Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

28 Haziran 1950 CUMHURÎYET SİLİNDİR REKTİFİYE Makineleri gelmiştir. Gayet pratlk ve kullanışlıdır. Ayrıca makine ile birlıkte zengin bir takım kutusu verılir. Model 2 A: 56 m/m den 107 m'm kaclar 3 A: 68 m m den 168 m m kadar YOLINŞAAT MALİYETINİN DUŞURULMESI Dünyanın her tarafınaa caıışan H & H BASLICA HUSUSİYETLEREkskavatorlerı oınDEN BIRKAÇI : lerce Kiıometre voı • Halita çeliğinden tamoinşaatını asqari malimen kaynaklı hususî yetle temin etmişlerimalât. dir. Avlar süren nar• Traktör tipi paletler. riyatı avnı randman• Elostiki hidrolik kontrol la ve asaari masrarla devam ettirebilir© ön tertibatı değişmesile siniz. Işte bunun icinmuhtelif işler görebilir. dir ki müteahhitler daima P&H ' ı tercih İYİ YOL İYİ HAYAT ederler. Her SAĞLAR türlü izahat için bavümjze müracaat EKSKAVATORLERI ediniz. idare Mtrkezi ve FabrUut cunıı CIAM «UHI clıat O T OK A R Taksim Şehid Muhtar Cad. 3/2 S atı Y e r i: t««*UNI İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından: İlk teminat: Muhammen bedeli Lira kuru; Lira kuıuş Cinsi Miktan 540 00 7200 00 Taze fasulye 30 000 kilo 460 00 4800 00 Patican 30 000 kilo 150 00 2000 00 Domates 20 000 kılo 200 00 Taze biber 15 00 2 000 kılo 00 Bamya 30 2.000 kilo 400 00 7. J . Er Okul Alayı eratının 950 yıh ihtiyaa için yukanda cins. miktar, muhammen bedeli v» ilk teminatlan yazılı beş kalem yazlık sebze, şartnamesine göre 7/7'950 cuma günü saat 15 de Taksim Ayazpaşadaki Kurulumuzda kapalı zarf eksiltmesile toptan taahhüde bağlanacaktır. Şartnamesi her Rün Kurulumuzda göriilebilir, isteklilerin eksiltme saatinden bir sas1 »vvelıne k.iriaı ilk tpminat makbuzu veya banka kefalet mektubu ve diger vesaiki muhtevi zarflannı saat 14 e kadar Kurulumuzda bulundurmalon. . (819S) Uyuz ve Deri Hastaiiklan için vağsız ve kokusuz UZ DOLAPLAR! Her sene umulmaz ye niliklerle ev kadınlanru h ayrette bırakmaktadir. Lüks. Sağlam. EJtonomik ve Kullanışlı. PsH VAHRAM GESAR ve ORTAKLARI İstiklâl caddesi: 302 Beyoğlu Tel: 44934 SAHİBİNİN SESİ Mılwaukee 14, Wı».. U S.A. CO » F TI O M J Cst*blah»d la ItM Türkiye Umumî Mümessiîi: T Â I K O OTOMOBİL, LASTİK ve MAKİNA TİGARETİ T.A,$, KocaeK İli Daimî Komisyonu Başkanlığından: 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan (28990) lira 22 k u ruş keşif bedelli Adapazan Karasu yolunun 23x50027x000 kilometreleri arasındaki şose tamiratına talibleri tarafından yapılan teklifler lâyık halde görülmedığindetı aynı şartlar dahilinde temmuzun onuncu pazartesi günü saat on beşte ihalesi yapılmak üzere yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmus.tur. 2 Eksiltmeye gırebilmek için (tatil günleri hariç) ihale guntinden en az üç gün evvel Valilik makamına tnüracaatle yeterlik belgesi alınması lâzımdır. 3 Bu işe aid şartname vesair evrak İl Daimi Komisyonu ve Bayındırlık Mudurlüğü kalemlerinde göriilebilir. 4 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre hazırlıyacaklan teklif mektublarını yeni yıla airi Ticaret Odası vejıkasi yeterlik belsesi ve (2174) lira 24 kuruşluk eeçıri teminat makhuzu veya banka mektubu ile birlıkte ihale saatinden bir saat evvelme kadar makbuz kamlıgında Komısvon başkanlığına vermelen 5 Pobtada vâki olacak eecıkme'er kabul edılmez (8448) Taksim Balıçesi karşısı No. 35 Telefon: 82240 • 82249 Telgraf adresi: TATKO • Istanbul necı CIM PARAZİTÂN Ş A Y A N I T A V S İ Y E D İ R . Malatya Valiliğinden: 1 Malatya tli dahilinde Gölbaşı Besni kavsağı Adıyaman yolunun 6+00032+580 kilometreleri arasında 419405 lira 82 kuruı keşif bedelli stablize yol inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 İhale, 13 temmuz 950 perşembe günü saat 11 de İl Daiml Komı< \ onunda yapılacaktır. Geçici teminat 20527 liradır. 3 Keşif, hususî fennî şartnameler, grafik ve diğer cvrak Bayındırlık Mudurlüğü ve Ü Daimî Komisyon kalemlerinde göriilebilir. 4 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlanacak teklif mektublan ihale tarihinden bir saat önce makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verilecektir. 5 Eksiltmeye girmek istiyenlerln ihale tarihinden en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) İl Bayındırlık Mı#'urlüğünden fennl ehliyet vesıkası alması ve 950 yılı Ticaret Odası belgesi ibraz etmesi ve bir defada yol işlerinde yüz bin lirahk inşaat yaptıklarına dair belgelerini ibraz eylemeleri sarttır. 6 Bu işe aid fazla tafsilât almak istiyenlerin Müdurlüğüne miiracaatleri ilân olunur. İl Bayındırlık (8508) Deniz Gedikli Erbaş Orta Marvo İmâl Eden Okultt K. lığmdan: aynı İngiliz fabrikasının mamulâb: WALPAMUR İngiliz yağlı badanası İç ve dış duvarlar için Başlıca boya mağazalarında arayınız. Müracaat: Galata, Bıllur sokak, Gül han No. 21/22. Telefon: 49158 LİMANIMfZA GELEN VE GİDEN VAPURLAR sSATILIK KELEPİR VİLLÂ I • • • • ••••••••••1 bağ Han No. 18. Tel: 40304. ••••••••• Küçükyalıda, İdealtepe otobüs durağına çok yakın, bir dönüm bahçe içerisine özenilerek yapılmış, denize nazır geniş verandalı üç oda, bir hol, elektrik ve su tesisatı olan zarif bir villâ 15.000 liraya satıhktır. Müracaat: Karakdy otobüs durağı Demir ••• KHEDİVİAL"» MA î L Lî N E tstanbul İskenderiye NewYork ve Filâdelhya arasında seri ve muntazam posta İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: Bakırköy Jandarma Karakol binasımn birinci kısım inşaat işi 7 temmuz 950 Cuma gunü saat 15 te Taksim Ayazpaşadaki kurulumuzda açık eksütme ile ıhalesi yapılacaktır. Keşif bedeh 20 000 liradır. Buna aid şartnamelerle, proje ve keşii evrakı her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 1500 liralık muvakkat teminat mal sandığı makbuzu ve 950 yılında Ticaret Odasından kaydı bulunduğuna dair belge ve eksıltme gününden 3 gün evvel İl makamından alınmış ehliyet vesikası ile blılıkte belli gün ve saatte komisyonda bulunmalan. (8051) Khedive İsmail Transatlantik vapunı 29 haziranda muvasalat ve 1 tem muzda yolcu ve esyayi ticariye alarak İskenderiye Filâdelfiya ve NewYork'a hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galatada Karaköyde Yeni Handa 2 nci katta GtLCHRİST WALKER et Co. Ltd. Acentalığına müracaat. Tel: 42964. İnanlı Aygır Deposuve Sığır Islah İstasyonu Müdürlüğünden: Muhammen C İ N St Miktan fiatı Tufan kilo krş. Lira krş. Balyah kunı ot 165000 9 14850 00 1 Yukarıda miktan ve muhammen bedeli yazılı baly*lı kuru ot rrüessese teslimi açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme ve ihalesi 29/6/950 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Tekirdağ Veteriner Müdürluğünde toplanan Komisyonca. yapılacdktır. 3 Geçici teminat (1113,75) liradır. 4 Şartname, İnanlı Inekharesi Müdürluğünde, Tekirdağ Veteriner Müdürluğünde ve Çorlu, Babaeskı Çatalca Hukumet Veterineıliklerinde eörülebilir. 5 isteklilerin muayyen gün ve saatte teminat makbuzlan ve tiçaret belgelerüe eksiltmeye ietirakleri ılin olunur. (7776) Rumen bayrağını hâmil SOVROMTRANSPORT Vapurlan m/s CONSTANZA m/s MANGALİA m/s SULİNA m/s DİDİA Dört aded yepyeni 500 700 tonluk modem ve pratik yük gemileri Köstence İstanbul KıbnsHayfa Beyrut İskenderiye ve dönüş. Her hafta seferler. Mallannızın naklini hiç bir ziyansız ve tam bir emniyetle temin ederler. Mürfcaat: İHSAN BERKİN Acentalığı Galata, Frank han No. 23 24 25, Telefon: 43925. 1 Türk Dor ımasının Gedikli Erha$ kaynaji nlan «DeHz GPH'UİI F,rh?« Ortanku'U" ve «Opniz Gd Erbaş sınıl okuluna» öğrenci yaz;mına 1 haziran 950 den 1 eylul 950 eününe kadar devam edılecektir. ' 2 Birrci sınıfa bu yıl ilk okulu bitirenİT II sınıfa orta okullarda ikinci Binıfa geçenler, üçüncü sınıfa da orta okulda m . cü sınıfa geçmış bulunanlar ve Gedikli Erhğe de orta okulu bitirerek diplorra alanlar kabul edılırler. 3 Birinci sınıfa 1316, ikinci sınıfa 1417 ve üçüncü sınıfa 1518 DİŞ MACUNUNU yaşları Içlnde olanlan kabul edilirler. Gedikli er olacakîartn 16 yaşından küçük olmamalan şarttır. ECZuNELERDE,. 5 îstekhlerden îstanbulda bulunanlar Kas;mpaşadakı MAĞAZALARINDA ARAY1N1Z Okul Müdürlüğüne başka yerlerde bulunanların bulundukları yerin Askerlik Şubesi Bagkanhğına agağıda yazılı vesikalarla müracaatleri. (6316) A Dilekçe B Nüfus cüzdanı Fotoğrailı Toprak Mahsulleri Ofisi C Bir seneyi geçmemış ajı kâğıdı Seyhan Bölge D Ailesinin ve kendısinin iyi ahlâk sahibi olduğuna dair iyi hal kâğıdı. Müdürlüğünden: E Oku! tastiknamesi veya diploma 1 Kadirli ekıpımizde mevcud F 12 aded vesikalüc fotoğral. Ofisimize aid hububat. bakliyat ve>aır maddelerden (2000) iki bin ;onu Kadirli Ceyhan veya Kairli İskenderuna taşınması ışı aık eksiltmeye çıkarılmıştır. Yüksek İsçilik, Mütevazi Fiatlar 2 Eksiltme 3 temmuz 1950 taihine rasthyan pazartesi günü saat 15) de Seyhan Bölge Müdürlüğü linasında teşekkül edecek hususî omisyon önunde yapılacaktır. 3 İstekli kimselerin (2000) ıkı jin lira geçici teminatlannı eksiltme saatinden bir saat önceye kaEminönü Caddesi Selâmet Han birinci kat lar Ofıs veznesıne yatırmalan ve alacaklan makbuzlan ile komisona başvurmalan lâzımdır. 4 Bu işe aid şartlaşma ve sözeşme tasarılan beş lira karşıliğuı1 Belediyemize aid bir aded Ford marka yük kamyonu açık da Ankara, İstanbul ve Seyhan Bölarttırma ile saüşa çıkanlmıştır. e Müdürlükleri ile Ceyhan ve' Ka2 Kamyonun muhammen bedeli 2500 lira, muvakkat teminatı lirli ij yerlerimizden temin edile187 lira 50 kurustur. ıilir. (8570) 3 Artüma satışı 10 temmuz 950 pazartesi günü saat 15 te Belediye Dairesinde Belediye Daimî Encümeni huzuru ile yapılacaktır. 4 Taliblerin teminat makbuzlan ile birlikte belirli gün ve saatte Belediye Dairesinde hazır butunmalan ilân olunur. (8425) MRTBAACILARLA MECMUA SAHİBLERİNİN NAZARI DÎKKATİNE: Nakliyat Yantırılacak MANUFACTURİNG CORPORATİON CHİCAGO AMERIKA SON DAİMA: YÜKSEK KALİTE Ismarlama Gömlek Salonu H AKKI Dursunbey Belediye Başkanlığından: DENİZ KOLEJİME ÖĞRENCİ AMNACAKTIR Deniz Harb Okulu ve Koleji Kontutanlığından: 1 Deniz Kolejirdn yalmz blrind smıfcna 5ğrend abnacaktır. 2 Kayıdlar 1 haziran 950 den 10 ağustos 950 ye kadar devam edecektir. 3 AlmacaİE öğrendlerln 14 yatından kuçuk v t 17 yapndan gftn almamış olmalan Mnrıvhr. 4 tsteklllerin ortaokulu bltlrmif ve devlet nnavmda muvaifak obnus bulunmalan çarttır. 5 Kayıd T9 kabul için tstanbulda olanlar Heybeliadada Denlz Harb Okulu ve Koleji Komutanlığına, taşrada bulunanlar Ise askerlik subelerine birer dilekçe ile başvurmakla beraber, dilekçelerinin bir eşini de Okul Komutanlığına göndereceklerdlr. 6 Fazla bilgi edinmek tetiyenlerin Heybeliadada Deniz Harb Okulu ve Koleji Komutanlığına başvurmalan. (6611) O I L E K Ç E L E R B t a Diploma veya okulu bitirdiğine dair belge, b Nüfus kâğıdı aslı veya noterlikçe musaddak örneği, c Bir yıh geçmemiş aşı kâğıdı, d 12 aded vesikalık fotoğraf, e İyi hal kâğıdı. Bağlanacakttr. Seçme sınavlan 1520 ağustos 950 arasında yapılacaktır. Ofset, Pedal, Kabartma, Duplikatör, Renkli baskı işlerıle en elverişli makineler gelmiştir. Teknik malumatla tediye şeraiti hakkında Türkiye Genel Acentası Şark Ticaret Koliektif Şirkeli ne müracaatleri Adres: Galata, Bankalar Caddesı, Merkez Han No. 10'14 MH^^HHBn T e l : 42995 49066 Kocaeli tli Daimi Komisyonu Başkanlığından; İzmlt Kandıra yolunun 8x00014x150 kilometreleri arası esaslı onanmı açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi temmuzun 17 nci pazartesi günü saat on beşte tl Daimî Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli (11512) lira (80) kuruş, geçici teminatı da <863) lira (46) kuruştur. 4 Eksiltmeye girebilmek için (tatil günleri hariç) ihale tarihinden en az uç gün evvel Valilik makamına müracaatle yeterlik belgesi alınması şarttır. 5 Bu işe aid şartıname vesair evrak İl Daimî K"misyonu ve Bayındırlık Mudürluğü kalemlerinde görülebilir 6 Tstekh'erin yeterlik belgesi, yeni yıla aid Ticaret Odası vesikası ve belh miktar peccı teminat mektubu veya Banka makbuzu il» yukanda yazılı eün ve saatte İl Daimî Komisyonuna müracaat . SATILIK E V N Yeşilkö\de 8 odalı iki katlı iki mutfağı ve bahçeyi havi yeni inşa edilmiş bir ev boş teslim edılmek şartile satılıkhr. İstıvenlerin her gün saat 3 dan 13 e kadar Çakmakçılarda Sabnsefa hanında 19 sayılı odaya müracaatleri. ^SATILIK 1948 modeli Hudson marka 4 kapılı: 8 sılindirli, 15.300 mil yapmış, çok iyi vaziyette bir hususî otomobil satıhktır. «Nişantaf Yeni Garaj» da görülebüir. ieri. («**»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog