Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYEt 28 Hazfnn 1950 45 senelik dostunun aftzından Yunus Nadi Baştarafı 1 inei sahıtede eski Kocaeli milletvekili İbrahim Süreyya Yiğit idi. Bu iki arkadaş, kırk beş sene aynı samimiyetle birbirlerine bağh kaldılar ve uzun zaman Meclis sıralarmda yanyana oturdular. Şimdi Yunus Nadiyi, hayatı boyunca tanınmış ve sevmiş olan Ibrahim Süreyya Yiğitin ağzındaıı dinliyelim: « Bütün ömrünü, Mutlakiyet idaresini yıkmağa, Meşrutiyeti getirmeğe. Millî Mücadelenin zaferic neticelenmesine ve Türk inkılâblarının kökleşraesine vakfeden Yunus Nadi, münevver muhit içinde birinci derecede mevki almış mümtaz bir şahsiyettir. Onunla ilk defa Beşiktaştaki Hasanpaşa karakolunda tanıştık. Mutlakiyet idaresini yıkmak için gızli bir teşkilât vardı. Yunus Nadi ve ben bu teşkilâtın içindeydik, fakat tanışmıyorduk. Bir ihbar üzerine bu teşkilâta mensub 8 arkadaşı tevkif ettiler ve Hasanpaşa karakoluna getirdiler. Orada ilk defa birbirimizi tanıdık. Bizi, ocemiyeti fesadiye» kurhıakla suçlandırdılar ve Zaptiye Tevkifhanesine sevkettiler. Tevkifhane ve hapishanede bir sene kadar kaldıktan sonra bazı arkadaşlarla birlikte onu Midilli, beni cle Sinob kalelerine gönderdiler. İşte dostluğumuz böyle başladı ve bu dostluk büyük bir samimiyetle ölümün ayırdığı zamana kadar, yani 45 sene devam etti » Sizce, Yunus Nadinin memlekete yaptığı en büyük hizmet nedir? < Yunus Nadinin memlekete yaptığı büyük hizmetler sayısızdır; fakat bence tarihin de kaydedeceği gibi en büyük hizmeti Başkumandanlık kanununu çıkartmasıdır. Eskişehirdeki faik kuvvet karşısında kuvvetlerimiz mağlub olmus, Sakaryaya çekiliyordu. Cidden müşkül ve tehlikeli bir durumdaydık. Maneviyaü sarsılanlar, endişeye düşenler bir hayli idi. Bu durum karşısında orduya bir Başkumandan, memlekete de yeni bir heyecan ve kuvvet vermek maksadile ötedenberi Anadoluya girmek istiyen ve o sırada hududda bulunan Enver Paşayı memlekete getirmek arzusunu gösterenler, ve bu yolda gizli teşebbüse geçecekler vardı. Nadi Bey ile birlikte bu fikre kat'iyetle itiraz ettik. Memlekette, husumet dünyasına karşı temiz bir Anadolu cephesi yaratan millî vicdanı harekete getiren Mustafa Kemalin kudreti, azmi, büyük davayı halle kâfi idi ve bizler de buna tamamen kani idik. İşte bu sırada Yunus Nadi Bey harekete geçti ve Mustafa Kemalin Başkuj^mandanlığa tayini takririni hazırladı. Bütün arkadaşlann imzası alınarak bu maksada erişildi.» Yunus Nadi Beyle bir arada bulunduğunuz zamana aid hatıralarınızdan bir kaçını nakleder mi1 siniz? « Yunus Nadi Bey, ikinci İnönü muharebesi sırasında Londraya giden Türk murahhaslanndandı. Londradaki toplantıda, teklifatı kabul etmiyerek geri dönerken Romaya gelmişlerdi ki ben de bir baş ka vazife ile Romada bulunuyordum. Ekselsyor otelinde kalıyorduk. Yunan Başvekili Gunaris de aynı otelde ikamet ediyordu. O günlerde İkinci İnönü muharebesinin son kozlan oynanıyor ve bizim mağlub olduğumuza dair bir şayia da ortalıkta dolaşıyordu. Gunaris, hayatından memnun, müstehzi tavırlarla dolaşırken bizim yüreğimiz kan ağhyor, ne Nadi Beyin, ne de benim ağzımı bıçak açıyordu. Birbirimizin yüzüne dahi bakamıyorduk. Maamafih bu cehennem azabı çok sürmedi. Bir akşam üstü hayırlı haber yayıldı. Türkler İkinci İnönü muharebesini kazanmışlardı. Haberi duyar duymaz şuursuz bir sevinc krizine rutulduk. İçimizden «Oooohh! Ahhh!, Ohh B gibi manasız feryadlar geliyordu. Yunus Nadinin neşesine pâyan yoktu. Hem gülüyor, hem de gözleri yaşanyordu.» Bir başka hatıra daha nakletmez misiniz? « «Yeni Güno matbaası. bugün Ankarada Maliye Bakanbğma aid bir binanın bulunduğu yerde idi. Bir çok mebuslar ve münevver gencler sabahın erken saatlerinden ' gece yanlarına kadar bu fikir yuvasmda toplanır, memleketin dava ve ıstırablarıru konuşurdu. Rahmetli aziz dostum, Romalıların «Delanda Cartago» suna mukabil «Yunanistan yıkılmil'dır» sözünü ele almış, bu mevzuda kudretli, çetin ve imanlı yazılar yazıyordu. Zafere tam bir imanla bağlıydı. Nitekim bunun mükâfatını gördü. Başkumandanlık muharebesinın kazanıldığı akşamdı. Ordularımız aldıkları emirle hedefleri olan Akdenize yürüyorlardı. Bütün Ankaralılar gece sokaklara dokülmüştü; fener alayı yapılıyordu. Sevincden çılgına dönen bu halk kütlesi Yeni Gün matbaasımn önüne geldi ve BULMACA 1 2 3 4 1 8 Güzellik Kraliçesine hedlye Yeren Müesseseler s M Yunus Nadi Mükâfatı 134950 Yunus Nadi Mükâfatı «Bir yurd yazısı» müsabakamız için okuyucular'nr *~afından gönderilen yazılardan gazetemizde reşrolunan 60 yazı arasmdan Prof. Ahmed Ardel, Prof Ahmed Hamdi Tanpınar, Prof. Ali Tevfik Tanoğlu, Prof. " "m Darkot. Prof. H â r v J " gun' Prof. Hilmi Ziya TJIken, Prof M Şekib Tunç, Prof. M ı Arda, Prof. Mükrimin Halil Yimançtan müteşekkil heyetçe yapılan eleme neticesinde b';"'ç jüriye sunulmak üzere seçilmiş olan dokuz vazı «unlardn" «8 Ivrizn, al7 Bayburd», «29 Isparta», «31 Çeşme mektubu», <34 Rizenin kö'lerindenn, «13 Hatayırmz ve onun Belenin, «44 Şimali şarkiden notlar», «54 Silvan», «59 Seddülbahirn. Temmuzun 3 üncü pazartesi günü saat 15 te matbaarr'zda toplanacak olan obüvük jür ; ı bu dokuz yazı arasından binnci, ikinci ve üçüncülüğe hak kazanazak değerde olan yazıyı intihab edecektir. «Büyük jüri» yi teşkil eden zatlann isimlerini alfabe sırasile aşajhya ba^ıyoruz: Abidin Dav er, Adile Ayda, Prof, Ahmed Aıdel, Prof. Alrned Hamdi Tanpınar, Ahmec1 Hidavet Reel, Ali Naci Karacan, Prof. Ali Tevfik Tanoğlu. Atıf Sakar (Cumhuriyet Gazetesi Yazı îsleri Müdürlerinden), Prof. Besim Darkot, Cavid Yamaç (Vatan gazetesi Yazı Işleri Müdürüi, Cihad Baban, Ercümend Ekrem, Enis Tahsin Til (Akşam gazetesi Yazı Işleri Müılürü), Falih Rıfkı Atay, Prof. Hâmid Ongunsu, Prof. Halide Edib Adıvar, Prof. Hilmi Ziya Ulken, Ismail Habib Sevük, kemal Salih Sel, Prof. Macid Arda, Prof. M. Şekib Tunç, Prof. Mükrimin Halil Yinanç, Nazım Ulusay (Cumhuriyet gazetesi Yazı Işleri Müdürlerinden), Reşad Feyzi Yüzüncü (Yeni Sabah gazetesi Yazı Işleri Müdürü), Sacid Oğf»t (Yeni Istanbul gazetesi Yazı Işleri Müdürlerinden), Samih Tiryakioğlu (Hürriyet gazetesi Yazı Işleri Müdürü), Selim Rağıb Emeç. • • 1 cn O» •a • m Soldan sağa: 1 Kalb meselesi (iki kelime). 2 Meyilll bir hale getlrememek. 3 Bazılarınm sandalla avına çıktıkları, Bir takı. 4 Ilenye doğru surumemek. 5 Tersi «sovme» dir (eski terim). bir clns hayvanların ıslah yerı. 6 Çıftçlnin âletler.nden, ok (eski terîm). 7 Çevrüınce «zarar» manasına gelir, üısanların hayvanlara kurdukları tuzaklardan. 8 «Döküm» un yansı, bir erkek adı. Yukarıdan a&tğıya: 1 Yarım adalarımızdan blrt. 2 Ezıp un haline getırerek. 3 «Soluma içıni yapN manasına rr.urekkep bir emir. 4 Himmetler (eskı usul çcğul), bir daha tekrsr ederseniz pjlmekten kırılma harekeü belırir. 5 Tersı »butun kol uçları> manasına gelir (.ki kelime I, kadm akrabadan btrinin yarırk33 çcaların tgonü s: S B.r notanın tersi donuk renkll. 7 Tathlık veren matldesı fazla değıl (iki kelime). 8 Çıfte pe\nıri tılkiye kaDtırntıi} olan hayvan (bir sayı ve bir isimi. Evvelki bulmacanın halledilmi$ }efc!f 1 2 3 4 5 6 7 8 HİOİYİR|AİTPW|K <« » A İLİAİ ! İDİAİRİE B |Â|S|MİÂ|N|W|M MUBAKSK KAİAA2MI Soframzı ARI D.P. Meclis Grupu loplantısı (Baştarajı 1 inci sahijede) letvekili seçilen Sabahaddin Atamanın, milletvekilliği mazbatası muhtelif hukukî görüşlere göre mü nakaşa edilmekteydi. Bu münakaşalar D. P. nin Adalet komisyonunda üye olan milletvekillerinin kat'î görüşlerine bırakılmıştı. Bugüjıkü görüşmelerde muhtelif hukukî görüşler çarpışmış ve neticede her milletvekilinin Mecliste serbestçe görüşünü arzetmesine karar verilmiştir. Görüşülen 2 nci mevzu da, Meclis ve AnıtKabir arsalarının isümlâkine dair evvelce yapılan TIÜKakereler sırasında hükumetin alacağı durum ve Meclis soruşturması açılmasına dair İstanbul milletvekili Sani Yaverin takriri olmuştur. Münakaşalar neticesinde «Bayındırlık Bakanlığının bu mevzu üzerinde yaptığı tahkikata intizars hakkında evvelce verılen karar yeniden kabul edilmiştir. Son olarak, milletvekillerinin Meclis Başkanlığına vermiş olduklan sual takrirlerinin hükumetin icraatını geri bırakacak mahiyetten çıkarılması ve bir düzen altına alınması hususunda ortaya atılan mütalealar görüşülmüştür. Geçeıı Grup toplantısında olduğu gibi, milletvekillerinin vermiş olduklan takrirlerin herhangi bir kayda tâbi tutulması teklifi, Anayasa ve Meclis iç tüzüğüne aykırı olduğu ıddiasile reddedilmiş, fakat ileri sürülen mütaleaların nazarı itibara alınması temenni mahiyetinde sabul edilmiştir. Bugünkü toplantıda Başbakan Adnan Menderes bir vesile ile Korede cereyan eden hâdiseler hakkında da izahat vermiştir. Menderesin verdiği izahat, Dış İşleri Bakam Fuad Köprülünün gazetemize vermiş olduğu beyanat çerçevesinde olmuştur. ^ ^ R W|A|D|AİL|A|R S |A|NW|Y|A|F|A E İNİLİE|M|«|LİE i |M|A|L|A|Tİ|L |A|N|I |N|A|D|I (B 1950 Güzellik Kraliçesine ve arkadaşlanna hediyeler verecek müesseselerimizin adedi gittikçe artmaktadır. Her gün muhtelif firmaiardan, verecekleri hediyeyi bildiren mektublar almaktayız. Bu arada Güney bölgesinin ve Adananın tanınmış kuyumcusu A. ALTTNBÜKEN Kraliçeye gümüşten komple bir pasta takımı, Beyoğlundaki CitJVL Kraliçenin beğeneceği bir kumaşı, Marpuççulardaki İNCİ ıtriyat evi gazetemizde resmi çıkacak her güzele «Havüland Vanishingı vazo kremlerinden birer aded, SAĞLAM zeytinyağı firması Kraliçenin altı aylık teytinyağı ihtiyacını, NECMİ RIZA kumaş ınağazası fantezi bir kumaş, Adananın tanınmış itriyat mağazası F. İNCİ bütün orijinal Fransız markalarından müteşekkil bir parfüm koleksiyonu, meşhur kadın terzisi MUAZZEZ CANSU en «on model üzerine bir tuvalet, meşhur SELİM EMRE en son ve en güzel modellerinden birini, ANGELİDİS ve Şeriki lücaciye mağazası çok zarif bir pudriyer ve ruj kıhfı, Çarşıkapıdaki AR çiçek evi üç güzel çiçek sepeti, İSMAİL KEMAL ve TANCA kundura ma|azalan ısmarlama birer iskarpin, OSMAN GÜZEL son model bir Filips radyo. FEMİNA en şık şapkalarından birini. FARUKÎ ITRrYATl kraliçelere birer duzıne, gazetede resmı çıkanlara birer aded 368 No. lı büyük krem NİVEA, BAKER fevkalâde bir model, EKSELSI1OR İngiliz kumaşlanndan ısmarlama bir trençkot, KELEBEK korseevi ısmarlama bir skandal korse, MIHÇIOĞLU beğenilecek plâklardan bir albüm, HASAN DEPOSU bütün müstahzarlarından birer nümune, MERAM on kasa meyva suyu, ELEKTRİK SARAYI bir saç kurutma makinesi, Beyoğlunda PAÇİKAKİS ve AMİRALI kundura mağazalan birer terlik, KARLMAN hususî bir el çantası, Kapalıçarsıdaki tanınmış halı taciri A ŞENGÖR mutena bir Kayseri seccadesi, Yeşildirekteki CİVA.V fabrikası hususî oir mayo, Beyoğlundaki büyük SELEKT mağazası İngiitereden hususî surette getirteceği bir tayyörlük kumaş, KÂMRAN beyaz iş ve kadın çamaşırlan atelyesi el işi bir bluz, Adana tacirlerinden ÖMER BAŞEĞMEZ bir çocuk arabası, gene Adananın tanınmış tuhafiye mağazası K. ve S. ASIMGİL şık bir çanta, TALÂT ALEMDAR Fransanın «Jouvin & CIG» fafcrikasınm Türkiye mümessili sıfatile renkli iki çıft zarıf eldiven, ELİT çikolata fabrikası kendi mamullerinden beş kiloluk bir kutu, ŞAFAK PAZARI zarif bir tuvalet takımı, Şultanhamammdaki İPEKER ticarethanesi hıvaletlik bir kumaş, YlTsTPLİK mağazası bir caketîik Avrupa yünü, Ankaradaki AKBA kitîbevi kendi neşriyatından 60 kitablık bir seri, Kapalıçarşıd'ki itriyatçı NAZIM ÖZTÜFER Arpege, Kadıköyündeki SIHIKA tJGE çamasır dikim ve işleme evi işleme i bir takım çamaşır, Beşiktaşta TÜMBEK kolonya imalâthaiesi Karakız kolonyası hediye edecek, HALK SİGORTA Şırketi Kraliçeyi, Kraliçe seçildiği günden itibaren, Milletlerarası A\Tupa Güzellik Müsabakasına katılmak üzere İtalyaya yapacağı tayyare gidişgelis seferi de dahıl bir sene müddetle 20 bin liraya sigorta edecek, meşhur dans hocası PANOSYAN Kraliçeye dans öğretecek, MARKİZ Kraliçe şerefine Yıldız Farkının Çadırköşkü paviyonunda bir öğ'ıe yemeği ziyafeti verecek, ŞAFAK boya fabrikssı Kraliçenin evinde bir salonu «Suaz Distemper» yaih duvar hoyasile boyıyacak, Dr. Süheylâ Hikmet Kraliçeyi bir sene müddetle lüzum hasıl olursa, bedava tedavi edecektir. Ayrıca, tanınmış bestekânmız ve saz sanatkânmız SALAHAODİN PINAR ile müzisyen C. ALİ BEND, Kraliçeye ithaf edecekleri birer beste yapacaklardır. SALÂHADDİN PINAR, eserinin telif hakkını da Kraliçeye bırakmaktadır. Kraliçeye ve arkadaşlanna hediye verecek müesseselerin isimlerini neşre devam edeceğiz. Hediye vermek istiyen firmalann < Cumhuriyet Gazetesi Güzellik Müsabakası Tertib Heyetin adt resine müracaat etmeleri kâfidir. KAYIB KÖPEK 26 'fi '950 pazartesi pünü «CemOB adlı fındıkî renkte sekiz aylık buldok köpeği, Beyoğlu Mis sokağındaki evden sokağa kaçarak kaybol muştur. Bulan 83Î46 numaraya telefonla haber verdiği takdirde nakden memnun edile cektir. hazırlanmış nefis çorba muhallebi, irmik helvasi ve tatlılarla süsleyiniz. İzmir İii Daimî Komisyonundan: ' bağırmağa başladı: « Yunus Nadi Bey, Yunus Nadi Bey, Yunanistan yıkılmıştır. Yu nanistan yıkılmıştır.» Bu, her faniye nasib olan bir mazhariyet değildir. Yunus Nadi Bey okuyan, yeni eserleri takib eden bir insandı. Külfetsizce, kolaylıkla yazı yazardı. Büyük Atatürkün itimadını, sevgisini kazanmıştı; onun fikir ve mütalealanna kıymet verir bir arkadaşıydı. Yunus Nadi Bey, Atatürk Sofyaya ataşemiliter olmadan evvel onunla tanışmıştt. Atatürk Sofyadayken onunla muhabere ederdi. Milll Mücadeleye ilk atılanlardandı. Çok zeki ve gevimli idi. İyi görüşlü ve neşeliydl. Gazeteciliğin Aşıkı idi. Gazetesini, evlâdlan gibi severdi. Her sabah çıkan gazetesini gözden geçirir, keyifenirdi. Hiçbir gün hükumette, iktidar mevkiinde bulunmak arzusunu kendisinde görmedim, hissetmedim. Hususî hayatuıda herkese iyilik etmeği severdi. Yunus Nadi, güzel yazdıgı kadar güzel de konuşan bir mücadele adamıydı. Cumhuriyet idaresinin sadık ve kuvvetli taraftanydı. Beş sene evvel, memleket çok değerli bir evlâdını, ben de aziz dostumu kaybetmiştim. Ruhu şâd olsun!» Nuyan Yiğit Gülbahçe Karaburun yolunun muhtelif Km.lerinde toprak tesviyesi ve sanat işleri 55207.17 lira keşif bedeli üzerinden 28/6/950 tariOPER \TÖR ^1 hinden itibaren 20 gün müddet ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 18'7/950 «ali günü saat 11 de İzmir İli Daimî Komisyonunda yapılacaktır. I Doiıım ve Kariın Hastalıklan Geçici teminat 4010 36 liradır. I Mütehassjsi Bu işe aid kapalı eksütme şartnamesi keşif ve buna aid diğer ev | Cagalo$lu. Nuruosmaniye raklar izmir Ankara ve İstanbul Bayındırlık Müdürlüklerinde görüCad No. 22 Tel: 22683 I lebilir. İsteklilerin en az ?0 bin liralık benzeri işleri vaktinde başan ila yaptıklanna dair belgelerile Valiliğe nıüracaatle yeterlik belgesi almaD O K T O R lan şarttır. tstekliîerin 2490 sayılı kanun tarifatı dahilinde hazırhyacaklan teminat makbuz veya banka mektubu ile yeterlik ve bu yıla aid Ticaret Odası belgelerini muhtevi teklif zarflannı yukanda yazılı tarihte Şişli Çocuk Hastanesi muayyen saatten bir saat evvel Komisyon başkanlığına tevdi ile makDAHnJYE MÜTEHASSIS1 buz almalan lâzımdır. Ankara cad No. 15 Tel 20189 Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. (8515) İnönünün Kayalıbayın ölümü hâdisesi hakkmdaki demeci Bn$taraf\ 1 inci sahifede ve nakdî tazminat talebile hâdiseden haberdar olmuş, adlî takibatın neticesini resrni kanaldan öğrenmiştir. Ailemiz muazzam bir iftira karşısında bulunmaktadır.» C. H. P. çevreleri iddialan komplo olarak vasıflandınyor Halk Partili çevrelerde bu iddiaann muhalefet başkanı Inönüne çevrilmiş bir komplo 'olduğu ileri sürülmektedir. Halk Partili gazetelerin bueünkü savılannda hâdiseyi ve mahkeme tafsilâtım gösteren bazı vesikalar neşredilmiştir. Vesikalardan biri Kayalıbayın babası emekli binbaşı Halilin İnönüne yazdığı mektubdur. Halil Kayabbay mektubunda «Hâdise esnasında otomobilde gözlüklü genc birisıle şık bir bayanın bulunduğu şahidlerin ifadesile anlaşıldığı halde bu hususun tahkikatın her safhasında mektum tutulduğundan» bahsetmiş ve kasden öldürülmüş olduğundan ka nına mukabil» nakdî tazminat istemiştir. İkinci vesika bu mektub dolayısile Adalet Bakanı Şmasi Devrimin Cumhur Başkanlığı Umumî kâtibi Kemal Gedelece gönderdiği tezkeredir. Şinasi Devrim kazi>yei muhkeme halini iktisab etmiş olan mahkeme kararından bahisle Halil Kayalıbayın müracaatini bir şantaj teşebbüsü olarak vasıflandırmıştır. Üçüncü vesika Ceza İşleri Umurn Müdürlüğünün hâdiseyi anlatan raporudur. nesinde çalışan bir müslüman Çinli ile evlenerek, Çine gitmiştir. Haldun Tandoğajun açıklaması Hâdiseye ismi kanşan, eski An» kara Valisinin oğlu Haldun Tandoğandan şu mektubu aldık: «Büyük Millet Meclisinin 26.6.950 içtımamda Muzaffer Kayalıbayın ölüm hâdisesi dolayasüe milletvekili Ahmed Gürkan tarafından ve« rılen sözlü sorunun görüşülmesi gırasında alâkalı Bakanın izahahndan sonra, soru sahibi, hâdise hakkında beyanatta bulunurken şahsımdan bahisle: «Burada Nevzad Tandoğanın oğlu Haldun Tandoğan ile karşılaşıyorlar. Haldun Dolmabahçe sarayına telefon ediyor ve diyor ki: İşte istediğiniz kadınlar burada; gelin beraber gideceğizl» demektedir. Muhterem Büyük Millet Meclisi kürsüsünden hakkımda yapılmış olan bu beyanat dolayısile, kanunî hakkım sadece beyanatın neşrini tekzib gibi en dar bir çerçeveye inhisar etmektedir. Bu itibarla milletvekili Ahmed Gürkanın bu beyanatı karşısında hâdisenin bahsedildiği gibi eereyan etmemiş olduğunu bildirir, şahsım hakkında yapılan kötü isnadı tamamile reddeder ve hâdise gecesi Ömer İnönü ile hiç bir telefon muhaveresinde bulunmadığım gibi kendisi ilo de herhangi bir arkadaşlık münasebetim bulunmadığım ve mevzuubahis hâdisede sadece tesadüfen şahid olarak bulunduğumu »fkârı umumiye huzurunda açıklaı ve bu açıklamanın muhterem ?azetenizin aynı sütununda lutı'eo neşrini derin saygılarımla rica *ds rim. Milletvekili Ahmed Gürka.ma da efkân umumiye huzurunda şansıma karşı reva gördügü kötu isnadı gene efkân umumiye huzurun da isbat etmesi, kendisinin gerek teşebbüs eylediği hak ve adalet hâmiliğinin ve gerekse şerefli ve namuslu vatandasların şeref ve namuslanna göstermesi lâzım gelen dikkat ve hürmetin zaruri bir neti< cesidir.» Taşhktaki arsaya dair eski Vali Dr. Lutfi Kudann izahatı İstanbulun en güzel bir semti olan Maçkadaki Taşlıkta bir arsanın Ömer İnönüye satılmış olması hakkında İstanbul eski Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar, kendisine müracaat eden bir arkadaşımıza şu izanatı vermiştir: « Arsanın satılışı ve aknışı çok eski bir hikâyedir. Baytar Cemal Bey ve veresesine satılan arsaların bir parçasını Ömer İnönü takriben 20 sene evvel satın almıştır. Hazırlannuş imar plânma göre, Bayıldım yokuşur.ıın üst kısmınuı sütunlar üzerine tutturulmuş olması da hem estetik, hem de istimlâk güçlüklerinden kurtarma va işin daha ucuza çıkması baktmından uygun görülmüçtü. İstimlâk işine gidilseydi, o civarda yalnız Ömer İnönünün değil, daha başka 78 kimseye aid arsalann da istimlâki lâzım gelmekteydi. RlZA ÜNVERİ |Kemal Saracoplu CUMHURİYET MATBAA ve ÇİNKOGRAFHANESİ BOICS V 27 Haziran 1950 7 90.50 7 91 1 Sterlül 281.50 2S1 50 100 Dolaı «st n 80 100 Fransıı franeı '1.44 \f " «« 12» 100 Llret rangi 64.03 64 03 100 bvtçr* 13.68 41' Z3.68 40 100 Florin 5 60 5.C0 100 Belcıka traneı 04)1 878 «.01 876 100 Drahm) 100 Çekoslovak Kut 100 Isvec Kur. 54.12.50 «4.12.50 100 Eskude» 9 73 90 9.73.90 I En temiz ve ucuz bir sekilde Kitab, Meenına ve Higer tab'ı ve klişe islerinizi kısa bir H B B B ^ ^ ^ H M M zamanda teslim eder. Valiler ve kaymakamlar arasında yeni değişiklikler yapıldı Ankara, 27 (Telefonla) İç İşleri Bakanbğı, yeni bir kararname ile 16 vali arasında değişiklikler yapmıştır. Kararnameye göre Erzurum, Antalya, Mardin, Ka"s, Afyon, Muğla, Giresun, Zonguldak, Çanakkale valileri değiştirilmişlerdir. Zonguldak ve Erzurum valileri merkez müfettiş valiliğine alınmışlardır. Galatasaray Tahakkuk Şubesi mükelleflerinden çanta imalâthanesî sahibi Leylâ Taylanm 945 yıh fevkalâde kira zammı hakkında müttehaz 27/9 '948 gün ve 5221 sayılı Temyiz Komisyonu karanna karşı idarî dava açılmış, fakat davalı yurd dışına gittiği gibi hariçteki adresi de tesbit edilememiş olduğundan kendisine gerekli tebligatın ilânen yapılmasına Danıştay 4 üncü dava dairesinin 8/5/950 gün ve 49264 ilâmile karar verilmiştir. Keyfiyet mezkur ilâm hükmune ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tevfikan ilânen teb'iğ olunur. (8648) İstanbul Defterdarlığından: Esham ve Tahvilât % 7 faizli tahviller Aİ16 Sıvaa • E m m n B ) Sıvas Erzurum 27 1941 Demiryolu 1941 Demiryolu n 1941 Demiryolu m Milll Mudala» J Milll Müdafaa n Milll Müdafaa m Milll Müdafa» IV 20 77 21.30 21 40 21.08 21.90 21.40 20 70 20.90 21.10 Satıl 20.77 21.30 • 21 40 • 21 08 21.90 21.40* 20.70 20 90 21 10 • Hâdisenin adlî safhası Eski Cumhur Başkanı İsmet inönünün oğlu Ömer İnbnü tarafından 53 tecrübe plâka sayılı otomobille ezilmek suretile ölümüne sebebiyet verdiği iddia olunan, Teknik okul pansiyon şefi Muzaffer Kayalıbay hâdisesi yeni safhalar arzetmektedir. Malum olduğu veçhile 10 mart 945 günü, geceyarısına doğru Ayazpaşada vukua gelen bu hâdise tahkikatı neticesinde, Muzafferin 53 tecrübe plâkalı otomobilin marşpiyesjîe atlamak isterken düstüğü neticesine vanlmıştı. Bu arada Muzafferin mücadele ettiği şoför Ropen de, Muzafferden yediği bir yumruk neticesinde 20 günlük rapor almıştı. % 6 faizli isrikrazlat Kalkınma lsttkrazı ı 98.50 98.50 • Kalkınm» O 97.50 97.50 Kalkınma m 97.30 97 30 • 1940 Demiryolu IV 96.50 96 50 1941 Demiryolu VI 96.80 96.S0 • 1948 Tshvill 1 100.80 100.S0 1948 Tahvül D 97.50 97.50 1919 tahvili I 98.30 98.30 4 1/5 faizli 1949 »8.85 98 85 Yıldınm isabeti SATILIK APARTIMAN Tramvay durağına 50 metre mesafede, 2 katlı, bahçeli ve her konfonı yerinde. İçeridekilere müracaafc Adres: Kurtuluş, Rum kilisesi arkası. Ateşböceği sokak No. 5. Konya, 27 (Telefonla) Akşehirin Boğazlıyan köyünde 20 yaşmda Durmuş Yılmaz, 4 öküzü ile birlikte yağmurdan saklanmak için bir ağacın altına sığınmıştır. Bu arada ağaca isabet eden bir Yeni liste Ankara, 27 (Telefonla) Kay yıldınm neticesinde Durmuş Yıl 1 İlimiz flıtiyacı için bir cankurtaran otomobili alınacaktır. makamlar arasında yeni nakiller maz öküzleri ile birlikte kömür ha 2 Alınacak otomobil çift defransiyelli ve arazi vitesli her mevsimde köy yollarmda işlemeye elverişli, içinde iki sedye, bir hastave tayinler yapılmıştır. Bugün Res line gelmiştir. bakıa ve bir doktor yeri ve bir ecza dolabı btılunacaktır. mî Gazetede neşrolunan buna dair Zararlı yağmurlar 3 Muhammen bedeli 14500 liradır. iki listede 63 kaymakamın ismi Konya 27 (T^lefonla) Son gün 4 Yukandaki evsafı haiz olduğu ve ilimiz yollannda hizmet görevardır. lerde yağan yağmurlar zararlı olbilecek kabiliyette olduğu üç kişilik bir fen heyeti raporu ile tesmağa başlamıştır. Ekinlerde bir Işletmeler Bakam bit edilecektir. çok hastalık husule geleceğini tah 5 Muhammen bedel üzerinden 2490 sayılı kanunun 46 n a maddesi Karabükte min eden köylü bu yağışlardan gereğince 14/6/950 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarhğa Karabük 27 (Telefonla) İşlet korkmaktadır. çıkanlmıştır. meler Bakam Muhlis Ete bu akDiğer taraftan Kararslan köyü ci 6 Taliblerin bu müddet zarfında ya teklif mektublarile veyahud şamki Zonguldak trenile Karabüke vanna düşen doludan 30 kadar kobizzat Bolu İli Daimî Komisyonuna müracaaüeri ilân olunur. gelmiştir. yun ölmüştür. (8487) Bolu Valiliğinden: % 5 faizli ikramiyeliler 1933 Ergani t 1938 fiaamiyeH MiUl Müdafaa 1 Demlryolu IV Dtmiryolu V Herkez Bankan tj Bankası Türk Ticaret Aslan Çimento Resad Cumhuriyel Gulden tngillz Kulça 36.80 32.60 32.30 41.15 469 22.50 21 21. 99.45 99 80 22.50 21. 21.99.45 • 99.80 * 124. 30 5. 16. 36.90 32.70 32.40 41.25 469 i 1 Hisse senedleri Sarraflarda altın Gatı • Muamele gönnüştür. (13Oj TBuraya niyemi ygeld'ım stzi \fe»orr> â , ba> Kügiril igormiye/ Ifn P l 1Pîl ^ ^ J a Biraz sonra kapı açıldı ve içeıi bır adam girdi: Lord Vınter. Leydi, işi anlar gıbı olrr.uştu. Her zamanki yalanlarına başlado. Lord onun sözlenni pek tavırla karşıladı. neşeli brr Ondan sonra, iğneli ve alaylı sözlerle onu hırpalamaya bagladı. Kadınm is4 anlamamazlıktan gelmekte devam «tmesi nihaytt Lordu süürlendirdl Hâdiseyi müteakıb, Amerikan hastanesine kaldırılan Muzaffer, koma halinde bulunduğundan bir ifade verememiş ve ertesi günü saat ona doğru ölmüştü. Ölüm sebebi karaciğerin patlaması, sol kaburgalann kırılması ve mesanenin de ezilmesi olarak vasıflandırılmıştı. Ük sorgusunu müteakıb tevkif edilen şoför Ropen, hapisanede on gün yattıktan sonra bin lira kefaletle tahliye olunmuştu. Dkönce 3 üncü Asliye ceza mahkemesine verilen sanık, bilâhare bu mahkemenin salâhiyetsizlik kararile birinci ağır ceza mahkemesine sevkedilmişti. Bu mahkemede devam eden yargılanması sonunda Ropen kabahat kazazedede görüldüğünden beraet etmişti. Bu arada dolaşan dedikodulara nazaran sanık Ropenin, merhum Muzafferin ailesme 3 bin lira kadar manevî tazminat vererek kendilerini davadan vazÖmer İnönü, arsayı Millî Emlâkgeçirttiği de söylenilmekte idi. ten değil, emekli binbaşı Cemal Muzafferin aslen Beyaz Rus olan Beyden satın almışür. Bu bakımkarısı Err.el (Olga) da kocasınm dan Belediyenin hiç bir rolü ol« ölümünden sonra Çin konsolosha mamıştır.» ECZACI ALINACAK Belediyemiz Eczahanesine bir eczaa aknacaktır. İsteklilerin Sivrihisar Belediye Başkanlığına müracaatleri. (8582) •I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog