Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CÜMHÜRITET 1950 Sümerbank İsparta Yün İpliği ve Halı Dokuma Müessesesi Müdürlüğünden: Muhtelif ?ENİ Volt ve Amperde PARTİ AKÜMÜLÂTÖRLEİRİMTZ GELMİŞ OLDUĞUNU SAYIN MÜŞTERİLERİLERİMİZE BİLDİRİRIZ. SANAYİ ve TİCARET T. A. Rıhtım Caddesi 41 Galata İstanbul P.K. 1478. Tel: 42907 Dizel motörleri için yedek malzeme alınacak İLLER BANKASINDAN. 1 Giresun elektrik santrabnda mevcud DEUTZ Dizel motörleri için, şartnamesinde yazıh evsafta yedek malzeme alınacaktır. 2 Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edecekler, tekbflerine 2.000. liralık bir geçici teminat mektubu veya makbuzunu ekliyerek kapab teklif zarflannı en geç 20/7/950 Perşembe günü saat 17 ye kadar bankamıza teslim etmelidirler. Postada vaki olacak gecikmeler nazan itibara abnmıyacaktır. 3 Teklif zarflan 21/7/1950 Cuma günü saat 15 te Bankamız Satmalma Komisyonu tarafından açılacaktır. 4 Bu işe aid şartnameler Bankamız Elektrik İşleri MüdürlüŞünden bedelsiz olarak temin edilebilir. (8171) ReadersDigest Dünyaca tanmmış AMERIKAN aylık READER'S DIGEST Mecmuasının TEMMUZ sayısı zengin münderecatla piyasaya dağıtılmıştır. 1 Aşağıda cins ve miktarlan yazıb malzeme larin, karşılannda gösterilen günlerde bir kismmı kapab zarfla ve bakiyesi de açık arttırma suretüe satış yapılacaktır. Tahminî Geçici Sabşın bedeli teminat ne suretle Satışın yapılacağı Vahid Miktan Lira K. Lira K. MALZEMENİN CINSI yapılacağı gün ve saat Su tüıbini (Francis Spiral 260 130 P.S.) mevcud aksamile Aded 1 15000 5000 Kapab zarfla 14/7/950 S. 14,30 Elektromotör ve Y. şalterleri komple orijinal ambalâjb olarak Komp. 4 8000 1000 Kapab zarfla 10/7/950 S. 14,30 1 aded 20 H. P. 380 Volt 3 aded 40 H. P. 380 Volt Dizel motörü Jeneratörü ile komple 50 H.P. 4 silindirli dik EHS 4 tip, 1500 devir, 400/231 Volt Komp. 1 21000 2000 Kapalı zarfla 20/7/950 S. 14,30 Muhtelif demir Kg. 10000 4500 340 Açık arttırma 10/7/950 S. 16 U demiri 170x65x8 2500 Kg. T demiri 80x80x8 250 Kg. Potrel 160x75x8 2300 Kg. Potrel 250X125X13 1200 Kg. Demir saç 25 mm. lik 1200 Kg. Ray 120X135X15 100 Kg. Çubuk 10 mm. 1200 Kg. Çubuk 8 mm. 1250 Kg. Not: Yukanda gösterilen cinslere aid miktarlar tahminidir. Çinko levha 1 mm. lik 100x200 santim eb'adında Kg. 95 50 1273 1273 Açık arttırma 10/7/950 S. 17 Rüberoit muşamba Kg. 500 37 500 Açık arttırma 10/7/950 S. 15,30 Demir boru Metre 700 2250 170 Açık arttırma 10/7/950 S. 15 1 pusluk 200 metre 1. 1/2 pusluk 150 metre 2 pusluk 350 metre İplik vargel makinesi yedek aksamı İstavroz teneke başbğı 21 200 15 Aded Açık arttırma 11/7/950 S. 14,30 Teneke başbğı 21 200 15 Aded Açık artbrma 11/7/950 S. 14,30 Baraban yatağı 52 700 52 50 Aded Açık arttırma 11/7/950 S. 14,30 Prokinin 4,5 Kg. 600 45 Açık arttırma 11/7/950 S. 15,30 Yan meşin eldiven 60 360 27 Aded Açık arttırma 11/7/950 S. 16 Yuvarlak lâstik 10 mm. 41,50 240 18 Metre Açık arttırma 11/7/950 S. 16,30 Füler 1 55 5 Aded Açık arttırma 11/7/950 S. 17 Refüjeran pensi 4 12 Aded Açık arttırma 11/7/950 S. 17 Büret pensi 4 11 85 Aded Açık arttınna 11/7/950 S. 17 Aspiratör şişesi 2 10 Aded Açık arttırma 11/7/950 S. 17 Beherglas 10 60 Aded 5 Açık arttırma 11/7/950 S. 17 1 2 Aded Kavelya Açık arttırma 11/7/950 S. 17 Yıkama şişesi 2 15 67 Aded Açık arttırma 11/7/950 S. 17 Destilasyon balonu 2 12 11/7/950 S. 17 Aded Açık arttırma Hab tezgâhı (demir aksamile) 930 Takım 31 70 Açık arttırma 12/7/950 S. 16 Kullanılmış kart şeridi 750 Metre 1500 56 Açık arttırma 12/7/950 S. 16,30 r (Tarak teli) !0O0 10/7/950 S. 14,30 Kapab zarfla Mensucat boyalan: Açık arttırma 12/7/950 S. 14,30 Tartarizin 90 340 26 Kg. Açık arttırma 12/7/950 S. 14,30 150 2750 Fenoza Licht Blau A. S. Kg. 206 50 950 Kg. Polar Brillant Rot GE 72 Açık arttırma 12/7/950 S. 14,30 Halb Volh Chrome Gelp G. Kg. 200 7000 525 Açık arttırma 12/7/950 S. 14,30 65,6 1750 Kg. 131 Aîizarin Saphirol Blau CB Açık arttırma 12/7/950 S. 14,30 19,5 500 Kg. Antatalan Violet 37 50 12/7/950 S. 14,30 Açık arttırma Kg. 28 338 25 Croslant Brillant BS 12/7/950 S. 14,30 Açık artbrma 50 Kg. 1100 82 50 Neolan Licht Braun 2 Kapab zarf usulü ile arttırmaya konulan su türbini, elektromotör ve Dizel motörü için matbu şartnameler müessesemizden ve Ankarada Sümerbank Genel Müdürlüğü, İstanbulda Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi, İzmirde Sümerbank Ege bölgesi Satmalma Müdürlüğü ile Sümerbankın Kayseri, Malatya, Adana, Nazilli ve Ereğli Müesseselerinden temin edilebibr. 3 Malzemeler her zaman için Müessesemizde görüleceğinden ihaleden sonra herhangi bb kusur iddiası kabul edilmez. 4 Tellâliye rüsumu ile harçlar abcıya aiddir. 5 Müessesemiz kat'î ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6 Kapalı zarfla yapılacak satışlar için teklif lerin belirli saate kadar Müessesemizce alınmış obnası şarttır. Postada vaki gecikmeler nazara almmaz. 7 Ihaleye iştirak için belirli saatlere kadar teminat yatırılması lâzımdır. (8700) Türkiye Genel Mümessili: MEHMET Tahir Han Galata KA VAI A Telefon: 40430 42673 Telgraf: LAMET İst. Teşhir ve satış yeri: Tepebaşı ALP Oteli altında İLÂN Beynelmilel bir şöhreti haiz olan BOND's kremlerinin «Pond's Cold Cream» ve «Pond's Vanisbing Cream» Fabrikaca Türkiyede ancak tüp içinde satıbnasuıa izin verildiğiııi sayın halkımızca bilgi edinibnek üzere arzederiz. Mezkur tüplerin nümuneleri aşağıda gösterilmektedir. Yeni Şeker Fiatları İstanbul Beledivesinden: Hükumetçe son defa şeker fiatlirında yapılan tenzilât sebebila Daimî Komisyon kararile kristal şekerlerin kilosuna perakende azamî 141 ve küp şekerlerin ki'.osuna ise 175 kuruş satış fiatı tesbit edibniştir. Keyfiyet ilgilılere ve sayın halka ilân olunur. (8698) * SATILIK EV, APA3TIMAN VE ARSA BOŞ TESLİM, TRAMVAYA ÜÇER DAKİKA 10000 lira 5 oda kârgir bahçeli, kuyulu, elektrik 12000 lira 5 oda, kârgir, büyük meyva bahçesi, elektrik, terkos. 13000 lira, 5 oda, kârgir, iki daire, hol, helâ, hamamlan, bahçe, terkos, elektrik. 15000 lira, 4 oda, kârgir, iki daire, hol.. helâlan, taras, köşe, terkos, elektrik. 30000 lıra, 3 daireli, kârgü, her daire 3 oda, hol, helâ, hamam, mutfaklan, bahçe, terkos, elektrik; 8500 lira. Bankaya ipotekli, 10 sene vergisi yok, ayda 350 lira getirir. 2500 liradan 10000 liraya kadar arsalar. Müracaat: Fatih, Malta, tramvay durağı No. 6 İnan iş yeri. Kadri Çutsay. Tel: 25512^ DEVLET DENIZYOLLARI ÎLANLARI Tasarlanmış Geçici Eksiltmesi yapılacak olan işin değeri güvenmesi E K s I L T M E N İ N mahiyet ve cinsi Lira Kr. Lira Kr. Şekb Tarihi Günü Saati Eminönü 14 No.lı ambar dahilî yollarının asfaltlanması işi 9833 94 1475 00 Pazarbk 13/7/1950 Perşembe 15 1500 metre 85 m/m lik bez hortum alımı 9600 00 1440 00 15 Pazarlık 14/7/1950 Cuma 1 Yukanda yazıb işlerin pazarhğı hizalarında gösterilen tarihlerde Tophanede Genel Müdürlük Alım Şatım Komisyonunda yapılacaktır. 2 isteklilerin pazarlıktan önce komisyondan alacaklan bir yazı ile güvenme paralarını idare veznesine yatırmalan ve şartnamelerde yazıb belge ve makbuzlarını pazarlık sırasında Komisyona ibraz etmeleri lâzımdır. 3 Asfalt işinin şartnamesi Yapı Şubesi Müdürlüğünde ve bez hortum şartnamesi de her gün Komisyonda görülebilir. ( 8 6 4 5) YOL İNŞAATI İLANI Etibank Cenel Müdürlüğünden: 1 Şebekede kullanılmak üzere 1315 Mm. kutrunda 250 aded, 20 Mm. kutrunda 250 aded ki ceman 500 aded su sayacı teklif alma usulü ile mubayaa edilecektır. 2 Su sayaçları T.C. ölçü, ayarlar nizamnamesine uygun ve aranmaktadır İstiyenlerin Gakuru tipte olacak (düz, okunaklı tipler tercih ed'.lir) ve her salata, Çınar sokak No. 20 Puyaçla birlikte bir aded don çemberi ile rekorları komple olarak ro sabun fabrikası (Burla Biverilecektir. raderler karşısmda) müracaat. 3 Ellerinde yukanda yazıh evsafta su sayacı bulunanlar, veyahud ecnebi memleketten getirmek istiyenler (döviz, gümrük Beyoğlu Altıncı Noterliğine vesair muamelât ile her türlü vergi ve resimler vesair masraflar) Keş deci Galata Tunel caddesi 45 No. müteahhide aid olmak üzere 24/7/950 günü bir dilekçe ile teklif •• da Rebeka Eskinazi. edecekleri sayaçların birer nümunesini veya kataloğlarını ve aynı Muhatab Galata Tünel caddesi 45 No. zamanda Ankara Sular İdaresı Ambannda teslim fiatlarını ve tesda Bohor Madem. Mulga Beyoğlu ikind noteTİiğinden lim müddetlerini bıldirmeleri rica olunur. 4 İhale, evsaf, zaman ve fiat itibarile en uygun şerait tektasdıkll 13/1/947 tarıh ve 474 sayılı Çok miktarda kırma taş naklettirilecektir Kamyonu olanlann vekâletname ile umumî vekil taym et lif eden firmaya yapılacağından isteklilerin teklif bedellerinin Sirkeci, Mühürdarzade Hanı 27 numaraya müracaatleri. miş olduğum Bohor Madem'i bu kerre % 7,5 nisbetinde idare veznesine yatıracakları teminat makbuzgorduğum luzuma blnaen vekâletimden larmın ve mühürlü teklif zarflarını ikinci bir zarf içine koyarak azil ettım. Keyfiyetin kendısine teb(8528) liğıni ve üçüncu şahıslarca da malum idare Alım Satım Komisyonuna vermeleri ilâ nolunur. olmak üzere işbu azilnamenin birer nüshasııun İstanbul çıkan Cumhurlyet Akşam gazetelerinde ilân edilmek üzere gönderiJmesinini rıca ederim. a 1 Doğanşehb ilçesinin Polat köyünde 69398 lira 68 kuruş keşif Rebeka, Eskinazl 1 1950'1951 öğrenim yılı için aşağıda isimleri ve bulundukları bedelli 5 dershaneU ilkokul inşaatı kapab zarfla eksiltmeye konulyerler yazıh olan As. okullara öğrenci abnmasma 25 Mayıs 1950 den muştur. itibaren başlanacaktır Bu müracaafiere As. Liselerle mızıka meslek ve Gd. Erb. Hzl, Ortaokulları için 15 eylulde. As Ortaokul için 2 İhale, 15/7/950 Cumartesi günü saat 11 de İl Daimî Komis1 eylulde ve Musiki Gd. Erb. HzJ. Ortaokulu için de 20 ağustos 950 de yonunda yapılacaktır. Geçici teminatı 4719.93 liradır. dansını öğrenmek istiyenlere son verilecektir. 3 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale kanunu hükümleri da2 Oînıllann muhtelif smıflannı (Musild Gd. Erb Hzl Ortao Adres: Galatasaray, Yeni Çarşı iresinde hazırlanacak teklif mektublannı ihale tarihinden bir saat evkulun yalnız I. smıfına) Millî Eğitim Bakanlığı lise ve ortaokullanna Cad. No. 25. Pazardan maada her veline kadar makbuz mukabilinde komisyon haskanlığına verilecektir. I gün. P. PANOSYAN denk sınıflardan diplomalı veya tasdiknameli öğrend ahnacaktır, 4 Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale tarihinden en az üç 3 Alınacakların Türk vatandaşı olmalan, yapılacak muayene W gün evvel teklif günleri hariç, Ü Bayındırbk Müdürlüğünde fennî eh I • » de sağlam çıkmalan ve kayıd kabul şartlannı taşımalan lâzımdır. liyet vesikası ve Ticaret Odasmdan belge almaları ve bir defada elli Dr. HAFIZ CEMAL Idrar yolları ve tenasül has4 Öğrenımi bırakanlar, bulunduklan sınıfların imtihanlannda bin liralık bina yaptıklarma dair belge ibraz eylemeleri şarttır. LOKMAN HEKIM tabklan mütehassıs ve opebaşan gösteremiyenJer okullara alınmıyacaktır. (Gd. Hzl. Ortaokullan5 Keşif şartnameleri, proje vesair evrakı D. Komisyon ve BaDahiliye Mütehassısı ratörü. Taksim Sıraselvüer 59 na iki yıl öğrenimi bırakanlar alınabilir» yaşlarını tashih ettirenlerin yındırlık kalemlerinde görülebileceği gibi Bayındırbk Müdürlüğünden • • Divanyolu 104. ^ H Telef: 49284 ^ ^ tashihten evvelki vaşları esas tutulur Bütünlemeye kalanlar kendi tafsilât da abnabileceği ilân olunur. (8679) okullarında bu imtihanları başan Ue verdikleri takdirde alınabilirler. As. Ortaokula bütünlemeye kalmış olanlar alınmazlar. 5 Bu şartları taşıyan istekliler bulundukları yerlerin As Şubelerine ve aynı zamanda girecekleri okulların müdürlüklerine birer Tahmin Muhammen Muvakka! dilekçe ile başvuracaklar ve okula gönderecekleri dilekçelerine nüfus Vapurun îsmi tonn bedeli teminatı Bulunduğu yer Durumn kâfıdı örneklerile 3 aded vesika fotografı ekliyeceklerdir. Izmit körfezi Seymen iskelesi Su kesiminde karaya Okuüarın bulundukları yerlerde istekliler doğruca Okul MüdürReşidpaşa Batık burnunda oturmuş vaziyette 2400 360000 18150 lüklerine müracaat ederler. (6606) Izmit körfezi Tersane önünde Kısmen deniz içinde, O k u IIar Orhaniye 1125 15000 kısmen dışmda îstanbulda : Kuleli ve Maltepc As. Liseleri İzmit körfezi Seymen İskelesi Su kesiminde karaya Bursada : Bursa As. Lisesi Gbesun Batık Burnunda 9350 162000 oturmuş vaziyette 1620 Konyada : As Ortaokul 57375 4110 382.5 » » Ankarada : Mızıka Meslek ve Musild Gd. Erb. Hzl Aydın Reis 6500 105000 1000 s » Ortaokulu Marmara Kupeşte su üstünde Merzifonda : I ve ü Gd Erb. Hzl, Ortaokullan Seyyad Römorkörü 1125 15000 karaya oturtulmuş 1 Nallıhan ilçesinde. Sanyer hidroelektrik santralı civannda Ankara İstanbul şosesine kadar, Bankamızın yaptıracağı yeni iltisak yolu inşaatı işi, kapab zarf usulü Ue ve sabit fiat vahidi esasına göre eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu iltısak yolunun tahmin edüen ilk keşif bedeli (840593.) sekiz yüz kırk bin iki yüz doksan üç liradır. 3 Bu işin muvakkat teminaü (37.361,72) otuz yedi bin üç yüz altmış bir lira yetmiş iki kuruştur. 4 Eksiltme evrakmı görmek istiyenler Bankamız İnşaat Şubesinde görebilirler ve satın almak için (50) elli lira bedel mukabilinde Bankamız Muamelât Şubesinden tedarik edebilirler. 5 Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin, ihale gününden (10) gün evvel, eksiltme şartnamesinin (S) inci maddesinde gösterümiş olan vesaiki, Bankamıza ibraz etmeleri şarttır. 6 Eksiltme, 14/7/950 tarihli Cuma günü saat 16 da Ankarada Genel Müdürlüğümüz binasındakf eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 7 Teklif zarflan, eksiltme şartnamesine uygun tanzim edilmiş olarak ihale günü saat (15) e kadar, makbuz mukabilinde Genel Müdürlüğümüz inşaat Şubesine verümiş olmalıdu*. 8 Bankamız, ehlijet vesikası verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (81S9) istanbul Sergisi Paviyon larında çabşmak üzere türkçe ve fransızcayı iyi bilen bir Ankara Sular İdaresinden: GENC K I Z KANYONLA NAKÜYAT İLAN NL S,B Kara Kuvvefleri Komutanlığmdan: Nalatya Valiliğinden: SÂNB ve RUMBA 1 Türk Don..nmasının Gedikli Erbaş kaynağı olan «Deniz Gedı*lı Ecbas Ortaoku.'u« ve «Deniz Gd Erbaş sınıf okuluna» öğrenci yazımına 1 haziran 950 den 1 eylul 950 gününe kadar d e vam edılecektir. 2 Birinci sınıfa b u yıl ilk okulu bitirenler H. sınıfa orİst. İkinci İcra Memurluğundan: ta okullarda ikinci sınıfa geçenler, üçüncü sınıfa da orta okulda UI. cü sınıfa geçmiş bulunanlar ve Gedikli Erliğe de orta okulu 94S/40S9 1 tbrahim Ethem oğlu Memiş Yazıcı. bıtirerek dıpîoma alanlar kabul edilirler. 2 Mehmeb. Fıkrı Baltaş ve Osman 3 Birinci sınıfa 1316, ikinci suııfa 1417 ve üçüncü sınıfa 1518 Scfer Baltaş. Kadıkoy Acıbadem caddesi No. 34 yaşları içinde olanları kabul edibrler. Gedildi er olacakların 16 yaşından küçük olmamalan şarttır. Yukarıda yazılı adreste iken namınıza gonderılen ödeme emrmin bilâ 5 İsteklilerden îstanbulda bulunanlar Kasımpaşadaki tebllğ gelmesi ve adreslerinln zabıtaca Okul Müdürlüğüne başka yerlerde bulunanların bulundukları y e yspılan tahkıkata rağmen bulunama. r ması uzer ne odeme emırlerinın ilânen rin Askerlik Şubesi Baskanlığına aşağıda yazıh vesikalarla m6ü 1 6a < 3 > teblığıne Icra Yargıçlığınca karar ve caatleri. rılmıştır. Eu karara gore: Millî ReasüA Dilekçe rans T. A. Ş. Vekili Vrukat Mehmed B Nüfus cüzdanı Fotoğrafh Aktan tarafından aleyhinlze Beyoğlu C Bir seneyi geçmemış aşı kâğıdı ikinci mıntiKa tapu sic;'. muhafızlığının D Ailesinin ve kendısinin iyi ahlâk sahibi olduğuna dair 24/6 948 gun ve 1245 yevmıye No. lı bir sene vadeli ve bırınci dereceiı 7500 iyi h a l kâğıdı. lırahk ipotek senedlne musteniden E Okul tastiknamesi veya diploma Beyoğlu Karamust?fapaşa maha:lesı F 12 aded vesikalık fotoğraf. ^ ^ ^ ^ Gumruk sokak eski 21, 23 ve 23 M Yeni 17, 19 ve 21 taj No. lı jnynmenkul rehinın paraya çevrilmesi yolu ile takıbde bulunulmuş ve 7500 l*ra rrsulmalm 1819 l!ra 87 kuruş 12'11/948 e kadar °o 8,5 faiz ve muamele vergtsi 25 lira Şehrimizin tanınmış çocuk mütehassıslanndan Dr. Fahreddin 73 kuruş sigorta ücrrti 7H0 lira rraktu Fehmi Belenin vefaü dolayısile muayenehanesi bütün teferrüat vekâlet ucreti ki cem'an (10095 ı on bin ve konforile kiraya verilecektir. doksan beş lira 60 kurusım 12 '11 948 den itiharen ^ 8 5 faiz. muameîs \erTaliblerin Beşiktaş Spor Caddesi, Vişnezade Parkı karşısıngisi % 2 ceza evleri resmi ve icra r m . daki evine müracaatleri. ^ ^ rsfları ile birlikte tahsıli istenılmiş olduğundan işbu ilânın neşri tarıhinden İtibaren kanunen muayyen olan 30 f'jne 20 gun daha ilâveslio 50 gün ic pde borcu ödemeniz ve takib talebine karsı bir itırazınız varsa 'lânden itıbaren kimmi süıe ile b rlıkte 27 gun 'çinde itirazda bulunmanız lSzımdtr. Bu mudJandarma birlikleri ihtiyacı için evsaf ve nümunesi gibi (10000) det z.rl nda itiraz etmezseniz veya yukarıda yazıh sure iç.ide borcu O'iemez aded battaniye 11 Temmuz 1950 Sah günü saat 15 te Taksim Ayazseniı rehmn satılaca?: tebıiğ nıakamma paşadaki Satmalma Komisyonunda kapab zarf usulü ile satın abnakeim olmak üzere ilân olunur. caktır. Beher battaniyenin muhammen tistı 19 lira 74 kuruştan tutarı 197400 liradır. Muvakkat teminatı 11120 liradır. Şartnameler Ankara1 İDEVREN SATILIK da (Ankara J. Satmalma Komisyonunda) İzmirde İl Jandarma K o mutanbğmda görülür. • Ve İstanbulda 987 kuruşluk mal sandığı makbuzu karşılığında komisyonumuzdan verilir. İstekblerin şartnamede yazıb belgelerile bePiyasarun en işlek yerinraber muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektublannı de, Sultanhamamında, içiçe, üç oda, telefon, yazıhane eşhavi teklif zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyasile birlikte 20238 telefona yonda bulundurmaları. (8288) müracaat. Bu kremlerin vazo içinde satılmalannın muhteviyatı taklid olabüeceğinden, sayın halkımızın bu husus üzerinde bilhassa nazan dikkatini çekmeyi faydab buluyoruz. Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu K. lığından: DEVREN KİRALIK MUAYENEHANE İst. Jandarma Satmalma Komisyonu Başkanlığmdan: YAZIHANE f Dr. SUPHI kWk \ r 1 EMİRGÂN MERAKLILARINA Sahile yakm. deniz görür, imar plânma uygun. çok güzel arsalar satıliktır. Müracaat: Eski Mulıtar Bey Muhiddin. Berber Bay Hasaıı. Ti Kocaeli Defterdarlığmdan: Serefli Kochisar Beîediye Başkanlığmdan: Kasabada yapılacak olan mezbaha yapım işi a c k eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 21402,86 lira olup geçici teminatı 1605,22 liradır. İhale, 12'7 950 Çarşamba günü saat 16 da Kochisar Beîediye Daiml Komisyonu Odasında icra kılınacaktır. Talib olanlarm eksiitmeye iştirak edebilmeleri için arttırma eksiltme ve ihale kanunundaki aranilan şartlan haiz olmakla beraber en az 20000 lirabk bu işe mümasil bir işi muvaffakıyetle yapıp kabulü kat'isini yaptırdığına dair ibraz edecekleri vesika ile eksiltme tarihinden en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) Ankara Ü makamına m ü racaatle Bayındırbk Müdürlüğımden alacaklan vesika ve teminat m u •vakkat akçelerile birlikte ihale günü saat 15,30 da Beîediye Baskanlığına müracaat etmeleri. Bu eksiltmeye aid şartnnme ves.iir evıakı görmek istiyenler Kochisar Beîediye Baskanlığına mesai saatleri dahüinde ihale gününe kadaf her gün gelip okuyabilirler. (8356) 1 Izmit körfezinde Seymen İskelesi Batık burnunda ve Tersane önünde yukanda cins ve mahiyetleri ve tonilâto miktarlarile halihazır durumlan yazıb Deniz Ana Us Komutanlığından mülkiyetleri satılmak üzere devir abnan gemiler, hizalarında yazıb muhammen bedelleri üzerinden Kocaeb Defterdarlığında 10/7/950 pazariesi günü saat 15 de kapab zarf usulile ve satif karanna bağb aartaame esasSarayköyü Yetiştirme Yurdu binalarmda yaptınlacak olan 33585 lan dairesinde satıbğa çıkanbnıştır. lira keşif bedelli tamirat ve tsdiiât işleri 15/5/950 gününde kapalı zarf 2 Muvakkat teminatlan her geminin hizasında gösterümiştir. usulü ile yapılan % 6 kuruş 51 santim eksiltme işi haddi lâyık görül3 İşbu gemilerden elde edilecek madenî eşya ve malzeme Bakanlar Kumlunun 11/5/950 gön ve 11262 sayıb karamamesi mucimedığinden 2490 sayılı kanunun 40 ncı maddesi gereğince 19/6/950 ta bince abcı tarafından haric! memleketlere ihraç olunabilecektu. 4 İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel, tekbf mektublarmı kanunun 32 n d ve 33 uncü maddeleri gereğince Komisyon Başrihinden itibaren 15 gün müddetle 4/7'950 tarihinde pazarhkla yaptıkanbğma teslimi şarttır. nlacağından isteklilerin aynı tarihte evrakı müsbitelerile birlikte saat 5 Satış şartnameleri Kocaell Defterdarbğmda, Ankara Def terdarbğında ve İstanbul Defterdarbğında her zaman görülebüir. 14 te Millî Eğitim Memurluğunda bulunmalan ilân olunur. (8353) isteklilerin Kocaeb" Defterdarbğında mütesekkil Satag Komisyonuna müracaatleri ilân ol\ınur. (8196) Yerköy Kaymakamlığiıtdan İzmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlü^iinden! İdaremizde münhal bulunan vazifelere tayin edibnek üzere ma« kine elektrik mühendisi abnacağmdan, tabblerin, şartlannı ve çabştıklan yerleri göstererek müracaatleri. (8525),
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog