Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

29 Hazîran 1950 CUMHURİYET Tasfi.vo T ÜRK 1YE '"u. C.H.P. Kurultayı Kore'de kızılların îleri Konseyin bugün toplanacak hareketi devam ediyor tarihî kararı Baştarafı 1 inci sahifede defa, muhalefet partisi halinde top lanmakta olmasıdır. Bu bakımdan, Halk Partisinin bir çok tarihî kongreleri gibi. bu da bir başka türlü, fakat aynı derecede tarihî ehemmiyeti haiz, bir toplantısı olacak. * * * Baştarafı 1 inci sahifede nm muhtemel olarak müdafaa edilmiyeceği belirtümiştir. Raporda, bu 3 anahtar mevkiin kaybma rağmen ünoy Koreli kuvvetlerin maneviyatınır: yüksek oldufu kaydediimiştir. Müstevli kuvvetlerin başlangıçta zannedildığinden daha fazla sayıda ve daha ağır tanklaıi bulunduğu anlaşılmaktadır. Amerikan ordusu ;özcüsü, Seou! un takriben 100 tank ıhtiva eden 2 öncü kuvvet tarafmdan ele geçirilciiğini kaydetmiştir. Bazı haberlerde, bu tankların T. A tipinde Rus yapısı olduğu bildiilmektedir. Aynı haberlere göre, hava şartlan uçakların harekâtına mâni olmamış, fakat bugün fasılasız yağan yağmurlar uçakların alanlara inişlerini güçleştirmiştir Amerikan kuvyetlerine aid tepkıli uçaklarla «B. 26» ların harekâta devam ettikleri kaydedümektedir. Bir Amerikan subayı da, kuzey <orelilerin Suvon üzerine ilerleişlerinde bellıbaşlı bir mukavemetle karşılaşmamakta olduklarını yolların Seoul'dan kaçtıklan zannedılen miiltecilerle dolu olduğunu kaydetmiştir. memleketlerının Kuzey Korelilere karşı Amerıkan hareketini «lestelclemek için ne yapacaklarını sormuş ve Attlee şu cevabı vermiştir: «Birleşmiş Mılletlere karşı sorumluluklarımız mevcuddur. Kararımı zı bu sorumluluklara müsteniden vermiş bulunmaktayız. Camia mem leketleri de teşkilâtta üyedirler; ne ibi bir hareket hattı ittihaz edeeeklerini kararlaştırmak tabiatile kendilerine düşer.» İngiliz hava kuvvetleri Hava Bakanlığının bir sdzcüsü, Kraliyet hava kuvvetlerinin de Ko• harekâtına yardımı gözönünde e tuttuğunu açıklamıştır. İngiltere Harbiye Bakanlığı, şimdilik İngiliz kara kuvvetleri harekâtı hakkında ılân edilecek bir durum olmadığını kaydetmiştir. Koreye en yakın İngiliz garnizonu, bu memleketin 1000 mil kadar güney batısında HongKong'tadır. (Baştarafı 1 inci sahifede) tedir. Böylece Başkan Truman'ın, Güney Koreye yardım edilmesi ve Doğu Asvada komünizm hududunun çizilmesine dair kararı bugün, Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Kon seyınin muzaheretine malık olmuştur. Konsey 1 muhalife karşı 7 reyle, Birind nokta: Şimdiye kadar şu Baskamn kararının tasvibini taleb veya bu şekilde seçilen Halk Pareden bir Amerikan karar suretini tili mehuslar, tüzüic (yani nizamkabul ermiştir. name) icabı kuruitayuı tabiî azası Hindistan ve Mısır, talimat almaidiler ve toplantıyı, ekseriyet ondıklan için reye iştirak edemiyelarda olduğundan, kendıleri, kenceklerini söylemişler, Yugoslavya dileri de şu veya bu reise muti olduklarından, hulâsası, üç beş kişi aleyhte rey vermiştir. idare eder ve böylece işin içinden Rııslar toplantıya iştirak etmediler çıkılırdı. Bu sefer ekserıyet vilâyetSovyetler Birliğinin temsilcisi lerden gelen delegelerdedir. Çiinkü Konsey toplantısında hazır bulunseçilmiş mebus adedi topu topu 60 mamıştır. Bu karar, Başkan Trucivarmda bir şey. man'ın, Amerikanm Güney Kore(Baştarafı 1 inci sahifede) nin müdafaası için yapılmakta olan koyacağı söylenmektedir. Bir saharbe, kendi uçak ve deniz kuv nayici, yerli sanayii sarsan ve yıİkinci nokta: Bu delegeler neler vetlerini katacağını bildirmesinden kıcı mahiyetteki dış tesirlerine tesöyliyecekler? Elbette ki partinin Truman'ın. demeci takriben on saat sonra ittihaz edil masla şunlan söylemektedir: Beçimlerdeki hezimetinden dolayı, parti ileri gelenlerinin icraatırn az NewYork 28 (Radyo) Bugün mistir. K İthal emtiasından alınan : Sovyet başdelegesi Jacop Malik, muamele vergileri sif kıymet üzecok şiddetle tenkid edecekler. İşitbir demecde bulunan Başkan Trutığime göre Halk Partisi merkezi man, Birleşik Amerikanm, komü Buyük Elçi Emest Grass ile öğle rine hesablandığından ithal malı(yani daha ziyade Meclise seçilmiş nist tecavüzlerine karşı istiklâlle yemeği sırasmda yapmış olduğu hu nra satış fiatile ithal fıatı arasınolanlar) buna karşı tedbirlerini alrini müdafaa edecek mületlere her susî bir konuşmada, Güvenlik Kon daki fark vergi matrahınm dışında mışlardır. Peyderpey Ankaraya geltürlü yardımın yapılacağmı söyle seyinin, Kore'de ateş kesilmesi hak kalmakta, buna mukabil dahıl! mrkte olan muhtelif vilâyet delemiş, Güney Koreye yaoılan yardı kmda vermiş olduğu kararm kanun sanayı satış fiatı üzerinden muameDüşüriilen nçaklar suz olduğunu iddia etmiştir. gelerine hususî meclislerde telküıle vergisi vermektedir. İthal emWashington 28 (a a.) (United mın buna bir misal olduğunu bilAnkara 28 .Telefonlai Ticanl lerde bulunulmakta ve kendileri Press) Amerikan hava kuvvetleri dinniştir. Malik, Trygve Lie'nin, dün ya tiasından alınan noksan muamele tarikati şeyhi Kemal Pılâvoglunmı bir tek görüş noktası etrafında bir ;özcüsü, kuzey Kore saatile dün Başkan Truman, «Birleşmiş Mil pılmış olan toplantılara katılıp ka vergisi bazı sanayide, meselâ pabir müddet evvel yapılan muhake» lik olmağa teşvik edilmektedir. Bu ;eceyarısına kadar dokuz kuzey etler anayasası prensiplerini koru ılmıyacağmı ?orması üzerine gül muk ipliğinde gümrük resmine teFoto Saboh Istanbul mesi sırasında düıî nümayiş çıkav görüş noktası eski halin devamı Kore uçağınm düşürüldüğünü bil15 İNCİ DİNCEL kabül etmektedü. Yani ithalât ak için elimizden gelen herşeyi müş ve «hayır» d c . 'ir. ranlann bugün muhakeroeleri yapl* dır. yapmamız lâzımdır» demiştir. Malik ya'"ir!a izinle hareket gümrüksüz yapılıyor, demektir. dirmiştir. lırken, Adliye SaMyını saatlercA S{» î > SJC Bir konuşma yapan Dış İşleri edecektir ve Rusyanın Birleşmis Gene pamuklu mensucab misal Bunlardan sekizi Amerikan avcı işgal eden yeni meraklı hâiıseler Bu telkinler arasında, D. P. nin uçakları tarafından düşürülmüştür. Bakanı Dean Acheson da, Birleşmiş Milletlerdeki istikbali hakkmda çe alırsak, İdering yolile ihrac olun çıktı. Kemal Pilâvoğlur.un muliake Ordu sözcüsü ise savaşlarm bilhas Milletler teşkilâtını askerî kuvvet şidli tefsirler Tievcuddur. Ruslann duğu için bir nevi himayeye mazhiç bir iş göremiyeceği, iktidardan mesi sırasında salonda tekbir getipek yakmda âcız kalacağı, Halk sa Seoul bölgesinde cereyan ettiğini le desteklemek hususundaki Ame dün akşamki kararmda haksız ol har olan pamuklarla çalışmağa renlerden Şakü Yıldızın bugün rsaPartisinin seçımlerdeki mağlubiye bildirmiştir. Bu bölgede komünist rikan siyasetinin hür dünya tara duğunu ilân etmeleri bekienmekte mecbur olan dahilî fabrikalar, gene nık olarak ifadesi îlındı. Evvelâ samemlekete pamuk ithalinin yasak tinin sadece Demokratların dema kuvvetleri 12 şer ve 35 şer tonluk fından hemen hemen ittifakla en dir. kin sakin konuşan Şaki*, hâkimin şekilde karşılanmasınm Eylul aymda Italyada yapılacak Konsey, Yugoslavyanın Kuzey olması dolayısile ucuz Pakistan pa goji yollarile halkı kandırmış ol yüz kadar Rus tankııun himayesin müsaid bir kaç sualine süıirli cevablar verAvrupa Güzellik malan, hattâ iki aya varmadan bu de iki ayn koldan taarruzlannı in Birleşik Amerika rıükumetini son ve Güney Kore arasında uzlaşür muklanndan istifade edemediği gi «Milletlerarası meğe başladı. Pek kısa bir zaman derecede sevindirdiğini ve minnet maya tevessül edilmesi ve Kuzey bi Mısır pamuklarmın da fiat ve Müsabakası» na Türkıye kraliçesi işin fiyasko vereceği vesaire vesaire kişaf ettirmektedirler. sonra da sesinin DÜtün güciie cAlGüney Kore kuvvetleri çekiliyor tar bıraktığını beyan etmiştir. de var. Kore'nin Konseye davet edilmesi evsafmdan müstefid olamamakta olarak katılacak güzellerimizi seçlah» diye bağırmağa basladı. Hâ» mek üzere açtığımız müsabakaya Birleşik Amerika dün Rusyadan yolunda yapmış olduğu teklifi red dır. Londra 28 (a.a.) (Afp) Bugün kim ve salondaki dinleyici'er, bir * * * öğleden sonra Tokyodan gelen tel Korede sulhun yeniden kurulması detmişür. Mısır pamuk ipliğl ihracatçısma iştirak edenlerm sayısı gittikçe an içüı şaşırdılar. Mübaşir ve janGelelim, Halk Partisinin koda graflara göre, Güney Kore kuvvet için Kuzey Kore rejimi üzerindeki % 20 nisbetinde prim veriyor. artmaktadır. Matbaamızdaki ilk jüdarmalar Şakiri susturdular, ve saBu Amerikan karannm tasvibile manları arasındaki muhtelif cere leri Seoul etrafında ağır zayiata uğ nüfuzunu kullanmasını taleb etMısır ipliklerinin kalitesüıi de na> ri, gelen resimleri tasnif etmekle londan çıkardılar. Nezarete götürüyanlara. Bunlar «eski, yeni» ya ramışlardır. mişti. Bakan, Rusyanın bu talebi Konsey ilk defa olarak Birleşmiş zara alırsak yapıhnakta olan itha meşguldür. Beğenilen resimler, galürken jandarmalarm elinden kur* Milletler andlaşmasımn en kuvvethud «genc, ihtiyar» diye ikiye bö Bu kuvvetlerin AmTİkan hav3 henüz cevablandırmadığını söyiezetemizde neşredılmektedir. KraliFoto Sabah Beyoğlunda tulmağa çalışıyor, avazı ;ıkHğı k a lâtın yerli fabrikaların faaliyetine çeyi seçecek olan, memleketimizin lünebilir. İki cephe halinde birbır kuvvetleri himayesinde Seoul'un 110 miştir. Acheson, Amerikan hareketi li fashnın müeyyidelerıni tatbik 1 Foto Süreyya dar bağınyordu. Şakirin bu n ü ağır bir darbe indireceğini kabul en salâhiyetli zevatından müteşeklerine karşı gelecekleri tabiîdir. Klm. güneyinde yeniden toplan karşısındaki Rus tepkisinin ne ola mevkiine koymaktadır. Foto M. Özen mayişüıden sonra, diğer sanıklardan Şişlide edebiliriz. Pamuklu mensucat sa kil büyuk jürivi bü kaç güne kaGenclerin, İsmet İnönünün dahi makta oldukları söylenmektedir. Birleşik Amerika delegesi Warren bileceğine dair tahmînler yürütmeKâmil Kusay, mahkemeye bü dılekKadıkoyde Foto Suad hasında Çekoslovak, Macar, Al dar ilân edeceğiz. parti başkanlığından çekilmesine Austin, bu karann ük r.etieesinin yi defaatle reddetmiştir. çe verdi. Dilekçesinde suçsuz olEskişehirde Foto Özen man, İtalyan mamullerinin damİleri hareketi kadar ileri gidecekleri soyleniyor Türkiye güzellik kraliçesinin eyİngiliz Savunma komisyonunun Kore'de «kan akmasuu durdurmak duğunu iddia ediyor. Hâdise günü, Divanyolunda Foto Şen ping mahiyetini arzeden rekabetı lul başma kadar seçilmiş olması lâYaşhlar da elbette eski sistemi Tokyo 28 (a.a.) (United Press) olacağuıiB söylomiştir. toplantısı sadece Namık Kemalden bir mısra Ankarada Foto Etem de normal sayılamaz. Umumî nor zım geldiği için guzellerin, resımlemüdafaa edecekler. Kuzey Kore komünist kuvvetleri Delege, bu karann aynı zamanda okuduğunu söylüyordu. Dışan çıFoto Can Izmirde Güney Korenin başşehri Seoul'u Londra 28 (a.a.) (United press): her nerede olursa olsun «tecavü3 mal istihsal, maliyetine dayanmı rini gondermekte acele etmeleri ge*** karılan Şakirin yatıştığı umid edileFoto Venüs yan bu istihsaller karşısmda millî rekmektedir. Musabakamıza 18 ya Adanada işgal ettikten sonra güneye doğru îngilterenin Kore harbine ne şe zihniyetini önlsyeceğini de» ileri rek tekrar salona almdı. Şakir bı Foto Model Derken, pat diye bugün Meclise ileri hareketlerine devamla Cum kilde yardım edebileceği meselesisanayiimizin rekabet edemdyeceği şını bıtirmiş, Türk tebaası, hiç ev Düzcede sürmüştür. Usküdarda Foto Kenan defa mazlum mazlum konuşmağa1 sayın İnönü geliverdi. Şimdi yeni huriyetçi kuvvetleri takıbe kcyul ni görüşmek üzere İngiliz kabinesi tabiîdü. lenmemış bütün güzeller iştirak başladı: moda çıkmış. Ankarada Meclis gün muşlardır. Kore komisyonu Savunma komisyonu bugün BaşbaGümrük resimleri üzerinde dur edebilirler. leri, halk meydanda toplanıp mikCumhuriyetçi kuvvetlerin ümid kan Clement Attlee'nin başkanlığın« Hâkim Bey, dedi. Siz bilmezTokyo 28 (Radyo) Birleşmiş mak lâzımdır. Hükümetin ağırlık rofondan olsun müzakereleri takib siz ve perişanlık içinde bulundukKraliçeye verilecek hediyelerin siniz. Benün içimden geliyor. Ben da toplanmıştır. üzerinden vergi almaktan vazgeçip Milletler Kore komisyonu bugun edıyor. Celâl Bayar Meclisi terke ları bildirilmektedir. kıymet esasını kabul etmesi lâzımlistesi 4 üncü sayfamızdadır her zaman Allah diye bağınnmKomtsyonuiî bu hususta alacağı Japonyaya gelmiştir. Komisyon derken mutadı veçhile alkışlandı Ben deliyim, içimden geliyor. Allah n Güney Koreliler yeni bir hatta karar yarın kabimye sunulncaktır. Poson'a derhal bir heyet gönder dır. Ancak bu takdirde yerli saBir dakika sonra kapıda zarif, açık diye bağınyorum. Konuşmamak nayi damping mahiyetini arzeden çekiliyorlar Kus ve Amerikan kuvvetlerinin meğe karar vermiştir. renk elbisesile İsmet İnönü göiçüı tam bü sene dil orucu tuttum.» dış hareketlerin tesirinden kendini Tokyo 28 (A.P.) Rus yapısı ründü. Mutad hilâfına o da alkışKuzey Kore itham ediyor mukayesesi Şakü bu sözlerini söylerken, nisbeten koruyabüecektir.» landı ve gene mutad hilâfına yü büyük tankların savleti karşısında Londra 28 (Radyo) Çin haberWashington 28 (a.a) (United içinden bir şey'.er geldiğini, yüzünrüye yürüye Halk Partisi merke dağılan ve bazı birlikleri ağır za Press): Birleşik Amerika ordusu ler ajansının verdiği habere göre de ifadelendirmeğe başladı. Evvelâ Türk gazetecilerinin yiata uğrayan Güney Kore kuvvetzine gıtti. Ankara 28 >'Telefonla) Yeni Pakistanm ilk Müslüman gene derüıden başlayan ve gittikçe yükkara harekâtı komutanı Genera! Kuzey Kore bir beyanname ncşreİngiltere seyahati Kongrenin hemen arifesinde ku leri, düşen başkentleri Seoul'un 20 Mark Clark, Sovyet Rusyanın 175 derek Güvenlik Konseyinin kararını ekmek fiatlannm yarın ilânı muh raUerınden Tumgeneral Navabzade eelen bü sesle «rAllah» diye bağır» Ağa Mehmed Raz dün gece saat dı. Bu sefer mübaşüler ve düıleyiçücük nümayişçık! Lüzura göriil mil güneyinde yeni bir hat kurmak tümenine mukabil Birleşik Ameri kanunsuzlukla itham etmiştir. Londra, 28 (Nafen) Londranm temeldir. Bildirdığimiz gibi fiatlar 5 için çapışmaktadırlar. dü zahir. 2 de bü Panameriken uçağile şeh ciler atik davrandılar ve Şakirl kanın 10 tümeni buîunduğunu ve Tımes gazetesi, Türk gazetecilerinin kuruş indrrılecektır. Askerî yardım İngiliz harb gemileri de Ameririmize gehniştir. Hava alanında susturdular. Şakir, kendisüıi tutup Birleşik Amerikanm taarruz har*** İngiltereyi ziyaretleri münasebetile kan filosuna iltihak ediyor adma susturmak isteyenlerüı elinden Lake Succes 28 (a a.) (United neşrettiği bir başmakalesinde oku Irak Kral Naibi Amman'dan Genelkurmay Başkanlığı bine hazırlanmasımn dört ilâ altı ay Bir sürü broşur neşrediliyor. Hep Londra 28 (B.B.C.) Japon suKur. Yb. Nureddin Alpkartal tara kurtulmak için bir hayli boğuştu, Pıess): Birleşmiş Milletler teşkilâtı yucularma bu Türk gazetecilerinin si Halk Partisıni ne şekilde ıslatı larındaki Britanya harb gemilerinin süreceğini bildirmiştir. Mark Clark, anî olarak döndü fından karşılanan Tümgeneral bu uğraştı. bugün 59 üye devletten Koreye kendi memleketlerinde teessüs etedilebileceğine dair tavsiyeler ve Güney Kore hükumetini destekle Birleşik Amerikanm askerî kuvvegün uçakla Ankaraya gidecektir. Dilekçesüıde Namık Kemalden tinin Sovyet Rusyanınki ile mu yardım hususundaki Güvenlik Kon miş olan demokrasi hareketinin Amman 28 (a.a) Irak Kral nasihatlerle dolu. Fakat ışın tuhafı mek üzere Amerikan bahriye kuvMehmed Raz Ankarada törenle mısra okuduğunu söyleyen Kâmil vetlerine iltihakı kararlaştmlmış kayese edıÜnce pek ehemmiyetsiz seyi takririnin desteklenmesi yo ana vatanı olan diğer bir memle Naibi Abdülilâh ile maiyeti Am arşılanacak ve resmı gu broşürlerin ekserisinin altında ziyaretler yeniden ifade verdi. Savcıya dönelunda ne gibi bir yardımda bulu ketteki demokrasiyi tetkik etme«hep kodaman» dediğimiz esk tır. Bu karar Başbakan Attlee ta gibi kaldığını fakat komünistlerin man'a yaptıkları ziyareti birdenbire yapacaktır. rek: «Allah dediğimiz içüı dava ğe fırsat bulacaklanna işaret etrafmdan bu akşam Avam Kamara bu kuvvet ile karşılaşmca duraklı nabileceklerini sormuştur. mebuslann ve Bakanların imzaları yarıda bırakarak bugün öğleden açan savcıhk, komünisttü» diye bamektedir. yacaklarını belirtmiştir. General Time«, Türk demokrasisini ğırmağa başladı. Hararetli ithamlan Kuzey Kore'ye karşı askerî zecrî var. Tavsiyeler belki doğrudur a sma bildirilmiştir. Uzatc Doğudak sonra saat 15 te Bağdada dönmüşma, biraz geç kalmış gibi. Halis Büyük Britanva filosu Triumph Clark, Kore meselesinde Birleşik tedbirlerin tatbik edilmesi husu Tekel Umurn Müdürlüğü sırasında Şakirin tekrar içinden bir övüyor tür. partili olarak bunlar vaktıle tat uçak gemisile 3 kruvazör ve 7 des Amerika hükumetinin çekinmiyerek sundaki tasannın kabul ed;!nvsinAnkara, 28 (Türk Ajansı) Eşeyler gelmiş olacak ki, «Allah» Londra, 28 (a a ) Bugünkü Kral Naibi şerefine yapılacak olan bık mevkiine konulmalı idi. Şimtroyerden mürekkebdir. Filo ko ve cesurane hareket edişinden sita den sonra bugün üye devletlerin min kaynaklardan sızan haberlere diye feryadı bastı. Hâkün bu vaziyişle bahsetmiş ve Birleşik Ameri Güney Kore'ye silâhh tecavüzü mutanı Amiral Sir Patrich'tir. başyazısında Tımes gazetesi, Turdıki hal karşısmda «geçti Borun göre, Tekel Genel Müdürü Had tören de akim kalmıştır. yet karşısmda Şaküin aklî muvazekamn askerî stratejisinin harbi ya durdurmağa yarayacak asıcerî bir Hüsmanın Churchill'in konuşması pazan» desek yeridir gibi geliyor yerine Ömer Refik Naibin beklenilmedık bir şekilde kiyenin siyasî olgunluğunu ve dü nesinin bozuk olduğunu düşünerek Londra, 28 (A.P.) Avam Ka kınlaştırmaktan ziyade geciktirmek yardımda bulunmalan tavsiye edil Yaltkayanm tayin olunacağı söy Ammandan hareketine hiç bü ma rustlüğünü övmüştür. * * * müşahede altına alınmasma, Ticanî marasında Başbakandan sonra söz yolunda olduğunu belirtmiştir. Turk gazeteci grupunun Londra tarikati âdetlerüıi bilen bir ehli miştü*. lenmektedır. na verilememektsdır. ismet İnönünün çekilmesi taraf alan muhalefet lideri Winston Chur yı ziyareti dolayısile kaleme alınan vukufun dinlenmesi için duruşmatarı olanlaruı iddıası malum: «Ken chill şunları söylemiştir: başyazıda, Türkıyede olduğunun nın başka bir güne bırakılmasına PROF. NİMBUS'ÜN MACERALARI: dısmın partimize hizmetleri hiı hilâfına İngilterede demokratık sis karar verdi. «Başbakanm Meclisteki her iki şüphesiz büyüktür, fakat partiyi temm yavaş yavaş ve zamanla ınSanıklar tevkifhaneye götürülürgencleştirme zamanı da gelmiştır.» parti namına konuşmakta olduğukişaf ettiği kaydedilmektedir. ken mütemadiyen Allah Allah diBuna mukabıl İnönü'culer «İsmet nu belirtmeğe lüzum yoktur. KaTürkiyenüı demokratık inkişa ye bağınyorlardı. Inonü Halk Partisinin guneşidir.» çınılmaz bir ödev gibi görünen bu narekette kendısini tamamile desfım gozden geçıren Times, geçen diyorlar. ay yapılan seçimlere temasla şunDigerlerinin cevabı: «Evet ama teklcmek için elimizden geleni yalan yazmaktadır: Hattıüstuva guneşi gibi bir şey. Bı pacağız.» Attlee, Japonya etrafındaki İn«Cumhuriyet Halk Partisüıin yap raz fazla yakıcı.» gıliz donanma kuvvetlerinin sayı tığı seçimlerüı dürüstlüğü ile mem *#* ve kudret ıtıbarıle Birleşik Ameleketin artmış bulunan siyasî olBakalım ikinci muhalefet kon rikanın kuvvetierine hemen hemen gunluğu kat'iyetle sabit olmuştur gresi ne netıceler verecek. Bız. tamamile eşit olduğunu söylemişTürkiyerin bu merha'.eye erisme«Haydi hayırlısı!» diyip bekliyo tir. Bütün Meciıs, Başbakanın bu Ankara 28 (Telefonla) Ç?"kasinde her şeyden evvel devlet aruz. beyanatını alkışlamışür. damlarile basının büyük payı ol ya bahçesine dikilmek üzere heyvaktile Mebuslardan biri, Ingiliz camiaç DOĞAN NADİ muştur. Yabancı müşahidler seçim keîtraş Samim Bengütaşa leri takib eden günler içinde mağ yaptmhruş olan Atatürk heykeji^ halen bahçenin bir kenannda bü*^ «CL'MHLRIYET» in EDEBÎ TEFRİKASI: 4 7 eseri, Nümunenin santralı beni emüıün. Bugünkü şu son ameliyat lub Cumhuriyet Halk Partisinin sandık içindedir. 7 senedir sandık Ecmel bu son dört yıl içinde bü Geldiğüıe ne iyi ettin! dedi. hemen kendisile karşılaştırmıştı. kat daha güzelleşmişti. Fakat Lobü hayli çetüıdi. Ama gene ba'jar Demokratlara iktidarı devir edişın ta duran heykeün kaide inşaatı yaOnun bu kuvvetli el sıkışmdan deki üıtizama ve kolaylığa hayran Alo! Mübeccel abla, seni ne zan da ikmal ettiği Sanat Enstitü daima hoşlanırdım. Zannımca bü dım, çok şükür... pılamadığından, rekzolunamadığl rede ve ne zaman yalıuzca göre sünün yaldızlı diploması onun t el sıkıştaki tazyik miktan parŞükranını ifade etmek ister gib> olmuşlardır.» anlaşılmıştır. Kaide inşaatı 60 bü» deali yolunda tek bü adım dahi makları acıtacak kuvvette obnamak ellerüıi yüzünden geçüdi. Bu ha Tünes, aynca «Zafer» ve «Ulus» lirava mal olacaktır. biUrim? Şimdi mühim bir ameliyatım teşkil etmişe benzemiyordu. O şartile bh nevi karakter ölçüsü linde Allahına hamdeden bir mü' gazetelerüıüı iktidar partisinin deOğrendiğimize göre Cumhur Başvar. Gel, beni burada, odamda bek parlak güzellıği ve saküı asaleti al dür. Bu üısanlar ekseriya samimî, müün derüı tevazuu vardı. ğişmesıle birbirlerinüı yerine ge kanı Celâl Bayar bu heykelin Çantmda, esrarlı bü hüznün gizlendi dürüst, sağlam seciyeli, azimkâr ve le! Allah yardımcuı olsun! dedim çişte hâkim olan demokratik zıh kaya bahçesıne dikilmesi işile bizzat ğini farketmek mümkün değildi. Peki. sebatkâr olurlar. Kendilerüıe her Cidden takdire lâyıksın. Şüphesiz niyeti kaydetmektedir. meşgul olmaktadır. Bunun da vaKERIME NAUIR Hastaneye vardığım zaman saat Tekrar kavuştuğumue günden hususta güvenebilirsiniz. Buna mu ki sürekli muvaffakıyetlerinî elbırBir inf ilâkte 60 kişi öldü tandaşların tebe<ruu ile yapılması beşe geliyordu. Bür hademe beni beri, eskisinden daha az dosttuk kabil, cansız gibi gevşek bü elle liğile alkışhyacağız .. Günde kaç daha uygun çörülüyor Heykelin Bılâkis o fe\kqlâîe enerjik mes dı. Şam 28 (A P ) Prenses Elıza y.llarca sandıkta Mübeccelm odasına aldı. Çünkü şimdi onun, benden açıkça elinizi bırakıverenlerden hoşlan ameliyat yapıyorsun? kaldığını haber lekî faalıyetını tam bir tevazu ve Bunlan düşünürken, içimde, obeth'ın kocası Edinburgh Dukası alan bir vatandaş kaide inşaatı için Dört, beş veya daha fazla... Bu oday? ilk defa giriyordum. uzaklaşmağa meyyal tuhaf bü hali mam... Bunlar da bana çok defa mahvıyet ıçınde basarıyordu. Bütun nunla bu vâdıde samimî bü: hasDinm dün gece 60 kışinin hayatına 5 bin lira teberrua hazır olduğunu Şahizerle zayıf, mütereddid ve hattâ şahsi Tebrik ederim. meslekdaşlan onu takdır edivor, az hal yapmak arzusu uyandı. O za Cildli tıbbî kitablar, cerrahî mec vardı. Buna mukabil Buraya, beni tebrik etmeğe mi mal olan Homs yakıt deposunun bildirmiştir. 60 bin liranm bü hamzamanda gösterdiği muvaffakıyeı mana kadar Mübeccelüı şahsında mualar, hastaneye aid istatistikier, berveçhi mutad canciğer samimi yetsiz görünmüşlerdir. üıfilâkından 15 dakika evvel bu se lede toplanacağı şüphesizdü. Mübeccel, yazıhanenüı başuıdaki geldin? lerle de şımdıden şöhret yolunu beni daima kendinden bir parça risaleler ve şahsî kitablarla dolu yetleri tekrar teessüs etmişti. Ve hirden ayrıldığı bugün öğrenilmişmuazzam kütüphanesi, tertemiz, tabiatile bu bana bir darbe olmuş maroken koltuğa oturduğu zamatı Hayır. tutmuş bulunuyordu. Atatürke aid eski köşk binası ile çekindirmiş ve hürmete sevketmiş tertibli yazıhanesi, maruken koî tu. Züa dört senedenberi münhaMasanın üstündeki zile bastı. I tir. Infilâk \nıku bulduğu zaman Çankaya bahçesınden başka köşkün yüzünün bir parça sararmış olduZıhnimdeki büyuk istıfham Mü bir şey vardı. Bu yüzden hayatım tuklar, dıvanı, duvarlarda Atatürkle sıran benim candaşım olan Şahiğunu farkettim. Hiç bü zaman bo çeriye güen hademeye çay söyledi Edüıburgh Dükası 4 otomobilden arka tarafındaki sığınaSın da halka becceün «aşk» ı bu faa] hayatmuı da uçuncü, hattâ dordüncü plânda İnönünün ağrandismanları, ilâc zeri şimdi yeniden Ecmelle pay yanmazdı. Mat cildinüı, daima Sonra bir paket üıce sigara çıkardı: müteşekkil bir kafile ile Şamd.n açılması takarrür etmiştir. Son harb neresıne sığdırabıldığı sualme ta yer almış bir insandı. Fakat ou firmalarının yaptırdığı masa ve laşmak durumunda bulunuyordum Lazkiyeye gelmekteydi. Kafılenin İçer misüı? tertemiz, saf bir görünüşü vardı. senelerinde yapt'rılmış olan bu sıkılmıştı. O kadar az vakti vardı Kİ, defa, Avrupadan avdetmdenberi va duvar şehirden geçmesüıi müteakıb taktakvimleri, negatoskopu Teşekkür ederim, hayır. Zihnimi bu vâdide saran düşün Saçlarının sımsıkı, toplu hali de ğmağa bankaların kasa dairelerinhafta tatillerüıi bile klınikte ge ziyetımız değişmiş, aramızda bü ar (röntgen fibnlerini görebihnek içüı celerle kendüne bü alay üzüntü bu saffeti çerçeveliyen siyah biz Ben ameliyatlardan sonra din riben bir çeyrek saat sonra . kıt de gorülen kal:n ve muhkem kapıçıriyordu. Bu faalıyetle kendisine kadaş samimiyeti teessüs etmiş bu ışık veren bü nevi buzlu cam) edeposu mfilâk etmiştü. Muazzam bulurken saat ilerlemişti. Bü ara türban gibi idi. Onu başka türlü lenmek içüı büer tane içiyorum.. lardan girilmektedir. Kapılar çifttir. isnad edilen şey pek telif oluna lunuyordu. Her halde bunda, artdc tajerler üzerüıde meşhur tıb adamtarraka ile 15 mil kadar ilerlemiŞ lık hademe odaya guerek masarun tasavvur etmek de elden gelmezdi Yani günde dört, beş veya Sığınak 78 odahdır. Mermer döşeli mazdı doğrusu! Esasen mizacı da onun fiku seviyesüıe intıbak du larının küçük büstleri, telefonu ve bulunan kafile mensublân tarafınüstüne bü deste cerrahî mecmua Bu kendine hâs tipi idi. daha fazla? banyolar, mükellef yatak odalan, buna müsaid değildi. Kendisini fi rumuna varmış bu genc olmakb daha başka bir kaç müteferrik eşdan duyulmuştur. ile bü kaç mektub bıraktı, çıktı Gözlükleri altmdan bana dostça telefon, ışık, su, kalorifer ve hava Evet. kir hayatına veren kadmlarda ek ğım âmildi. yasile sayın Cerrahî Servisi Şefi Hâlâ Mübeccel görünmemişti. O gülümsedikten sonra iki elini yanSuriye hükumetüıüı hâdis° ' ' tertibatı bakımmdan gorülecek bir Sigarasmın dumanlarını savururserıya gorülen müfrıt cıddiyet ve Evet, onunla samimî bir hasbihal nüı hususî odası!... nun vazifesüıüı, bir kadm bünyesi yana getirip parmaklannı yelpaze ken hep o dost gozlerle bana bakı kında bugün yayınladığı resr^* teb yerdir. havai hevese karşı lâkaydi Mu yapabılirdım. Buna derhal karanBu odada, Mübeccelin idealini için ne yıpratıcı bü iş olduğunu gibi açtı ve: yordu. Fakat bir aralık gözleri be> liğde, üıfilâk yüzünden 10 polis daAncak bir ton sikletinde bombabeccelde bütün şumulu ile mev mı verdim. Haftada iki gün öğleteneffüs eder gibi oldum. Ve onu düşündüm ve düşünürken de er Görüyorsun yal dedi. EUerü» ni aşarak uzak bü* âleme dalat hil 60 kişi öldüğü ve 93 ağır yarab lara göre yapıldığı söylendiğüıe göre cuddu Hattâ onda bir cinsî variık den sonra, hususî operasyonlar ıbile hiç titremiyop.» bulunduğu büdırilmiştir. bütün kalbimle takdir ettün. Ha kekliğünle, açık bü yaraya gibi oldu. bulunabileceği bile hatıra gelmıyen çin Gümüşsuyu hastanesine indiğionumüzdeki harbler içü» işe yarayıp yatta ne yapmak îstediğini bilen bakamıyacak kadar yufka yürekli Onlar hiç bir zaman titrem Söze nereden başlıyacağımı bilebir şeydi diyebilirim. Kalın gozlük ni bılıyordum. Bunun dışında, her yaramıvacağı meçhuldür. Patrik Maharios öldü oluşumdan utandım. insanlara ötedenberi imrenüim. yecek Mübeccel abla, bundan eml mediğünden susuyordum. Şündi camlan arkasında daıma dıdışkeıı gun beşe kadar Numunede kalıBundan başka Çankaya bahçesinin Lefkoşe 28 (a a ) (Afp) KıbrıOdayı tetkik ederken, yazıhaneNihayet Mübeccel geldi. Başar nim. her şeye rağmen, onun hayataıın ve yorgun bir dimağın aksini taşı yor ve bazı geceler de orada yatının üstünde duran Ecmelin güzel dığı çetüı işin zaferı içinde idi. YıKısa, temiz tımaklarla biten has en mahrem bü mevzuuna karşı gö: sm Yunanis+ana ilhakı hareketini bir tarafmda taze ve hilesiz süt teyan gözleri, mütefekkır alnı, muh yordu. bıı fotoğrafma gözüm ilişmişti. 3u kanmış, degışmışti. Ve hiç yorguo sas, mevzun parmaklarına dikkat terdiğim bu atak alâka bana bir tertiblemiş olan Patrik M?' ^s mini için bir inek ahırının da inşa mel gıyınişi ve erkekçe samımî taKoprüye çıkar çıkmaz ilk işim Isvıçrede çekılmiş bir resimdi. Ar gorünmüyordu. le bakıyordu: parça cüret eseri gibi görünüyordu bugun 81 yaşında olduğu halde öl edilmiş olduğu gorülmüştür. Ahır vırları herkeste bu intıbaı buakır telefona sarılmak oldu. Bir şans müştür. halen metruk haldedir. tı&tik ve cazib bir havası vardı. Elimi kuvvetle sıkarken: Arkası var Asla titremiyeceğlne ben de ktisadî hüviyeti itibarile ne olduğunu, ne olmak istediğini açıkça ortaya koymalı, programını da bu esaslara göre yeni baştan ayarlamalıdır. Bu takdirde tasfiye hareketi kendiliğinden meydana gelir. Milletimizi teşkil eden içtimai sinıflar da ekonomik fonksiyonlanna göre partiyi tutarlar veya tutmazlar. Bu şartlar altında Halk Fartisinin bir ;ün iktidara yeniden geçmesi, temil edeceği iktisadi sisteme karşı ileride duyulacak ihtiyaca bağlı olur. Bilindiği gibi, bütün sistemlerin, faydalan yanında mahzurları da vardır. Az veya çok uzun bir müddet iktidarda kalıp da memlekete hizmet eden her doktrin, zamanla çaresiz mahzurlarını da gösterir. İşte o vakit siyasî istikrann muhafazası bir başka partinin iş başına getirihnesile mümkündür. Modern manasile demokrasi de zaten bu demektir. NADİR NADİ (Boştarafı 1 inci sahifede) Güzellik Kralicesi M Ü S A B A K A S I Tekel 900 ton çay satııt aldı 2 buçuk milyon lira rutan bedell tiraj hakkından istifade ile ödeneceJk Tekel Genel Müdürü Hâdi Hüsman dun Ankaradan şehrimize döaj müştür. Kendisi ile görüşen bir arkadaşımıza Genel Müdür şunlan söylemiştır: , « Ankarada Bakanlık ile muh* telif konularda temaslar yaptımj Hindistana gönderdiğimiz heyetin çalışmalan müsbet neticele* verdi. Hindistandan 600 ton, Sey» lândan da 200 ton çay satın aldık. 100 ton kadar daha çay satın lacağız. Bunlann bedelini, İngiltere ve dominyonları üzerine tanı» nan tiraj hakkından istifade ile ödemekteyiz. 900 ton çayı 3 buçuk milyon liraya satın aldık. Aynca, Tekel îdaresi, şehrimizdeki Tekel maddelerinin tevzi işini hususî sermayedarlara deviıla İdaremize 130 bin lüa tasarruf sağladık. İstanbul Sergisindeki paviyonumuzda 50 şer sigaralık paketler imâl edip bunlan birer liraya satacağız. Bundan başka Sergi kibritleri de imâl edeceğiz.» Pamuklu sanayii Tarikafçıların dünkii duruşmada nümayişleri Büyük jüriyi bir kaç güne kadar ilân ediyoruz Guzellerin resimlerini çekecek fofoğrafhaneler 1 i Yeni ekmek fiallarının Pakisfanlı general bugün ilânı muhtemel şehrimize geldi Afatürkün Çankaya bahçesine dikilecek olan heykeli UVERCINI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog