Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 59 Hazîran 1950 RADYO ( Bugünkü Program İSTANBUL 12 57 Açıüş ve programlar 13.00 Haberler 13.13 Dans müzıği (Pi.) 13.45 Şarkı ve türküler; okuyan: Semshat Ergökmen; çalanlar: Hakkı Derman, Şerlf İçli, Şükrü Tunar; 1) Yok mu cana. 2) Gittikçe güzel gözlerinin, 3) Hsstayım zevki sefadan uzak, 4) Ne çok çektim, 5) Bir derd gibi akçam, 6) Yücelse. arşına ruhum 7) Gecenin m?temini. 8) Harabı intizar oldum, 9) Çöz zülfünü 14.20 Serbest saat 14.50 T no Rossi'den şarkılar (Pl.) 15.00 Programlar ve kapanış. 17.57 Açıhy ve programlar 18.10 Ksrısık dıns müziği (Pl.) 18.30 Hans Kr.tterin sesinden liedler (Pl.) 18.45 Saz eserleri: çalanlar: Dr. Asım Dirim. Vscii Seyhun, Burhaneddin Ökte 19.00 Haberler 19.15 Istanbul haberleri 19.20 Keman soloları 19.40 Hafif ara müzıgi (Pl. I 19.45 Şarkı ve • ürküler; okuyan: Muallâ Gökçay, 11 Sunda içsin. 2) Senin aşkınla. 3) Açmım acamam. 4) Bir kuş uçmaz. 5) Solgun durma. 6) Karşı dağda. 7) Keklik 20.15 Çeşidli haıif müzik (Pl.) 20.30 Geür vergisi izahları 20.45 Xavier Cueat orkestrasından güney Amerika melodileri (Pl.) 21.00 Küçuk oıkestradan melodiler 21.20 Fasıl heyeti konseri »Hicaz>: 11 Peşrev. 2) F.y çeşmi ahu. 3) Bir nigâh et. 4) Ey S«rhi sitem. 5ı Taksim. 6) Anladım sevmiyeceksin. 7) Tırmana tırmana. 8 Ir.dim yarin bahçesine. 9) Oyun havası. 22.00 Konserto ıPl.) 22 30 Dans müziği (Pl.) 22.45 Haberler 23.00 Dans müziği (Pl.) 23.30 Programlar ve kapamj. J hd CEREYANLI INTERNATIONAL MCORMICK TRAKTÖR INTERNATIONAL TARIM MAKİNEJ.ERİ HARVESTER PILLI TD.6 TD.Ö ANKARA 7.30 Açılıj ve program 7.31 Neçeli parçalar (Pl.) 7.45 Haberler 8.00 Saz eserleri (Pl.) 8.15 On dakika tango <P1) 8.25 Günün programı 8.30 Hafif orkestra eserleri (Pl.) 9.00 Kapanış. ' 12.28 Açılıs ve program 12.30 Şar. kılar 13.00 Haberler 13.15 Salon orkestrası 13.30 Öğle Gazetesi J3.45 Orkestranın devamı 14.00 Ka. pamj. 17.58 Açıllj ve program 18.00 İnce taz (Mahur faslı) 18.45 PolkacıUr (Pl.) 19.00 Haberler 19.15 Geçmijte bugün 19 20 Yurddan sesler 19.45 Radyo ile ingılizc* 20.00 Piy»no «oloları (Pl) 20.15 Radyo Gazelesi 20.30 Serbest saat 20.35 Tamburla saz eserleri; çalan: Mesud Cemil 20.50 Bağlama takımından oyun havaları 2100 Unesco Gazetesi 21.15 Dans müziği (Pl) 21.45 Konusma 22.00 Müzkiseverln sati 22.30 Arya ve Düetler (Pl.) 22.45 Haberler 23.00 Kapanış. :MUE55E5E5INDE W 9 WD 9 W 6 WD 6 FARMALLMD* FARMALL M • ARSİMİDİS MÜESSESESI SIRÂYA YÂZILNIŞ OLAN ÇİFTCİLERE NUJDE: Tank tipi TD 6 36 Beygir TD 9 45 Beygir Dizel Tekerlekli Dizel ve Gaz 36 ve 49 Beygirlik MEŞHUR Mc. CORMİCK TRAKTÖRLERİMÎZ YAKINDA gelecektir Türkiye Mümessili: TÜRK İNTER M A K İ N E L E R İ A, 0 . Istanbul Galata Eski Gümrük Sokak Emek Han kat 3. Tel.: 42983 ANKARA A D A N A ESKİŞEHİR Posta Cad. 78 Kızılay karşısı 43 İnönü Cad. 38 30 Otomobil Malzemesi Ticareti T.A.Ş. îstanbul Beyoğlu İstiklâl Caddesi No. 30 BULMACA 1 Deıtizli Belediyesinden: Belediyemize yangın söndürme ve yol sulama işlerinde kullanılmak üzere ve fabrika montajı Jonker marka bir arazöz kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhale, 4/7/950 sab günü yapılacağmdan taübler tekliflerini mezkur gün saat 10 a kadar teminatlarile beraber Encümene vermeleri lüzumu ilân olunur. (8453) Doktor Celâl Ulgen Deri hastalıkları mütehassısı Tepebaşı Şehir Tiyatrosu komedi kısmı karşısında No. 113 kat 4. Psoriasis (sedef hastalığı) ekzema ve ademi iktidar B i ^ ^ B tedavisi edilir. l 2 S 4 S 7 8 •M «* 1 g S fj •> • •• • TENİKAPI N t Ç A K I R HER MTAZZAM GAZİNOSUNDA GECE ILAVETEN PROGRAMA m Soldan tağa: 1 Su tajıyanların jefi (mürekkeb kelime). 2 Mektebe devam eden çucuğun yaptığım yapmama. 3 Barsağı bozuk hastaların yiyecekleri yeıneklerden (çoğul). 4 Istanbul Mılli Eğitim Müdürünün soyadı, dairenin ır.erkezinden geçrnek üzere iki kenarını birbirine bağlıyan çizgi (yeni terim). 5 Bir çeşid şapka biçiml. matematikte kullanılan bir harf. 6 Onun bir adı da palavracıdır. 7 İsrai yapanlara aid olanlannkinin ikisi bfr yere geien.ez. 8 Tasarısı yakında Büyük Millet Meclisinde görüşülecek olan konu. mallarmın yarısının çürüdüğünü lddia ederek yüksek kârla satıs yapmax istiyen esnaftan. Yukarıdcn ejağıya: 1 Koşuya iştirak etmlş stletln yap. tığ: hareketlerden birini yapmama. 2 Gelir sağlama maksadı ile kurulmus bi. na. 3 Müsabakaları kazananlara hediye edilenler (çoğul). 4 Dünyanın cn faela su boşaltan ırmağı. 5 Öfke ondan bile tatlıdır, hayret edatı. 6 Gaye (yeni terim). eski Türk hüküm«Urlarından. 7 İslâmV.c prensipleri onun içilmesini yasak etmiştlr. bir harfrn okunuştı. 8 Şarkhlaın sişmanla. nasına sebeb olan yemeklerden biri. Evvelki bulmacantn hailedilmif şekli. 1 2 3 4 5 8 7 8 M M «• MÜZEYYEN SENâE IŞIL Operet sanatkârlarırun iştirakile Kasabaya 15 kilometre Çeşme mcvkiindeki hidroelektrik kanah 1 Belediyemizce yeni alınmış olan Dizel motörde sarfedilmek üzenın 29.943 lira 50 kuıuş keşif bedelli ikinci kısıra inşaatı 10/7/950 pazarre üç veya dört ayaklı ihtiyat için ayda (1518 ton) arasında Totesi günü saat 14 te Belediye Komisyonunda pazarlıkla isteklisine ihakad teslimi olmak şartile dökme mazot alınacaktır. le edilecektir. 2 Yapılacak bu ahm işine girmek ıstiyen taliblerin azamî 10/7/95O Muvakkat teminat 2.245 lira 76 kuruştur. Izahat almak ve protarihine kadar fiat teklif mektublarını Tokad Belediye Başkanlıjeyi görmek için Beîediyeye müracaat edilmesi ilân olunur. (8678) ğına göndermeleri ilân olunur. (8653) Bartın Belediye Başkanlığından: Tokat Belediyesinden: M. İHSAN GÜLEK idar esinde BÜYÜK SKEÇ TOPLULUĞU SULU SEPKEN Müzikli S K E Ç Aziz Basmacı Vahdi Ersin Ziya Keskiner Adile Naşid Ayse Selika M. Ihsan Gülek Dikkat: Çay. kahve, gazor (65). Bira (88). ^ ^ ^ Mezeler 50, 75, 100, 125 kuru$tur. ^^^m I Aziz BASMACI ı KİRALIK YALI KATI Rumelihisannda Necibbey bağı karşısında 48 numarah yaluıın alt katı mobilyeli veya mobilyesiz yazlık veya senelik olarak kiralıktır. Görmek için içindekilere müracaat. DAIMA: YUKSEK KALITE Yük..ek İşçilik, Mütevazi FUtlar Müzeyyen Senar IŞIL Eminönü Caddesi Selâmet Han Virinci kat 1 Orman Genel Müdürlüğü bölge fidanhklan ihtiyacı için 3 aded kamyon 21/6/1950 gününden itibaıen 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 7/7/1950 Cuma günü saat 15 te Istanbul Orman Işletme Müdürlüğünde teşekkül edecek Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesinde yazılı evsah haiz kamyonlann beheri 9800 liradan tutar muhammen bedeli 29400 liradır. 4 Muvakkat teminat 2205 lira kuruştur, Adalet daireleri için şartnamesine göre 19 aded kasa alınacak ve5 Bu işe dair şartname Istanbul, Ankara, Orman İşletme Mü ya yaptırüacaktır. Açık eksiltme 20/7/950 Perşembe günü saat 10 da dürlüklerUe İzmir Orman Basmühendisliğinde görülebilir. Yenipostane arkası, Aşirefendi sokak 13 numarada Adalet Levazım Dai6 Talib olacaklann teminatlannı Istanbul Orman Sorumlu Say resinde yapılacaktır. manlığına yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektubu ve Ticarei Şartname, aynı dairede tatil günleri dışında her zaman görülebiOdası vesikasile esas teklife aid mektubu 2490 sayılı kanunun tarifi lir. Tamamı için tahmin edilen bedeli 5890 lira olup geçici güvenlik paveçhile hazırlanmi} kapalı zarfın ihale saatinden bir saat evveline ka rası 441 lira 75 kuruştur. İsteklilerin o gün ve saatte gerekli belgelerile dar komisyon başkanlığına vermeleri ve postada vaki gecikmelerin kakomisyona başvurmalan. (8628) bul edilemiyeceği ilân olunur. (83151 Devlet Orman İşletmesi Istanbul Müdürlüğünden: I Ismarlama Gömlek Salonu ı EKSİLTME İLANI Istanbul Cumhuriyet Savcılığından: EİGİE MİEİM E|K LİÜİFİEİR • Kll * 1 |T|E|M E M E|K BİEİS * H A|R A tt O|R|A Kll T 1 R L|E|L A|HI» A G ee UİKWİH|A|M|Z A Bu ak»am SON İKİ TEMSİL MADAME BUTTERFLY Operasında ZOİ VLAHOPOULOU GfÖlN OİLİHŞIÜ Gelmiştir B AU CH E T Fotoğraf filmleri tekmil renklere hassas ve gayet süratlidir DEVLET TİYATROSU OPERA Bölümü Temsilleri BAÜCHET Filmleri zari{ madenî kutular içerisinde satılır. Hyperkromatik 30 Pankromatik 32 DEVLET TİYATROSU Temsilleri 2930 6,1950 geceleri SES TÎYATROSUNDA Komedi 3 perde Yazan: Carlo Goldinl Tiirkçesi: Tarık Levendoğlu Bütün temsillerin biletleri Ses tiyatyiiatrosTjnda satılmaktadır. I Ürolog • Operatör Prot. I Y A L A N CI BAUGHET 89,5 ve 16 m/m rffrtTsibl aine»a filmleri BAÜCHET AYLARMN SABIRStlUKLA Stenox amatör 6x9 ve kart postallarile 13x18 agrandisman ve portre kâğıdlan KİNAK 6X9 fotoğraf makineleri taksitle satılır. Türkiye acentası: OSMAN ŞA K A R WVER TEMİZLER! Elektrikli Çamaşır Makineleri v e ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ YUVANIZA SAADET GETİRİR. SÜPÜRGE: 345 Lira peşin, 357 lira taksitle (75 pefin ayda 30 lira 10 ay taksit) ÇAMAŞIR MAKİNKSİ: 4?0 lira peşüv (100 peşin, 3^ lira on ay) 450 taksitle Bahaeddin Lutfi VARNALI Böbrek, Mesane, Idrar ve Tenasül Vollan Rastalıkları Mütehassisı Beyoğlu, îş Bankası lcarşısı Emirnevruz sokak No 10 Panaiya Apt No. 2 Tel: 42203 Telefon: 42175 Sahib v* BasmulutrrlTt NADİK NAU1 Bn KÛjhada ı/an utermı Hlten idareedsn: NAZIM ULUSAY Uatbaan DANrtA • I PK. 89 Istanbul «iaidiye han 27 Sultanhamam Satış mağazası: Altınbakkal Kervansaray Apt. altmda KAYIB Beşiktaş Nilüferhatun Hkokulundan almış olduğum R serisi ve 2517'57 numaralı 10/6/950 tarihli diplomamı kaybcttim. Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. Nişanta?ı Nilüferhatun İlkokulu 379 Makbule Alev Corgocgıi OTOMOmüUNIN ILK PARTISt GSLMIŞTIR ORTA $ARK TİCARET T.A.$ Beyoğlu Mefrutiyet cad. No: 40 Ul. 43610 M A T A TAHİE HAN. I GALATA, Tel: 44996
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog