Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

r SAAJ Bütün CUMHURÎYET '28 Haziran 1950 AKUMULATOR marka akümülâtörlerinin tercih sebebleri üzerinde durunuz: 1 İyi bir akümülâtör en saf kurşundan imal edilmiş olmah ve hiç bir malzeme tasarrnfu yapılraıyarak plâkalan en kalm eb'adda ©hnalıdır. SAAJ batarytlannm kursnnlan kimyevi saf olup plâka kalmlıklan mühimdir. 2 SAAJ bataryalan sıcak veya soğıık gibi hava tesirlerinden mahfuz olarak imal edildiklerinden benzerlerine kıyasen daha üstün vasıflıdırlar. 3 SAAJ bataryalan, ilk şarjlan yapılıp servise vaz'ından sonra çalıştıkları motoriın tağdiye membaı ile iktifa ederler. Ve ikinei bir ara takyiye şarjına lüznm gostermezleF. 4 SAAJ bataryalan daima en taze olan bataryalardır. Bu sayede stoklarda bekletilmiş mallann kısa bir zamanda gösterdikleri bozukluk ânzalan meveud değildir. 5 SAAJ bataryalan bu vasıfları ile en emniyetli en uzun omurlü ve kulianılışta en ucuz olan bir kuvvet membaıdır. » motorlu vasiıtalarınızda S A A J markasım taşıyan İsveç yapısi Akümülâtörleri tercih ediniz. GENEL SANAYİ TECHİZATI T. A. 0. S T t Ş ^ ! S A 5 RADYO r Bugünkü Program ISTANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13 00 Haberler 13 15 Orkestra eserlen (Pl ) 13 45 Şarkl ve turkuler, okuyanlar Vedıa Rıza, Arıf Coşkunay, Neclâ Suer, çalanlar Emın Ongan, Ercumend Batanay, Yorgo Bacanos 14 20 Scbest «aat 14 30 Şarkı ve turkuler (Pl ) 14 50 Dans muzıği (Pl ) 15 00 Programlar ve kapanış. 17 57 Açılış ve programlar 18 00 Caz muz.gı (Pl ) 18 20 Serbest saat 18 30 Turkuler geçıdı, okuyanlar \ e çalanlar' Hasan Tunç, Fahrı Kayahan 19 00 Haberler 19 15 Istanbul haberlerı 19 20 Istanbul Konservatuarı Turk Musıkısi Icra Heyetı Konserl «Şevkefza 1) Peşrev, 2) Ermesın el 3) Husnu zatın gıbı, 4) Dılbesteye lutfukerentn, 5) Taksim, *) Serı zulfu anbenn. 7) Saz gemaısi 20 00 Radyo s&lon orkestrası konsen 20 30 Solollar (Pl ) 20 50 Şarkl ve turkuler; okuyan Muzeyyen Scnar Işıl Çalanlar Nubar Tekyay Selahiddin Pınar, Ismsil Şençalar 21 20 ÇeleM (Radyofonık temsıl), yazan Ekrem Rejid Rey, oynıyanlar Zıhrd Bona, Alıye Rona, Hal'.de Pışkın ve Ark 22 30 Haflf erg soloları (Pl ) 22 45 Haberler 23 00 Dam muzlgl (Pl.) 23.30 Programlar ve kapanıj. Bısiklefiniz B A U E R mi ? 0 halde o da sizin gibi aüzel ve zariftir. 8AUER bisikletleri güzelliğıle me$hurdur. Bevaz kısımları kâmılen kromedir. Muhtelii 13 modelleri mevcuttur. Emsaline nazaran ucuz olan bu mükemmel Bisiklet Almanyanın 30 senedenberi en üstün BtSIKLETIDIR. BAUSR'Lİ İLÂNIASK ANKARA 7 30 Açıll? ve program 7 31 Bando muz klerı (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Hafıf parçalar (Pl ) 8 25 Gunun program ı 8 30 Mozart Fa major Obualı kuartet ve (Do major Flut ve Harb koııçertosundan 1 lncı kısım (Pl.) 9 00 Kapams. 12 28 Açılış ve program 12 30 Şarkılar 13 00 Haberler 13 15 Sınema orgu ile melodıler (Pl ) 13 30 Ögle Gazetefi 13 45 Muzık Karen Ketnple soyluyor (Pl ) 14 00 Kapanıj. 17 58 Açılış ve program 18 00 Şarkı'ar 18 30 Konuşma 18 45 Caz orko'tıalarından Freddie Martın (Pl ) 19 00 Hnberler 19 15 Geçmişte bugun 19 20 Cesar Franck (Lâ major) keman ve p vano «onatı (Pl ) 19 45 Konuşma 2(1 00 Halk Turkulerl 20 İS Radvo Gazetesı 20 30 Serbest ıaat 20 35 Tanhî Turk muzıgi 2115 Konuşma 21 30 Daru pareaları (Pl ) 22 00 Korujma 22 15 Varyete mtt. zık'erl (Pl ) 22 30 Şdrktlar 22 48 Habeıler 23 00 Kapani(. ümumi 0>po«t ı ORION radyolan, yüksek kalife, zarif görünüş, ve bilhassa ehven fiat ve tediye şartları dolayısiyle, en çok takdir kazanan radyolar olmuştur. Sizin de bir radyo almağa niyetiniz varscf, en iyisini alınız... hem de en ehven fiata! tlLOIZ TİCARETHANESİ İSTANBU l CALATA. fERŞEMBE PAZAR, 1315 DEVLET T İ Y A T R O S U OPERA Bolümü Temsilleri Bu akşam saat 21 30 da Umversıte genclığının arzusu uzerıne Kon defa olarmk CAVLLERIA RUSTIKANA, PALYAÇO ve ilâve olirak KODMT •¥; DEVLET TİYATROSU Temsilleri 2930 6 1950 gecelcrt SES TIYATROSUNDA YOUARJMIZA CORE YAPILMIS BİR BİSİKLET Yaş Sebze Alınacak O T E L Hem semti iyi, hem ucuz MAUER EYÜB akna Yalnız 20 veya 30 lira peşin ödeyereR mükemmel bir O R I O N radyosuna sahip olabilirsiniz» Ayda ufak bir masrafla, siz de fevkalâde bir radyoya sahip olmanın zevkine kavuşunuz. Komedi 3 perdt Tazan: Carlo Goldlnl TMrkçesı Tarık Levendoğhı Butun temclUerin biletleri Ses tıyatMüessesemizin yaf sebze ihtiyaa pazarlık yolu ile »atın yuatrosunda satılmaktadır. caktır. > Temin etmek arzusunda olanlann şartlarımızı öğrenmek 29/6/950 tarihi akşamına kadar Müeasesemiz Tıcaret Serviaine eaat •tmeleri rica ohmur. Y ALAN CI Sümerbank Defterdar ve Biinyan Yiinlü Fabrikaları Müessesesi Müdürliiğünden: talebeler gittiğinden yer açıldı. Tercih ediniz. Adres: Lâleli GÖNLÜ FERAH OTEIİ Tarife S. 3. cü D A N S İçtimal hayatrn en mükemmel zevkidir. Adres: Galatasaray Yeni uzere Çarşı Cad. 25. Müracaat saatleri mura pazardan maada her gün 12 ilâ 20 (8534) arası. P. PANOSYAN FOTOGRAF KteiPI VE FİLİMLERİ EMİRGÂN'DA NETiCEYi GARANTİ EDER.. YALI İKRAMİYESİ ION Teklif isteme ilânı Türk Kodeksi evsafında 1 5 kiloluk fabrika orijinal ambalâjtoz süliadiyazinden halen ellerinde mevcud bulunan firmalar fiat v e miktarlannı yazı ile kesin olarak belirtmek suretile tnnrAtrf edecekleri teklif mektublannı en geç 3 temmuz 1950 gunü akşarruna kadar Istanbul Levazun Amirhğine gondermeleri. (26808287) I Sayın doktorlanmızla bilumum hastakanelerimizin I Nazan Dikkatine: Hususî surette gefirfilen Oünyanın en saf en rneşhur İMERİKADAIY f. En son teknik evsafı ve malzeme üstünlüğünü haiz, a>TU zamanda rakıblen arasmda en ucuz ÇEKOSLOVAK MAMULATI Ünit, Fotöy, Diş Röntgeni ve diğer bilumum Diş Apareyleri 15 miliamperden 800 miliampere kadar muhtelif Röntgenler (radyoskopi ve radyografi için) Dıatermi, Elektroşok, Ultra\"iyole, Enfraruj Metabohmetre, Galvanofaradik, Stenlızatör, Termostat, ameliyat masası, Kuvoz, Narkoz, ameliyat lâmbası, Inhalator, Pnömotoraks vesair cihazlar... Alâkadarlann firmarruzı ziyaretleri menfaatleri icabıdır. I \ Nane esansı ile hazırlanmış | MEHMET KAVALA Tahir Han Galata Tel: 40430 42673 Telgraf: Lâmet İst. Teşhır \e Satış Mahalli: Tepebaşı ALP Oteli altında lelefon 4J^5 Sahıh o* Bu tiaşmuharnri Türkiye Genel Mümessili: l | |: |; Ağızda fevkalâde köpürür hoş rayihalı bir serinlik bırakır, en ekonomik ve en sıhhî diş macunudur/^ RADYOÜN | .^m Jiİİ NAÜİK NAOI fiilen nüstınan ua2i ısierim ıdare edcn NAZIM ULUSAY CurnAunyn Matbtum EMLAK BANKASI İzmir Belediyesi Eshof Umum Müdürlüğiinden: İdaremizde münhal bulunan vazıfelere tayın edılmek uzere makine elektnk muhendısı aluıacağından, tallblenn, jartlarını ve çalıştıklan yerlerı göitererek muracaatleri. (8525)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog