Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

29 Hazîran 1950 CUMHURİYET Sayın Milletvekillerini Davet İstanbul Vilâyeti Denizcilik Bayramı Tertib Komitesinden: İstanbul Vilâyeti Denizcilik Bayramı Tertib Komitesi Denizcilik Bayramı münasebetile 1 Temmuz 1950 Cumartesi günü Moda koyunda yapılacak deniz yar.larım eçlerile birlikte sereflendirmelerini İstanbulda bulunan sayın milletvekillerinden rica eder. Bu ilân davetiye yerine kaimdir. Davetlileri götürecek Ordu vapuru, Galata yeni Yolcu Salonu önünden saat 14 te kalkarak Moda koyıına gidecek ve yarışların bitimini müteakıb gene Galata nhtırruna dönecektir. (8697) Amerikan Export Lines İnc, NewYork İSTANBUL İLE NEWYOBK, FİLÂDELFİYA, BALTMOR ve BOSTON arasuıda haftalık muntazam gidiş ve geliş seferleri: 29 Haziranda limaCY||Î||QTCD Vapuru nımızda beklenen C A I H I I l Ö İ C n 3 0 haziranda 1 temmuzda limaCYAIfîllCD Vapuru nımızda beklenen tüHHIIHtll a y l l I gün Eşyayi ticariye alarak NEWYORK, BOSTON, BALTİMORE ve PHİLADELFİyA'ya hareket edeceklerdir. Yakında NEWY()KK'tan hareket edecek vapurlar: E X BR O O K . Vapuru 6 Temmuzda E X TO N Vapuru 12 Temmuzda E X M İ N S T E R Vapuru 17 Temmuzda Fazla tafsılât :çın ü a l a t a d a Tahır Han 3 üncü katta Gayrimenkul Satış İlânı İstanbul Emniyet Sandığmdan: HAYRİ, ARABOĞLU ve Şsı. na Müracaat. Telefon: 44993 2 1 LUXOR MAGNEFON Bu eşsiz komple ses alma cihazı sizin de olabilir. İstanbul Sergisini bekleyiniz. Kâmil Erman H.C. 267 numaralı mukavele ile Sandığımızda açtığı (20.000) yirmi bin liralık hesabı cariye mukabil Beşiktaşta Tüıkali mahallesinde Uzuncaova sokağında eski 24, yeni 20, 22 numaralı seneRumen bayrağuıı hâmil den iki ev mahallen iki ev bir apartımanın tamamı Sandığımıza (24.000) SOVROMTRANSPORT Muvakkat Miktan B. tahmin Yapılacak v e satın liraya birinci derecede ipotek etmişü. Vapurlan teminaü ahnacak eşyanın fiatı Mukavele hükümleri dairesinde borç vadesinde ödenmediğinden m/s CONSTANZA Lira Kr. Lira Kr. cinsi dolayı bu gayrimenkullerin tamamı satışa çıkırılmıştır. m/s MANGALİA 150 00 12 00 175 çift Dosyada mevcud tapu kaydı suretinde bu gavrimenkulün Tıirkali Postal (3040 No.) m/s SULİNA 65 00 5 00 » 175 mahaüesinin Uzuncaova sokağında en eski 24, eski 20. 22 yeni 20 taj Lâstik iskarpin (3040 No.) m/s DİDİA 66 00 80 11 00 İskarpin (3040 No.) 20. 22 kam numaralı ve 420 metre murabbaı miktannda iki ev kadasDört aded yepyeni 500 700 45 00 600 » 1 00 troca 23 9 949 tarihinde 29 pafta 315 ada, 34 parsel tahtında tesbit olun Lâstikli tire çorap tonluk modern ve pratik yük 26 00 175 2 00 muş ve maliki Kâmil Erman tarafından 29 5 946 gününde (24.000) yir Kasket gemileri 80 00 180 kat 6 00 mi dört bin liraya birinci derecede İstanbul Emniyet Smdığına ve 12' Kumaş elbise dikimi Köstence İstanbul K ı b n s 68 00 180 5 00 8 946 tarihinde bir sene müddetle ikinci derecede (15.000) on beş bin Gocuk dikimi Hayfa Beyrut İskenderiye 6 00 360 20 liraya Şakir oğlu Ali Haydar Acar namına ve 25'3 947 tarihinde üç ay tç çamaşm dikimi ve dönüş. Her hafta seferler. 12 00 360 » 40 vade ile (10.000) on bin liraya Nazmi Tepere üçüncü derecede ipotekli Frenk sömleği u u ı u ı ı j L 1C11A t," i | 111^:5,1 dikimi Mallannızın naklini hiç bir olduğu bundan başka İstanbul 5 inci İcra Memurluğunun 25 12 947 1 Y u k a n d a yazılı postal, lâstik ayakkabı. iskarpin, çorap ve kasket ziyansız ve tam bir emniyetle tarih ve 5752 sayılı yazısile Şemseddinin (600) altı yuz lira alacağ.na satın alınacaktır Elbise, gocuk, gömlek v e iç çamaşm diktırıletemin ederler. Mürıcaat: karşı hacızli olduğu, İstanbul İkinci İcra MemurluŞunun 25 2 948 tarih cektir. .. İHSAN BERKİN Acentahğı ve 948 462 sayılı yazısı ile Haydar Acarm (1000) bin lira alacağına 2 İhale, 10 VII/950 günü saat 10 da Nallıhan Malmüdurlugunae Galata, Frank han No. 23 karşı hacizli olduğu, İstanbul 3 üncü İcra Memurluyunun 7 5 949 ve , yapılacakür. 24 25, Telefon: 43925. 949 187 sayıU yazısile Faik Ustarın (15.000) on beş bin lira alacağına ' 3 Şartnameler v e nümuneler Yurd Müdürlüğünde ve Nallıhan karşı hacizli olduğu, bina memurluğunun 4 6 942 tarihli yazısile vergi Malmüdürlüğünde görülebilir. borcundan hacizli olduğu İstanbul 2 ncı İcra Memurluğunun 8'10/949 4 İhaleye girecekler belirli gün ve saatte Nallıhan Malmüdürlügün Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığından: tarih ve 4013/3320 sayıll yazısile Hayriyenin (3152.06) üç bin yüz elh deki Satınalma Komisyonunda teminat makbuzlarile hazır b u SATIS 949 94S iki lira altı kuruş alacağından hacizli olduğu, Beşiktas İcra Memurlulunmalan. <8256> Cemii. Seniye ve Süreyya Şetvan ğunun 26 1 '950 tanh ve 047 475 sayılı vuzısile îrfan alacağından hacizli içtırak halınde mulkıyet olaraK sahib olduğu beyan edilmiştir. (Bu ipotek ve hacizler Sandığın ve müşteribulundukları; 1 Bevoğlunda Kuloğlu mahalleslnin lerin hukukuna müessır değildir). Kil ve Kalker istihracı için 19'6/950 tarihinde verilen teklifler L va sokağında eski 65. 67 yeni 1 kapı Dosyada mevcud 274 kütük 29 pafta 315 ada 34 parsel sayılı ve haddi lâyıkında görülmediğinden ihalenin 10 7'950 pazartesi günü saat 478 ada 43 parsel sayılı kagır apartıfSTM&Ul KAMAKÖY 12 6 950 tarihli çapa göre bu gayrimenkulün hududu 35, 32, 33 parsel 14 te açık eksiltme ile yapılacağı ilân olunur. Müessese, ihaleyi yapıp man, NECÂJİKİ CADDCSİ 2 Beyoğlunda Kitibmustafaçelebi lerle Türk çeşmesi ve Uzuncaova sokağı ile mahduddur. yapmamakta serbesttir. (8511) ırahal'esınde Sıraserviler ve Bıllurcu UMJJfBAS HAN MATS* Dosyada mevcud muhammin raporuna göre bu gayrimenkullerin çıkmazında eski 131, 131. 131. 14. 14. umum mcsahası 420 metre murabbaı olup bunun 200 metre murabbaı 14. 5 yeni 143, 145, 1 kapı ve 461 ada 44 parsel numaralı dükJtam muştemıl kısmı üzerinde bir çatı altında zemin katı kârgir iki bölüklü ve üç j iki apartımanın şuyuun izalesi zımnında katlı ahşab iki ev ile birinci kat 70, ikinci kat U0, uçüncü kat 140 metre | mahkemem.z tarafından icra ve iflâs rrurabbaı miktannda üç katlı dört daireli çatı ve örtüsü ahşab kârgir Aşağıda miktan yazılı sığır eti kapah zarfla 10 temmuz 950 günü kanununun hukumleri dairesinde açık bir apaıtıman vardır. Bir çatı altında bulunan arr.ab iki bölüklü evin arttırma suretile satıtaaaına karar veACENTALARIMIZ hizalannda yazılı saatlerde Yassıviran 106 No. lı As.Sa.Al.Ko. da ek rildiğinden birinci açık arttırmaları biıinci bölüğünün birinci katmda dört oda, bir sofa, bir mutfak, bir A D A N A MVSTAFA ANXAR Çakmak Caddesi No. 138 siltmeleri yapılacaktır. Taliblerin kanunî vesikalarile teklif mektub 20/7/950 tarihine müsadif perşembe helâ, ikinci katında beş oda, bir sofa, bir mutfak, bir helâ, bir hamam: I ZMI R larını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. gunu saat 10 dan 11 e kadar yapılacak C E ^ n UYUM 2 nci Kordon No. 77 •üçüncü katında beş oda, bir sofa, bir mutfak, bir helâ, bir hamam varA NTALY A ve gayrımenkullere takdır olunan muŞartnameler Ko. da görülür. MEHMET ALI GUNEN dır. Diğer bölüğünün birmci katında bir oda, bir sofa, bir mutfak; hsmmen, kıymetlerinin yüzde yetmlş K O NY A İhale saati Teminatı Tutan SAFFET GÜROL, AHMET SAN ve DERVÎŞ KAUN Rol Şd. Miktan ikinci katında iki oda, bir helâ, üçüncü katında üç oda, bir helâ varbeşlerini bulmadığı takdirde en çok Lira Lira Sulu Han Şahibat Cad. 135 ton arttıranların taahhudleri bakl kalmak dır. Bu böluk binarıin sol tarafına rastlamakta olup tamamen harab olB O RS A 7662,5 11,30 128,250 ÖĞÜNÇ MÜESSESES1 Tic. Kol. Şti. Atatürk Cad. No. 84/E şartile satış on gım temdıd ed'lerek 95 muş ve keza bu kısmın odalarımn dojemeleri, kapıları ve pencereleri M AL K AR A HUSEYIN ALP. Fabrikatör Sn/DSO tarihine müsadıt pazartesi punü 7662,5 16,30 128,250 95 sökülmüştür. » gene saat 10 dan 11 e kadar ikinci açık 7662.5 17 128,250 95 arttırma suretile satılacak ve bu arttır. Apartımanın birinoi katında iki oda. bir sanrlık odası, bir mutfak 14010 17,30 256,500 190 rr.ada en çok arttırana ihitle olunacak/ D r . NECÎB DİNÇ ve bir arada helâ ve hamam; ikinci katında dort oda, bir sofa, bir mut(267226758249) tır. Satış gösterılen gün ve saatte Sırfak, bir arada hamam ve heiâ, bir taraça; üçüncü kat iki daireli olup kecide Gümruk «alonunda Beyoğlu Fizik ve elektrik tedavisi mübirinci dairede üç oda, bir sofa, bir mutfak, bir arada helâ ve hamam, tehassısı. Romatizmalar, siya40 ton sığır eti açık eksiltme üe 14/7/950 günü saat 10 da Malatya 4 uncü Sulh Hukuk mahRemes! kalem 1 Seymen ile Kazıklı arasında Eaükbumu mevkiinde bir aded diğer dairede dört oda, bir mutfak, bir arada helâ ve hamam vardn As. SaAl.Ko.da yapılacaktır. Teminaü 2310 Hradır. Taliblerin belli va odasında yapılacaktır. Arttırmaya giren batık Değirmendere romorkörünün çıkarma işi ve çıkarılacak enkazdan ük, lumbago, sirüsit, muannid ler gireceklerı gayrı.nenkulün muham. Binalarda elektrik, terkos ve havagazi tesisatı da mevcuddur. bas ağnlan, kınk, çıkık, se kitte komisyona müracaatleri. (2771 8501) men bedelınin yuzde yedi buçuğu nıse Hazineye verilecek miktar arttırmaya çıkanlmıştır. keli mafsal kireçlenmesi ağnbetinde pey akçesıni nakden veyahud Borçlu hakkında yapılan kanunî t&kib üzerine 3202 numaralı ka2 Batığın çıkarma işi müteahhidin kendı vasıtalarile yapılalan, kansızhklar, sıraca, yı Kilosu 106 kuruştan 56 ton sığır eti kapalı zarflâ 26 temmuz "950 Mılli bir bankanm teminat mektubunu nununun 46 mcı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması vermeleri lâzımdır. Bu pavrırıpnkullere caktır... lancık, saç dökülmesi, çocuk icabeden yukanda evsafı yazılı gayrimenkullerin tamamı bir buçuk ay günü saat 15 te Artvin As Sa.AlXo.da ihalesi yapılacaktır. Teminaü aid arttırma şarip^mesı herkesin gore3 Batığın çıkarma. işinde müteahhid tarafından çalıştınlacak felci, bavanlann baldırlann müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya 4452 liradır. Taliblerin kanunî vesikalarile teklif mektublarını ihale bılmesi için ilân tariiı;ıden itibaren işçüerin Türk ve güvenilir kimseler olduğuna dair belge vermeleri daki ağrılı yağ romatizmalan (27728500) mahkemede açık bulundurjlrr.sktadı. pılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (4.500) lira pey akçesi verecek saatinden b i r saat evveline kadar komisyona vermeleri. , ve basur memelerinin kat'iyipotek sahıbl alacaklılarla irtıfak hakkı şarttır. tir. Millî bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 4 Çıkanlacak enkazın bütün masrafları, vergileri, gümrük resyen ağrısız, kansız. ameliyat 270 ton kuru ot kapalı zarfla ihales; 10 temmuz 950 günü saat 11 sahiblerinin ve diğer alâksıdarların gay. Birikmiş bülün vergilerle Belediye ve tellâliye rüsumu borçluya, ihale rımenkul üzerindeki haklannı husrslle sız elektrikle tedavileri. İnçide İskenderun As SaAl.Ko.da yapılacaktır. Tutan 22,950 lira olup t e faız ve masrafa dair 'lan iddialannı mi, memur yolluklan müteahhide aiddir. pullan ve tapu harçları da alıcıya aiddir. Arttırma şartnamesi 5/7/950 liz saravı karsısı İsman Apt 5 Çıkanlacak enkazdan Hazineye verilmesi kabul edilecek tarihinden itıbaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri Ser minatı 1721 lira 25 kuruştur. Şartnamesi İst.LvÂ. de görülür. Taliblerin evrakı musbitelerıle beraber ilân tarikanunî vesikalarüe teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evve hinden itibaren 15 gün lçinde mahke miktan müteahhid tarafından aynlarak tarülması ve gösterilerek yere visinde açık bulundurulacakür. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat line kadar komisyona vermeleri. (2613 7946) memize bildirmeleri lâzımdır. Aksi hal. konulmak suretile teslimi müteahhide aiddir. İstanbul Asliye Birinci da şartnamede ve takib dosyasında vardır. de haklan tapu »icHlerile «ıbıt olrnaGününde arttırmaya girmek istiyenler bunlan ve herkese açık Çıkarma şartlan yukanda yanlı bir motör enkazını çıkarmaya dıkça satıs bedellnin paylaşmasından Ticaret Mahkemesinrion: 15 ton taze fasulye açık eksiltme ile 3 temmuz 950 günü saat 15 hatiç kalırlar. Satıs pr;mdir. Ancak istekli bulunanlann çıkaracağı enkazdan yüzde hesabile ne miktar habulunan tapu sicil kayıdiarmı da tetkik ederek satılığa çıkanlan işbu 950 205 gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telâkki olunur. Birinci te Kartal Maltepe As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır. T u t a n 4500 lira olup rr.emuTU muşteriye 20 gunü gecmemek zine hissesi vereceklerini en geç 10'7'950 pazartesi günü saat 14 e ka Jak Dekalo ve Ortak'arı Echimlı uzere mehil verebtlir vs lcabıntH temiteminatı 338 liradır. Taliblerin belli vakitte komisyona müracaatleri. arttırma 21/8 950 tarihine tesadüf eden pazartesi günü Cağaloğlunda Komandit Şırketi tarafırdan verılen dar bir mektubla Kocaeli Defterdarlığına bildirmeieri ilân olunur. (2617 7993) r.dt da istiyebilır. Gsyrımenkullerin 5akâin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapüacaktır. Muv<ıkkat iha,15 t*rıhine kadar müterakım vergı (8352) dılekçe ile Ankara da Yustıf Gokcîk tarafından imzalı 7. 1950 vndeh borc'arı v\r.t icare >>orçıBrj hissedarlara le yapılması için teklif edilecek bcdelin tercihan ödenmesi irab eden sfned berayı tahsıl Zıraat B»nk»sına ve tellâliye rusumu ve 20 senel.k vakif gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması 2 aded TG. tipi hangar ilâve inşaaü 7 temmuz 950 günü saat 15 de İSVEÇ MALI tevdı edıldtğınden ve bedeh mukab!Uvız bedeli ve tapu ferağ harcı muşteşarttır. Aksi takdirde son arttırarun taahhüdü bâki kalmak şartile 5/9/ Erzincan As.Sa.Al.Ko. da açık eksiltme ü e ihalesi yapılacaktır. Keşif riye flddir. Ga^nmenkul kenais.ine 1 nde Zıraat Bankasınca mezkur sirket emrıne tanzım edJen 18 1 1950 tarih 950 tarihine müsadif salı günü aynı mahalde ve ayni saatte son arttır t u t a n 19934,16 lira olup teminat' 1270,13 liradır. Şartnamesi Ko. da gö ihale olunan kımse deılıal veya verilen ve 41096'441 sayılı 395 lira 74 kururiulc ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstün rülür. Taliblerin belli vakitte Komisyona müracaatleri. (26768248) mehı' içinde ihale betielinl verrr.ezse b;r kıta çek zayi oldugundan ipU!'"e ih.,!e kararı fesholuıu ve kendiîindtn de bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alâkadarlar ve ksrar verilmesi mahkemeden ıst^nr.i 53,5 milim ve 5 milim sert tecrid levhalanmız gelmiştir. evve! en >oıksek f.'V.lle bulunan k mtır. Zıyaı ıdd a olunan işbu çekı buirtifak hakkı sahiblerinin bu haklanru ve hususile faiz ve masarife dair 1000 ton meşe odunu kapalı zarfla 6 temmuz 950 günü saat 15 t e seye ar^ermış oldığj bedelle almağa lsrın mahkemeye Ibraz etm«si. fcsi Metre karesi 275 ve 375 kurujtur. Fazla alanlara tenzilât. iddialannı ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbite Elâzıg A s S a A l K T d a eksiltmesi yapılacaktır. T u t a n 40,000 lira olup razı o'ursa ona ihals ed'.Ur. O da razı takdirde iptaline karar verılecegi ılan lerile beraber Sandığımıza bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklannı teminaü 3000 liradır. Taliblerin kanunî vesikalarile teklif mektublarını o'nM veya bulunma: 3 hemen 7 gun Galata, Mumhane Cad. 108. Telefon 40375 P.K. 1130 olunur. müddetle arttırmaya çıkarılır ve bu bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış be ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. HALİL TAŞÇIOĞLU arttırmayı alâkadarlara tebhğe hacet delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak isti(7944 2616) olmayıp yalnız ilânla iktıfa olunur. \ e yenlerin 50 364 dosya No.sile Sandığırr,z Hukuk İşleri Servisine müen çok arttırana ıhale olunur Her ıkı racaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (8677) halde kendıs.ne birinci dcfa ihale ediKapalı zarfla 250 ton *ığır eti 26 temmuz 950 günü saat 11 de Top len kimîe İki ihal arasındaki farkdan KADIN TERZISİ e D İKKA T kapı Davudpaşa 135 numaralı As.Sa.Al .Ko.da ihalesi yapılacaktır. T u zararîardan yuzKaOiköy, BağOeıt Cad. fcncrvol* Fmniyet Sandığı: Bu eayrimenkulü satın alanlara bugün tatbik t a n 400,000 lira olup teminaü 19,750 liradır. Şartnamesi Ko.da görülür. ve diğer olarak hesabmesuldur. Faız farkı de beş edilir. İhale luradı Ko 1*9 Tlf « H » ettiğı nıpbet ve esaslar dahilinde para ikraz edecektir. Taliblerin kanunî vesikalarile teklif mektublarını ihale saatinden b i r ve geçen gunlere aid faiz ayrıca hukme 950 Modelleril* dpari«l«ri hacet kalmaksızın mahkemece tahsıl saat evveline kadar komisyona vermeleri. (28228670) 1 Eksiltmeye konulan ış: Manisa ihnde Salihli Borlu yoolunur. bir haftada teslim ed«r. Tm« (1) sıra numarosında göster.len pay lunda Km. 6700 de ahşab Tsytan köprüsünün esaslı onarımı olup iebey» v« çeyiî islerind» 480 ton kuru ot pazarlıkla 7/7/950 günü saat 15 te Elâzığ As.Sa. rımenkulun evsafı: Liva sokağındaki keşif bedeli 49415 l:ra 26 kuruştur. tenzilât apartıman: Bodrum ve zemin kat uze2 Eksiltme günü 12/7/950 tarihine rastlıyan çarşamba günıi Al.Ko.da satın alınacaktır. T u t a n 72,000 lira olup teminaü 9700 liradır. rine 5 kat olmak uzere 7 kattan ibaret Taliblerin belli vakitte komisyona müracaatleri. (28238671) olup zemin katında bir methal bir hol saat 11 de Bornova Mersinlisinde bulunan Yollar 2 nci Bölge İSMAİL BALIKÇI \> bu kattaki bir numaralı dairesinde Müdürlüğü binasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Aliiminyum Kundura Kalıbı İmalâthanesi üç oda. bir hol b,r mutfak oır helâ 3 Eksiltme evrakı mesai saatleri dahilinde Bölge binasında 220 ton sığır eti kapalı zarfla 20/7 '950 günü saat 15 te Erzincan As. vardır. 2. 3, 4. 5 sayıh dairelerinde Fatih, Darüşşafaka Cad. No. 40 ta. Siparişler nikelâjlı ve fırçalı Sa.Al.Ko.da ihalesi yapılacakür. T u t a n 242.000 lira olup teminaü 13.350 ddrder oda, bir mutfak birer hol. birer görülebiliv. oimak üzere müşterinin arzusuna göre gününde teslim edilir. liradır. Taliblerin kanunî vesikalarile teklif mektublarını ihale saatin helâ 6 sayılı dairede uç oda bir mutfak 4 Eksiltmeye girebilmek için: den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. Şartnamesi Ko. d a bir helâ ve üzeri kapalı bir taras, haa) îsteklilerin bu işin öneminde bir iş. iyi surette başarmış vagazi elektrik ve «eh'.r suyu tesisatı görülür. (2826 8673) mevcuddur. Tamamnırı kıyrreti 55 C 0 olduklarını isbata yarar belgeleri ile Bölge Müdürlüğünden alaO liradır. cakları tanıtma beyannamelerine «Müteahhıd ehliyet beyannaAşağıda cins ve miktan yazılı 4 kalem sebze kapalı zarfla 20/7/ (2) sıra numarasında gösterilen gay mesi, müteahhid plân ve teçhizat beyannames:» bağlamaları ve 950 günü saat 15 te Ankara M.S.B.1 numaralı Sa Al.Ko.da ihalesi yapı rımenkulun evsafı: Sıservıler ve Bıl yeterlik belgelerini isteme dilekçelerile birlikte eksiltme gününlacaktır. Şartnamesi Ko da görülür. Taliblerin kanunî vesikalarile t e k lurcu sokağındaki aı• •: t• •n'iigTiian Bil den en az üç gün önce yazı ile Bölge Müdürlüğüne müracaat edelurcu sokağındaki apartıman bodrum lif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona ver zemin kat üzerine 5 kat olmak üzere rek bu iş için yeterlik belgeleri almaları. meleri. 7 kattan ibaret olup boirum katında b) 1950 yılı ticaret odası belgesinı haiz olmak, 7 depo bir kapıcı odası bir kcndor zeÇinsi ıktarı Tutan Teminaü c) 3706.14 üç bin yedi yüz altı lira on dört kuruşluk geçic4 min katta bir numaralı cairoden bir Fon Lira Lira medhal dort oda bir korıdor bir mutfak teminatı yatırmaları. 1 Deniz Kolejinin yalnız birinci smı&na Sğrenci alınacaktır. 16 Pathcan 240 3200 bir helâ, 2 sayılı daire 3 oda bir kori2 Kayıdlar 1 haziran 950 den 10 ağustos 950 ye kadar devarn 5 îsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince hador bir mutfak. bir helâ. apartımanın 32 Taze fasulye «000 600 edecektir. 1, 2, 3. 4 üncü katlannda ayrı servıs zırhyacakları yükleme mektublarını eksiltme gününden bir saat Taze kabak 16 2560 192 kısımlarını muhtevl olmak üzere tek evvel makbuz karşılığında Komisyon Reısliğine vermeleri lâzım3 Alınacak Sğrencilerln 14 yaşından küçük ve 17 yasından gun Domates 20 3000 225 sayılı daireler beşer çift sayılı dairelcr dır. almamış olmalan lâzımdır. (2804 8633) aorder odadır. Yedinci tarasa katında Postada olan eecikmeler kabul edilmez. (83501 4 îsteklilerin ortaokulu bitirmif ve devlet tmavında tnuvaffak üç oda, bir koridor bir helâ ve bir mutfak umuma aid bir çamaşırllk ve olmuş bulunmalar» şarttır. bü>Tikçe bir taras mevcuddur. Havagazi 5 Kayıd ve kabul Içta İstanbulda olanlar Heybeliadada Deniz elektrik şehir suyu tesisatı vardır. SıraHarb Okulu ve Koleji Komutanhğına, taşrada bulunanlar ise askerük serviler caddesindeki apartıman bodrum v e zemin kat üzerine beş knt taras kaşubelerine birer dilekçe Üe basvurmakla beraber, dilekçelerinin bir tile birlikte 8 kattan ibaret oiup bodnım eşini de Okul Komutanhğına göndereceklerdir. Şişli camii civanna aid imar plânı genel meclisin kararile belde katında beş kömürlük olup 7ennn ka6 Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Heybeliadada Deniz Harb O ihü'yaçlanna uygunluğu tasvib edilmiş, Bayındırlık Bakanlığı yüksek tında bir numaralı dairesinde res oda, kulu ve Koleji Komutanlığına başvurmaları. (6611) makammca da onanmış ve iade edümiştir. bir mutfak. bir helâ. hlr lıoridor. 2, 3, 1 Aşağıda cins, miktar ve ebadları, kıymet ve temınatları gu= e. ^n muhtelü kayışlar açık D I L E K Ç E L E R E : Yapı ve Yollar Kanununun 3 üncü maddesi gereğince ılgililerin 4, 5 numaralı daireler aynı muhtevlsureüle saün alınacaktır. yatta olup sekizer oda birer mutfak, a Diploma veya okulu bitirdiğine dair belge, de bilgi edinmesi için işbu plânın bir nüshası Belediye İmar Müdürlü birer helâ. birer banyo, ve 6 sayılı daihale 7/7/950 cuma günü Gazideki Merkez Atölyesi Müdürlüğü komisyonunda yapılacakür. b Nüfus kâğıdı aslı veya noterlikçe musaddak Srneği, ğü salonuna asılmış bulunduğu üân olunur. (8479) İTesinde diğer kattaki servi» teşkilâtı Ebadı Miktan Muh. Bedeli Teminatı İhale saati a) Cinsi e Bir yılı geçmemiş aşj kâğıdı, bulunmakla beraber 6 odası vardır. Bu 200 lira 14 de 30x4 m/m 100 M t 15. Kayış apartımanda asansör ve kalorifer mevd 12 aded vesikahk fotoğraf, 35x4 ı 500 » 1000 1 75. cud olup. asansör bozuk ve kalorifer e lyi hal kâğıdı. 125 9.38 45x4 1 50 » kazanı bozuktur. Bodnım k«tında bir Bağlanacaktır. » 1000 » 3000 1 225. 50x5 1 1 Belediyemiz ihtiyaa için 90 150 beygir takatinde bir EL dükkân mevcuddur. Her iki 'partımnnın Seçme sınavlan 1520 aSustos 950 arasmda yapılacaktır. 450 100 » 33.75 60x5 1 TERNATÖR Dizel grupu teklif alma »uretile ve Erzincanda monte edil ÜTnamının kıymeti 320.980 liradır. İ». teklilerin yukanda gösterilen gün v« ı 500 » 4000 300. mek şartile satın ahnacakür. Diğer vasıf ve şartlan uygun olduğu tak saatte Sirkecide Yo'cu s^ıionunda tulu100x5 1 450 50 » 33.75 120x5 11 dirde az adedi devirli olanlar tercih edilecektir. ııan Beyoğlu Sulh Dördüncü Huk.ık 750 1 50 » 5625 150x5 1 2 Teklif ellerinde eleküik motörü bulunan veya sipariş sure Yargıçhğına gelmeleri. eörmek istiyen1050 50 » 78.75 200x5 1 tile kısa zamanda getirmek imkânına sahib bulunan fabrika mümessil lerin kapıcılara, fazla tafsüât içln 949/948 dosya numarasile mahkememize leri veya komisyonlar tarafından yapılacaktır. müracaatleri ilân olunur. 11025 2400 2S89 1 inci parti yekunu 3 Teklif sahibleri Elternatör Dizel grupunun vasıf, takat ve 1 Deniz Harb Okulu ve Kolejine ingilizce ve matematik öğ adedi devrini vesair hususiyetlerini ve birlikte verecekleri yedek parretmeni alınacaktır b) 40x4 m/m 5000 10000 lira 7.10 16 da çalan gösterir fennî hususî şartnamelerile para ödeme ve teslim müd2 Azamî 70 lira aslî maaş verilecektir. 3 İdarî ve fennî şartnameleı Merkez Atöljesi Müdürlüğünde resmi tatil günleri haric her gün gödetlerini gösterir idarî şartnameleri 12 temmuz 950 çarşamba günü saat 3 îsteklilerin 788 sayılı memurın kanununun 4 üncü maddesi 14 e kadar Belediye Başkanlığına göndermelidirler. rülebilir. gereğince gerekli belgelerini hazırlıyarak en geç 20 Temrnuz 1950 gü4 Çocuk Hastalıklan Mütehassısı I 4 Muvakkat teminat % 7,5 olup ihale saatinden evvel Ziraat Bankasındaki 64/4884 sayılı carî h« Postada vaki olacak gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez. nüne kadar Heybeliadada Deniz Harb Okulu ve Koleji Komutanlığına Vezneciler Cümbüş Apt I saba yatınlmış olacaktır. 5 Belediye Daimî Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve dimüracaatleri. 5 ( 6 2 3 4 ) •••B Tel: 23273. I^HBİİ 5 İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzlarile birlikte Komisyona müracaatleri (8454) lediğine ihale etmekte serbesttir. (8577) Çayırhan Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünden: ytf/. Sümerbank Cimento Sanayii Müessesesinden: YAKIN DOGU İsl. l.v. ÂMİRIIGI ILANLARI Kocaeli Defterdarlığııtdan S W E B O A R D İzmir Yollar İkinci Bölge Müdürlüğünden: Şaziment LASTİK FABRİKALARINA MÜJDEİ DENİZ KOLEJİNE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Deniz Harb Oknlu ve Koleji KonrafaRİığından: İSTANBUL BFLEDIYESİ İLÂNLARI Devlet Üretme Çîftlikleri Merkez Âtöiyesi Müdürlüğünden: Erzincan Belediye Başkanlığından: j j Oeniz Harb Okulu ve Koleji Komufanlığından I nr. Semsi Mulver I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog