Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 29 Haziran 1950 Futbol mevsimi kapanırken Son yıl içinde futboleularımız viicud kabiliveli bakımından biraz daha gerilemişlerdir YAZAN: ATIF SAKAR Futbol mevsimi kapandı. Yüzme ve atletizm gibi nisbeten hafif sporlar, artık ön plâna geçmiş bulunmaktadır. Memleketimizde ise, futbol maçlarına elân devam edilmekte, hattâ haricden gelen takımlarla iddiah maçlar dahi yapılmaktadır. Uzun yıllardanberi devam edegelen bu prensipsizlik etrafında her fırsatta sütunlar dolusu yazılar neşreden arkadaşlarımızın yazıp çizdiklerine, kulüblerimizin başlannda bulunan ticaret erbabının ve Bedcn Terbiyesi teşkiJâtınm gülüp geçtiklerine şüphe yoktur. Bu sebeble biz bir prensip münakaşasını bir tarafa bırakacağız ve futbol mevsiminin kapandığını farzederek, sene içinde en ziyade gözümüze çarpan bazı noktalara kısaca temas edeceğiz. Bu yıl futbol mevsiminde en ziyade nazarı dikkati çeken şey, oyuncuların, vücud kabiîiyetleri ve çaplan bakımından biraz daha gerilemiş olmalarıdır. Filhakika, son senelerde göze çarpacak derecede küçülmekte olan birinci sınıf futbol takımları bu yıl bu sahada biraz daha ileri gitmişlerdir. İran takımma karşı oynayan millî kadro ile Sunderland'a karşı çıkanlan karma takımı gözönüne getirmek bu müşahedemize hak vermek için kâfidir. İran takımına çıkanlan millî kadronun vasatî boy tutan 1,70 in hayli altına düştüğü için İran, hattâ mübalâğasız söyliyebiliriz ki, olimpiyadlarda karşılaştığımız Çin takımından da daha düşük bir vaziyette idi. Millî takımın forvet hattını teşkil eden , İsfendiyar, Lefte., Reha, Erol, Halid • gibi oyunculardan Reha istisna edilirse, diğerleri 1,68 in dahi altındadırlar. Arka tarafta Naci, Çengel Hüseyin ve diğerlerinin kametleri de malum. Şimdi, bu yecüc mecüc alayının bir de mütemadiyen havadan top oynamak hastalığına müptelâ o'duklannı gözönüne getiriniz. Futboldaki seviyemiz de, muvaffakıyet ihtimalimiz de bir anda meydana çıkar. Bu noksamn m en canh misalini İran maçında gör¥ mek mümkün olmuştur. Henüz bir kaç senelik esaslı futbol hayatına malik olan komşu ojruncular, havadan gelen topları çok kolaylıkla toplamışlardır. Gayrisıhhî şartlar altında çalışan millî takımımız da ikinci devrenin uzun bir müddeti zarfında adeta bicalamış durmuştur. Vaziyet böyle olunca, vasatî boyları, 1,80 1,85 arasında oynayan Macar, Çek, Yugoslav ve Avusturya takımlanna karşı Türk futbolundan muvaffakıyet bekleme nin gülünc olacağını tereddüdsüz kabul etmek icab eder. Profesyonel İngiliz takımlarından herhangi bir oyuncu hakkında malumat sorduğunuz zaman alacağınız ilk cevab, boyu, kilosu ve yaşıdır. Ondan sonra sürati ve kaç senelik futbol tecrübesi olduğu gelir. İyi çalım yapıp vapmadığı, topa iyi çakıp çakmadığı (yani bizde futbolculan «klas» yapan hususlar) hakkında kimse sizi tenvir etmeğe kalkışmaz. Bizde yerli ve yabancı antrenörlerin, doktorlann fikirlerine kulak asan kimse olmadığı içindir ki, futbol sahalarımız, ıki karış boylu, cansız ve şekilsiz tiplerle dolup taşmıştır. Gene bu sebebledir ki, Giindüz gibi yaşı başı hayli ilerlemiş futbolcular, joyları ve sıhhatleri sayesinde elân millî takımımızda as vaziyetinde kalmışlardır. Spor kulüblerimiz bugünkü calışma sistemlerini sıhhî esaslar üzerine kurmadıklan ve prensiplere riayet etmedikleri takdirde, çok değil 10 sene sonra birinci sıruf futbolcu fıkdanına uğrayacakları muhakkaktır. 15 sene evvelki futbol takımlarım teşkil eden futbolculann boy, bos ve sıhhatlerıle bugünküler arasında küçük bir mukayese yapmak sözlerimize hak vermek için kâfidır. Fiıtlandiyalı yarın geliyor istanbul Güreş kulübünün davetlisı, Finlandiya güreş kulübleri karması bu gece saat 22.30 da SA. S. uçağile şehrimize gelecektir. Finlandiya güreş kafilesi 8 tanesi güreşçi olmak üzere 12 kişiden müteşekkildir. Idareci olarak da Finlandiya Güreş Federasyonu başkanı Mr. Smets ile genel sekreteri gelmektedirler. güreşciler Yemek dağıtan mutfaklar ve fiatlar Okuyucularımızdan kalabalık bir Sanayi İşletmelerinin devri meselesi en büyük sanayicileri, bugün, Türkiye sanayünin tam manasile bir damping karşısında clduğuna kanidirler. Bu damping, hususî maksadlarla ister peyklerden gelsin veya isçiye iş bulmak gayesile, ister Italya, Fransa ve Almanyadan gelsin, Türk sanayiini öldürmektedir. Aynı iddiayı kabul eden bazı sanayiciler daha da ilenye giderek bugün memlekette yerli sanayi için bir gümrük himayesinin dahi bahis mevzuu olmadığın; ileri sürmektedirler. Güzellik Kraliçesine hediye Veren Müesseseler 1950 Güzellik Kraliçesine ve arkadaşlarına hediyeler verecek müesseselerimizin adedi gittikçe artmaktadır. Her gün muhtelif firmaıardan, verecekleri hediyeyi bildiren mektublar • almaktayız. Bu arr.dp Güney bölgesinın ve Adananm tanınmış kuyumcusu A. ALTINBÜKEN Kraliçeye gümüşten komple bir pasta takımı, Beyoğlundaki CJiJVI. Kraıiçenin beğeneceği bir kumaşı, Marpuççulardaki İNCİ ıtriyat evi gazetemizde resmi çıkacak her güzele «Havdland Vanishing» vazc kremlerınden birer aded, SAGLAM zeytinyağı firması Kraliçenin altı aylık zeytinyağı ihtiyacını, NECMI KIZA kumaş mağazası fantezi bir kumaş, Adananın tanınmış itriyat mağazası F. İNCİ bütün orijinal Fransız markalarından muteşekkil bir parfüm koleksiyonu, meşhur kadın terzısi MTJAZZEZ CANSU en son model üzerine bir tuvalet, meşhur SELİM EMRL en son ve en güzel modellerinden birini, ANGELİDİS ve Şeriki zücaciye mağazası çok zarif bir pudriyer ve ruj kılıfı, Çarşıkapıdaki AR çiçek evi üç güzel çiçek sepeti, İSMAİL KEMAL ve TAN'CA kundura mağazaları ısmariama bier iskarpin, OSMAN GÜZEL son model bir Filips radyo, FEMİN'A en §ık şapkalanndan birini. FABUKİ ITRIYATI krançeître birer düzjr.e, gazetede resmi çıkanlara bırer aded 368 No. iı büyük krem NİVEA, BAKER fevkalâde bir model, EKSELSI1OR İngiliz kumaşlarından ısmarlama bir tnençkot, KELEBEK korseevi ısmarlama bir skandal korse, MIHÇIOGLU beğenilectk plâklardan bir albüm, HASAN DEPOSU bütün müstahzarlarından birer nümune, MERAM on kasa meyva suyu, ELEKTRİK SARAYI biı saç kurutma makinesi, Beyoğlunda PAÇİKAKİS ve AHIİRALI kundura mağazaları birer terlik, KARLMAN husıısi bir el çantası, Kapahçarşıdaki tanınmış hah taciri A ŞENGOR mutena bir Kayseri seccadesi, Yeşıldirekteki CİVAV fabrikası hususî oir mayo, Beyoğlundaki büyük SELEKT mağazası İngiitereden hususî surette getirteceği bir tayyörlük kuma§, KÂMBAN beyaz iş ve kadın çamaşırlan atelyesi el işi bir blCz, Adana tacirlerinden Ö5IER BAŞEĞMEZ bir çocuk ara. bası, gene Adananın tanınmış tuhafiye mağazası K. ve S. ASIMGİL şık bir çanta, TALÂT ALEMDAR Fransanın cJouvin & CIG» fabrikasının Türkiy» mümessili sıfatile renkli iki çift zarif eldiven, ELİT çikolata fabrikası kendi mamullerinden beş kiloluk bir kutu, ŞARK PAZARI zarif bir tuvalet takımı, Sultanhamamındaki İPEKER ticarethanesi tuvaletlik bir kumaş, YÜNİPLİK mağazası bir caketlik Avrapa yünü, Ankaradaki AKBA kit'hevi kendi neşriyatından 60 kıtablık bir seri, Kapahçarşıdki itriyatçı NAZIM ÖZTÜBER Arpege, Kadıköyündeki SIDIKA VGE çamaşır dikiın ve işleme evi işleme i bir takım çamaşır, Beşiktaşta TÜMBEK knlonya imalâthanesi Karakız kolonyası, Çarşıkapıdaki MELEK itriyat evi, hususî surette hazırlanan bütün çeşidlerini, hediye edecek, HALK SİGARTA Çirketi Kraliçeyi, Kraliçe seçildıği günden itibaren, Milletlerarası Avrupa Güzellik Müsabakasına katılmak üzere İtalyaya yapacağı tsyyare gidişgeliş seferi de dahıl bir sene müddetle 20 bin liraya sigorta edecek, meşhur dans hocası PANOSYAN Kralıç?ye dans öj.retecek, MARKİZ Kraliçe şerefine Yıldız Parkının Ça^ırköşkü paviyonunda bir öğîa yemeğı ziyafeti verecek, ŞAFAK boya fabrikssı Kraliçenin evinde bir salonu «Suaz Distemper» yağh duvar boyasile boyıyacak, Dr. SÜHEYLÂ HİKMET Kraliçeyi bir sene müddetle luzum hasıl olursa, bedava tedavi edecektır. Aynca, tanınmış bestekârımız ve saz sanatkârımız SALÂHADDIN PINAR ile müzisyen C. ALİ BEN'D, Kraliçeye ithaf edecekleri bırer beste yapacaklardır. SALÂHADDİN PINAR, eserinin telif hakkını da Kraliçeye bırakmaktadır. Kraliçeye ve arkadaşlarına hediye verecek müesseselerin isimletini neşre devam edcceğiz. Hediye vermek istiyen firmalann «Cumlıuriyet Gazetesi Gıizeliik Müsabakası Tertib Heyeti» adresine müracaat etmeleri kâfidir. (Rastara.fi 1 inn sahifp'ie) ve zorluğu yaratacaktır. Bunu da Müsabakalar Şeref stadyomunun grupun imzaladığı şu mektubu aldık: yüzme havuzu kısmında «Belediyemiz, son günlerde çok yapılacak ŞÜKRÜ GANAL'ın İstanbul Güreş kulübünün Finlandiyi Güreş Federasyonile yaptığı ilk muhavereler sırasında, şehrimize davet edilecek takımın, 1950 dünya şampiyonasına iştirak eden Fın millî takımı olması rica edilmiştir. Fin Federasyonu tarafından verilen cevabda, bu teklifi memnuniyetle kabul ettiklerini bildirdikten maada; Türkiye Finlandiya arasında, uzun zamandanberi kesılrmş olan güreş temaslarıBu yıl futbolda ümid verici bazı nın bu vesile ile yeniden başlamahareketler de belirmiştir. Güreşli, sından doğan sevinc de bilhassa letekmeli, küfürlü futboldan nisbeten barüz ettırilmektedir. uzaklaşılmış ve salâha doğru bir Bu gece şehrimize gelecek Fin ilerleme kaydedilmiş gibidir. BunDeniz da, cesaret sahibi olan ve kulüb güreşçileri, Yeşilkövdeki taraftarı seyircilerle futbolcuiaıin Palas otelinde misafir edileceklertesiri altında kalmıyarak karar ve ir. Finlandiya millî takımı mahiyetinde olup «Fin güreş kulübleri rebilen bir kaç hakemin tesiri bükarması» ismi altında, İstanbul yüktür. Bu şekil devam eder ve Güreş kulübünün takviyeli kadrobu memleket futbolu üzerinde ha sile yapılacak müsabakalar etrakem otoritesi teessüs ederse, futbo fında, İstanbul Güreş kulübü başlumuz için çok hayırh bir kazanc kanı Mazhar Akifoğlu şu izahatı olur. vermektedir: Atıf SAKAR « Finlandiyah güreşçilerle 1, 2 ve 8, 9 cumartesi ve pazar geceleri saat 21.30 da Şeref stadındaki yüzme havuzunda, kulübümüz güreşçileri 4 karşılaşma yapacaklardır. Bu müsabakalann ilki GrekoRomen ve diğer üç tanesi de serbest güreş olacaktır. Bu temaslar için, 18 nisan günü, yazılı bir müsaade Konya, 28 (a.a.) Bugün bu talebinde bulunmuştuk. Fakat ne rada yeni inşa edilen memleke çare ki, alâkalı makamlar, tam 55 timizin ilk bisiklet pistinde bölge gün temadi eden ricalarımıza rağlerarası bisiklet müsabakaları ya men bize bir cevab vermediler. Bu pılmıştır. yüzden mayıs sonlaruıa doğru yapmayı düşündüğümüz bu temaslar, Bir kilometre sürat: temmuz ayına kalmış oldu. Bu ge1 Ali Çetiner (Adana), 2 Enver Osmalı (Eskişehir), cikmenin doğurduğu en büyük bir mahzur da yer bulabilmek husu3 İsmail Berna (Manisa). Dört Kıiomcırelik takib koşusu: sunda karşılaştığımız güçlükler oldu. Zira Spor ve Sergi Sarayı 131 1 İstanbul takımı, temmuz tarihleri arasında İstanbul 2 Eskişfchir takımı, Sergisine tahsis edilmişti. Açıkhava 3 Ankara takımı. tiyatrosu da Sergi komitesinin ter24 turluk ferdî müsabakada: tibile ve bir ay müddetle İspanyol 1 Ahmed Sümbül (Ankara), revüsüne veriîmişti. Geriye Inönü 2 Şadık Şen (Ankara), stadı kalıyordu. Fakat talihsizliği3 İsmail San (Eskişehir) ve mize bakm ki; stadyoma yeniden İsmail Doruk (Konya). çim dikilmiş olması ve üzerıne baNihayet Türk motosiklet şampi sılmaması icab ettiğinden buraya yonlarmdan Taceddin Baştürkmen da nail olamadık. Nihayet, yaptığıtarafından pist üzerinde motosik mız tetkikler neticesinde elde mevletle gösteriler yapılmı? ve 100 cud yerler arasında, en münasibi kilometreden fazla sürat temin e olarak; Şeref stadının yüzme havuden Taceddin Baştürkmen, halkın zu anfisini bulduk. Rüyet bakımınalkışlan arasında gösterisini bitir dan bu üç yerden de çok daha iyi olan bu anfinin tek kusuru, kalamiştir. balık alamamasıdır. Bu yüzden de İlk pistin Konyada yapılmasında fiatları şu şekilde tesbit etmek zoâmil olan kıymetli idarecüeri ve runda kaldik: Anfide 230 aded 10 bilhassa Konya Bölgesi idarecileliralık ring koltuğu (numaralı); rini Türk bisikletçileri daima hür2878 aded 5 liralık numaralı tribün metle anacaklardır. ve 250 aded de numarasız ve büyük bir kısmı ayakta olmak üzere 3 liDünya kupası futbol ralık yer. Ucuz yerlerin çok az olmaçları masından dolayı, biz de büyük bir Sao Paulo. 28 (Radyo) Dünya üzüntü duymaktayız. Gönül, bu malî kupası maçlarında Yugoslavya, müsabakaları genclerimize, Meksikayı 41 yenmiştir. Brezil kudretlerine müsaid bir fiatla ve ya İsviçre 22 berabere kalmışlar rahat olarak seyrettirmek isterdi. dır. Biletler 29/6/950 gününden itibaren buralarda satılacaktır: 5 liralıklar Taksim bahçesi içinde at yarışlan biletleri satılan gişelerde; 10 liralıklar Taksimde Havayollan acentası Sami Doktoroğlunun Bastarafı 1 ivcı sahifede yazıhanesinde, 5 liralıklar Lâlelide bulunan Isveç bandıralı Sonza va Aile kasabı Ali Ertemin 277/2 No. purunun arroarında iki Bulgarn lı dükkânında; 3 liralıklar Fatih sakh olduğu gorülmüştür. Varnadan Camii karşısındaki kulübümüzde.» Konyada yapılan bölgelerarası bisiklet müsabakaları Bulgar sımrındaki hâdise yerinde bir karar verdi ve tatbikjna da girişti. Bütün lokantalardaki fiatlardan yüzde yirmi indirme. £"tin, sebzelerin ve diğer levazımın hissedüir derecede ucuzlaması üzerine ittihaz olunan bu kararın Sermaye piyasasının en zayıf, evlere yemek dağıtan müesseselerin fiatlanna da şamil olması gerekir haricî rekabetin en fazla ve nihaken onlardan henüz bir ses çıkma yet sanayi işletmelerinin en halsiz olduğu bir zamandı ortaya , çıkan dı. mesele de sanayiciler arasında bek Biz o müesseselerin müşterilerı lenen alâkayı toplayamamıştır. Dev de pek tabıî olarak bu haktan fay let işletmelerinin hususî sermayeye dalanmak isf ır, İktisad Müdürîü devrinin lüzum lu olduğunu bir zaGörülüyor ki bu işlerin başarılğü ile Beledıye Reisinin arzettiği manlar o kadar çok iddia etmişler ması pek kolay değildir: miz mevzu üzerinde ehemmiyctle di ki, şimdi insan onların bu hali1 Hükumet bu müesseseleri durmalanna vasıta olmantzı rica e ne bakarak şaşıyor. satabilmek için müteşebbise uzun diyoruz.» Ekonomi ve Ticaret Bakanlığırun bir ödeme müddeti vermelidir. Mağazalann kapanma saa ısrarı üzerine sanayiciler bugün 2 Alıcmm veya ortaklarından toplanarak alâkasız kaldıklan bu bir kaçmın sanayicilerden olması tini değiştirmeye sebeb ne? meseleyi göriişeceklerdir. tercih edilmelidir. 3 Sanayi Bankasının ödeme ve Devlet işletmelerinin hususî serGazetenizin 13 haziran 950 tarih müteşebbislere ve 9284 sayılı nüshasının şehir ha mayeye devri hususunda yabancı isletme islerinde berlcri sütununda dükkânların saat sermayeden istifade fikri, ilk defa kredi yardımı temin edilmelidir. 4 Müteşebbisler aynca Mar20 ye kadar açık bulun,durulacağı sanayici Hüsnü Himmetoğlu tarashall yardımından da faydalanmana dair alınmış bir karardan bah fından ortaya atılmaktadır. Himhdır. sederken, resmî dairelerde de yaz metoğlu, bir sanayici olarak bu hu5 Amortisman tediyelerinde susta şöyle diyor: mesai saatinin tatbik edileceği söy<t Devlet fabrikalarının hususî müteşebbisi koruyacak tedbirlere lenmektedir, deniliyor. müteşebbislere devri yalnız bir a imkân ve müsaade verilmelidir. Bu satırlan okurken insanın ^ül lışveriş meselesi değildir. Yapıla6 Vergi tarhı ve ödemelerinde memesi, daha doğrusu biraz da ken cak böyle bir devir işinde, üzerin mümkün olan kclaylıkîar yapılmadi kendine söylenmemesi kabil de de durulması icab eden daha bir hdır. ğil. Çünkü: çok mühim noktalar vardır. Bu Şayed hükumet ödeme müddetini Akşamlan saat 7 de mağaza ve noktalarm halli de oldukça güçtür. azaltmak veya peşin satmak arzu dükkânlan sadece kopanmak değıl, Her şeyden evvel şunu bilmek ederse o zaman bedellerinin, hüku bilhassa mesaiyı tatil etmek bakı lâzımdır ki, hususî müteşebbisin mete yardım ve kefaletle Marshall mından bilumum ticaret müessese böyle bir işe girebilmesi için satm plânmdan ödenmesi temin olunur. daha lerinde bizim gibi çalışanların her alacağı müessesenin her hangi bir Ve hükumetle müteşebbis şeyden evvel sıhhatlerınin selâme sebeble elinden alınmıyacağ'.na ve müsaid şartlar altında anlaçma imtini hedef tutan bir 3elediye kararı aynı zamanda lüzum ve icabında kânlannı bulmuş olurlar ki; en uyvardır ki, senelerdenberidir tatbik hükumetin mutlak ve behemehal gun olanı da budur. Hükumetle müşterek mesainin edilmektedir. Buna tüccarlar, müs himaye ve yardımım göreceğine etahdemler, hattâ halk dahi o kadar min olması lâzımdır. Bu emniyet veyahud yalnız işletme i$lerini müalışmıştır ki bugüne kadar mağaza altına almmadıkça yapılacak satış teşebbislere vermenin, iyi bir netive dükkânların 7 de kapanmasına ların temiz, dürüst ve sağlam ola ce vereceğini ummuyorum. Mahaza cağı iddia edilemez. Günün birinde bu müesseselerin gene müteşebbisdair hiç bir itiraz yükselmiş değılbir aksaklığın vukuunu daima bek lere geçmek şartile hükumetin dadir. Herkes işini ona göre tanzim lemek lâzımdır. ha lüzumlu ve faydah '•1e'de etmiş, hattâ vapur ve tren seferleri Fikrimce hükümet de, müteşeb kullanabilmesi de mümkiindür. Bu dahi ona göre ayarlanmış olarak bis de bunun temin edilmesini ken gibi imkânlar tizerinde de uzun tatbik ediliyor. di menfaatleri icabı telâkki etme durmak icab eder.» istanbul gibi büyük bir şehirde lidirler. Hüsameddin POLAT ticaret merkrzi addedilen muhitBu nokta halîedildikten sonra ıki lerden saatlerce uzak mesafelerde tarafı karşılaştıralım. Koza piyasasında ikamet zorunda bulunan herkes için Hükumet hiç şüphe yoktur ki, işinden daha bir saat sonra ayrıl böyle bir satışa razı olurken evvelâ durgunluk manm çeşidli mahzurlan vardır ki; elindeki müesseselerin kâr ve zaBursa 28 (Hususî) Şehrimiz bunları burada uzun uzadıya zik rar hesablanna bakacak, kârlısını koza piyasasında bariz bir durgunretmeği fuzuli buluyoruz. Meselâ: elinde veya geriye bırakmağa, az luk göze çarpmaktadır. Büyük ükâr veya zarar veren müesseseleri midlerle koza açan köylü, mahsulBoğazda, Adalarda, Yeşilköy, de daha evvel satmağa çalışacaktır. lerinin para etmediğini görünce teKartal ve emsali gibi yerlerde oBu haklı görüşünün müşteri arzu essüre düşmüşlerdir. turanların işleri ba^mdan saat 7 de sile telifi oldukça müşküldür. Diğer Bugünkü piyasada âlâ yaş koza ayrıldıklan halde evlerine ancak taraftan bu müesseselerden bazıl<>9, 9,30 da varabilmeleri mümkün rının iktisadi şartlara uygun olarak 195, çepez koza da 85 kuruştan muolursa; bunu saat 10 a veya 10,30 a yapılmamış olması da hükumetle amele görmüştür. Bir hpfta içinde kadar uzatmanın ne faydası olabi müşteri arasında bir tercih durumuı 85 kilo yaş koza piyasaya gelmiş ve satılmıştır. lir? Biraz dinlenmek, hava almak, çocuklarla bir arada yemek yemek, kısa bir gezintiye çıkmak gibi bedenî ve medenî ihtlyaclan karşıIamak esasen binbir müşkülât içinde mümkün iken bunu daha bir saat uzatmakla büsbütün imkânsızlığa terketmekte kimlerin faydası olduğunu doğrusu bilmek istiyoız. Mademki; senelerdenberidir normal bir zaman telâkki edilen saat 7 de işten aynlmanın mahzurlan varmış, şehrin hususiyetleri memur, müstahdem ve bir işçi gibi çahşanların sıhhî ihtiyaclan vo medenî arzuları unutulup çalışma müddetinin uzatılmasında faydalaı umuluyormuş, bugüne kadar nerde idiler? Yoksa bu mahzurlann ve faydalann şimdi mi farkına vanldı? Şu halde soruyoruz: Yaz mesai saatinin tatbikına neden lüzum görülüyor? Resmî memurlarımızuı imtiyazı ne olabilir? Yoksa onlar, bizlerden daha başka kalitede insanlar mıdır ki onlara bu kadar bol vakti, uzun zamanı istirahatlerine terki zarurî buluyoruz? Hal bu müşkülât içinde mütalea etmek lâzımdır. Bu da halîedildikten sonra üçüncü mühim nokta da, devlet sanayiini alacak ve aynı zamanda işletecek sermaye miktarınm dahilden tedarik edilebilmesi müşkülâtıdır. Bu takdirde hükumet, satışını ödeme kabilivetleri ile ayarlama mecburiyetindedir. Bu da oldukça halli güç meselelerdendir. Dördüncü mühim nokta da bu müesseselerde çalışan memur ve müstahdimin meselesidir. Hususî müteşebbisin. amelesine vanncıya kadar tavsiye ile doldurulmuş kad rolarını ve çalışanlannı aynen kabul etmesine imkân yoktur. Hususî müteşebbis, bu işleri dörtte üç noksanile idare edebilecek durumdadır. Yurdda idarî yasak Muzaffer Kayalıbayın böfgeler kaldırıiasak olumu hadısesı Baştarafı 1 inci sahifede Bakan, bu cevablan sırasında ihakkındaki iddialar dari sebeblerle yasak bölge ilân e••••• •• I A •• • I r 4 Metre Boyunda Köpek Balığı J ^ dilen yerlerin serbest bırakılacağını, bu hususa dair ka»unun da tâğvedileceğini bildirdi. Askerî yasak bögelerin azaltılacağını söyledi Evvelâ Bulgaristandaki göçmenler hakkında Tekirdağ milletvekili Zeki Eratamanın sorusuna cevab veren Samed Ağaoğlu dedi ki: « Bulgaristandan gelmiş ve gelecek göçmenlerin iskânı hükumetimizin ehemmiyetle ele aldığı biı iştir. Mevzuun ciddî bir progranıa istüıad etmesi lâzımdı. Eski iktidarın programsız hareketleri hüsran doğurmuştur. Onun icin bu meseleyi esaslı bir tetkik mevzuu yaptık.» Bulgaristanda bulunan soydaşlanmızın durumuna temas eden Ağaoğlu, hükumetten yardım görmeden memleketimize yerleşmek istiyen serbest göçmenlere konsoloslarımızca tetkikler yapıldığın) BÖyledi ve: «Elbetteki içtimaî hüviyetleri üzerinde duracağız. Siyasi ahlâklan içtimaî akideleri tetkikten geçtıkten sonra, gelmelerine müsaade edilecektir.» dedi. Aynı şartlar içinde, dünyanın her yerınden gelecek soydaşımız olan serbest göçmenlerin kabul edileceğinı bildirdi. Avrupa kamplarında bulunan soydaşlaıımızdan şimdiye ka dar 2617 kişinin göçmen olarak getirildiğini, 722 kişinin daha getirtileceğini de konuşmasında ifade etti: BaştaraU 1 inct sahifede bahatli bularak verdiği kararda Robert'i beraet ettirmiştı. Savcıiıtc bu kararı temyiz etmiş: fakat mahkemenin verdiği karar Temyizce tasdik edilmişti. Alâkalılann söylediğine göre o günden bugüne kaoar hâdise yeri olan istanbul Savcılığına Omer Inönü hakkında hiç bir iddia ve ihbar yapılmamış bulunmaktadır. Bugünlerde bu hususta böyle bir iddia vâki olduğu takdirde Istanbul Savcılığı müruru zaman durumuna tetkik ettikten ronra, bu hususta bir karara varacaktır. Müruru zaman bahis mevzuu olmadığı takdirde de Omer Inönü hakkında savcılıkça tahkikat açıla'oilecektir. Diğer taraftan, Robert hakkında yenı bir deül ikame edıldiği takdirde, iadei muhakeme yolile ve varislerin mürncaatlerile yeni bir tahkikat safnası başlayabilir. r BORS A 28 Haziran 1950 AÇIİIS \ BİÇKİ kitabı çıkü. Kadın elbiselerıne aid bütün biçki kaidelerini hocasız öğretir Kültür Bakanlığınca Kız Enstitüleri ıçm yardımcı ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Fiatı 5 liradır. Hocasız öğreten diğer eserleri Erkek biçki dersleri 5 lira Yapma çiçekler 150 Rr. Hocasız şapkacıiık 5 lira Bedeli gönderildiğinde taahhüdlü gonderilir Posta ücreti alınmaz. Satış yeri: kaçak olarak vapura bindıklerini söyleyen Ravanof ve Anazozof adındaki bu iki Bulgar. Bulgaristanda hüküm süren komünıstlik zulmü dolayısile kaj'jklarını ve Iskenderiyeye gideceklerıni söylemişlerdi. Memnu bir mıntaka olan Izmit kor fezine bu Bulgarların girişleri ÇOK şüpheli görülmüş, zabıta ehemmiyr'' akikata başlamıştır. Finlandiyalılara karşı çıkacak istanbul Güreş kulübü takımı, oir aydanberi Nuri Hocanın nezareti altında çalışmaktadır. Bugün saat 17 de Fatihteki kulüb lokalinde yapılacak son seçmelerden sonra, cumartesi gecesi çıkacak GrekoRomen takımı belli olacaktır. Cera ATABEYOĞLL Y£NJ ESERLER Türk Post Bursada çıkanlan bu mecmua. pul ve pulculuk mevzuları üzerinde ehliyet sahibi kalemlerın yazılarını ve en son habçrlerı ihtiva etmektedır. Pul merîü'"ılarını alâkadar cdecek bu mecmuayı okuyucularımıza tavsiye ederız. İzmitin kurtuluş yıldönümü •İzmit, 28 (Telefonla) İzmitin kurtuluşunun 28 inci yıldıönümü bugün kutlanmıştır. Törende Büyük Millet Meclisini ve Kocaeli milletvekillerini temsilen bulunan milletvekillerimizden doktor Etem Vassaf, sık sık alkışlarla kesilen ve günün mânasını belirten heyecanlı bir hitabede bulunmuş ve İzmithlerin bayrammı tebrik etmiştir. Tören, kahraman ordumuzun yaptığı bir resmi geçidden sonra nihayet bulmuştur. IzmiÜiler sevinçle dolu bir gün yaşıyorlar. böyle iken binlerce iş sahibile on binlerce müstahdemine şu bir saat ne münasebetle çok görülüyor anlıyamııyoruz. Doğrusu Belediye toplantılannda bu hususta yürütülen mütaleaları bilmek isterdik. Bu yolda teklif yapanlar olabilir. Fakat pek şahsî ve dar görüşlü olan bu zümrenin isteğini bütün bir istanbul tüccarına ve esnafına teşmil etmeğe teşebbüs edecek hiç bir idareci ve bilhassa bir belediye başkanının başımızda bulunduğuna kani değiliz. A. Muhiddin Kaymak Dilencilerle mücadele başladı «Dilencilerle mücadele edilmeli» başlıklı çıkan yazı hakkında Emniyet 6 ncı Şube Müdürlüğünden aşağıdaki mektubu aldık: «Şehirde dilencilerin arttığı Şubemizin de dikkat nazannı çekmiş bulunduğundan bunların toplattırılarak dilenmelerine meydan verilmemesi ve haklarında gerekli kanunî muamelenin yapılması hususu kaymakam ve belediye şube mü dürlüklerine yayınlanmıştır.» Âfiyet gazetesi Âf:yet gazetesi çıktı. No. 60 bir çok sıhhi makalelerle dolraustur. Abonesı 250 kuruş. I»tanbul Dlvanyolu No. 104. I UĞUR Kitabevidir. Cağaloğlu yokuşu No 44/1 Teknisyenlerin sesi Bu guzel mecmuanın 14 uncü sayısı ç>Ktı Bir çok sınai. ilmi. teknik ve sıhhi makalelerle suslenrmştir. Abonesi 450 kuruştur. Divanyolu No. 104. Soru sahibiniıı konuşması Soru sahibi de dedi ki: «78 yüz bin ırkdaşımızm artık Bulgaristanda kalmalarına imkân yoktur Bunlar oralarda kalırlarsa komünist olacaklar, komünist partisinc girmiyenler de açlıktan ölecekler D. Parti iktidarı bir kaç milyon '.ira ile bu işi başarabilir. Bir iki sene geri bırakıhrsa, bütün soydaşlanmız komünist partisine giıer va bu sebeble göçmen olarak gelemezler. Dava çok mühimdir. Adnan Menderes kabinesinden bunu bekliyoruz.» dedi. Bulgaristandan Yunanistana hicret eden Türkler Bulgaristandan Yunanistana hicret etmiş soydaşlanmızm tekrar Bulgaristana iadesinin bir facia doğuracağını söyliyen soru sahibi, bu soydaşlanmızm da bir an evvel memleketimize getirilerek iskân Resmini gördüğünüz köpek balığı, donanmamıza bağlı bir gemi edilmesini istedi. Aksi halde Bulmürettebaü tarafından Marmaris civannda kurşunla itlâf edilmek su garların hepsini katledeceklerın; retile ele geçirilmiştir. Balık, 4 metre boyundadır ve sulanmızda bulu bildirdi. Başbakan Yardımcısı Sanan köpek balıklarının en büyüklerinden biridir. med Ağaoğlu, bu hususun Euratle halledileceğini ifade etti. Yasak bölgcler Diyarbakır milietvekili Yusuc Azizoğlu ve Siird milleU'ekili Bnkı Erdemin yasak bölgelere dair zözlü sorularma cevab veren Samcd Ağaoğlu dedi ki: «2 türlü yasak bölge vardır. Idarî, askeri yasak böl geler. İdarî yasak bölgeler yapmak o mahaldeki dahilî inzibatı tem:n etmek içindir. Eşkiya ve boz%unculara karşı koyınak için bun'^:n başını ezmek için hükumetin yasak bölge ilân etmesini en hafif tabinle ayıb addederim. İdarî yasak bölgeleri kaldıracağız ve kanunu ilga edeceğiz » Kadın ağlamaya başlamıştı. Lord onu muhafızma terkederek mahzenden dışan çıkti. Samed Ağaoğlu askerî yasak bölge sahalarmın daraltılması için de Millî Savunma Bakanlığınm tetkikler yapüğuu bildirdi. Kapanıt 7 91 7.90.50 281. 281. U.80 100 Fransıı frangı ono 10ü Llret U.44 12" M ' 12X 64.03 100 Isvıçr» rangi 64.03 J00 Florln «6ü l«' 43.HÜ 4U 5.60 100 Belcıka trangı 5.60 100 Drahml 0411.876 a.01.876 100 ÇekosıovaR Kur 100 Isveç Kuı 54.12 50 54 1250 100 Eskudes 3 73 91' » 7J9O i Sterlln İUO Doiar Kshnm ve Tabvilât % 7 faizli Uhvület AJ19 Satıt 20.77 2! 3 0 * 21.40 21.08 21.90 21.40 20.70 20 90 21 10 * Sıvas • Erzurum i 20.77 SıVdS Erzurum 21 21iO 1941 Dermryolu 21 40 1941 Demiryolu U 21 08 1941 Demıryoiu III 2190 Milli Mudafaa . 21 40 Millî Mv.dalaa U 20 70 M111I Mudafaa III 20.90 Milll Mudataa IV 21.10 Kalkınrna ıstıkra?! • 98.50 95.50 Kalkınma U 97.50 97 50 Kalkınma lil 97.30 97 39 1940 Demıryolu IV 96 50 jn 50 1941 Demıryo'u Vı 9î Sn 96 80 ''.' ^ ıfı'iviiı ı ı i .n l'JO %0 1948 lahvill U 97.50 97 50 1949 tahvili 1 98 3'J 9S3C S 4 1/5 taızl) 1949 9 V5 H3 8L % 6 taizli ıstikrazlaı % 5 taizli ikramıyeliler 1933 fcrgaru 1938 Ikram yell Mılıı Mudaiaa Demiryolu Demırvoiı i t IV V z> 5u 21 21 19 10 99 S0 ^z.50 21 > 99 "0 99.80 Hisse t,enedleri Merkez Bankası Iş Barkası lürk T cıret Asla" Ç.nıento Rejad Cumhurtyet Gulden lngillz Külçe 37.60 32.90 32.60 41.40 474 124 30. 5. 16. Dnbeşgun burada mahbus Sarraflarda altın fiatı 37.70 33 32.70 41.50 J74 • Muamele görmüştür. D O K T O R Leydi şaşırmıştı. Demek ki Lord, A tos'un onun ilk kocası olduğunu biliyordu. Lord, cnu tamsmile sükuta mecbur aeoumek ıçın, atıhp omuzunu agü. S ı m meydana çıkan kadın deli gibi olmuçtu. Lord Vinter onu kılıçla susturdu. Sonra ne yapmak istedığini kısaca fakat kafî bir dille anlatü. îdrar yoilan ve Tenasffl Haslalıklan MütphasM<.ı ^demı iktidar, belgevşeldiği tedavisl Sirkeci, Ankara Caddesi 147 relefon: 22533 ^ ^ " Sedad Kumbaracılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog