Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 28 Haziran 1950 MASIU)LACAK Tü.kiyede neşir hakkı yalnız «CUMHURİYET» e aiddir. DÜNYA HARBİ ¥azan: İngiltz gizli istihbarat subaylanndan: Philîipp Reynotds Şehir =haberleri Sağhk ekiplerinin faaliyeti r Cumhuriyet ITT7V4 NALINA n r i l 1 MIHINA Gene mi Ansaldo? Komünistler arasına gizli vazife iîe giriyorum Vilâyet hududu içindeld bütün «Aman dikkat! Sultan Hamidi, Bir iki saate kadar Brüksele gi pek o kadar korkulacak bir faaliyet köylerin sıhhî durumu tfeşrutiyet hükumetini, Halk Pardiyorduk. Orada Aurore caddesinde göstermiyordu. ı tesbit ediliyor isi hükumetini atlatan meşhur bir evde kalacaktık. Arkamızdan Yalnız, Anvers limanmda Mons bugünlerde Demokra» Altın fiatında son aylarda büyük saya arzolunmaktadır. 1949 yılında yolunda büyük mesafe katetmele maye paraya çevrilerek gelir sağ Ansaldo, resmî elbiselerimizi çıkaracak, sivii ve Charleroi civanndaki kömür oSağhk ve Sosyal Yardım Müdü bir sukut görüldü. Cumhuriyet alserbest piyasaya ıkan altın miktarı ri de altın fiatının düşmesinde rol layan sahalarda yatırım aramağa 'arti hükumetini de atlatacaktır.» kıyafetine girecektik Yeni hüviyet caklarmda bazı ayaklanma hâdiserü Dr. Faik Yargıcı, İstanbul köy tını 14 ocak 1950 de 42,25 lira üzekabamııştır. Filhakika 1948 de varakalanmız da bizim Belçikalı leri olmuşsa da, hükumet bunian İmzasız mektubu yazan, psikoojTiamıştır. Amerikadi yabancı koyubnuştur. Bu çeşid altın likilerinde sağhk ekiplerinin çalıjması rinden muamele görürken son zamerkez bankalarile beynelmilel pa memleketlere aid dolar mevduatı dasyonlan da serbest piyasadaki ojimden anlıyan bir zat, yazısının olduğumuzu gösterecekti. Ben, son derhal bastırmıştı. etrafında, bir muharririmize şunları manJarda 32 liraya alıcı bulmakta ve kredi müesseselerinin (bey nm artması (1947 de 5 milyar, 1949 altın ve dolar sukutunu hızlandır aha başında Ansaldodan bahscderadan Belçika tebaasına geçmiş biBelçikada seferberlik işleri mti söylemiştir: güçlük çekmektedir (1). Anadoluda nelmilel para sandığı, beynelmilel da 6 milyar) ve Amerika haric ol mıştır. Halen Fransa ve İtalyada rek mektubunu bana okutmak çari olacaktım. İkimizin de mesleği zamla ve süratîe cereyan ediyordu. « Vilâyet hududlan içerisinde rağbet gören Reşad altını ocak ip imar ve kalkınma bankası, milletkerayon şoförlüğü idi. mak üzere muhtelif memleketlerin dolar karaborsasma gizli ve res esini bulmayı düşünmüş. İmzasıAnvers limanına yapılan İngiliz ki bütün köylerin sıhhî durumunu tidasında 44,70 liraya satılırken ^rarası tediyeler bankası) altın mî kurlar arasında fark pek ziyade nı atmayışuıa sebeb olarak da Bu sıfatla, Belçika hava kuvvet harb malzemesi ve asker sevkiyatı tesbit etmek, hastalan hastanelere şimdi 36 lira civanna düşmüj bu ankes yekunlarmda toplu olarak resmî altın stoklannda tezayüd le.Tie malzeme hazırlayan bir fab sıkı bir muhafaza altına almmıştı, görülmesi (1947 de 9 milyar, 1949 da azaldığmdan is kalmamıştır. Ben bu mektuba imza atamam, nakletmek için geniş bir şekilde lunmaktadır. Bu sukut pek tabiî 454 milyon dolarhk bir artma varrikaya şoför olarak girecektik. Türkiyenin bevnelmilel para san ıtarsam beni de derhal işimden komiinistlerin baltalama hareketle faaliyete geçmiş bulunuyoruz. Haf olarak külçe altında da müşahede cen 1949 yılında bu artış 146 mil 9,3 milyar) bu ciheti teyid eden Cebimizde nüfus kâğıdlarımız rine meydan verilmiyordu. müş'irlerdir. Amerikanm 1949 so dığına tescil ettirdiği resmî kur tarlar. Çünkü Denizyollannda mü tanın üç gününde ekiplerimiz köy olunmaktadır. Yılbaşında altınm yona inmiştir. Bu suretle 1948 yı nunda dışarıdan altın ithalini bıra 1 S = 2,8 T L. olduğuna göre Türk hendisinı.» diyor. İfadesinden müdan başka bir vesika daha vardı: Diğer taraftan, İngiliz hava kuv leri dolaşmakta ve sıhhî bir kon gramı 625 kuruş civarında iken bu lında ancak 354 milyon dolarlık Belçika komünist partisi azası olkıp bilâkis harice altın sevketmeğe lirasının resmî altın tutarı halen hendis olmadığuıı anladığun bu vetlerine mensub bir çok filolar trola tâbi tutmaktadırlar. Bu arada gün 460470 kuruş arasında oyna Jtın serbest piyasayo (sanayi ihtiduğumuzu gösteren bu vesika bize başlaması bilhassa tebarüz ettiril 0,32 gramdır. Şu halde altının res ata ben de diyorum ki, siz b n . Belcika üslerine inmiş bulunuyor hasta vatandaşları hastanelere nak maktadır. Görülüyor Ki beş ay yacı dahil) aktığı halde 1949 da bu bir çok kapılan açacak olduğu gibi, mesi icab eden bir noktadır. Eilha mî fiatı gram başına 313 kuruş ci :anızı mahfuzdur diye atsaydınu lediyoruz. Ekiplerimiz, bir ay zar içinde altın fiatında % 25 nisbetinde miktar altı yüz milyonu aşmıştır. lardı. aynı zamanda, başımızı belâya sokika dışarıdan 1947 de 2,8, 1948 de vanndadır. Halen serbest piyasada en hüviyetinizi muhafaza ederM. Felbc harb vaziyetine ve Ho fında bütün köyleri dolaşmış ola bir sukut meydana gelmiştir (ma Bu cihetin fiatlardaki sukutta ro 1,5 milyar dolarlık altın çeken A altın 470 kuruş üzerinden muame dim ve kimseye söylemezdim. Ney. kabilecek bir şeydi. Zira, Belçika caktır.» yıs sonlarına doğıu altınm gramı lü bulunması icab eder. Bundan merika 1949 da ancak 0,2 milyarlık le gördüğünden Türk lirasının serhükumeti komünist partisini res landa, Danimarka, İsveç gibi muhe mektubun muhteviyatına gele» Bu gezilere Sağhk Müdürii de bir aralık 430 kuruşa kadar indi Daşka resmî ve hususî ellerdeki altın almıştır. Hattâ yukanda be best piyasadaki kıymetinin resmî telif memleketlerdeki komünistlemen lâğvetmişti. ğinden düşüş o zaman % 30 u bul îtok altından da serbest piyasada lirttiğimiz gibi yılın son aylarında rayicden hayli düşük olduğu anla m. Uzunca olan bu mektub hulâ3u yüzden, Belçikada tevkif edil rin faaliyetine dair bize epey ma ' bizzat iştirak etmektedir. aten şöyle diyor: muştu.) ıtışlar yapılmıştır. Geçen yıl Çilumat verdi. Ev sahibimizin, bir çok ' Amerika altın ihracı fazlası göster şılmaktadır. Aradaki farkı gizli domemiz tehlikesi de vardı. Grup ko1 Ansaldo, bugünlerde gene nin demir perde arkasına geçmesi meğe başlamış ve daha 1950 başın lar transferlerinde tatbik edilen mutanı bu noktayı da ehemmiyetle tarafta adamları ve istihbarat kay j Askerlik kanıpmın kaldmldığı Altın fiatının düşmesi gerek pi esnasında bol miktarda altmm nakları olduğu görülüyordu ki bu da bu miktar 150 milyona yaklaş kuru (halen 380400 kuruş civarın Denizyollan İdaresinden Marmara işaret ettikten sonra dedi ki: Vilâyete bildirildi yasada gerek umumî efkârda bü memleketten çıkarılarak türlü yolmıştır. Amerikanın altın ihrac et da) ve yabancı memleketlerde Türk ipi bir gemi siparişi almak üzere« Vazifeniz, Belçikada gizliden j da, şüphesiz, işimizi kolaylaştıracak Üniversitede askerlik kamplarının yük akisler uyandırmıştır. Altın lardan serbest piyasada satıldığına bir şeydi. meğe başladığı tarıhle dünya ser lirasına verilen fiatı (İsviçrede dir. gizüye çalışan komiinistlerin arakaldırıldığı dün Vilâyete resnıen b,l hareketlerini takib edenler bilhassa işaret edenler çoktur. Rusyanın da, best piyasasında altın fiatının «ür Türk lirası 1,05 franga bozdurul2 Ansaldoda yapılan Bandır» dırilmişîir. Karar geç teb'.iğ olunduğun şu cihetleri merak etmektedirler: sına girmek ve onUra itimad telPropaganda faaliyeti dış tediyelerde kullanacağı döviz atle düşmeğe başladığı tarih ara maktadır resmî kur 1 T. L. = 1,56 ma vapuru için kaptanlar ve çarkdan bazı fakulteler kampa gidecek öğkin ederek sırlarına vâkıf olmak Omrümde kimsenin eskisini giy rencilerin isimlerini ilân etmişti. Bu Altın fiatının kısa "nüddet içinde eri satın almak üzere harice büsında dikkat nazanndan kaçmıya Fr. tır) nazarı itibara alarak da he ılar arasında kıyamet kopuyor tır. Fakat unutmayın: Bunu müm memiştim... Meğer bu da nasib ögrenciler bağlı olduklan askerllk çu mühim nisbette düşmesinin sebebi •ük miktarda altın sevkettiğine dair cak bir uygunluk bulunduğunu ay sablamak mümkündür. iazan dairesi 50 derece sıcak olu« kün olduğu *adar çabuk yapmağa miş! Ertesi gün M. Felix ölçüleri belerinden aldıkları elbiseleri bugün nedir? Düşüş devam edecek miaelirtiler vardır. Rusyanın 1947 de nca ilâve etmemiz icab eder. or. Ateşçiler çalışamıyor. İnançalışacakstmz.» mizi alıp bize elbise getirmeğe git jeri vereceklerdir. dir? Altında görülen sukut di ki buçuk milyar dolarlık stoka ve Anlaşılıyor ki son aylardaki su«Neden?» diye sormağa lüzum yok ti. Geldiği zaman, arkama yepyeni ğer fiatlar üzerinde ne gibi tesir 200 milyonu mütecaviz yıllık istihbizde mazsanız çarkçıbaşıya sorunuz. Altın fiatı halen Tancada ons kuta rağmen altın fiatı Yeni Emniyet Müdürünün 3 Ansaldonun bugünlerde testu. bir kostüm giyeeeğimi düşünürler yapacaktır? Bu yazıda bilhassa sale sahib bulunduğu nazarı itiba başına 36 küsur dolar civannda resmî rayicden henüz hayli yüksek tercümei hali Çünkü Belçikanın Rus işgali al ken, bir de ne göreyim! Karşıma, bırinci suali cevablandırmağa gay a ahnırsa (bu rakamlar Amerikan bulunduğundan dolar, resmî pari tir. Altının bizde resmi fiat hizasına im etmesi lâzım gelen bir vapuru, Şehrimiz Emniyet Müdürlüğüne tayin tına düşmesi tehlikesinin ne kakullanılrmş bir elbise çıkmıştı. lazine makamlarile Federal Reser tesi olan 0,88 gram seviyesine eriş inmesi için beynelmilel altın piya radaki kaptan ve çarkçılar heyeti eaildiğıni bildirdiğimiz Kemal Aygün, ret edeceğiz. dar yakın olduğunu biliyorduk. frangı sasındaki müsaid durumun devam eslim almamış; bu gemiyi inşaat re System'in müşterek tahminleri miş addolunabilir İsviçre Şaşırdığımı farketmiş olacak ki: dün öğleden sonra vazifesine başlaÖnce şu noktayı belirtmek isteriz Son hazırlıklar mıştır. Yeni Kmniyet Müdürümüz, 1936 ci altın dünyada artık eskiden bi lir) bu memleketin dünya altın pi için de dolara müşabih bir vaziyet etmesi, üstelik serbest transfer re kontrol heyeti teslim almıştu:. «Size lâyık değil ama, kusura bakBununla beraber, cebimizdeki mayın!» dedi. «Yepyeni bir elbi da Mülkiye mektebinden mezun olmuş, linen tarzda para olarak kulanıl rasasında zaman zaman faal rol vardır. Belçika frangı da kuvvet jiminde tediye bilânçomuzun sü4 Aziz Derya kaptanı Samsuo lenmiş ve serbest piyasada resmî rekli bir denklik göstermesi, bütçe apuruna tayin ettiler. Istifa ettl. komünistlik vesikalarile, Rusların seyle sokağa çıkarsanız göze çar 1937 lenesinde İstanbul maiyet memuruğunda bulunduktan sonra Adalar mamaktadır. Bugün alırup satılan lynayabileceği anlaşıhr. mizin de devamlı ve sıhhatli bir Başka kaptan anyorlar. Kimse kapariteye hayli yaklaşmıştır. işgali altında daha serbestçe hare parsınız, şüpheyi üzerinize davet Kaymakamlığına tayin edilmlştir. Kealttn sikkelere para değil, ihtiva ket edeceğimiz muhakkaktı. Fakat, dersiniz, diye düşündüm. Madem mal Aygün, bir müddet Bozkır KayHarb yüzünden iktisadî muvazeMarshall plânından yardım gören muvazeneye kavuşması icab eder. ul etmiyor. Aziz Deryanın gitettikleri altın miktanna göre fiat Bütün bunlar ilk plânda istihsalibizim asil maksadımız ve vazife ki eskidenberi (!) Belcikalısınız ve makamlığında bulunrr.uş. 941 yılında lan külçe nazarile bakılmaktadır. neleri pek ziyade bozulmuş olan Avrupa memleketlerinde gerek dış mizin ve ihracatımızın artmasına memesinin sebebi nedir? miz, Belçikanın işgalinden evvel o b'ir şoförsünüz, sivil elbisenizin de şehrimiz Emniyet Müdürlüğü 3 üncü 5 Tabak, çanak, bardak, yatak Şube Müdürlügüne getirilmisttr. Bununla beraber altınm para saha Avrupa memleketlerinin Marshall tediye muvazenesinde gerek büt bağlı bulunduğundan piyasamızda rada faalıyet gösterebilmek ve ko eski olması lâzım gelmez mi?» plânı yardımile bilhassa 1949 için çede büyük salâh görüldüğünden rtüleri, hattâ havlular için bile ay 946 yılına kadar 2 nci ve 6 ncı fube sile alâkası tamamile kesiLmuj dealtının resmî fiat civarına düşmesimünistlerin gizli plânlarını öğrenebaşarılı hiîmetleri ğildir. Her memleket para vahidini de kalkınmalarma hız verip para para kıymeti sürekli istikrar arzetM. Felbc hakikaten doğru ve isa rr.üdürlüklerind* ni görmek için sabretmemiz lâzım nca para alan Ansaldoya, tekraı rek, harbin gidişine tesir edecek betli düşünmüştü. Öğleden sonra görülen Kemal Aygün, 6 ncı fume Mü doğrudan doğruya veya dolar va larını istikrara kavuşturma ve en meğe başlamış, bu sebeble altın gelmektedir. eni bir gemi siparişi nasü verilirT tedbirlerin alınmasına yardımda Lucas'la beraber fabrikaya gittik dürlüğü uhdeslnde kalmak üzere MUdür sıtasile hâlâ altınla tarif etmekte, flasyon temayüllerir.e sed çekme halinde âtıl tutulan bir kısım ser6 Ansaldodaki inşaatı konMuavinliğine terfl etmiştlr. bulunmaktı. ve vazifelerimize başladık. Bu işi 9 yıldanberi İstanbul polisinln muh beynelmilel tediyeler döviz buluntrol eden heyet ile kaptan ve çarkKomutan: «Belçikaya gittikten de bizim namımıza evvelden M. telif kadamelerinde devam eden me madığı zaman gene altmla yapılılar arasmda büyük bir ihtilât sonra, vaziyete göre size gizli ta Felix tertib ve ikmal etmişti. saisi sırasında vazefe!erinde gösteıdiğl maktadır. Kâğıd para kıymetindevardır. Kaptan ve çarkçılar, b a a limat göndereceğiz,» dedi. Lucas, emrine verilen kamyonla muvaffakıyetlerden ve halka karşı ta ki büyük düşüşlerden bizar olan noksanlann tamamlanmasını istlnazik tavır ve muamelelerden Sonra muvaffasıyetler temenni yük taşımağa gitti. Henüz benim kındığı pek hakh olarak herkesin takdir geniş halk kütleleri de tasarruf etdolayı yorlar. Ansaldo, yapanm ama aynederak ellerimizi 5iktı, yanından dışanda işim yoktu. İşçilerin arası ve sevgisinl kazanan Kemal Aygünün tikleri meblâğlan altına çevirip ca para isterim, diyor. Bu ihtilâfın çıktık. şehrimiz Emniyet Müdürlüğüne getirll öyle muhafaza etmekten vazgeçmena karışıp ahpablığa başladım. neler üzerinde olduğunu sorunuz Çoğu siyasetten bahsetmek iste mesl memnunlukla karşılanmıstlr. Ken. mektedir. Altının buğday, kömür, AnJadığıma göre", yanımdaki arBu mektubda haber rerilen seydisini tebrik eder, yeni vazlfesinde kadaçım meşhur bir Belçikalı tay miyordu. Fakat ben sözü döndürüp mv.vaffakıyetler dlleriz. pamuk ve hattâ demir tarzındaerden bence en mühimmı, Devle* yareciydi. Bir kaza neticesinde, tay dolaştırıp bu bahse getiriyor, MütDenizyollan İdaresinin Ansaldoya tihlâk edilmediği, merkez bankayare kullanamıyacak hale gelmiş tefikleri tenkid ederek Rusyayı ö Şekerin perakende satış fiah lannda ihtiyat, milletler arasında Economie Cooperation Adminis bir takım kayıdlara tâbi tutuldu men olsun izale maksadile Konfe ekrar Marmara tipinde, (yani bazı Şekerin toptan fatı dün Belediyeye ' ti. Gizli faaliyetimiz esnasmda, vöyordum. bi^ıfirilm'.ştir. Belediye, ambalâj ve na ödeme, halk nezdinde tasarruf âleti tration (Marsball plânınm Washing ğundan 1949 da açılan 800 milyon derasyon tarafından 1939 danberi şikâyeveri mucib olan Bandırma Londra ile telsizle münasebet ve Komünistlerin o basmakalıb srjz ıkil niasrafını ve kâr hatidinî il%ve ede işlerini başardığı>l»lde tükfnmtdi tondaki ifiare merkezi) nezdinde luk avanstsn ancak < yaraı istimal «ihracat risklerine karsı garanti» vapuru tipinde) bir gemi daha ıs» muhabereyi o temin edecekti. lerini ve dillerine doladıklan yâvekesme şekere 15 kurus llâvesile malî müşavir bulunan Robert olunmuştur. Harbden sonra büyük verilmektedir. Nitekim son yıllarda tnarlamak üzere olduğu iddiasıdır ği ve yıllık istihsalin dünya stokuHava Bakanlığından çıkmadan leri iyice ezberlemiştim. Onlan bi 175, toz şekere ise 11 kuruş ilâve?i1e Triffin, geçen mayıs sonunda top ticaret bankalan yabancı memleket bankalar tarafından yabancılara Devlet Denizyollan Genel Mü141 kurugtan satılması için Daimi En na katıldığı da gözönünde tutulevvel, başka bir dairede resimleri rer birer harcadıkça etrafımdaküer cümene teklifte bıılunrr,uştur. anan Fransız iktisadcılan kongre ler tahvillerinin isviçrede plâsma verilen kredileri devlet bu yoldan dürü Cemil Parmanın selefinin yap mahdır. Yıllık istihsalin halen anmizi çektiler. Bu öyle kolay ve kı benim komüuist olduğuma kanaat >ine sunduğu «Avrupa Para Kal nile tekrar meşgul olmağa başla garanti altma slmıştır. Bu çeşid bir ığı hataya düşerek Ansaldoya tekBanndırma Yıırdunun kampı ak onda biri sanayide kullanılsa bir iş değildi. Fotograflanmız getirmeğe başladılar. kınmasmın Bazı VeçhelerİB adlı mışlardır. Bu suretle meselâ Belçika garanti vermekle devlet, dışarıdaki rar gemi ısmarlıyacağım hiç sanSokaklardan toplattırıhp Banndırma makta, üst tarafı emisyon bankalamuhtelif zaviyelerden ve muhtelif O zaman etrafımda derhal soğuk Yurduna s'evkedüen küçük yastaki serraporunda şu neticelere varmakta Isviçreden bir miktar borç almağa devalüasyonlardan, transfer güçlük mıyorum; bilhassa yılan hikâyesi rile hususî ellerdeki mevcuda inışıklar altmda alındı. Öyle ki, birbir hava hasıl oldu. Buna mütees seri çocuklar İçin Büyük Çekmecede bir dır: 1 Alâkadar memleketler iç muvaffak olmuştur. Ticaret banka lerinden, moratoryom üânından, ya şeklini alan son tecrübeyi de geçirzınıam etmektedir. Ziynet eşyası ytrde bizi arkamızdan tesbit eden sirdim. Fakat, ne yapayım ki, vazi kamp açılmıjtır. Banndırma Yurduara muvazenelerini elde etmeden lan ihracatı finanse etmek için es bancı devletlerin borçlannı ödeye dikten sonra... Bununla beraber nun Müdürlüğünü ifa etmekte olan öğ halindeki altınm icabmda külçe erhangi bir kambiyo istikran ba kisi gibi kısa vadeli kredi vermeğs mez hale düşmekrinden veya ödebir fotograf bile çıksa, bunun biz hem böyle icab ettiriyordu. sayın Cemil Parmandan böyle bir muamelesi görebileceği hesaba kaolduğumuzu anlayabileceklerdi. Yalnız, iki üç kişi vardı ki, hal retmen Arif Ülkü bu kampı idare et tılırsa altın istihsalinin, âdeta ol his mevzuu olamaz. Iç para mu de koyulmuşlardır. Fakat isviçre meyi reddetmolerınden doğacak za şey olup almadığını açıldamasuu mektedir. Bu çocuklar tarım usullerinl ögren duğu gibi stoku beslediği anlaşıl vazenesi iki şarta bağlıdır; a) Istih nin sermaye üıracı kapasitesinin rarlardan bir kısmını deruhte et rica ediyorum. Ondan sonra, dişlerimizin de lerile benimle aynı fikirde oldukîalin artması ve itimadın avdeti, (halen yılda 400 ilâ 500 milyon mektedir. kalıbını aldılar. Bu da Allah gös larını anlatıyorlardı. Fakat bunu mek üzere civardaki köyiülerin yanın maktadır. Bahsettiğimiz hususiyetaçıkça söylemeğe çekindikleri de da çalışünlmaktadır. Dün Büyük Çek lerine diğerleri de ilâve olununca ) Tedavüldeki bol para bloke edil frank) bütün imkânlarını henüz Bandırma vapurunun kazan daiIsviçre Bankalan türlü güçlükletermesin! bir gün cesedimiz bulumecede harman yapılmış ve bu çocukmemiş veya yabancı dövizlerin yük tullanamamaktaclır. Bunun sebebi re rağmen sermaye ihracına çalış resinde 50 derece sıcak oluyorsa bu, ıltınm dünyada işgal ettiği mümnacak olur.>a hüviyetimizi tesbite belliydi. lar hsrmanda çalışmışlardır. Gündüzleri selmesile massedilmemişse enflas görüldüğü gibi isviçrede sermaye maktadırlar. Fakat bu işin teme Ansaldoya aid bir inşaat kusuruyarayacak delillerden biri olacakGELKCEK YAZI: Gizli bir top kendilerine âdabı muaşeret de:si ve taz mevkiin sebebi kendiliğinden oncu temayiillerin yeni baştan te kıtlığı değil, dünya politikasına hâ linde emniyet ve seyyaliyet .pren dur. Bu kusur kazanların izolasgeceleri oradaki tümen b. lantıda Rus piânları görüşülüyor. rümekte emr;le çalan muzikayı komu belirir. mizlenmesi. 2 Sadece ithalâtın kim olan huzursuzluktur (devletle sipleri yer almağa devam etmekte yonunu arttırmak ve havalandırtanının dinleTanıdık bir yabancı Bugün başta Amerika olmak üze e dövizlerin kemmî kontroluna da rin hususî ekonomiye müdahaleleri, dir. Isviçre bankalan sermaye ihracı mayı ıslah etmekle düzeltilebilir. mektedirler. Kamyondan diişerek öldü Brükselin Evere hava alanına inKolonyacıiara verilcce.'< ispirto re emisyon bankalan ve beynelmi andığı müddetçe istikrar sözde devletleştirmeler, tahdidler, bey meselesinde devletle ve ihracat saÜçüncü meseleye gelince, AnsalBir kamyonun basamağında Yeşilköydiğimiz zaman bizi biri bekliyorŞehir dahilinde kolonya imal eden lel para ve kredi müesseseleri altı kalır. Bu konrrollar kaldınlmalı ve nelmilel tediyelerle dış ticaretteki den Bakırköyüne gitmekte olan Kemal müseseselere ihtıyacları olan Ispirto na onsu (bir ons 31 küsur gramdır) ğer murakabeye mutlaka ihtiyaç takyidler vesaire). Paralann sabit nayiile sıkı işbirliği kurmuşlardır. dodaki mühendisler heyeti ile kapdu. Kısa boylu, tıknaz, saçı dökül adında bir Başçavuş, bir virajda müBeynelmilel para ve kredi teşkilâti tan ve çarkçılar arasında gemileıin müş, siyah gözlüklü bir adam olan vazenesini kaybederek düşmüş ve beynl nun, Belediyece Paşabahçcden verilmesi 35 dolar üzerinden resmî fiat biç duyuluyorsa fiat mekanizmasma kurlar üzerinden birbirlerine t o le de beraber çalışmağa gayret ettescllümü hususunda ihtilâf çıktıkararlaşmıştı. Encümende yapılan gö mişlerdir. Bu müesseseler arasmda dayanan bir teknik kullanılmalıdır. bu yabancı için biz herhalde hiç de psrçalanarak derhal ölreüştür. layca tahvil edilebildikleri beynel mektedirler. «Avrupa Tediye Birlirüçmeler sırasında bu hususun külfetli ğını geçenlerde yazmıştım. Bu ihve bunların maden şirketlerinde Muvakkaten mütehavvil kambiyo milel bir tediye sisteminin kurula ği» çalışmağa başlayınca Isviçre yabancı değildik. olacağı nazarı itibara alınarak 9 bin tilâfta hangi tarafın haksız oldukiloya kadar olmak üzerç İstanbul ya lehlerine ayırttıklan kontenjanların lar usulüne de başvuruıabilir. Bu maması, ödünç verilen sermayenin bankalan sermaye ihracnda ' h a Bize doğru gelip kendisini tanıtTEŞEKKÜ R kasmda iki satış şubesi açılması ve ödenmesinde altın bu fiat üzerin usul bazı ahvalde kat'l hakikl ve adede iadesi hususunda endişeler aktif bir vaziyete geçeceklerini um ğunu tayin etmek İdarcnin teknik tı. Adı M. Felbc olan bu Belçikalı, Eşim Bedriye Talay ŞişH Sıhhat Yur. kolonya imal eden miiesseselerin bumüşavirlerinin vazifesidir. Gemilcbizi evinde misafir edecek zattı. dunda tedavide iken kendisine yakın radan iht;y£.çlarını temin etmeleri uy den muamele görmektedir. Bu mü devamlı kambiyo istikrarının tees doğurmaktadır. Bu endişeleri kıs maktadırlar. lerin kusurlarını yüklenip teslimf esseseler dışında hemen her mem süsüne hizmet edebilir. 3 BeyÇok iyi bir evsahibi ve misafirper alâka gösterip senedenberl çekmekte gun görülmii^tür. aldıktan sonra mesul aramaktansa olduğu hastalığı teşhis ederek muvafekette bir de serbest altın piyasası nelmilel bir nara sisteminin " hı ver olduğunu da çok geçmeden isMahallebici dükkâniarında fakıyetli bir ameliyat yapan kıymetli şfcndiden noksanlannı Ansaldoya vardır. Serbest piyasa fiatının yu sadece milli ve mücerred tedbirlerin pat etti. Prcfesör Operatör M. Kemal Öke Ue tamamlatmak daha doğrudur. fiatlar indirilecek kandaki izahat nazarı dikkate alı muhassalasından beklenemez. Mer! Eski tarz döşenmiş bir salonda Dahiliye mütehassısı Adnan Atama ve MahRllebicllerin Vali Fahredd n Ke nırsa çeşidli amülerin tesirinde bu kez banValarmdaki ihtiyr""i tüİdarede yedek kaptan olan Azü rahat koltuklara gömüldük ve M bu hususta yardımları dokunan Yurd rim Gökaya fiatlarım arttırmak makkenmiş bulunması ve iki taraflı Müdürü Abdi Santur ;le Hastabakıcılara sadile yaptıkları müracaate rağmen lunduğu kolayca anlaşüır. Derya kaptanın Ansaldoda yapüan Felix'in getirdiği şarabdan kadeh niinnet ve şükranlarımın iblâğına muhticaretin hayli yerleşmis olması almahallebici dükkânlarında flatların lnbüyük yolcu gemisi Samsuna tayi» lerimize koyup şerefe içtik. Altın fiatında son aylarda serbest tın sistemine avdeti çok güçleştirterem gazetenizln tavassutunu rica ede dirileeegi anlaşılmaktadır. edildiği halde kabul etmemiş ve piyasada görülen sukut Türkiyeye miştir. Bu vaziyet karşısmda yeni Evsahibimiz çok neşeli ve şakacı rim. Esasen dükkân sahibleri bunu bildikbunun üzerine tekaüde sevkedilmis. Emekli Yüzbaşı: Cemil Talay leri için fiatların indirilmesinln önüne münhasır değildir. Altın dünya pi bir hal çaresine müracaat edilerek bir adamdı. Fakat söz asıl mevzua Geçen çarşamba Avrupa Tediye olması, benim de hayretimi mucib geçince gayet ciddî bir hal aldığını geçmek üzere böyle br ta'biyeye baş yasasında düşmüş, Türkiyedeki bir çeşid Avrupa kleringi kurulmavurmuşlardır. Fakat gayTetlerinln boşa muamelelerde de bu sukut kendini Birliği hakkında geniş izahat vermiş olmuştu. Çünkü eski dostumun, gördük. Anlattığına göre, son harbhdır. çıkacağı anlaşılıyor. ve meydana getirilen tasanya Bel Genel Müdür Mua\Tni iken bu ge» de Fransadaki gizli mukavemet hissettirmiştir (geçen hafta bu süBüyük petrol şirketlerinden RoBilindiği gibi mahaHebicllerde fiatlar teşkilâtında çalışmış, sonra da İntunlarda İstanbul ve Paris piyasaTriffin'in tavsiye ettiği mütehav yal Dutch Co. un yıllık raponma çikanın şiddetli itirazlar serdettiğini milerin Ansaldoya ısmarlanmasuıekseriyetle 25 . 27 ve 22 kuruştur. Bunda âmil olduğunu ve bu gemilerj giliz gizli istihbarat teşkilâtında lardan ikiser kurus tenzil edilerek 2325 lannda son beş ay zarfmda altın vil kambiyo kurlan «Beynelmilel nazaran dünya tiam petrol istihsali ilâve etmiştik. Bu itirazlann sebebi vazife almıştı. Şimdiki vazifesi de fiatlannda görülen tahavvülleri mu Para Sandığı» statülerindeki hü 1949 da 487,5 milyon tona varmış Belçikanın Marshall plânına da bana hayranlıkla medhettiğini uBüyük rağbet kazanan LÜXOR ve 20 kuruşa irca edilecektir. Londranın göndereceği «adam») lan »otomatik pikaplarmın 500 adedlik görülemez. hil memleketlere karşı tediye bi nutmadım. O halde neden kabul Otomobil çarpmasile öldü kayese etmiştik.) Alün her tarafta kümlerle ka>)ili telif tır (1948 istihsali 489.5 milyon tonelinden geldiği kadar korumaktı. Şoför Mehmedin idaresindeki bir tak düştüğü halde ihrac yasaklan ve Avrupa tediye birliğinin kurulması lânçosunun son yıllarda fazlalıkl etmedi? diye merak ettim. Öğrenson partisi de gümrükten çıkmış si, Kasımpasadan geçerken, mezkur memleketlerin malî ve iktisadî du ve 19 lann temmuz içinde ithalâtı du). Son iki yılda büyük petrol kapanması ve Belçikanın bu fazlalığı diğime göre, Samsun vapuruna AM. Felbc'in kansı yoktu. Evde on olup İstanbul Sergisinde hediyeli semt sakinlerinden 45 yaşlarında Sa%60, bilâhara %75 ve nihayet 1951 memleketlerinin dünya istihsalin borclular lehine uzun vadeli kredi «iz Derya kaptanın tayini Ulaştırdan başka ihtiyar ve yansağır bir olarak satışa arzedilecektir. lim adında bir jahsa çarparak ağır su rumlarındaki farklar yüzünden de tam serbestiye kavuşturacaklan deki hisseleri şöyledir: sukut her yerde aynı nisbeti arzetye tahvil etmekten ziyade kısa vade <na Bakanlığımn tasdikına iktiran hizmetçi kadır» vardı ki kendisine rette yaralamıştır. Salim hastaneye kaletmemiştir. Bunun üzcrinedir ki hususundaki kararlan Triffin'in dırılmışsa da çok geçmeden ölmüştür. memiştir. Altın fiatı hakkmda sağ1948 1949 içinde altın olarak tahsil etmeği son derece itimad edilebilirdi, AVRUPANIN EN kaptanın tekaüdlüğünü istemiş olKomedi Fransez artistleri gelecek lam bilgi için halen bu metalin tavsiyelerine uygundur. arzu etmesidir. Sofyaya oturduğumuz zaman, ması muhtemeldir. A!d:ğırn bu haMÜKEMMEL Fransız kültür atajesi Bergeaud dün ithal ve ihracına müdahale etmiİsviçrenin sermaye ihracı Ernestine adındaki bu kadının, ber yanlışsa Genel Müdür elbette Vali ve Belediye Başkanl Fahreddln yen Tanca serbest şehri piyasasma Isviçrenin büyük bankalarından Amerika Birleşik yaşlıhğım, çirkinliğini ve sağırlıKerim Gökayı ziyaretle Komedi Fransez müracaat olunmaktadır. tashih eder. Credit Suisse'in Umum Müdürü ve 60 Devletleri 55 ğmı unutturacak kadar iyi bir aşartistlerinden mürekkeb bir trupun ekim Federal Maliye Dairesi eski Direk Venezuela Ansaldoya ısmarlanan vapurların 14 14 çı olduğunu teslim ettim. ayın lçinde sehrimize gelerek temsiller Altın fiatında bilhassa yılbaşıntörü Dr. E. Heinhardt, Societe Belge Rusya kamara ve salonlarına aid eşya ve 7 6 vereceğini blldirmiştir. İngiltereden yardım dan itibaren görülen sukutun türlü d'Etudes et d'Expansion'un nisan 21 haziran 1950 de Londrada top levazım için İtalyan firmasının 6 5 sebebleri vardır. BunJardan ehem 1950 tarihli bülteninde «Isviçre Iran Yemekte de iş konuşuldu. M. lanan Osmanlı Bankası hissedarlar fazla para istemesi gayet tabiidir. 4 5 Suudî Arab;s*an Küçük Haberler miyetlilerine sırasile işaret etmeğe bankalan tarafından sermaye ihraFeiix'in verdiği ma'umata göre, umumî heyeti 1949 yılına aid bilân Çünkü gemiler ısmarlanırken bun3 1 Fransada seferberlik kararının lâgayret edeceğiz. Evvelâ istihsali na cı» adı altında bir makale neşret Küveyt çoyu kabul ettikten sonra aşağıdaki lar şartnameden haric bırakılmıştu2 2 Meksika + VALİ ve Belediye Başkanı tara zan itibara alalım: yıkile tatbikına komiini.^tîerin balmiştir. Bu yazının bazı fıkralanru Endonezya fından bugün Emirgân korusunda miİmzasını saklıyan ve yukanda 1 1 kararlan almıştır: 1) Aksiyon başına talama hareketleri mâni oluyordu. Harb içinde azalan dünya al iktibas ediyoruz: safir İngiliz denizcileri şerefine bir 7 7 S şilin temettü tevzii, 2) Türkiye ile söylediğün gibi ifadesinden nıüDiğer memleketler TIRAŞ BIÇAĞI Fakat Belçikada kızıl beşinci kol kokteyl parti verilecektir. tın istihsali 1945 ten sonra tekrar banka arasmdaki anlaşmanın tecdid: hendis olmadığı anlaşılan bu zatın, Isviçre ötedenberi sermaye ihrac * BEYAZID İlkokulunun dipioma yükselmeğe başlamıştır. Bu hususu 100 100 ve temdidi, 3) Banka nizamnamesin mektubundaki bazı noktalara ben toreni dün yapımlıştır. İstiklâl Marşlle beynelmilel istististikler vasıtasile eden bir memlskettir. Bankalar bir cevab verdim. Diğerlerine, bilhassa baçlıyan törende Başöğretmen Saime kolayca takib etmek kabildir (2). taraftan harice kısa vadeli krediler Geçen yıl Orta Şarkta petrol is de bazı maddelerin tadili. pek matluba muvafık görülmiyen Ergunsü öğrcncilere hitaben bir konuşaçarlarken diğer taraftan yabanc: tihsalinde büyük bir inkişaf görülDünya altın istihsali (Rusya haric) ma yapmış ve OkulAile Birliği Başkanı Bandırma tipi bir geminin daha An tahvillerin isviçrede plâsmanma ta müş, buna mukabil, Amerikan istihMilyon $ olarak diplomaları dağıtmıştir. saldoya ısmarlanmak üzere olduğu vassut ederler. Finansman şirket (1 ons = 35 $) sali azalmıştır. ilhakika Amerikan * DENİZCİLİK Bayramı dolayısile hakkındaki bir türlü inanamadığun leri ise yabancı teşebbüslere iştuak I temmuz 1950 cumartesi günü saat 17 1939 1211 iddiaya sayın Cemil Parmanın cesuretile doğrudan doğruya uzun va istihsali 1948 de 293 milyon ton iken CUdinizin bahar hayatını de Eminönü Halkevi tarafından bir 1945 745 vab vennesini rica ederim. danslı çay verilecektir. Gtriş karüarı deli sermaye jhracmı temin ederler 1949 da 269 milyon tona inmiştir. idame ediniz. 1946 759 Halkevi burosundan temin edilir. 1925 ile 1930 arasında isviçrenin istihsalin düşürülmüş olmasının se* BEYAZIDDAKİ Askeri Tıbbiye 1947 774 ve yıllık kapital ihracı 400 milyon bebi, türlü âmiller yüzünden stokmektebl Bnünden geçmekte olan bir 1948 808 frangı (bugünkü kurla takriben 265 lann artmasına atfolunmaktadır, H1ZIR ALEYHİSSELAM'IN kamyon, Belediye amelesinden Ahmede 1949 835 milyon Türk lirası) bulu;ordu. Fakat 1950 nisanında stoklar mutad çarparak derhal ölümüne »ebebiyet ver A D R E S İ İstihsal olunan altınlardan bir 1930 dan sonra gerek altın standar seviyeye düştüğünden istihsal tekmiştir. Yann 223 üncü sayısını fevkakısmı resmi fiatla emisyon banka dımn terki, gerek * AMERİKA Beferinden dönmekte beynelmile) rar eski haddine yükseltilmiştir. lâde bir şekilde neşreden: olan Tarsus vapuru yarın limanımızs lan tarafından satın alınmakta, üst transferlerdeki güçlükler Isviçre Nüslıası 10 kuruştur gelecektir. tarafı türlü adlar altmda ve bazan malî piyasasını ürkütmüş ve ser Petrol ve müştaklarına karşı ihtiyag Aboneşerairi ı'nrkiye nartc B U A K Ş AM bugünkü istihlâk hacminden hayli dolambaclı yollardan serbest piya maye ihracı daralmışor. Senelik 2SO0 > a4W • RAMAZAN 12 ÇAKŞAMBA yüksek olduğundan önümüzdeki Özel program: Üniversite gençliğinin F.rzusu üzerine Bir avlık 3(10 Kr 60c Kr. Ikinci DBnj'a Harbini takib eden yıllarda talebin ve bunu takiben f s(1) Bu yazı Kore harbinin başlaÜc aylık 800 . 1600 . SON DEFA OLARAK mas'nHan önce yazılmıştır. Harbin yıllarda Isviçre, Konfedfrasyon ma tihsalin artacağı tahmin olunmakmecmuasındadır. 27 mevzu, 27 Aitı aylık IS00 5400 seyn ve sirayet ihtimalleri altın kamlan kanalile ve iki taraflı an tadır. Fakat petrol ve müştaklan hâdise. 36 sahife, 25 kuruş. Senelik 280C Cavallerio Rusticana, Palj'aço ve ilâve olarak kcns^r laşmalar çerçevesi dabilinde ihra piyasasına tesir edebilir. D I K K A Not: Müvezzüerde bulamıyanüzerindeki ağır vergüer hakikî taBiletler 9 dan 20 ye kadar Şehir Tiyatrosunrls, 20 den sonra Gazetemtze gonnentcn evrak (21 Bu yazıdaki istatisl'kler «Bey catı finanse etmek eayesüe yabancı V. j 5.29 13.17 17.18 20.45 22İ48 3.12 lar posta kutusu 709 İstanAçıkhavada satılmaktadır. Telefon: 42137 editmesin ıadp vermeğe lebin belirmssine engel teşkil etnelm'!°l Pnra Sandığı» neşriyatın memleketlere avanslar bul adresinden istiyebilirler. E. ] 8.46 4.32 8.33 12.00 2.03 6 2 5 tUnlardan mesuliyet kabui edllmeı. başlamıştır. Eunlann kullanılması mektedir. dan aiınnııştır. Altın fîaü neden düştü Yazan: Prof. Dr. Refii Sükrii Suvla ir imzasız mektub aldım: ibbar mektub u İmzasız mektublara pek kulak asmam. Çünkü neşredilmemek şartmı koşmak suretile imzaını ve hüviyetini bildiremiyecek kadar bana itimad etmiyenlerin söylediklerine de pek haklı olarak en itimad etmem. Fakat bu seferki imzasız mektub şöyle başlıyur1: | Avrupa paralarını ıslah tedbirîeri r SON PARTI SON FIRSAT petrol istihsali Belçikanın Avrupa Tediye Birliğine itirazları Osmanlı Bankasının imtiyazı uzafılıyor r DEVLET TIYÂTROSU OPERA BÖLÜMÜ CUMHUR BAŞKANLIĞI FİIİRMONİK ORKESTRASI TEMSİLLERİ KREM PERTEV İLE CUMHURİYET Mİİ1ET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog