Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SERABIOMRUM RIZA TEVFİK Bizzat kendi tarafından bastırılan bu kitab, üstadın şimdiye kadar hiç neşredılmemiş şiirlerini muhtevidir. SERABI ÖMRÜM, muhterem okuyuculara senenin en kıymetli bir edebl armağanj olarak takd:m ediliyor. Fiaü 7,5 Iiradır. umhuriyet 27 ncı yılSayı : 9303 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298 Te]gral v e mektub adresi: PASLANMAZ ve OYCJOfUŞ İNKİLÂP KlTABEVİ P A L Traş Bıçakları Oyulmuş U.SA. Patent N. 2266288 cumhuriyet, tstanbui posta Kutusn tstanbui No 246 Yaa İşleri: 24299, Matbaa : 24290 PerşGmbe 2 9 Haziran 1 9 5 0 Başbakan yardımcısı askeri yasak bölgelerin de azaltılacağım söyledi Japon sularındaki Ingiliz harb Bulgaristandaki Türklerin durumu da dün Mecliste görüşüldü. Bunların süratle memlekete getirilerek iskân edilmeleri liizumu belirtildi Yurdda idarî yasak Kore'de kızılların ileri bölgeler kaldınlacak hareketi devam ediyor gemileri de Amerikan filosuna iltihak edecek, Güney Kore'nin merkezi Seoul düştü Tasfiye Anerikaldar, 9 Kuzey Kore nçağını döşurdüler. İngiliz hava knvvetleri de Amerifcablarla işbirliği yapacaklar. Cnney Kore kuvvetleri yeni bir müdafaa hattı kurayorlar ugun başbyan Kurultay toplantısı acaba Halk Wa£hington 28 (A.P.) Bugua Partisi saflarında bir tasBirleşik Amerika Savunma Bafc>e hareketine yol açabilecek mikanlığı, Güney Kore başkenti dir? Bu sualin düğumu altında Seoul'un Kuzeyli komünistlere dü§Partiyi de, yurdu da şiddetle ilgitüğünü teyid etmiştır. lendiren bir muammanın saklı Amerikan ordusunun bir rapodurduğundan şüphe etmiyoruz. runda da, Seoul yakınlanndaki Tasfiye derken bir takım şahsî Kimpo hava alanının Kuzeyliler tasempati veya antipatileri gozonunrafından ahndığı ve Inçon limanıde ruttuğumuz sanılmamalıdır. Bu Arkası Sa. 3, S'i. 2 de kabil tasfiyelere Cumhuriyet Halk Partisi uzun yülar boyunca fazlasile uğradı. Şefe hoş görünmiyen, yahud da boş bulunup onu sinirlendiren partililer derhal bir köşeŞehidedilen ArifNecib ye atılır, partiden kovulmasalar biSon zamanlarda Bulgaristandan gelen muhacirlerden bir grup Kaskatının nâ'şı bugün İe tasfiye edilirlerdi. Üç gün önAnkara, 28 (Telefonla) Yasak kan Yardımcısı Samed Ağaoğlu cesine kadar el üstünde taşınan bu teslim ediliyor adamlaruı artık yiizüne bakan ol bölgeler ve Bulgaristandaki ırkdaş bugunkü Meclis toplantısında cemazdı. Bunlara nikbete uğramış, larımızın göçmen olarak getirtil vab verdi. Edirne 28 (Telefonla) Şu sa Arkası Sa. 4. Sü. 7 de atte kat'î olarak alınan habere gö«menkub» kimseler denir, zaval mesme dair sdzlü sorulara Başbalılarla partili arkadaşlan bile gbre Bulgarlar tarahndan şehıd edürüşmekten çekinirlerdi. Çiinkü boymiş olan Arif Necıb Kaskatııun le bir hareket şefe kafa tutmak sana'şı yann saat »am 11 de Kapıkuyılır, nikbet okunun başkalarıua lede Türk makamlanna teslim edida saplanması ihtimali çoğalırdı. lecektir. Burada bahsetmek istediğimiz İsveç vapurunda yakalanan tasfiye, fikrî ve nıhî temayüllere Bulgarlar aid inançlann gruplara aynlması Güney Kore kuvvetlerine mensub bir müfreze, geçid yollanndan birini mudafaa ederken izmit 28 (Telefonla) Şehrimizde ve Cumhuriyet Halk Partisi çatısi Arkast Sa. 4. Sü. 2 de altında nihayet aynı prensipleri benimsemiş vatandaşların bir araya toplanmasıdrr. Halk Partisi nrtnr zaman madde ve sayı üstünlüğünü bir kuvvet kaynağı sanmaktan kendini kurtaramadı. Kendi bünyesiBİ meydana getiren kalabalığın insicamını hiç kaale almadı. Softa ıle Sovyetler Birliğinin Bosyalist, ırkçı ile milliyetçi, liberalle devletçi yıllarca yanyana otemsilcisi konsey topHükumeti Queuille kurmağı nun kucağında barındılar. İdeolojü kabul etti lantısında bulunmadı sistemin motörü şefin kafasından ibaret olduğu için bu da gayet taParis 28 (Radyo) Bugün Cum İki vatandaş öldü, bazı evlerle Londra 28 (Radyo) B. B. C bii idi. Partililer arasında fikir ve dükkânlan su basü hur Başkanının teklifini kabul eden nin Lake Success'teki muhabıri, bir tartışma hürriyeti lâğvedilmişti. AAnkara 28 (TelefomV. Hüku1 Ankara 28 (haziran) C. H. P. kongrenin birinci hususiyeti, hiç Queuille yeni kabineyi kurmağı dünya teşkilâü olan Birleşnuş Milİzmir 28 (Telefonla) Bu akşam na prensipler üzerinde konuşuluyuk kurultayı yann (yani bu şüphe yok, 25 senelik bır inkılâb üzerine almıştır. Queuille progra saat 17.30 da âni bir surette kor metin bütçeden tasarruf için çalışletler Güvenlik Konseyinin tarihta mazdı. On sekizinci yiizyü libe;abah sızin bu satırlara bir göz at ve iktidar devresinden sonra ilk mını cuma günü Meclise bildire kunç gökgürültuleri arasında 1,5 malara devam ettiği göriılmektedir ilk defa olarak bir müteamza karşı ralizrainden Manc sosyalizmine, Bu münasebetle belirtilen cihet, Arkast So. 3, Sü. 1 de cektir. ığınız sıralarda, toplanıyor. Bu askerî tedbirler aldığını bildirmekEflâtun cumhuriyetinden Hanefî saat kadar süren şiddetli yagmurlar son beş yıl içindeki bütçelerden Arkast Sa. 3, Sü. 4 te mezhebine kadar biitün doktrinleri yağmış bu arada dolu da düşmüş 200 er milyon îira tasamıfun mümgünune ve saatine göre kabullentür. Bir çok caddeler sellerden ge kün olduğudur. Böylece bir milmek ihtimali vardı. Bu şartlar alçümez bir göl halini almış baza ev varlık bir servet mem'eketin kaltında kim neyi tartışacaktı ve nalerin alt katlan ve çarşdarda oazı kınma işlerine kalacak yerde heBil tartışacaktı? dükkânlar su baskmına uğramış, men hemen israf edilmiştir. Bütçe duvarlar yıkılmıştır. yüından 4 ay geçmiş olmasma rağOnun için Halk Partisinin görünürdeki kalabalığı gerçekte bit Yollar, moloz ve sellerle tıkan men hükumetin 100 milyon lira cizaaf alâmeti idi. Yeniden hayatiyef dığından iki saat kadar tramvay vannda bir tasarruf sağlamağa mukazanabilmek için parti bu zaafı işliyememiş münakalâtın otobüsler vaffak olacağı kuvvrtlidir. Başbameydana getiren sebebi ortadan le teminine çalışılmıştır. Bu arada kanlık bütçesinden yanm milyon kaldırmalı, kendi bünyesinde fikıi bir otomobil ile bir fayton arabası lira indirilmiştir. Başbakan Adnan Menderes bir tasfiye hareketine bir an önce çarpışmış arabacı yaralanmış ve İki çocuğun daha yamyamlar girişmelidir. Büyük Millet Mecliarabanın atı ölmüştür. sinin sekizinci devresinde pek kütarafmdan yenildiği iddia Üçüncü Beyler sokağında Dr. ciık bir azınlık teşkil ettiği halde ediliyor Hüseyin Rıfat Evirgenin evine yüDemokrat Parti boyle bir hareketdınm düşmüş yangın çıkarmıştır. İzmit 28 (Telefonla) Karasudaten kaçınmamakla bugunkü başarıTeknık Okul pansiyon âmiri MuŞiddetli yağmur harmanlara zarar ki yamyamlık hâdisesinin tahkikatı sının temellerini atmıştı. O zaman zaffer Kavahbayın ölumü hakkında vermiştir. devam etmektedir. Yakında Adapavaziveti göremiyen Halk Partisi or ortaya atılan yîni ıddıaların akıslerı zan Ağır Ceza mahkemesinde duganlan hâdiseye seviniyor «zaten dun de devam etmiş, bazı dedıkoİki kişi öldü ruşmalarma başlanacak olan yamclli kişiden ibarettiler, şimdi otu/.a dulu neşriyata vesile vermiştir. İzmir 28 (Türk Ajansı) İzmir yamlann, Üsküdarda Doğan Can, indiler: parçalanıyorlar, dağılıyorDün de yazdığımız gıbı, bundan bölgesinde şiddetli yağmurun sebeb Hendekte Sadi isimli çocukları da laj> dive âdeta bayram ediyorlar beş sene evvel vukua gelen bu hâöldürüp yedikleri iddia edılmekteİthal emtiası ile yerli mamuller olduğu hâdiseler etrafmda sabaha dı. Halbuki ortada Halk Partisi diseye aid bütün rapor, zabıt ve karşı şu haberler almmıştır. dir. Bu suretle facianın kurbanlan hes?bma bayram edilecek bir gidiş ifadeleri havi mahkeme dosyası. Evvelce bu tesislerin hususî teşebbüse devrini den alınan vergi nisbetinin Sellerin sürüklediği molozlafla 4 e baliğ olmuş bulunmaktadır. Bu >oktu. Tersine. Demokratlar eğer reniden gözden geçirılmek uzere pamuklu sanaviimizd rekabet Adagide Ödemiş yolu kapanmış isteyen sanayiciler simdi alâka göstermiyorlar çocuklann babalan İzmit ve Hendek zevahiri kurtarmak uğruna gayref Ankaraya gönderilmiş bulunmaktaedemiyecek bir durjtma bu bölgede yüdınmdan, bir vatansaveıhklanna başvurarak 3 ayharcasaiar da aralarmdaki karak dır. Istanbul Savcılığı, hâdisenin Kendi sanayi işletmelerini, hari kendi içlerine kapanmışlar, muhi dan beri kaybolan çocuklannın soktuğu iddia ediliyor daş ölmüştür. Sellerin cereyanma ter uyuşmazlığmı örtbas etselerdi vukuu sırasında bu ışin tahkıkini kapılan bir çocuk da korkusundan cin gittıkçe basüran rekabeti kar tin iktisadi temayülierine aldınş yamyamlar tarafmdan yenudiklenasıl o zaman Halk Partisi bundan .aptıktan sonra, suçlu bu'duğu SirYerli sanayünin muhtelif şube ölmüştür. şısında çalıştıramıyacağından endi bile etmemektedirler. Istanbulun ni iddia etmişlerdir. Savcılık bu cikendine bir sevinme payı çıkarmağa kecide plâkçı Robert'i ölüme r 'ieleri ve bilhassa pamuklu sahavii şe duyan sanayiciler, şimdi artık Arkast Sa. 4, Sü. S te hetten de tahkikata başlamıştır. ozenebüirdi. Demokrat Partinin ce biyet suçundan mahkemeye sevçok ciddî bir buhrana doğru gitsiretli teşebbusu Meclisteki tem ketmişti. Robert'in devam eden mumektedir. Önümüzdeki ayın sonuna sili kuvvetini sayıca duşurmüş, fa hakemesi sonunda esas hakkındaki doğru İtalya ve Almanyadan mükat mânaca kuvvetlendirmiştir. Hâ mütaleasını seıdeden savcı, sanığın him miktarda pamuklu gelecektir. diseleri dış görunüşünden muha tecziyesini taleb etmişti. Lâkin Fiatlan ucuz olan bu pamuklulakcme edenler «bu sefer kırk mil mahkeme, kazazede Muzafferi kann, yerli sanayii faaliyetten alıletvekilliği bile kazanamıyacaklar» Arkast Sa. 3. Sü. 5 te Arkast Sa. 4, Sü. & de Muzaffer Kayalıbayın eşi Olga dije öğünürlerken 14 Mayısın nasıl bir netice doğurduğu işte meydan Bulgar sınırındaki C. H. P. Kurultayı bugün toplanacak Genc.erin, İnönünün dahi parti başkanlığından çekilmesine kadar ileri gidecekleri söyleniyor (Doğan Nadi bildiriyor) Konseyin tarihi kararı Fransız" kabinesi İzmirde yagmurlar Hükumetin tasarruf şiddetli yolunda çahşmaları Mütearrıza karşı askerî tedbirler alındı Bütçeden 100 milyon lira civarında tasarruf yapılacağı ümid ediliyor Muzaffer Kay alıbaym ölümü hâdisesi hakkındaki iddialar Pamuklu sanayii Yamyamlık hâdisesinin tahkikatı Bu vak'aya dair bütün rapor, zabıt ve kayıdları ihtiva eden dosya yeniden tetkik için Ankaraya gönderildi Sanayi işletmelerinin devri meselesi Asrî ekntek fırınmın temeli atıldı r Devlet Tiyatrosu Artistleri Geldi j Hslk Partisinin yurdumuza lâjık bir muhalefet partisi seviyesine yukselebilmesi için lüzumlu olan tasfiyenin de kolay başanlır bir iş savılamıyacağını kaydetmelniz. Altıoktaki sembolünü bul?n inkı'âb prensipleri tek parti devrine aid geniş ve yaygın mefhumlardır. Bunların ışığı altında gerçekten birbirine zıd kanaatleri barışmıs gibi gostermek mümkündur. Altı oktan her birini kendi temayulune gore değerlendiren tartısma kabul ermez bir otorite, bu sisteme dayanmak suretile bir çok başarılar sağlayabilir (nitekim bugüne kadar yurdumuzda miisbet olarak ne yapılmışsa bu sayede olmuşrur). Fakat söz ve yazı hürriyeti rejiminde bır siyasî parti daha açık konusmak. çizgileri daha belirli bir şekil almak durumundadır. Aıkadaşımız Cemil Said Barlasın dun söylediği gibi. Halk Partis.i. Fırrn 29 ekimde faaliyete geçe< cek, yakında iki fabrika daha yapılacak Dün öğleden evvel Silâhtarağada asrî bir ekmek fınnınm temelatma töreni yapılmıştır. Törende Vali ve Belediye Başkanı Fahreddin Kerim Gokay, Vali muavini Fuad Alper, Beyoğlu kaymakamı, Beledıve İktisad Müdurü Eminle diğer bazı zevat hazır bulunmuşlardır. Fabrika müdürü bir nutuk irad ederek Danimarkadan getirilen bu kombine ekmek fabrikasının en son sistem olduğunu ileride 50,000 olmak üzere şimdilik temizlikle ve titizlikle imal edılmiş ambalâjlar içinde sataşa çıkanlmış olarak 30,000 ekmek imal edileceğini söylemiştir. Vali ve Belediye Bsşkanı da fabrikanm önemini belirten bir konuş ma yaparak ilk temeli atmıştır. Devlet Tiyatrosu artistleıı dun saat 11 't\ da vapurıle İzmjrden şehıimize gelmışlerdir. 29 ekimde faaliyete geçecek bu fabrikadan maada dığer iki fabrı Rejıscr Mahir Canova, kendısne konu;an bir arkadaşımıza şunları söylemiştir: > Izmırde buyuk bir rsğbet gnrduk Aynı ügınm Istanbulda da gcsterüeceğını ümıd edıyorur.» NADİR NADİ 19 Mayıs stadmda yapılan yanmaz boya tecrübeleıinde Cumhur Başkanı Celâl Bayarın da bulunduğu kanın daha inşasına başlanılmak Resımde, sanatkâriar kendıienni kar§ılıyanlar arasında gorulmektedır» Arkast So. 3, Sü. 5 te uzeredir. yazılmıstı. Yukarıdaki re&im, Cumhuz Baskaıu, boyanın mucidi ile gorujurken alınmıstır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog