gerçek vazi>ete dair halk efkârını aydmlatmak bakımından buna biraz mecburdu da. Program nutku hakkında muhalefet adına Mecliste konuşan sayın Faik Ahmed Barutçunun sözlerini dinlediğimiz zaman, bunların bir tenkidden ziyade bir savunma kokusu taşıdığını duyar gibi olduk. Boylece demokrasimizin yeni ulaştığı merhalenin ilk adımında tuhaf bir vaziyetle karşılaştığımızı soyleyebiliriz. Program konuşmalan etıafınua hükumetin tenkidci, muhalefetin de savunucu bir rol takındığını goriiyoruz; yahud daha doğrusu, gordüğümüzü sanıyoruz. Bunun sebebi, iizerimize aldığımız vazifelerde ölçüye henüz yeter derecede riafet edemeyişimiz olmalıdır. Felsefede ve sanatte olduğu gibi, demokraside de başlıca davalar hep bir ölçü meselesinin etrafında toplanır. Onu bulduğumuz gun rejimin artık kusursuz işlejeceğine inanabileceğiz. Bana kalırsa bu bir idman işidir. Zamanla mutlaka blçulerimizi bulmalıyız ve herhalde bulacağız. Sayın Menderes tenkidlerinde gerijc doğru fazlaca uzanınca, sayın Barutçu da onların müdafaasuu, belki elinde obnnarak. ön plâna aldı. biri ne yapıldı ise kötülemeye çalışırken öteki bugüne kadar yapılânların hepsini mukeıiımel eserler diye gösterdi. Objektif olarak iki tarafı dinleyenler de ne>in doğru. neyin yanlış olduğuiu açıkça bulup ortaya çıkaramadılar. Bu sonuncuların bugün için vardıkları jegâne gerçek, iktidarın da, muhalefetin de henüz müşterek bir tartışma ölçüsünden mahrum olduklarıdır. Yirmi beş yıllık geçmişimizi müdafaa ederken, sayın Barutcu, çok naklı bulduğumuz noktalar yanmda hiç değilse son yıllarm bazı hatalarını kabul etmek cesaretini gösterseydi, eminiz ki sözlerinin halk üzerinde tesiri çok daha kuvvetli olur, belki de bu suretle müşterek fartışma ölçüsüne doğru memleketimizde ileri bir adım atılırdı. Onun müdafaada gosterdiği aşırılık. Menderesin tenkidde gosterdiği aşınlı|ı kat kat gcçtiği icin programa cevab olarak harırlsnan nutuk bizi tatmin edenıedi. Hele sayın Barutçunun sözlerinde Halk Partisine aid hiç bir doktriner temayül sezibnemesı üziintümüzü daha da arttırmaktan b?ska bir netice vermedi Halbuki. hükumet programında açıkça üeri sürülen liberal politika.un ana jizgilerini gördükten sonra. Halk Partisi bunlara karşı cephe almak müdafaasnu da liberalizmin zıddı olan devletçilik esasına dayamak zorunda idi. Nihayet şimdiye" kadar bu partinin devletçilik adı altında bir şeyler yapmaya çalıştığı bir gerçektir. Tatbikatta deSilse bile prensipde olsun işbaşındakiler elbette bir fikre inanıvor ondan ilham alıyorlardı. Ba fikir şimdi nerededir, bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa sayın Barutçunun nutkunda ona rastlamadığ'rnızdır. Buna daha çok üzüldük, derken hakh olduğurauzdan şüphe etmiyoruz. Çünkü korkuyoruz kı, Halk Partisi, bugun modası geçmış sanılan bir doktrinin savunmasım üzerine almaktan çekiniyor. Bu yola başvurduğu takdirde istikba linin tehlikeye gireceğini düşunu yor. Biz aksi kanaatteyiz: HaDc Partisi için asü tehlike rakibinin ideolojisini kıskanarak onunla bir liberalizm yarışına girişmektedir. Tavsiye ederiz, bundan mutlak. sakınnıalıdır. Pemokrasi dünyasına hâkün ola Program üzerinde dün Mecüsteki müzakereler Mecliste bir çok milletvekilleri konuştular. C.H.P. liler salonu terkederek güven oyuna iştirak etmediler İktisadî İşbirligi Konteransı Amerika ve Kanada teşkilâta aza olmaya davet edildiler Buğday mübayaa giatlan Yeni fiatlann 22.30 23.80 kuruş arasında olacağı söyleniyor Yeni hububat mahsulünün fıatını tespit etmek üzere Ankarada çalışmalara devam edılmektedır. Şehnmıze gelen haberlere göre, her se Arkası Sa. 3, Sü. 6 da İsrailli futbolcular Yeşilköy hava meydanında karşılayıcılar arasında Koprülü, hareketinden' b'nce tacirlerle yaptıği toplanhda Paris 2 (R.) Avrupa tktisadl İçbirliği Teşkilâtmm Bakanlar konseyi bı^ün toplantılarma başlamışAnkara, 2 (Telefonla) Hulusı nakaşalara devam edildi. İlk söıü Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Köymenin başkanlığuıda toplanan Samed Ağaoğlu aldı. Ağaoğlu, mubugünkü Büyük Millet Meclisinde halefet sozcusu Faik Ahmed Bahükumet programı üzerindeki mü Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Elektrik Jdaresi Teknik Üniversitelilerin 1,841,461 lira yapacakları miting kâr etti Talebeler, şindiki talimatnamenitt değiştirilmesini istiyorlar Elektrik İdaresinin temîn ettiği kâra mukabil, Havagazi, Tramvay, Tünel ve otobüsler zarar ettiler Erzurum, 2 (Türk Ajansı) Celâl Bayar Cumhur Başkam sıfatile ilk seyahatıni Erzuruma yapacakür. Bayar, seçimlerden evvel Elâzığda Paris, 2 (a.a.) Türkiye Dış İşiki gun beklemek zorunda kalmış, Fenerbahçe kulübünün davetlisi İsrail uçağı ile şehrimize gelmiş fakat hava muhalefeti sebebüe leri Bakanı Fuad Koprülünün Patayyare kalkamadığmdan Erzuruma risi ziyareti müstesna bir mahiyet lulunan İsrailin Hapoel futbol ta tir. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkası S a . 4, S ü . lde gidememiştir. :mu, dün saat 11.10 da hususî bir Hapoel futbol takımı geldi Cumhur Başkanı ilk seyahafini Erzuruma yapacak Türk Fransız dostlugu Tramvay ve Elektrik idaresinin İstanbul Teknik Üniversitesi Ta talebenin şimdiye kadar talimatnalebe Birliği, dün, fevkalâde bir melerin aksak ve tatbik kabiliyeti Şehir Meclisine verdıği bılânçoya toplanü yaparak, Fakültelerin tali olmıyan hükümleri yüzünden müş göre, 1939 yılında 25,623,415 lira omatnameleri üzerinde durmuş ve Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Arkası Sa. 3, Sü. 7 de "Cumhuriyet» in 15 sene arahhta tehrar ele aldtğı teşebbüs Rus elçiliği kâtibi: "Türk komünistleri budaladırlar,, dedi Türkîye Güzellik Kraliçesini ltalyaya yoflıyarak Uluslararası müsabakaya katılmasını tepıin edeceğiz «Cumhuriyet», senelerce evvel beş yıl müddetle büyük başan ile neticelendirdiği Türkiye Güzellik Kraliçesi Müsabakasını, bu yü yeniden yapmağa karar vermiştir. ' Bu müsabaka, gazetemizi takliden sonradan yapılan alelâde müsabakalar nev'inden değildir. Hedefimız, evvelce olduğu gibi Türkiyeyı Batı milletlerine tanıtmaktır. Filvâki gazetemizin delâletile seçilecek olan Türkiye Güzellik Kraliçesi, bu sene İtalyada yapılacak olan milletlerarası güzellik kraliçesi müsabakasma iştirak edecektir. Okuyuculanmız hatırlarlar ki 193233 de tertib ettiğimiz güzellik müsabakasında Türkiye güzeli scçilen Bayan Keriman Halis, Belçikada yapılan dünya güzellik müsabakasında dünya güzeli seçilmiş; onun bu zaferi, memleketimiz ve Türk kadınlığının efsanevî güzelliği hakkında, dünya ölçüsünde bir propagandaya vesile teşkil etmişti. Bütün dünya gazetelerinde dünya güzellik kraliçesi olan Türk güzelinin resimleri neşredildi, sinemalarda filmleri gösterıldi. Bayan Keriman Halis, bir çok memleketleri ziyarete davet olunarak oralarda da memleketimiz hakkında tekrar propaganda yapjlmasmı sağlanıış oldu. Neticede bu işe önayak olmarruz bütün memleket efkân umumiyesi tarafındaa olduğu gibi Atatürk tarafından da takdir edildi. Bu defa İtalyada yapılacak olan milletlerarası güzellik müsabakasına da bir Türk güzeli gönderdiğimiz takdirde birinciliği kazanmak imkânı mevcud olduğu gibi, böyle bir mesud netic» elde edilmese dahi. bir Türk kızmın zarif ve güzide varlığı memleket lehine gene kuvvetli bir propaganda vesilesi olacaktır. Memleketimizi tanıtmak üzere her fırsattan fay.dalanmamız lâzun geldiğine, bunun bir millî vazife olduguna inandıgımız ve demirperde dışındaki bütün Avrupa milletlermin iştirak ettikleri bu müsabaka aynca hürriyet cephesinin bir tezahürü olacağı için İtalyadaki milletlerarası güzellik müsabakasını terti'j eden komitenin gazetemize vâki ısrarlı müracaatini kabul ettik ve kabulümüzü de dün telgrafla bildirdik. İtalyadaki müsabaka, eylul ortasmda yapılacaktır. Müsabakaya iştirak eden genc kızlar arasmda en iyi derece alanlarm sinema yıldızı olarak seçilmeleri de gözönünde tutulmuştur. İtalyadaki büyük müsabakaya iştirak edecek millî güzeller, oraya akrabalanndan bir erkeğin veya bir kadının »efakatinde olarak gidecekler ve üç hafta müddetle İtalyada kalarak muhtelif şehirleri ziyaret edeceklerdir. Bir kaç güne kadaj başlıyacak olan 1950 Türkiye Güzellik Kraliçesi Müsabakasının şartlan hglrlriprl^ yanndan itibaren tamamlayıcı tafsilât vereceğiz. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Ankarada Sovyet sefaretan«sinin karşısında elçüik memurlan için toptan kiralaııaıı Çakmak apartimanı (elçilik mensublan erkek olsun, kadın olsun dışanda kafiyen tek başlanna gezemezler. Resimde gördüğünüz gibi bunlar, evlerinden iki adımhk mesafede bulunan sefaretaneye bile böyle çift olarak gitmektedirler.) yet Birliğinin şimdiki halde Türrülen ve Sovyet düşmanlığı şeklin bu olaır.az. 3 Maamafih Sovyet ajanlarile olan kiyeye karşı takib ettığı politikade tecelli eden hastalığm inkişafıMilüyetçi temayüllere kapılmış na yardım etmek nıyetınde de de münasebetlerimin bilânçosunu ya nın hiç değilse bır noktada 250 seoHuğumu zannetmiyorum. Ameri ğüim. Esasen bir memleketin siya parak bu bağların kesilmesini intaç nedenberi Çarlann tatbik ettikleri NADİR NAD Arkası Sa. 2, Sü. 5 de jkada olduğu gibi Turkıyede de gö setine temcl teşkil edecek siyaset eden sebeblerı tahlil ederken Sov
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog