Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 27 Haziran 1950 (|anlış Kapı Çalmaııınız BORGIVARDÜTON I Muhtelif vaatlar ve marfcalar altındo teklif edilen soğuk havo dolaplarifarasında en iyisini ve sızı tam manasıyıe taimın edecek olanı seçmek cidden zor, oır mese* ledir.Bazanancok iş işten geçtıkten sonrcr, yanlış kopı çaldığınızı ğörürsunuz.., Pahatıya mal olacak böyte tecrübeler yopmaktansa, FRIGIDAIRE morkasını seçen %*. milyon ailenin tecrübesinden ıstitade ediniz. FRIGIDAIRE'i kullananlara ' sorunuz: size; sağlamlığr, yüksek kalitesı ve az cereyan sartiyatı ile, FRIGIDAIRE'in rüyalarınaaKi soğuk hava iolobı olduğunu soyliyecekterdir. Sakırî vanlıs kaoı ealmavınız! Size lâzım olan yalnız hakikî FRIGIDAIRE'dir, o da FRI6IUAIRE markasını taşıyon dolaptır. ESKİ HANSÂ LLOYD Avrupa ve karöserili, tam kapah şoför mahalli, şoför mahalsiz şasi Kamyonetleri EMRİNİZE AMADEDİR Mod.ı cıiısi 4 zamanlı. bcnzuı Beygir kuvveti 48, HP Silindir çapı 72 mm Piston yolu 92 mm Silindir hacmi 1498 Cm3 Kavrama tek plâka kuru Dingil aralıği 2800 mm Vites (4) iieri (1) gcri. v SA FfilGIDAIRE BUBLA ( Makaslar yarım kavıs Jant 3 J DX36 Lâstikler 5,50X16 arka çift Açak freni 4 tekerlek hidrolik El freni arka tekerlek mekanik Bcnzin 100 küometrede 10 litre Motör karteri yağ 4 litre (Tediyatta kolaylık yapıhr. Bol mikfarda yedek parça mevcuddur) RADYO Bugünkü Program Yerköy Kaymakamlığindan j Sarayköyü Yatigtirme Yurdu binalannda yaptınlacak olan 33585 lira kefif bedelli tamirat ve tadilftt ifleri 15/5/950 eününde kapah zarf usulü ile yapılan % 6 kuruj 51 santim eksiltme iji haddi lâyık görülmediğinden 2490 layılı kanunun 40 ncı maddesi gereğince 19/6/950 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 4/7/950 tarihinde pazarlıkla yapünlacağından isteklilerin aynı tarihte evrakı müsbitelerile birlikte saat 14 te Millî Eğitim Memurluğunda bulunmalan ilân olunur. (8353) SATILIK ARSA Beşiktaş Nüshetiye asfalt caddesinde köşebaşı 18 metre cephe 316 metre kare arsa satılıktır. Müracaat: Beşiktaş, Köyiçi, Yenilik sokak No. 5 veya saat 9 dan 17 ye kadar 85241 telefondan Celâle sorulması. TİCAhıi l'JRK AKONİM ŞİRKETI Yeni Valde Han No. 85/88 Tel: 24710 Telgraf: ÖMSER İstanbul OMSER İSTANBUL 12.57 Açılıs ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Dans muzığı (Pl.) 13.45 Şarkl ve turkuler; okuyan: Lutfi Guneri; çalanlar: Hakkı Derman. Şerif İçü. Şukru Tunar 14 20 Serbest saat 14.30 Şarkı ve turküler (Pl) 14.50 Piyano ıle caz parçaları / (Pl) 15.00 Programlar ve kapanıs. 17.57 Açılış ve programlar 18.00 Karışık dans muzığı (Pl.) 18 30 Sadi Yaver Ataman merr.leket h&vaları Ses ve Saz birlığı konseri 19.00 Haberler 19.15 Istanbul haberlerı 19.20 Kadyo senfoni orkestrası konseri; idare eden: Cemal Reşid Rey; Rameau Mottl: Bale süitl; C. W. Gluck: «İphigenie in AUİİ5» uvertürü; W. A. Mozart: «Kuçuk b r akşam muzığl «Serenad» 20 00 Şıir dunyamız: konuşan: Behçet Kemal Çaglar 20.10 Flut soloları; çalan. Muzaffer Tema: Piyanoda: Ferdi Statzer 20.30 Opera ve balelerden sahneler (Pl.I 21.00 Fasıl heyeti konseri «Ni. havend» 1) Peşrev, 2) Seni hükmu ezel, 3) Bır aşkı dilhastayı 4 ) Taksım, 5) B:r gün öpmuştüm, 6) Taksim, 7) Ask ateşısinemde. 81 Dil seni sevmıyeli, 9> Gel guzelim Çamhcaya. 10) Long;ı 21 40 Muz'.kli koy gez; duygulan: takd.m eden Sadi: Yaver Ataman 22.10 Oda muzıği (Pl ) 22.35 Piyano îololan (Pl.) 22.45 Habe'er 23 00 Kan;ık hafıf müzık (Pl.) 23.30 Programlar ve kapanıs. ANKARA 7 30 Vals polkalar ıPI) 7.45 Haberler 8.00 Saz eserleri (Pl.) 8 15 Harb soloları (Pl.) 8 25 Gunun programı 8 30 Hafif müzik (Pl.) 9.00 Kapanış. 12 28 Açılış ve prcgram 12 30 Şarkı lar 13.00 Haberler 13 15 Salon orke=trası (Pl ) 13 00 Oğ!e Gazetesi 13 45 Fılm melodılerı (Pl ) 14 00 Kapanış. 1758 Açılış ve prcgram 18.00 Şakılsr 18.30 Salon orkestrası 19 (H> Haberler 19 15 Geçmişie b'ıın 19.20 Yııddan *ses'er 19 45 Radyo ile ingilizce 20 00 Şan solol.ni (PJ.ı 20.15 P.advo Oa?cte>: ^T.no İnce «z (Forahnpk f=lı • 2J 00 Temsil 21 45 Serbest saat 22 00 Kı'usma 22 15 Dans nui7'Şi ıP] ı 22.45 Haberler 23 00 Kap,ınış. İzmir Belediyesi Eshot Uıtıum Müdürlüğünden: İdaremizde münhal bulunan vazifelere tayin edilmek üzere makine elektrik mühendisi alınacağından, taliblerin, şartlarrnı ve çalıştıklan yerleri göstererek müracaatleri. (8525) Yaş Sebze Âlınacak Siimerbank Defterdar ve Bünyaıt Yiinlü Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: EYÜB Müessesemizin yaş sebze ihtiyacı pazarlık yolu ile satın alınacaktır. i Temin etmek arzusunda olanlann şartlarınuzı öğrenmek üzere 29/6/950 tarihi akşamına kadar Müessesemiz Ticaret Servisine muracaat etmeleri rica olunur. (8534) • 1950 ^En TR A Ş BICAGI Mükemmel Yeşü ambalâjlısı 0.07 m/m liktir ve 0.06 ve 0.08 m/m liklerin verimini birleştirerek en nazik cildlere uygundur. â i d ^ ^ * ambalâjlı 0.10 m/m likleri sert sakallara uygundur. Yeraltı kablosu ve transformatör ahnacak HOOVER EUHTRİK SüPüRGELERi Gazianteb Belediyesi Elekfrik, Su, Ofobüs ve Buz İşlefmeleri Müdürlüğünden: Işletmeler için: 1 3000 metre 3X16 m/m lik 6500 volt işletme tevettür için yeralb kablosu, 2 1 aded 350 ilâ 400 KVA hk 6500/400/230 volt alçalbcı transformatör kublajı müselles yıldız ve grupu Cl olacakbr. 3 2 aded bu transformatör takatine uygun yağlı otomatik disjonktör rölelerile birlikte alınacaktır. 4 Alâkalılann 15/^/950 gününe kadar teklifte bulunmalan ilân olunur. NOT: Bu malzemelere aid fennî şartname, Işletmeler Müdürlüğüne posta pulu göndermek suretile ücretsiz olarak alınabilir. (7769) • • Terzihaneye m ORTAK ARAMYOR Istiklâl cacldesinde bir terI zihaneye ortak aranıyor. Mü| racaat' Galata Bankalar Cad i Nazh han 23. Tel 49382253S0 TEKNİK EVSAFINDAN BAZILARI Başka hiç bir markada bulunmayan kapı rafları (ShehradOr) sayesinde diğer dolablardan iki misli ön raf sahası. Menteşe mihverlerindeki bilyalı 'ataklar sayesinde kapı koluna yapılacak hafif bir tazyikle gayet kolay açılış ve capanış. Cam paınuğu ile temin sdilen İzolasyon sayesinde dahildeki soğuk havanın uzun zaman devam etmesi ve dolayısile elektrik sarfiyatmda ESASLI TASARRUF E CZ A NES İ Beyoğlu IstiKlâl caddesi KAN Z U K \( II Teklif İsteme flânı Adale ve damara kabili zerk 10 CC. hk kalsyum ampullerinden on bin aded ve 2 CC. lik ampul kampolon muadilı müstahzarcian beş bin aded satın alınacaktır. Ellerinde mevcud firmalar fiat ve ambalâj cinslerini gösterir tanzim edecekleri teklif mektubîarını nümunelerile birlikte en gec 6 temmuz 1950 günü akşamıns L *dar İstanbul Levazım Âmirlığine göndermeleri. (28008557) S Ü P Ü R G E : 345 Lira Peşin • 375 Lira Taksitle NADIK NAD1 idare eden NA7IM ULL'SAV Uatboctt ARŞİMİDİS OTOMOBİL MALZEMESİ TİCARETİ T. A. Ş. Istanbul Beyoğlu İstiklâl Caddesi No. 30 MÜESSESESİ , Galata, Tahir han Tel: 44996 ^ MATAŞ (75 peşin. ayda 30 lira 10 ay taksit) m m J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog