Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRÎYET İNANILIR ŞEY DE6İL AMA. fe Ha ıv k in s U N I V E R S A L Münir Safra ve Ortakları Çiçekpazar No. 40 İSTANBUL. Adana Belediyesi Başkanlığından: 1 Sebze pazannda yapılacak hal dükkânlan 3 üncü kısım infaatı kapalı zarfla eksiltrrıeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli (48807 lira 03 kuruştur.) ve geçici teminatı (3660 lira 53 kuruştur) S İhale 11/7/950 Salı günü saat 10 da Adana Belediye binasında öıale komisyonunca yapılacaktır. 4 Teklif mektublannın ihale günü saat 9 a kadar komisyona makbuz mukabilinde verilmesi şarthr. Postada vesair suretle vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 5 İhale ve sözleşme evrakı mesai saatleri dahilinde (saat 713^0) görülebilir. 6 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin a) Geçici teminat vermeleri, b) 1950 yıb Ticaret Odası belgesi, c) Bu işe girebileceklerine dair İl makamından alınmış yeterlik belgesi, d) İstekli yüksek mühendis veya mimar değilse yapının devamı süresince böyle teknik önemde bir işi ıdare ve denetlediğini resmî belge ile tevsik edecek bir yüksek mühendis veya yüksek mimar çahştıracağını bildirir noter mekhıbu, usuliine tevfikan ibraz etmeleri şartbr. Yeterlik belçesi almak için tatil günleri hariç en az ihaleden üç gün evvel bir dilekçe ile (isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başardiğını resmi bir belge ile tevsik ederek) İl makamına başvurmalan lâzımdır. (8302) AGELE SATIÜK MUREZ ARSALAR Feneryolu, Çıftehavıızlar mevkiinde, s,imendifer hattı ile Harımehmed sokaklannda cephesi bulunan, kısmen asfalt yolda tramvay, otobüs ve vapur duraklarma çok yakın, kış yaz oturmağa elverişli, imar plânma tamamen uygun olarak ifraz edilmiş arsalar acele satılıktm Ta!ıb olanlar, sabah saat 10 a kadar ve ak?am saat 18 den sonra 60815 numarah telefonla müracaat ^^^^•••I^HHSBm erîebilı'rJer. ^^^^^^BM^^H^^B ktMibal 3 ttnctt tcra Memurluğundan: 948'5238 Bir borçdan dolayı lpotekll bulunan Fatıhte eski Mustafabey y«nl Huas Halıfe mahallesi cskl Kıztaıı yeni Feyzullah efendi sokagında eskl 45 yenT İC kapı sayılı evm 8 de 7 hıssesi 2004 sayılı kanunun hukmüne gore açık arttırma suretıle satılacaktır. Gayrımenkulun evsaiı: Gayrımenkul Fatihde Hasan Hallfe mahaUesmın Feyzulah efendı sokağında 10 kapı sayılı beden duvarları kâgir, dahlU ak samı ahşab, elektrık, su havagazı tesı 3isatı bulunan evdır. Zemin kat 10 kapı sayılıdır Sokakta 3 mozayık basamakla çıkılan çlft ka nadlı ahşab kapıdan girılen zemını ka. rosıman doşeh antredeki diğer çıft ka nadlı kapıdan girılen sofa uzerlne bl rme bır basamakla çıkılan karşılıklı ıkı oda, zemını karostman doşelı mermer musluk taşlı küer Mutfak olarak kullanılmaktadır. Zemını karosimen doşeli mozayık musluk taşlı alaturka helâdır. Bır kapıdan gecılerek ınılen bodrum katmda komurluk olup. arka tarafındakı arahga geçılen kapısı vardır. Aralıkta ıncır. er k, ayva fidanlar olup muhafaza duvarhdır Ayda 50 lıraya Alem çelebi kıracıdır. Bodrum kat 10 1 kapı sayılıdır. Tek kanadlı ahşab kanıdan gırilen zemin karosimen doşelı antrenm sağmda tahta ile bolunmuş komurluk olup ahşab merdıvenle b rıncı kata çıkılmaktadır. Bırıncı kat Merdıven başı camekânla kapalı bır sofa uzerlne sofada sabıt dolab olup uç oda, zemını kırmızı çıru doşelı. davlumbazlı mutfak, zemını kır. mızı çını doşelı mozaik musluk taşlı sîarurka helâsı vardır. Birınde borçlu, lkıncısıntle Sureyya Incesu kiracı olarak oturmaktadır Ikınc. kat Bırmd katın aynı terübat ve teşkılâttadır. Artekin. Sureyya Tuna ayda 23 lıraya kıracıdır. Çatı katı Ahşab merdıvenle çıkılan bır oda ıkı çatı altı ve tarasadan lbarettır Ayda 10 Uraya Mehmed Heper kıracıdır. Bınanın sol yan cephe beden duvarlarında ve on kısmında şakulı eski çatlaklık olup merdıven başı çatıdan aydınhkh, zemini ve bodrum penceresı demır parmakhklı ön cephede ortadakl sahnışın ustu iklnd kata balkondur Hududu Tapu kaydı gibidir Yuz olçusu (83 00) M2. olup (65 00) M2 bnadır. Muhammen kıymeti 21300 liradır tşbu gayrımenkulun şartnamesi 3/7/950 tarihinden itibaren herkesın gorebllmesi için açık buîundurul£caktır. Arttırmaya ;ştirak edeceklerin şartna. meyı okumuş ve luzumlu malumatı almış ve bunları kabul etnıiş ad ve ıtıbar lunurlar. Arttırmaya lştırak edeceklenn muhammen kıymetın % 7 5 gu isbetinde nakıd pey akçesl veya mıllî ir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lâzımdır Birind artırma 25/7/950 tarihine rasthyan talı günü saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul 3 üncü lca Dairesinde yapıla. caktır. tşbu arttırmada gayrımenkul uç defa bağırıldıktan sonra en çok arttırana İhale olunacaktır. Şu kadar ki arttırma bedeli gaynmerjcul lçin tahm n edılmiş olan kıymetln % 75 lnl bulmak paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı tecavüz etmesl şarttır. Böyle bir bedel elde olunmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak sartile arttırma on gun daha uzatılarak 4/8/950 tanhme rastlıyan cuma günü aynı saatte ve aynı mahalde yapılacak arttırmada paraya çevirme ve paylaştırma masraflarısurulen peyy tecavuz etmek şartıle en :ok arttırana ihale olunur Kendis'.ne ihale olunan kimse derhal veya verilen muhlet Içmde satıs bedelinl vermekle mukelleftir Satıs bedel ni tediye etmediğl takdirde İcra ve tflâs kanununun 130 ve muteakıb maddeleri tatbık olunur. TURKIYEIŞ BANKASI A.Ş. Tasarruf Hesabları ŞEFTALİ SATIŞI Büyükdered» BahçekSy yolunda Bilezikçl ÇifÜiği meyva bahçelerinde mevcud seftalller 2 Temmuz 1950 pazar günü saat 14 te açık arttırma »uretıle a^ac üzerind» toptan satılaeakür. İsteklilerin mezkur gün ve saatte Çiftlikte bulunmalan rica olunur. Şartnamesi, Çiftlik İdaresinden ahnabilir. Baymdırlık Bakanlığı Samsun Su İşleri Sekizincî Şübe Müdürlüğünden: 1 Tokad Niksar yolu üzerinde Gömenek köprüsfl tablyetlnin betonarmeye çevrilmesi isinin tahmin edilen keşif bedeli fiat vahidi esası üzerinden 53162 lira 98 kuruştur. 2 Bu işin eksiltmesi 12/7/950 tarihine rasthyan Çarsamba günü saat 15 te Samsunda Su İşleri Sekizinci Şube Müdürlüğü dairesind» toplanacak olan eksiltme komisyonu taranndan 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulile yapılacakhr. 3 İstekliler bu işe aid proje, keşif ve diğer evrakı her gün Samsun Su İşleri Sekizinci Şube Müdürlüğünde görebilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için 3908 lira 15 kuruş muvakkat teminat verilmesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün evvel tatil günleri hariç bu işin teknik ehemmiyet ve miktannda diğer bir işi muvaffakıyetle yapıp bitirdiğini ve idare veya denetlediğini ispata yarar belgelerle birlikte Samsun Valiliğine dilekçe ile müracaat •dilerek yeterlik belgesi istenilmesi ve vilâyetten havale edilmis dilekçe ve merbutatmı dairemize getirerek bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi ahnması şarttır. Müddeti içinde yeterUk belgesi talebinds bulunup belge almamış olanlar eksiltmeye giremezler. 5 İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evvel Samsunda Su İşleri Sekizinci Şube Müdürlüğü dairesinde eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Herhangi bir suretle tehir veya postada olan gecikmeler kabul edilmez. (8301) Galvanizli Su Borusu Satın Alınacaktır. Çanakkale Valiliğinden: 1 21/6/950 gününde yapılan açık eksıltmesinde lâyık had görülmedığınden 11 '2,495 metre ve 11 '4 parmaklık 2062 metre galvanizll su borusu satın alınmasımn eksiltmesi (10) gün uzatılmışür. 2 Dıale, 3/7/950 pazartesi günü saat 15 te II Daimî Komisyonunda yapılacaktır. 3 Keşıf bedeli (9675 53) lira ve geçici teminaü (726.00) liradır. 4 Bu işe aid keşıf ve şartname İl Daimî Komisyonunda ve Baymdırlık Müdürlüğünde görülebilir. (8583) Bir Operatör Alınacaktır. Etibank İstanbul Subesinden: Büyükadada olan bu köşk son çekiliste G A L A T A subesinde yeni bir hesab açtırmış bulunan öğretmen Bayan Gihadîye Tan larafından kazanılmışlır. 3659 sayıh kanunun 10 uncu maddesine tâbi olmak kaydile bankamız müesseselerinden birinde çahştınlrnak üzere bir operatör alınacak tu. Talib olanlann mütemmim malumat almak ve lüzumlu belgelerl tevdi etmek için en geç 20/7/950 perşembe günü akşamına kadar şubemiz müdürlüğüne müracaatleri. (8619) 9 Ankara C. Savcılığından: 1 Ankara Merkez Ceza ve Tevkifevlerinin 1950 malî yılı sonuna kadar olan ekmek ihtiyacı değişik fiat esası üzennden ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme, Ankara Adalet Dairesinde toplanacak Satmalma Komisyonunda (17/7/1950) tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. • 3 (660) gramlık tek tip ekmegin muhammen miktan (163000) yüz altnug üç bın adeddir. 4 Ekmeğin muhammen bedeli (40750) kırk bin yedi yüz elli liradır. 5 Geçici teminat miktan (3056) üç bin elli altı liradır. 6 Eksiltmeden mütevellid damga resmı, mukavele, teminat mektubu, bılumum vergiler, teslim ve muayene masraflan, ilân ve nakil ücretleri müteahhide aiddir. 7 Buna dair şartnameyi görmek ve almak istiyenlerin memuriyetimize ve fazla bilgi edinmek istiyenlerin de Cebecide Merkez Cezaevi Müdürlüğüne başvurmalan ve şartnameyi almak istiyenlerin (200) kuruş mukabilinde m^nuriyetimizden alabilecekleri ilân olunur. (8355) | Ist. Lv. AMIRLIGI ILANLARI İLAN M< S, B, Kara Kuvvefleri Komulanlığından: 1 1950'1951 öğrenim yılı lçin aşağıda Islmleri ve bulunduklan yerler yanb olan As okullara öğrenci almmasına 25 Mayıs 1950 den itibaren başlanacaktır Bu müracaatlere As Liselerle mınka meslek ve Gd. Erb. Hzl, Ortaokulları için 15 eylulde, As Ortaokul lçin 1 eylulde ve Musiki Gd. Erb Hzl. Ortaokulu için de 20 ağustos 950 de son verüecektir. 2 Oîtulların muhtellf sınıflarını (MusfH Gd. Erb. Hd. Ortaokulun yalnız I. sınıfına) Millî Eğitim Bakanlığı lise ve ortaokullanna denk suııflardan diplomalı veya tasdiknameli öğrenci alınacaktır. 3 Almacaklann Türk vatandaşı olmalan, yapılacak muayenede sağlam çıkmalan ve kayıd kabul şartlarını tasımalan lâzımdır. 4 Oğrenimi bırakanlar, bulunduklan sınıflann imtüıanlannda başan gösteremiyenler okullara almmıyacaktır. (Gd. Hzl. Ortaokullanna üd yıl öğrenimi bırakanlar ahnabilir) vaslannı tashih ettirenlerin tashihten evveDd yaşlan esas tutulur. Bütünlemeye kalanlar kendi okullarında bu imtihanlan başan Ue verdikleri takdirde ahnabilirler. As. Ortaokula bütünlemeye kalmış olanlar ahnmszlar. 5 Bu şartlan taşıyan istekliler bulunduklan yerlerin As Şubelerine ve aynı zamanda girecekleri okullann müdürlüklerine birer dilekçe fle başyuracaklar ve okula gönderecekleri dilekçelerine nüfus kâğıdı ömeklerile 3 aded vesika fotoğrah ekliyeceklerdir Okullann bulunduklan yerlerde istekliler doğruca Okul Müdürlüklerine müracaat ederler. (6606) Okullar istanbulda • K u ı e ]j v e Maltepe As Uselerl Bursada '• Bursa As Lisesi Konyada : As Ortaokul Ankarada : Mızıka Meslek ve Musikî Gd Erb Hzl Ortaokulu Memfonda • I ve Q Gd Erb, Hzl. Ortaokullan AIıcı arttırma bedeli haricinde Belediyeye aid tellâüye resml ve 20 senellk tav z bedeli ihale pulu ve topu harclannı ermekle mukellef olup bundan başka dığer vergl borcları ve Vakıf icaresı borcluya aid olup ihale bedelınden tenzil olunur tpotek sahıbi alacaklılarla dığer alâkadarların ve irtıfak hakkı sahıbler n'n gsyrımenkul uzertndekı haklarını hususıle faız ve masrafa dahil olan iddıalarını llân tarihlnden itibaren 15 gun içinde evrakı musbitelerl İle blrlıkte dairemizin 949/5238 «ayılı dosyasma bıldlrmelerl lâzımdır. Aksl takdırde haklan tapu sldll İle «abit olmadıkça sati} bedelinın paylaştırılmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenTamamen kesbi âfiyet etmiş ve lerin 949 5238 sayılı dosya numarası Ödemiş Çatal yolunun muhtelif Km. lerinde ad! kaldırım ve le memuriyetimıze muracat etmeleri hastalarını yenıden kabule başlailân ve jartname dairesmde satışın ya mış olduğunu sayın müşterilerine 20+200 üncü Kmlerde 8 00 lik betonarme köprü inşa işleri 138053 75 pılac&ğı llân olunur. jildıriç. lira keşif bedeli üzerinden 28/6/950 taribinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 18/7/950 Salı günü saat 11 de Izmir İli Daiml Komisyonunda yapılacaktır. Selçuk Çamhk Ortaklar hudud yolunun muhtelif kiloGeçici teminat 8152.68 liradır. metrelerınde yapılacak toprak tesvıyesi ve âdı kaldırım işi Bu işe aid kapalı eksiltme şartnamesi keşif ve buna aid diğer ev27/6/950 tarihinden itıbaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye raklar İzmir Ankara ve İstanbul Baymdırlık Müdürlüklerinde görülekonmuştur. bilir. Keşıf bedeli 15883.04 lira, geçici teminatı 1191.23 liradır. İsteklilerin en az 70 bin liralık benzeri işleri vaktinde başan Ue Bu işe aid eksılftne ve keşif evrakı İzmir Ankara ve îstan yaptıklanna dair belgelerile ValUiğe müracaatle yeterlik belgesi almabul Baymdırlık Müdürlüklennde görülebilir. İsteklilerin bu gibi lan şarrhr. işleri yaptıklarma dair vesıkaları ile Valilik makamına müraİsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlıyacaklan caatle yeterlik belgesi almaları lâzımdır. teminat makbuz veya banka mektubu ile yeterlik ve bu yıla aid TicaEksiltme 14/7/950 cuma günü saat 11 de tl Daimî Komisyo ret Odası belgelerini muhtevi teklif zarflannı yukanda yazıh tarihte nunda yapılacaktır muayyen saatten bir saat evvel Komisyon bajkanbğına tevdü ile makîsteklilerin 1191.23 liralık teminat makbuz veya mektubu, buz almaları lâzımdır. ticaret odası ve yeterlik belgeleri ile Komisyona müracaatleri. Postadaki gecikmeler kabul olunmat. (8514) (8267) Aşağıda cins ve miktan yazıh sebzelerin açık eksiltmeleri 30/6/ 950 günü saat 15 te Kartal Maltepe As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Talıbleıin belli vakitte komısyona^müraeaatleri. Cinsi Miktan Tutan Teminatı kilo Lira Lira Pathcan 15,000 4500 338 Domates 5,000 1000 75 Taze biber 75' 5,000 1000 (7901 2803 2604) Aşağıda cins ve miktan yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri 6 temmuz 950 günü hizalarında yazılı saatîerde Yassıviran 106 No.h As Sa Al Ko.da yapılacaktır. Şartnamesi Ko da gorülür. Taliblerin kanunl vesikalarile teklif mektublannı ihale saatinden bir saat evvehna kadar komisyona vermeleri. Cinsi Miktan Tutan Teminatı ihale Kilo Ura saati Lira Domates 40000 7.000 525 16.30 Pathcan 40000 11,000 17 825 Taze fasulye 30000 9.000 675 17,30 Sade vağı 2000 10,000 750 18 (270727108334) 10 15,30 da 2750 lira misyona ton yeşil dolmalık biber açık eksiltme ile 6/7/950 günü saat Yassıviran 106 No h As Sa Al Ko da satın ahnacaktır. Tutan olup teminatı 206 lira 25 kuruştur. Taliblerin belli vakitte komüracaatleri. (27118333) Dr. İ. StNAY İzmir İli Daimî Komisyonundan: İzıtıir İli Daimî Komisyonundan: 1400 ton kuru ot ile 953 ton saman kapalı zarfla 6/7/950 günü saat 15 de, kuru ot, ve saat 15,15 de saman eksiltmeleri Ankara M.S.B. 4 No. h SaAl.Ko. da yapılacaktır. Kuru ot kilosu 10 kuruş, tutan 140,000 lira, teminatı 8250 lira olup; ssman kilosu 7 kuruş, tutan 76,240 lira, teminatı 5062 liradır. Şartnamesi İst.LvA. de ve Ko. da görülür. Ot ve saman bir kişiye ihale edilebileceği gibi hususî şartnamenin 9 ve 7 nci maddelerinde gösterilen miktarlar üzerinden ayn ayn ihale edilir. Taliblerin kanunî vesikalarile teklif mektublannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. (26778247) Şartnamesinde yazıh bir yerde 4350.68 M2 parke taşı kaplanması kapalı zarfla ihalesi 17/7/950 günü saat 11 de Kayseri AsSa.AlKoda yapılacaktır. Keşif bedeli 42262,51 lira olup teminatı 3170 liradır. Şartname, keşif ve plân 250 kuruşa öğleden evvel İst Lv  de verilir Taliblerin kanunî vesikalarile teklif mektublannı ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (28058634) Y Bir horoz, bir tavuk Ligorin piliç çifti 10, yalnız dişi piliç 7$ liradır. Erenköy tren istasyonuna 300 nfctre mesafede Tellikavak sokak 24 Noya yalnız pazar günleri müracaat edilebilir. LhGORIN PILIÇLER ^ CEUK ÂLINÂCAK Devlet Üretme CiftJikleri Genel Müdürlüğünden: 256 983,00 lira muhammen bedel'i ve 14,030.00 lira muvakkat teminath 24 grup çelik, kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. ^ İhalesi 26 Temmuz 1950 saat 15 te Atatürk Orman Çiftliğinde Genel Mudürlük Yonetim Komisyonunda yapılacakhr. Tahminî fiat ve ihtiyaç listeleri İstanbulda Bahkpazannda Sün gercüer sokak 83 numarada Yollama Memurluğundan ve Genel Mü dürhikten verılir ve idarî şartname de buralarda görülür. (8579) INŞAAT İLÂNI Karabucak Orman Fidanlığı Müdürlüğünden: 1 Karabucak fidanlığı arsasında yaptınlacak bir parça blna inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Yaptmlacak işin keşif bedeli 17.750 lira 85 kurug ve muvakkat teminatı 1,331 lira 31 kuruştur. 3 Eksiltme evrakı Ankarada Orman Genel Müdürlüğü İnşaat Subesinde, İstanbulda Mihan handa Orman İşletmesi Müdürlüğünde ve Karabucak Fidanbk Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltme 11/7/950 günü saat 10 da Karabucak Fidanbğı Müdürlüğünde toplanacak komisyon marifetile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girecek taliblerin bir taahhüdde bu iş gîbi teknik ehemmiyette bir işi yaparak kat'î kabulünü yaptırdıklanna veya idare ve kontrol ettiklerine dair vesikalarile birlikte ihale gününden tatil günleri hariç en az üç gün evvel bir dilekçe ile Seyhan veya İçel Bayındırlık Müdürlüklerine müracaat ederek ehliyet vesikası almaları ve 1 Müessesemiz namma Kadıköy nhtımına mavna veya çıkar kanunun tayin ettiği diğer vesaikle birlikte teküf mektublanna eklemeroa gemilerile gelecek kömürlerin kamyona yüklenmesi ve depoda bo leri lâzımdır. çaltılması müesseseye aid olmak üzere yalnız Kadıköy iskelesinden müPostada vakl gecikmeler kabul edilmez. (8584) essesenin Kuşdili çayırında kurduğu taşköprü yamndaki depoya kamyonla nakli işi acık eksiltmeve ve pazarlığa konulmuştur. 2 İbale 3 Temmuz 1950 pazartesi günü saat 15 te Galatada yeni volcu salonu ücüncü katta Türkiye Kömür Sahş ve Tevzi Müesse1 Dursunbey kasabasının kanalizasyon projesi yapbnlacâktır. sesi Istanbul subesinde yapılacaktır 2 Projenin muhammen bedeli 4500 lira olup muvakkat temi3 Bu husustaki şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde: natı 337 lira 50 kuruştur. Ankarada Etibank Genel Müdürlüğü ticaret servisinden 3 Açık eksütmesl 10 temmuz 950 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi merkezi saBelediye dairesinde Belediye Encümeni huzuru ile yapılacaktır. tış ve muamelât servisinden. 4 Eksiltmeye girebümek için bir kanalizasyon projesi veya İstanbulda Etibank Şubesinden; buna benzer bir iş yapmış bulunmak ve bu gibi işleri başarabileceğine İstanbulda Türkive Komiır S?tış ve Tevzi Miiessesesinden; dair Bayındulık Bakanlığı veya Müdürlüğünden alınacak belgelerin teIzmirde Türkîve Komiir Satı<; ve TPVZİ TVTıus=p<:e^inrIenminat maklmzu ile birlikte ibraz olunması sarttır. ZonguldVta Türkıye Kormir Sntıs ve Tevzi Muessesesınden be5 Bu işe aid fennî ve hususî şartnamelerle diğer ihale evrakı delsiz olarak alınır. her zaman Belediyemiz Fen İşlerinde görülebilir. 4 Müessese 2490 savıh kammun hükümlerine tâbi olmadığrndan 6 Belediye, ihaleyi yapıp yapmamakat serbesttir. İlân olunur. flıalede serbestisini muhafaza eder. (8188) («424) Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Ankara Merkezinden: Şartnamesinde yazıh yerdeki bir tamirhane için 5 aded barakanın blokaj ve grobeton işi kapalı #ufla 19/7/950 günü saat 11 de Kayseri As.SaAl.Ko.da ihalesi yapılacaktır. Keşif bedeli 75167.88 lira OIUD teminatı 3640 liradır. Keşif ve şartnamesi öğleden evvel İst Lv. de 200 kuruşa verilir. İşe girmek için 40,000 lirahk yeterlik belgesi lâzımdır. Ta1 Mevcud şartnamesi mucibince bir aded yaldız serpme maki liblerin kanunî vesikalarile teklif mektublannı ihale saatinden bır sanesinin kapalı zarfla yapılan eksiltmesine talib zuhur etmediğinden at evveline kadar komisyona vermeleri. (2806 8635) pacarlıkla satın alınacaktır. 2 Muhammen bedel 30.000 lira olup muvakkat teminatı 2250 Aşağıda cins ve miktan yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeliradır. leri hizalannda yazıh gün ve saatîerde Erzurum Dumlu AsSaAlK». 3 Pazarhk, 21/7/950 cuma saat 10,30 da Kabatas Genel Müda yapılacaktır. Şartnamesi Ko. da görülür. Taliblerin kanunî vesikadürlük Malzeme Alım Şubesindeki Komisyonda yapılacaktır. larile teklif mektublannı ihale saatinden bir saat evveline kadar ko4 Şartnamesi her gün sözü geçen fubede ve Ankara, Izmir misyona vermeleri. Başmüdürlüklerinde görülebilir. Cinsi Miktan Tutan Teminatı İhale gün ve 5 İsteklilerin belirll gün ve saatte gOvenme parası ve kanunl Ton Lira Lira saati vesaikle birlikte mezkur komisyona müracaatleri ilân olunur. (8629) Sığır eti 72 57,600 4320 24/7 95U 16 95 76,000 5700 24/7950 16 27 21.600 1620 26/7 950 16 78 62,400 4680 26 7 950 16 78 62.400 4680 26 7 950 16 Belediyece yaptınlacak gazhane binası açık eksiltmeye pkanl Kuru ot 145 1413,75 18,850 27/7 '950 16 mıştır. Muhammen bedeli 9327 lira 88 kuruş olup geçid teminatı 699 35 341,25 4,550 27/7/950 16 lira 59 kuruştur. 380 3705 49,400 1/8'950 16 İhalesi 14/7/950 Cuma günü saat 14 te Belediye Encümeninde ya900 15210 117,000 1/8 '950 16 pılacağmdan taliblerin belirli gün ve saatte geçici teminatlarile birlik180 1755 23,400 1'8 950 16 te müracaatleri, keşifname ve şartnameler her gün Belediye Muhasebe(280228038632' sinde görülebilir. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (8581) TEKEL GENEL MUDURLUGU ILANLARI Malzeme Alım Subesinden: Malkara Belediye Başkanlığından: DİŞ TABİBİ Necde! Riffat Afay gün öğleden sonra u, Babıâli Cad. No. 33 Tel: 20264 Dursunbey Belediye Başkanlığından: Aşağıda dns ve miktan yazılı maddelerin pazarlıkla eksiltmeleri hizalannda yazılı gün. saat ve mahallerdekl As.Sa.Al.Ko. da yapılacaktır. Şartnameler Ko. da görülür. Taliblerin aid olduklan komisyonlara müracaatleri. İhale gün, saat ve mahalli Cinai Mktan Tutan Teminatı kilo Lira Lira 5 temmuz 950 15 Anadolukavağı Kuru ertk 2,000 1,000 150 5 temmuz 950 15,30 Anadolukavağı Sadeyağı 500 320 6 temmuz 950 10 Dıyarbakır Sadeyağı 41,000 (2080728098636) Aşağıda dns ve miktan yazıh maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalannda yazıh gün, saat ve mahallerdeki As.SaAlJCo. da yapılacaktır. Şartnameleri Ko da görülür. Taliblerin kanunî vesikalarile teklif mektublannı ihale saatinden bir saat evveline kadar aid olduklan komisyonlara vermeleri. Miktan Tutan Temmatı İhale, gun saat ve ımanaııı Cinsi kilo Lira Lira 24 temmuz 950 16 Trabzon 1425 19.000 19,000 Sığır eti 2586 20 temmuz 950 11 Tokad 34,475 35,000 Sığır eti 400.000 16,000 1200 22 temmuz 950 10 Bursa Odun 3336 20 temmuz 950 11 Bomova. 44,480 278,000 Balyalı kuru ot (281128148637) OOKTOB . OPERATÖB Ziyaeddin Maklav (ŞişH Çoeuk Hastanesl) Kulak, Burun, Boğaz (Ağtt, Dis) Hastahklan Mütehassısı Ankara Caddesi 15 Telefon: 23197. Ev: 84161
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog