Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 29 Hazîran 1950 3 üncü NASIUOLACAK Vazan DUNYA HARBİ Ingıliz gizlı istıhbarat menka Cumhur Başkanı Mr. Truman, Amerıkan hava ve deniz kuvvet«CUMHURIYET. aıddır subaj larından Phlllıpn Rejnoıds lerıne Cenub Kore Cumhıırıj etine yardım edılmesini, mıllıjetçı Çinlılerın sığındıklan Formozava kafşı vapılacak taarruzların onlenmesmi \e Fılıpınîeruı mudafaa edilmesini emrettı. Mr Truman'ın bu mri vermek içın aldığı karar hakBu seferler için Denizj olları luks kında ajanslar «tanhiu sıfatını kulvapurlar tahsis edecek lanıvorlar. O aksam evde, gundıiz edındığı varakalanm gosterınce kapılar aHac mevsımınm yaklaşması muBızde ıkide birde, munasebetli mız ıntıbalar uzerınde konuştuk ve çıldı ve bızı buyuk bır salona alnasebetıle memleketımızde de hac munasebetsız j ardakcılık ve parkaıarımızı verdık dılar Maksistler her memlekette sıkı vekununda bundan bır a^ra yakın tıcilik ga>retkeşlığile daha zı.vade Her tehlıkeyı goze alarak, bıraz Içerıde otuz kışı kadar vardı hazulığı hararetlenmıştır Çıddeve gıdecek hacılann seyahatlerını te ve kulturlu bır propaganda faahyebır zaman evvelkıne nazaıan çok munasebetsız olarak kullanıla kulçabuk ve cesaretlı hareket etme Reıs mevkıınde de ellılık bır adam daha kuçuk bır cuz teşkıl etmek lanıla «tarihî» sıfatı kuvvetini k a j mız lâzımdı Fabnkadakı komunıst oturuyordu kı kılıkkıyafetıne ba muı maksadıle Denızyollan Idaresı tıne geçmış oulunuyorlar Fakat şımdıden 2 yolcu vapuru tahsis et ıddıalarındakı ısrar, davalarını ısbıte ve bu nısbet, artacağı yerde, betmiş, bovlece larihî denılen bazı lerde ve onların dışandakı dost kılacak olursa buyuk bır fabrıkator meyı kararlaştırmıştır. Dun, genel ta jarayacak bır kuvvet olmaktan nutuklar ve kararlar tarihte değıl, bılâkıs gıttıkçe azalmaktadır Jannda kendımıze karşı ıtımad u veya zengın bır ış adamı denilebımudur yardımcısı Nasuhı Ozokun çok uzaktır Vâkıa belkı «msanlık Parıs Hukuk Fakultesı profesoılerınden He'e Marx'uı nufus bahsme daır bır hafta sonra hafızamızda bile bir yandırabılmek ıçın zamanın ağır hrdı başkanhğında v apılan toplantıda tarıhı smıflar arasmdakı mucadeleTatbıkî Iktısad Ilmı Enstıtusu Muduru goruslerı, son derece yuksek bır iz bırakmadan unutulup gitmış olgı bşuıı beklıyemezdık Reısın sağmda soluk yuzlu, çu bu yıl hac yolcularmın konforlu bır nın tarıhıdır,» dıye mutemadıjen hajal mahsuludur Kapıtalızm ışçı duğu içın, Mr. Truman tarafından M Felıx «Korkmayın,» dıyor kur gozlu, zayıf bır adam oturu şekılde seyahjt etmelennı temuı tekrar edıp durmakla, u=tadlarının Marx, 1847 be> annamesınden ve hususı bır çok teşekkuller araf sınıfında doğum nısbetını arttırmak verılen bu son kararın ehemmiyetıdu «Pohs sız^ tevkıf etse bıle ben rordu Solunda da amele kılıklı hususu goruşulmuştur cemıyettekı sınıflaıra guzel bır ta «kapıtal» e kadar, butun eserlerın tırma faalıyetlerını arttırmışlar ve gıbı b'r netıce vermemıştır Bılâkıs nı belirtmek maksadıle ajanslanıı kurtarırım Ikıncı Şubede tanıdık ikı genc vardı Dığerlerının de çoBu seferler ıçın Denızyolları Ida rıfmı yaptığı ve bu S'Tflar arasm de şunu tekrar etmıştır Sermaye ılmî usullerle genış ıstatıstıkler vap bu sınıfın doaum nısbetınae bır kullandığı <(tanhî» tabıri belkı lâjık larım var Onlara sızın gızlı vazı ğu gomlekle veva kazakla gelmışdakı ıhtılâflan kolav a t abul edı nın ıstıhsal amehyesı muhakkan. mışlardır Bu arada gelır vergısı, olduğu kadar dıkkatimizi çekmemiş duşuş gorulmektedır. fe>le Muttefıkler hesabına çalıştı erdı. Toplantıda ıkı de kadın goze resı luks yolm gemılermı tahsis lebılecek bır sekılde uah ettıgı zetır; fakat Amerıka Devlet Başkasurette servetın bır yerde bırıkme veraset vergısı gıbı, munakaşa eedecektır Idare, bır kaç gone kad=ır ğımzı soylersem başınıza bır şey :arpıyordu Marx bu bahıs uzerınde de ılmî nının Bevaz Saravda j apılan \e 40 ve toplanması netıcesı verecektır dılmez vakıâlaj uzeıme davanan tesbıt ettıgı tarıfeyı ılan edecektır habını verıyorlardır ge mez » Başkan soze basladı ve komuLâkın hakıkat tamsmıle aksıdu: Vakalarm zıncırlenmesı netıcesınde vergıler halkın serv etını gerek sta bır fıkır ılerı suremezdı, zııa dev saat devam eden muhım bir topItalyada ınşa edılen buvuk volcu r 3u vaad bızım ıçın çok kıymetlı nıstlerın ağzından dusmıyen ve Metınlerı dıktatle okj>an herkçs de şu nıhaî felâket vuku bulacak tık, gerek dınamık bakım'ardan ınde nufus savımı ılmı pek gerı lantı sonunda verdiği bu karar hagemılerınden bırı gelınre uçuncu bır şeydı. Artık hıç korkmadan daıma tekrarlanan basmakahp soz bır gemı daha hac sefe^jıe ayrııa gaj et açık olarak jr j r V' bır vazıyette bulunuyordu. Kikaten tarihidir. Çunku butun astır Mal ve kârlar gıttıkçe bır yer tam bır tetkıke tâbı tutmuştur Jphesız, planlı ve ıhtıyatlı olmak lerle konuştu Bıtırınce de, sırf bılecektır 1 Karl Marx ıçtunpî s'nıflann de temerkuz edecek, orta sınıflar Bu ıstatıstıkler gosterıvoı kı, ka Marx ın < ılmî» denılen sosya''Z keri ve sıyasî lıderlerle kongrenin şartıle bır çok curetkârane teşeb âdet verını bulsun dıye, ısteksız bır tam ve muayjen bır ta ıiun >apma kalkacak, kapıtalızmın gıttıkçe ar pıtalıst cemıyetlerde orta gelırlp mı bugun, devrını tamamladığı hal ileri gelen demokrat ve cumhuribuslere gırışebılırdık iekılde alkışlandı yetçi uvclerinin hazır bulunduklan Ycni fıatlaıla şeker satışı mıştır; tan ıhtıyaçlarının tazyıkı altında ış rın tabıî olarak ortadan KaİKmaga de, va'ancı bır dın gıbı azçuk vaBeuı Brukselde hemen hemen Reısten sonra sozu, sağındaki o 2 Zamanmdakı ur i ınkân a çı sınıfının doğum nısbetı fazla doğru gıttığı ıddıası tamamıle yaıı çamakta devam edıyor. Fakal, ık toplantıdan sonra, Mr. Truman, Ajarın baslıvor kımse tanımazdı Lucas da Belçı :a\ ıf adam a'dı \ e ondan bıraz tısadî ıstatıstıkler ve nufus svımı nıerikan sılâh'ı kuvvetlerınin başBeled ve Da mı Ercamen. dunku top. rın kıfaj etsızlıgı dola>ısıle sı^ı llar lıştır kalıydı ama, hayatı Belcıka Ka daha alaka v erıcı bır me\ zu uze lantısmda kc«me sekerın perakerde arasındakı munasebetlerı kâfı dere laşacak komutanı sıfatıle verdiği karar ve Halbukı tarıhte bu ıddıaların hıç Ister Amerıka gıbı dunyanın en gıbı ılımlerın terakkısı kar|is»nda cmır sonunda Amerika, evvelâ kımeron unda geçmıştı, burada on« •ınde konuştu olirak 175 toz şeker n ıse 141 kunjşa cede tahlıl edebılmesı de artık husnunıyet ve aklıselım bırıne rastlanmamıştır. Demek olu buvuk kapıtalıst memleketını ele da tanıyan yoktu Belçıkalılar ıçıa zıl Kore ve komunıst Çinle bunlaSoze evvelâ askeri vazıyetı ızah satılması hakkırda Iktıcad Mudurlugu mumkun değıldı nun teklıfırı uvgun SeKer yor kı, bu zıncırleme muhakeme alalım ıster Ingıltere, Fransa Beı hıbı hıç kımsenın gozunde ıtıbar rın arkasından da hâmıleri Sovvet meçhul bırer şahıs olusumuz da ^a la başladı < Kısmen Rusvadan, kıs varından t baren bugo'rrı ştur satılafıatlarla de sadece bır farazıyeden ıbarettır çıka gıbı memleketlere bakalım, bulmasına ımkân yoktur. Rusva ile harbetmek mecburivereketlerımızde bıze buyuk bır ser men de Belçıkadakı gızlı komunıst caktır Karl Mar\, ictımaî sınıfın bir rok Manc'ın bunlan yazdığı devırde goruruz kı Vaktıle Marx buyuk Fransız :lım tinde kalabılır kı bu da uçuncu bestı verecektı teşkılâtmdan aldıfı malumata go Buvuk Reşid Pasa İlkokulunda tarıflerını >apmış, oırbııleruıı nak ılmî tahkık usullerı o derecede ge1 En zayıf gelırler gıttıkçe adamı Proudhon'un fıkırlerı ıHın dunva harbi demektir. Işte kararın Yenı bir bomba re) Sovvet kuvvetlerı Duısburg la zeder mahıvettekı bu tanflerden bıç rı ıdı kı, ıddıa ettıklerını tam mâ yukselmekte, dıploma tevzıı merasimi «ılmî şaılatanhk ve sıyasi fırsat tarihî olması bundan ileri gelmekErtesı gun hâdıseler fevkalâde Dusseldorf arasında bır noktada Bın uk Reş d Pdşa ilkokulunda dun bırını dıgcrınc tercıh elmcmıstır. nasıle oğrenıp ortaya koyması 2 Orta gelırler de artma te duşkunluğu» demıştı Aynı tedir. bır suratle gelışmeye başladı Ren nehrıne varnvslardı Halbu bu sene okulu bıtıren 48 o^renc ve to«Komunıst Bevannamcsı» îdm mumkun degıldı Marx uı fıkırlerını tavsıf ıçm tekm=vulu "ostp'mektedır r Sabaha karş'; dı, tehlıke duduk :ı Batılı Muttefıkler de mudafaa renle dıplomala ı verılmiştr Bu mudakı eserının ilk tabılaruıdan hırı3 Yuksek gelırler butun gelır ra^amak gayet yerınde olur Son varım asır zarfında ıse resmi M.\ Truman bu tarihî kararuu lenle uyandık Gorunurde bır şey hatlarını Ren uzerınde kurmava nasebetle hazırlaran nusamerede ogne bakarsak goruruz kı o sıralarda verdıkten bır kaç saat sonra Colomyoktu Çok geçmeden, tehlıkenın karar vermışlerdı Demek oluyor reıcı velılerı b jlu ij>iu<:lar ve kucuk r ogrencilerın go«tc~ılenm hara etle al Marx «hal» (stand) mefhumıle «sıbıa Adalet Sarayının temelatma iiiiiiü iiııııııııımııııııınıınnıınnıııınııııınıın geçtığını haber veren dudukler ot du kı asıl muhım çarpışma bu ne kışlamıslardır Buvjk Reşıd Paşa Ilknıf» (klasse) mefhumu arasmaakı toretıınde kısa bir hıtabede bulunatu hır uzerınde olacaktı oku'unun bu devresı çok verımlı ol farkı pek ı>ı kavrayamıyordu ve rak şojle demiştir: muştur Muhim bir malumat Sabaha da bır şey kalmamıştı bu son tâbır hakkında ifk muphcn «Sovyet komunızmı ıstıbdad, İ5Salondakı komunistler adamın Bır daha uyumadık ve gazetelen, Talebelere verilen hurslar ve muğlak bır anla>ışı v a r ' kencc, kolelık ve katıl gıbı her turverdıgı bu malumatı ne dereceve Turkıve Mıllı Talebe Federas/onu radyo haberlermı bekledık «Kapıtalı» ın uçuncu cıldının son lu fenalığı smesınde toplayan toNıhayet oğrendık kı, gece Rus kadar alâkayla dınlıyorlardı, onu talebe hakları komısyonu son sınıfta (52 ncı) kısrmna bakacak olursaıc talıter bır harekettır. Bırleşık Abulunupta mezunıyet derslPr nden bır iiiüuuıniMiHMiıııııııııııımmuuuıımuıııııııı benım kısmını e>lule bırakanın bursları orada da şunu gorun'Z tayyarelerı Anvers'e hucum etmış bılmem Fakat bu sozler merıka, ınsan haklarının temını yoler ve lımanı bombalamışlardı Ha ıçın buyuk bır ehemmn etı haızrh nın kesllmesı ha'<Kında verılen Jj'arı Tabım «musvedde burada bıtılunda ıstıbdad ve adaletsızlığe karsarın pek buyuk olduğu bıldırılı Lucas ın da can kulağıle dınledı ref içın vaptıgı mur&cnat kabul edıle yor» dıve kayıd koydmju verde i'Sşı gırışılen savaşta onderlık mesurek Istanbul Yurdlar Umum Mudurluğme emındım. yordu Fakat, bu gıbı hâdıselerde, lıyetını taşımaktadır » gune Mıllı Eğı'ım Bakanlıgı tarsuncian tadın sınrf hakkındakı nazarıyesı mubalâganın ne kadar muazzam bi.r Hakıkaten, çukur gozlu, soluk bıldırılmışür Burelar ekım ayına bıtmemış, yaıım kalmıştır. Kızıl çarların suratına indirilmiş payı olduğunu bıldıgımız ıçın da yuzlu komunıst, bızım ışımıze zı kadar verllecektır «Komunıst Beyannamesı» ıle birer şamar mahivetinde olan bu ha «mevsuk» malumat bek'edık. \adesıle jarıyacak malumat verı«Kapıtal» ın son satırlan arasmda Ayh.Man yukseltilen sozlerı ukuvunca muteveffa RooseM Felıx «mevsük» malumat kay % ordu. koskoca bır oraur geçn.i'tıi Fakat, velt ın ruhu. once muavını, sonra da oğretmenler Onun soyledıklerınden oğrendınaklau» bakımmdan pek zengındı Mayıs 1950 a\ı lcınd uç vı hk kıdem fıkır ve harek^te karşı buyuk bu Korede kızıl ve beyaz Korelıler re boeazındakı Tsouchıma (Çuşı dılmesı volundakı Amerıkan tek halcfı olan zatın Sovvet Rusya hakEtrafa bır ıkı telefon ederek epey ğımıze gore Ruslann şımdıkı hal surelerım doldurduklan ve bu ure ıhtıras besleyerek geçen bu çalışkında sov ledıklerıni duvdu mu dibılgı topladı Bunlardan ogıendıgı de başlıca hedeflerı Hambourg'tu ıçınde başırt ıle ça'ıstıVlsrı anlasılan kan ve canlı havat esnasmda Maıx ara«ında harb başladı Uzakdoguda ma) adası cıvannda Amıral Togo lıfını sıfıra karşı dokuz revle kabul j e duşundum. Onun ruhu duymapatlıyan bu harb, ıştırak eden kuv tarafından 27 mayıs 1905 gunu etmış, yajnız Yugoslavya mustenmıze gore, Ruslar Anvers bombar Orasını aldıktan sonra bır taraftan şehrımız ofre'nıe •'lcrınden 337 oğret «sınıf» kelımesıle ne kasdettıgını vetlerın bır kaç tumenden ıbaret mağlub ve ımha edıldı Rus harb kıf kalarak reve ıştırak etmemıştır sa bıle bu tokatların sesi Wallacc'ıa dımanında yenı tıp bır bomba kul Bremen'e, dığer taraftan da Ho menln aylıklar kad u ''ışı olarak bır bır turlu açıkça ızah edememıştı kulaklaruıda şaklaı.v.ştır. ust derece>e vukseltılmıstır Şimdı ne olacak'' olmasma rağm j n dun>a sıyasetı gemılennın bır kısmı beyaz baylanmıslardı Bu bombanm en bu landa sahıllerıne doğru taarruza Onun eserlerıru okuyanlar gays* bakımından son derece muhımdır rak çekerek teslım olmak ârını ır1942 de Ingılterede \e Amerikada Lokantalann kontroluna Evet, şım lı ne olacak' Amerıka yuk hususıyetı, yangın çıkarma ka geçeceklerdı Bu suretle açılacak oıyı bılırler kı «sınıf» kelımesı Bılhassa renub Korenın strate]ik tıkab ettıler O zamankı Amerıka kendı teşebbusıle cenub Kore Cum bulundugumuz zaman. temas ettibaşlandı lan kıskaç Amsterdam'da kapatıbıhyetının fazla oluşu>du Aym Marx ın kalemınde kâh mal sa ehemmıyetı de gozonunde tutulun Cumhur Başkanı Roosevelt ın 'a hunyetıne kuvvet gondermek su ğimız rıcalın, Sovvet Rusva>a toz I^tanbul Beleaıvesı murakıbları lnkanAlmanyadakı zamanda zehırlı gaz da neşredıyor lacak ve Şımalî taları esa^lı «u'''te teftış etmı>e baş hıblerını ıfade eder kâh seımave ca bır mılletm avn avrı ıdeolojılere vassutıle 5 eylul 19C5 te Amerıka retıle fı len harbe mudahale ettı kondurınak istemsdıklerine ve kıMuttefık ku\ \ etlerınm gerı çekıl lnmı^tır Dun b4 lok?nta kontrol edıl koyup bır ışe gırışenler veya ıstıhdu sahıb evlâdları aıasuıda bır kardeş nın Portsmouth şehrınde imzala Bu hareket karşısmda Sovyet Rus zıl Slav devının Turklerde ujanBununla beraber, evvelden alı melerı ımkânsız hale getırılecektı. mıs 9 lckan 9da malıvet hesabı yapı sal malzemesuıe sahıb olanlar mâ kavgasından ıbaret gıbı gorunmesı nan muahede ıle Rusya Mançurı va da kızıl Kore' e hava kuvvetlerı dırdığı endışelere asla iştirak et«Yoldaş» Rusların buyuk mu larak fazla fiatla vemek sattıkları go nasına gelır, bazan da, daha genı; nan mudafaa tedbulerı savesnde ne rağmen, Kore harbı, çok onemlı den çekılerek burasını, Çıne ıade et vermek suretıle j aptığı askeri >ar medıklerine şahid olmuştuk. kazandıklannı soylu ruldugunden haklarınaa zabıt turula bır mâna taşıyarak, aynı ıktısadj hasar \e ınsanca kayıb fazla ol vaffakıyet Falıh Rıfkının bir yaeısında aıTtığı gıbı Kore hakımıv etının Ja dımı gızlı veya açık surette, arttırbır mahıyet arzeder rak cezaı takıbat yapılmak U7ere mamıştı Uçaksavar batarvalan da vor, Fransadakı «bızımkılerın »de mprsub oldukları lattığına goıe San Francisco'da, bir kflvmakarnlıkîpra menfaatlerı olan kımselerı çerçeponyaya aıd olduğunu t kabul ve mıvacak mı 7 Korentn ehemmiyeti ve vazıfelerını mukemmelıyetle yap da\a\a haylı yardım ettıklerını de gorderılmi'tlr Şehr mızın muh*el f vesı ıçıne alır. Tııık gazetecisi, eskiden tanıdığı Portsmouth ımanıle LıaoTung Uçuncu dunva harbi tehlikesi Çın Japon harbi mışlar bır çok Rus bombardıman belırtmeğe çalışıyordu Fakat bır verleındekı Iokanta kontrollarına ve Hulâsa, Marx'a gore, «sınıf» mel Bu suale hemen cevab vermek bır Amerıkah mesloktaşına Sov>et Kore, Asva kıtasının Mançurı v anmadasındaKi ımtıvazlarını i a çok komunıstlerın suruden ayrıl mahvet hesatlarıpın veııek Srfatlerınde humunun esası bazan mal, bazan ta> } arelerım dusurmuslerdı halkın vemek vedi'l e*:n ıda devam denılen kısmından Japon adalarına Japonvava devrettı Japonların ıs mumkun değıldır Fakat Kore har Rusvanın dunva irin tehlikeli olO zaman bu Rus bombardıman dıklarını da ıtıraf etmekten \ e bu ed lrr=sı kırarla«tırılmı=tır ıstıhsal vasıtası, bazan da muay doğru kalın bır parmak gıbı uzan tedığı tazmmata mukabıl de Sana bı, her ıkı tarafın vapacakları fı lî maga başladığım sovlediği zaman, uçaklarının, Amenkalıların meşhur nu acı acı derd yanar gıbı soyleven bır tarıh safhasmda elde edı mış bır yarımadadır Bu dağhk va lın adasmın yansını Japonvava vardımlar netıcesınde, Amerıka ıle bu Amerıkah gazeteci, bızim arkaKoınbine turistik seferler djşa. Amerıkanın muttefıki olan B29 uçarkale tıpmden kopya e mekten kendım alamadı Kahırede toplanacak olan Mılletlera lecek kârlar veva kaçınılacak mab rımadanın doğusunda Japon ıç de verdı Japonva bundan sonra Bı Sovvet Rusyavı bır harbe suruklıBundan sonra, «hakıkî» komü ra«ı tıırızm koneres nın mecgul olacagı zuılar duşuncesıdır dılmış «Tupolev» tıpı agır bomnızı batısmda Sarı denız cenubun rıncı Dunva Harbınde Ingıltere ıle vebı ır kı bu da uçuncu dunj a har bu devlrt alevhınde bulunmanıza tahammul edemem dijerek kapıyı bardıman tayyarelerı oldugu goruı nıstler olan bızlere duşen vazıfelerı mese eler n ba<;ırda ko ibıne tur st k Marx bu mefhumların aıasından da Japon ıç denızıne gıden yol ol mattefıklerının cerjhesınde ver al bi demektır. Bu kongreve hıç bırını seçmemış, muhtelıf tah mak uzere Kore oogazı vardır Bu mış ve Uzakdoğunun en kuvvetlı anlatmaya geçtı ve bunlan uç mad seferler gelmektedir muştu Dunva ban^ını tehlıkeve du^u gostermisti. me rleı'f.tımızı ılgılendııen htnu^lpr de hahnde hulâsa ettı dev İPtı olmu^tu Komunistler meydana çıkıyor! Amerıkahlar. 1945 te bile dişlerirecek mahıvette olan Kore harbı hakkında bır rapor verılece^tir Bu hllerınde bunlardan bırını veva dı «tratejık ehemmıyeıi dolavısıle KoGELECEK YAZI. Kızıl beşıncı arada Denızvollrrı Idares gerek Iç gegeruıı kullanmıştır Netıcede ne bu re 189495 Çın Japon harbmde Bır Belçıka şehrının Ruslar tamuteveffa Roosevelt m Sovvet Rus ni gostermeğe başlamış olan kızıl Ikıncı Dunva Haıbi sonunda rek se dı*= seferlerle ıleılı olnrrfk Dc "*i r terkıb yapmıştır, ne de boyle bu ve 1904 5 Rus Japon harbmde rafuıdan bombardıman edılmesı u kol faalıvete geçıyor Ikıncı Dunva Harbınde maçıub vava karşı takıb ettıgı hata ve gaflet Hevın mahıv etını anlav amamışlardı r ve Havavolları ıle muşterek bır mahı terkıb vapmağa yarıjacak bır fı muhım bır rol oynamıştır. zerıne, bızım fabnkadakı komunisto'aıak kavıdbiz şartsız te s lım olan dolu sıvasetın b ı netıccsıdır O za Butun harb muddetince oldugu gi\pt l vacak kombıne sevahıt ımkanGumruk rcsimlcri ler de bırer bırer başlarını kaldırman Amerıka, Stalın'ın rıvakârlı bi, Sovvet Rusvavı demokrasının kır vermıştır Yazdıklanna bakılatertıb er hazırlamak. fstanbul pıvasasında doLaşan bır ha ları saglıjacak 19 uncu asrın son ve 20 ncı asrın Japonja, Çınde ışgal ettıgı toprakmeya başlamışlardı cak olursa ınsana, fıkır cıhetınden ılk yıllarında Avrupa devletlerı latı terkettı^ı gıbı Koreden de çe gına aldanmamış ve ona gerek Av halâskârı savmakta devam edıvorbere gore vakın bır zamanda gumrijk tauir Bunu sezer sezmez ben de h resımlerı ındmlecektır Bu haben çıBu tertıblere gore htrıcd'n gelecel. pek zengın olduğu zehabını verır Çııvde hmanlar ve usler ele geçırır kıldı Korenın şımabnı Ruslar ce rupada, gerek Asjada bu derece laıdı. Onun icındır ki 1945 temmumen ışe gırıştım ve onları greve karanlar pıyasada bır skandal jarat ruristle*" Istanbul ve Izm rden başka Fakat hakıkatte tezadlarla dolunubunu da Amerıkahlar ışgal ettı musamaha etmemış ve o kadar çok zu ortalarındakı Potsdan konferanve Ç'iüılerden bır suru ımtıyazlar mak gayesını gutmeKtedırler memleketımızın turistik degeıı olan dur. teşvık ettım ler Bovlece ıkıye ayrılan Korede açık kart vermemış olsaydı ve Al smda dahı kızıl carlığa bır suru taalırlarken Koreye hâkım olmak Halbukl işın aslı çudur E>Iul ayın her tarafını gorebı'eceklerd bırı komunıst, dığerı demokrat ıkı man>a ıle Japonja kavıd=ız ve şar vizlerde bulunmuşlardı. Nihavet Vakıâ, ışçıler arasında komunıst da 32 mıllet temsılcılennn ijtırakıle rızmın kalkınma'ina hızmet Iç tu*** edecek arzusu Japonva ıle Çın arasında Dir ler pek azdı, fakat bır ıkı kışının bır toplantı yapılacKk'ır Bu toplfntı kombıne seferlerm memleket mıze tuMarx faraziv elerıni birer vâkıa harbe sebebıyet vermıştı O tarıhte hukumet kuruldu Bundan sonra, sız teslıme ıcbar edılerek bırer kuv kızıl devin ne mal olduğunu zaRuslar da, Amerıkahlar da Kore vet muvazenesı unsuru olmaktan manla anladılar. Beş yıl once hâlâ bıle ışı bırakması veya baltalayıcı aa mılletler mutekabıl yet esasına gore rıst celbıne de hızmet edecegı tahmın gıbi gostermiştir. Dcvrindcki ilmın ıhtıjar ve âcız Kore Krallığı ınkı dekı ışgal kuvvetlerım gerı çektı çıkarılmamış bulunsalardı, bugun demokrasinin kurtarıcısı addederek hareketlerde bulunması ışlenn ak bır takım maddelerinın gumıuk re«ım. edılmektedır Hazulanmakta olan prog. inkışaf sevivesi de sınıflar arasın* raza uğramıştı 1894 te Çın hukultrını ındıreceklerdır Turkıyenın de bu rama gore harıcden Denlz>ollarının samasına kâfı gelmıştı daki munasebetlerin tam bir tah metı, Kore uzermdekı lâfzî metbu lerse de şımal Kore bır Rus peykı Dcuıcı Dunya Harbınden 5 yıl son goklere çıkardıkları Sovvet Rusva, toplantıda bazı tavulerde bulunması vapurları ıle gelen vabancılar Demır oldu Amerıka da cenub Korevı as ra, dunva, uçuncu bır harb tehlı o zaman da. Mr. Trunan'm evvelki Şımdı fabnkadakı ışçıler ıkıye m ıl temeldır v» Havavolları vasıtaları ıle Anadolu. lılini vapmağa musaid dcğıldi. ıyetnı ılerı surerek çıkan bır ısyanı kesıle karşı karsıya kalmazdı gun tanf ettiğı gıbi «ıstıbdad, işayrılmışlardr Bır kısmı greve ta Verem Savaş Derneğine 100 bin nun muhtel f şehırlerıne seyahat edeMarx «smıf» ın ne demek oldu bastırmak uzere bu memlekete as kerî jardımıle desteklemege bajlabıleceklerdır Avnı zamanda Denızvoidı raftardı, bır kısmı ıse onlann bu Koredekı haıbın uçuncu bır dun kence, kolehk ve katil gıbi her turğunu tam mânasıle bılmedığı gıbı ker gondermış Japonva da, Kore lira verildi ları Idaresı bu tıp k'/mbınp sevfthat hareketıne mânı olmaga çalışıjorAmerıkan Kongresı, 195051 but va harbıne sebeb olmaması ıçın tek lu fenalığı smesınde toplavan totaBirleşmış Mıl'et'er Dun>a Saglık teklıf'crtnı dış turızm bakımından sınıflar arasmdakı mucadelenın hakkında Çınle ımzaladığı muahedu bellı Daşll sevahat v* turizm fırmala menşelerı, tezahurlen ve netıce deyı'hıçe sayan bu hareket karşı çesıle cenub Koreye yenı askeri umıd, Sovvet Rusvanm henuz yen liter» hir devlettı. Bıraz gec anlaTe=]îilatının sehı rr> zdekı Veen lekaÇok geçmeden ış buyudu ve ıkı mul Merkezıne yardım olmak uzere rına da tek ıf edecekt r lerı neler olduğunu da sarahatle smda, Korenın Chemulpo hmamna yardım tahsısatı ayırırken Sovvet bır harbe gırecek kadar, hazır ol dılar ama nıhavet hakıkati anlav amaması ve fazla ılen gıtmekten çc büdiler. Buna da şukur! taraf bırbınle çarpışmaya başladı hukumeümız taMfındaı 100 bın lıralık soylemış değıldır. 5000 asker gondermış ve istıkbalın Rusyanın tahrıkıle kızıl Kore, 1948 odenek Lucas la beraber arka kapıdan ka rılmıştır Ver"m Savaş Dernegıne gondeBılhassa sıyasî idarenın yer al meşhur Amıralı Togonun komuta senesınde Birleşmış Mılletler +eş kınmesı ıhtımalıne bağlıdır Bu takKüçük Haberler çıyorduk, komunıstlerden bın bıze dığı cyukarı sevıye» ıle ıktısadî sındakı Nanıvva kruvazorunun de kılâtınm gonderdığı bır komısvo dırde, Moskova, açık bır surette Ejüblulerin dilekleri kızıl Koreyı desteklemekten vazgebır adres verdı •k MILLI Eg t m Muduru Murad Uraz «aşağı sevıye arasında onun kur dahıl bulunduğu dort kruvazorden nun nezaretı altında yapılan seçımDun ak am Vali ve Beledıje Başka« Bu akşam saat sekıze doğru rı Ord Prof Dr Gokay Ejub semtınl dun Bevkoz kovlerne gıderek okullar duğu mahud bır bağ vardır ki murekkeb bır fılo, kuçuk bır Çın ler netıcesınde kurulmuş olan ce çer ve uçuncu dunya harbı de patAmerikada v apılacak genclık lamaz Bunun ıçın de Bırleşmış oraya gıdın,» dedı tefîıs etmış Hal toptan fıatlarıle semt da tetKiklerde bulunmuştur vaka ve gerçeklerle hıç bır zaman fılosuna hucum etmıştı Bu suretle nub Kore Çumhunyetme ansınn toplantılan Mılletler teskılâtınm ve Amerıka* SEHRIMIZDE bulunan IngUız koharb ılân etmış bulunuyor. Verılen adres, Brukselın zengın Derakende fıatları arasında ujgunluk ısbat edılememiştır. 25 temmuz 1894 te başlıyan Çınnın ga>et azımkâr bır sıyaset takıb g^rmuştur Halkın ıskele ve diğer ımar tputanları şerefıne dun öaat 17 de Amenkanm lennesse evalet nde 21 ' ler muhıtınde bır yerdı ve bızım Bu: taraftan Korede savaşlar deManc'ın eserlerınde, tahmıne da Japon harbınde, 12 gemıden murek 1 ıkkındakı dıleklermi dınlemış gerek. imırgan koik n d " Beıe ıve tarafından etmelerı lâzımdır Sovyet Rusya mılletln iştırakıle yap.lacaK genclık bulundugumuz caddeve çok uzak lılere ıcaoeden emırlerı vermş'ir bır çay znafetı vır lrt*.1 1 yanan bır fıkır ele alınmış ve bu keb Çın donanması 10 gemıden vam ederken dığer taraftan da Bir bır harbı goze aldırmak pahasına da tıiDlantılarına Turkıye aiına katılacak tı Onun ıçın M Felıxın eskı tıp * DENIZYOLLARIMN Turkıye ıle nun uzerıne ondan daha fazla tah muteşekkıl Japon fılosu tarafından leşmış Mılletler Guvenlık konseyı olsa rıcate mecbur edılmezse, Ko olan Emel Aktan paza'te gunu uçaıda Batı Avrupa lımanları arasında tertıb Cıtroen otomobılıle gıtmeğe mecrrtıne dayahan bır takım tefsırleı Yalou denız savaşında mağlub edıl acele toplanarak muhasamata son redekı oyunun Moskovanm ve Am»Pıt i hareket ede eklır ett gı muntazam j'lep postalarının iık verılmesı, komunıst kuvvetlerının bur olduk İskenderun surat postalan MEVLİD seferını yapan Rıze geml«ı Ha'/r 1 ma yurutulmuştur. Tahmmden tahmı mışti. butun komşularuıa genye çekılmesı ve bu gerı çekıl peyklerınm Elımız^ekı adıeste gosterıleTKnuIskenderun hat*ıde se^caat e ecek nına varmıştır Buvuk bır ilpı ıle kar ne geçılırse, pek tabı; olarak, ıçınAnnemiz merhum Hckımbajı Bu mağlubiyetten sonra Çin 17me hareketınm Birleşmış Mılletler karşı tatbık edıleceğuıe şuphe yok yolculaın suratıe gıd'D ^elebılme'erl maravı bu'unca şa<urmadık desem şılanan bu hattın ı^ıncl seferıru Ma. den çıkılmaz bır vazıyete duşulur. Sahh efendı kızı nısan 1895 te imzalanan Shımono Kora heyetı tar\£»dan kontrol e tur ıçın sefer programlarında değış'klik yalotva şlepı japacaktır \alan sovlemış olurum Çunku ızUBEYDE GURKAYN4K Bugunku cemıyetlerın tarıfını ve sakı muahedesıle Korenuı tahlıyepılmıştır • ISTIN\E ve Hal cde tamır edılbe gıbı kuçuk bır yer veva bır bodın 40 ıncı olum gunune tesaduf Yenı programa gore, Iskenderun surat mekte olan gemllerden Tarı ve Kara geçırdıklen tekâmulu vuzuhla çiz sını kabul ettı. PortArthur lımanıTicaret gemilerinin istiab hadleri rum katı beklerken karşımıza mueden 30 hazıran 1950 cuma gunu postalan ıle Istanbul Iskendenın denız vapurları temmuz sonuna kadir mek ıstersek, hareket noktası o nı, Lıao Tung yanmadasını, Pestuzuğu değiştirilıyor ık ndı namazından sonra Kadıto\ azzam ve mukellef bır konak çıkarası 5 eune 11 rp şt r Dığer taaftan servıse gırecek duruma geleceklerdır larak Mancıst farazı\ elerden baj cadores adalannı ve Formoza adaMEVLİD Osmanaga camıınde ıstnahatı ruŞehrımizde toplanan komısyon ta hintciandı gei's bır ısk»'s o'an Demmıştı Tevazu t a . ı j a n komumstBuyuk tamır goren bu vapu r lar bır*ac r ka farazıyeleri almamız lâzımdır. sını da Japonyaya bırakü. Fakat Çok genç jajında kaybettığıfmdan yen den lncelenmekte olan Tı reje de Iskenderun aralık poste'srını hu içın mevlıd okanacak+ avdanberı fabrıka ve havuzlarda bu. lere boyle bı> yerı, doğrusu, pek caret gemılen ıstıab hadleri tuzugunaı >apan gemılenn ugratılması karı'lasmız kıvmetlı oğl'im Merhumejı F sevenlerle arzu eMarx'a ve Marksızme gore, ka Avrupa devletlerı Japonyanın zalunmaktadır yakıştır=ırnam stık esaslı değışıklıkler yapılacağı anlaşıl tırılmıştır denlerın t°^^ı le'*! 1 tca cluiıur •• 23 SENEDENBERI I'tanbul II Ta. pıtalızm yalnız smıflan yaratmakla fer meyvalannı tamamıle toplama* SADUN SUKKER'in nıaktadır Bu arada eskı tuzugun tesbı Esrarengiz kimseler Cofc nnnr aücsı rım Mudurljgunu başarı ıle vapmış kalmaz, aynı zamanda sınıflar a sma mânı oldular, Pescadores adaPlâjlar kontrol ediliyor ıkıncı olum yıldonumune rast'ıjan ettıgı istiab hadlerının gemılerde >a Ceb Tizdekı komunıst huviye clan Tah'in Dılek bu defa >aş haddını rasmdakı mucadelevı de basıt bır larıle Formoza adasından başka V»la>et Saglık Mudurlugu mevslm 30 hazıran 1950 yarınkı cuma sunu pılan tadıller ve kurtarma vasıtala r doldurarak emeklıye avrılmıştır ogle namazını mı.teskıo Ş15I1 canın çogaltılması g bı sebeblerle >bı c ' a ısıle plajlan sıhhı bır kontrola • KASIM avında memleketımıze ge şekle sokar, zıra butun zıddıvetlerı yerler Japonyaya verılmedi. m ınce Hafız Mecıd Ses gır taram'ktar artUrılrrısının munakun ola t?bı tutrraga balanMştır Plâjıard^n Rus Japon harbinde lecek olan Italvan operası artıstleııp n bır tek zıddıyete mal sahıbı olanalınan sular laboraHıar'arda tetkık edılfından azız ruhuna ıthaf edılmek cagı tahmın edılmektedır şehriT rde tem";ıller vermelerı mevzu larla mal sahıbı olmıyanlar arasm uzere Mevlldı Şer.! okunacaktımeitedır Sulardakı kol mıktarları tes1898 de Rusya, Çınden bazı ımtiurda Baronez Angelo, Italyan Konso dakı zıddıyete ırca eder. Arzu edenlerıp dost ve ahbabbıt edılecek ve buna nazaran p'aı'ara yazlar kopardı Bunlar arasında lo«ıle bırlıkte Vali ve Beled ye Başların teşnfleri nc3 olunur laz'm gelen teıtıbat "apıiocakt TEŞEKKÜR Yazlık varyete programını takdım edıyor. kanını zıvaret ederek goruşmuşlerdlr PortArthur hmanının 25 sene Annesı Pakıze Sulker Kıymetlı buyugumuz ve sevgılı baba. * ISTANBUL Avcılar ve Atıcüar müddetle Rusyava kıralanması da mız Kulubanun 24 hazıran 1950 taıhinde Bugun matınelerden ıtıbaren vardı. Ruslar, bu lımanda hemen tcpianan umumi hejetı ekserıyet temin Eczacı Kimjager Ö L Ü M tahkımat yaparak bır deniz ussu edılcmedığınden 1 lemrruz 1950 cumarBe< n°İTn'°l şohrptı haız Mısırlı akrobatlar Nushası 10 kuruştuı Merhum Beyoğlu mutasarnfı Arıf Prof. ÖMER ŞEVKET ÖNCFL kurdular Japonya, Avrupa devlettesı gunu saat 14 30 a b'skılmıstır • SULTANSFLIM Kız Enstıtusunün lermi bılhassa Rusyayı Çmden u Paşanın torunu, Eskışehır mebuau ın vefatı dolayıs le cemze mera^m ıne Abone şeraıt» iştirak etmek ve evlerımıze kalur geİSCO • d ploma tevzu ve oğrenciler tarafından Iki buyuk fılm birden zaklaştırmak ıçın harbe hazırlan merhum Prof Ismaıl Besım Paşa lerek tazıyede bulunınak ıutfiınu gos Senehk 300 Kr hazırlanan sergımn açılış torenl dun Bır aylık mağa başladı ve 1902 de İngıltere nın oğlu, Ereğh komurlerı Işletmesı teren muhterem cemidt ve \e'akâr dost1 Genclerin Sevgilisi 800 . yapılmış ve sergıde genc kızlarımız ta. Uç aylık larımıza ayrı ayrı teşekkure derın ile bır ıttıfak akdettıkten sonra, mufettışlerınden IÎ00 • rafından vucude getırılen el ışlerı çok ( Renkli ) teessurumuz ırrkan veıTiedıgınden şuk Altı a\lık Rusyadan Mançurıdekı ku^vetlennı begemlmıştır MUZAFFER ERDEKUT 2800 • SeneUk F R 4 \ K SINATRA ESTHER + FERIKOYDE oturan Fatma Yaşar gen çekmesını ıstedı Rusya, Uzak 26/6/950 pazartesı sabahı Zongul ranlarımızın ıblagı ıı g zel? ıızden rıca I K K A Meşhur Zıgan Fantazıst Dansorier eder z YVILLIAMS GEME KELLY adında bır kadının uzerınde 60 gram ce yzılat doğudakı donanmasmı ve ordusu dakta bır kalb krızınden vefat et£ji Nebıye Once! Dr "3ı rhan Gatetemıze çonterııcn ^ıraK olnnmat pro n bulunmuş ve kadın yakalanarak nesredtlsın efiılmesın tade 2 Monte Kristo'nun nu takvıve etmek ıçın vakıt kazan mıştır Çenazesı Istanbula getunleOncel, Sta] Dr BJ • u Onrel, r'kkınds kpnunı »ck'bata gecılmıştır Flânlardan nıesul eı karu» eriıirnoz mağa çalışıyordu. Dr Hıkrret Arkıın rek Karacaahmed Şehıdlıktekı aıle ,, •• YUNAVISTANDAN Serdıca adında * Mirası bir Kızılhaç delegesı gelmıştır Serdıra kabrıstanına defnedılmıştır. Kederlı Japonlar, buna meydan verme( Turkçe ) şehrımizde cumertesı gunu açılacpt den 8 şubat 1904 te Port\rthur'de aılsme başsağlıkları dılerız. o'an Bevnelmılel bebek «ergısme aıd LOUİS HAYVVART Rus fılosuna ve Karenın Shemulpo # * * hazi'lıklarla meşgul olacaktır Pavlyonunda BARBARA BRİTTON lımanmdakı bır Rus kruvazorune Merhum Dr Ali Ruştü Paşa mahbaskın yaparak Rusyava harb ılân dumu malul emeklı Yuzoaşı RAM4ZAN 13 PEREMBE ettıler; Rusların 'şa''i'nlı|ından *ay SEMIH BAN'DAR MİÇAM NEDİR? Bugun çıkan 223 üncu sayısmde İsmet İnonune daır bu: Yudalanarak cennb Mançurı ye ve 2R R 950 çarşamba gunu Hakkın 0 a t O ke<=tı^ PEK YAKINOA D mvanın en s?f ve en m°shur Koreve hemen «.sker çıka Ti?sa ıahmetıne kavuşmuştur. Cenazesi nan karıkaturundekı hakıkat Cunku (Mukavva Muşavır) ler c 9 S c X E O Nane Emsı MIÇAM ' dır •e > I baslad'l?r Bıı mu'He son»a P ^ t (Bj^un) perş°Tibe guuü 6ğle nazafer elen^ımıze mukadderdır demı;lerdı ' Arthur denız msunu karadan mu maz nı muteakıb Şışlı camıınden R A D Y O L 1 N V | 5 29 13 17 17 18 20 4ı 22 18 3 13 36 sahife 25 kuruş. P. K 709 İstanbul. Cenubi Amerıka şakılarının en buyuk musainıyesı hıara altına aldılar 1 kaldınlarak Zıncırhkuvu Asri meDış Macunu E 1 8 46 4 32 8 33 12 00 2 03 6 26 I Rus>anm Bakık donanınabi, Ko I zaılıgına defnedılecektır. Bu esansla ^apılmaktadır. Turkıyede neşır hakkı yalnız Hac seferleri Gizli bir toplantıda Rus hazıthklan plânları görüşülüyor =haberleri | İCTİMAİ BAHİSLER Warx'ın sınıf nazariyeleri ve bugünkii ilmî hakikatler Yazan FRANCOİS PERROUK Tarihî karar! MESELESİ Korede başlıyan harb Yazan: Abidin Dav'er c J 4, TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU İVANO ve JANtCO» «AKEF BEŞ KARDEŞLER» KAFKAS "TRİO BALESİ SARAY'da CUNHÜRÎYET MA L O DANS KOMİK ABEt LEDERER ASSA PERERİA) MÎILIET MILICT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog