Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

27 Hazîran 1950 CUMHURlYET NAZON MEYVA T UZ U KABIZLIK, HAZIMSIZLIK GAZİNOSUNDA' MÜZEYYEN SENAR IŞIL BÜYÜK SKEÇ TOPLULUĞU MİDE E K Ş İ L İ K ve yanmalanna karsı fazla veya içkili bir yemektcn sonra hissedilen ağnlara ve şişkinliklere karşı zararsız ve faydalıdır. H 0 R 0 S Markasma SAYIN dikkat ş H ER GEC E 1 Eksiltmeye konulan ış: Manisa ilinde Salihli Borlu yolunda Km. 6+700 de ahşab l'Eytan köprüsünün esaslı onarımı olup MTJAZZAM PROGRAMA ILAVETEN keşıf bedeli 49415 Lra 26 kuruştur. 2 Eksıltme günü 12/7/950 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 11 de Bornova Mersinlısinde bulunan Yollar 2 nci Bölge Operet sanatkârlarının iştirakile Müdürlüğü bnasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı mesaı saatleri dahilinde Bölge binasında M. IHSAN GÜLEK idaresihde görülebılır. 4 Eksiltmeye girebilmek için: a) İsteklılerifı bu işin öneminde bir işi iyî surette başarmış olduklarmı isbata yarar belgelerı ıle Bölge Müdürlüğünden alaSULU SEPKEN cakları tanıtma beyannamelerıne uMüteahhid ehliyet beyannaMüzikli S K E Ç mesi, müteahhid plân ve teçhizat beyannamesı» bağlamaları ve Aziz Basmaa Vahdi Ersin Ziya Keskiner yeterlık belgelerini >steme dılekçelenle birlıkte eksıltme gününAdile Naşid Ayse Selika M Dısan Gülek den en az üç gün önce yazı ile Bölge Müdürlüğüne müracaat edeDikkat: Çay, kahve, gazot (65). Bira (88). rek bu .ş içın yeterlık belgeleri almaları. Aziz BASMAC1 ^ ^ Mezeler 50, 75, 100. 125 kuruştur. ^ ^ ^ Müzeyyen Senaı b) 1950 yılı tıcaret odası belgesını haiz olmak, c) 3706.14 üç bin yedi yüz altı lira on dört kuruşluk geçicr Bozkır Banş Hukuk teminatı yatırmaları Yargıçhğından: 5 Isteklıler.n 2490 sayıh kanun hükümleri gereğınce haBozkırın Ahı^ı koyunden Abdulkadir zırlıyacakları yükleme mektublarını eksiltme gunünden bir saat Çantalı ve Hatlce Konuk taraflarınevvel makbuz karşıhğmda Komısyon Reıslığıne vermelerı lâzımdan Bozkırın Ahlrlı koyunden Ahmed dır. 250 lira aylık ücretli belediyemiz HidroElektrik santrahna ma Kirij Sopran koyunden Mehmed karıaı Postada olan gecikmeler kabul ed'lmez. (8350) kinist alınacaktır. Tahblerın evrakı müsbitelerüe birlikte Belediye Baş Menşure Ay, Ahırlı koyunden olu Ayşe ve çocuklarından Hacı Mehmed Konuk kanhğına başvurmalan ilân olunur. (8517) \e Manlsanın Yareserler mahallesinden lzmir Yollar İkinci Bölge Müdürlüğünden: YENİKAPI M t Ç A K I R J O H I\ ÇİFTÇİLERE D E E R E Mamulâtından DOGER MAKtNELERI Mahsulünüzü, tane kırmadan, «ap kaçırmaden, tarlada çuvala doldurur. Mevsim geçmeden Marşal yardımından istifade biçer döğer Elektrik Mühendisi Almacak ÇAY BELEDİYESİNDEN: ediniz. JOHN DEERE Fabrikalannın ve CATERPİLLAR Türkiye Umumî Mümessili : SÜMERBANK PÂMUKLU EREĞLİ SANAYİİ Müessesesi Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazılı parça bez, pamuk telefi, ıskarta pamuk, üstıipü, hurda ve müstamel malzemenın açık pazarlıkla 3/7/1950 pazartesi günü saat 9 da Müessesemizde satılacağı ilân olunur. » Müessesemiz, satışı icrada veya malın bir kısmını satıp satmamakta serbesttir. Cins adedi Miktarı N ev ' i 0 2 5 7 0 parça bez top baçı püsküllü ve yağlı paçavra 3 kalem 3088 kilo Pamuk telefı 9 kalem 61334 kilo 5 kalem 9540 kilo İskarta pamuk 7 kalem 13387 kilo Üstüpü 4000 kilo Hurda saç 382 kilo Hurda işçi elbisesi 20000 kilo Hurda kanaviçe Boş yağlı teneke 1000 aded Boş benzin tenekesi 250 aded Boş varil 100 aded Hurda tanbur garnitürü 443 Kg. Hurda çenber 5000 Kğ. 18 aded Hurda düğum makinesı (bobin) 206 Kg. Hurda kayış kösele 6 aded Müstamel otomobil dış lâstiği Müstamel sarj dinamosu 1 aded Müstamel marş dinamosu 1 aded Hurda malzeme 4 kalem ve vakıf kahvesi arkasında oturan Hu. seyin karısl, Zehra Kıri? ve Huseyın kızı Emıne Klrıj. alejhlerine açılan alacak davasının Bozkır Barış Hukuk yargıçlığında yapılan yargılamasında: Davahlardan Hacı Mehmed Konugun Aşağ'da miktar; yazılı 3 partı balyalı kuru ot kapalı zarfla halesı 12 temmuz 950 gunü saat 10 da Bursa As Sa Al Ko. da ya gazete ıle yapılan ilânen tebligata rağpılacaktır. Tahblerın kanuni vesıkalarıle teklıf mektublarını ihale men duruşmaya gelmedığınlzden gıyap kararının da ilânen kendlsine tebllgine saatınden bir saat evvelıne kadar Komisyona vermeleri. Şartna ve duruşmamn 13 7 950 perşembe gunu saat 10 a bırakılmasına karar verilmiş mesi İst. Lv. Â. de görulür olduğundan davalı Hacı Mehmed Miktarı Tutarı Teminatı Konuğun belırii gın ve saatte mahketon Lira Lira meye gelmediğl takdirde duru«manın 190 19.000 1425 gıyabında yapılacağı ilân olunur. C U K U R O V A İTHALÂT ve İHRACAT T. A. O. Telgraf: Ç U K U R T A Ş Şubeleri: ADANA. Hava meydanı İSTANBUL: Tepebaa. Acentalan: Ankara İZIHİR ANTALYA KONYA EkEĞIİ CKooy») İSKENDERUN İÇEL (Tarsus) ESKİŞEHİB POLATLJ Acentalık teşkilâtımız olmıyan yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas Şube ve Ajansların* müracaatle istenilen malumat alınabilir. İst. I v . AMIRLIGI ILANLARI 138 74 13.800 7,400 1035 555 (26568154) 1 Aşağıda miktarı yazıh sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır. Azı Çoğu kilo kilo Llra Kr. Lira Kr. 200 000 250.000 257475 00 14124 00 2 Eksiltme 10/7/950 Pazartesi günü saat (11) de Konya Lv.A. Sa.Al. Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartname, Ankara, İstanbul, Konya Lv. Âmirliklerinde görülebilir. 3 Teklif mektublan 10/7/950 pazartesi günü saat 10 a kadar komisyonumuza verilmiş bulunacaktır. (27418411) 1 Aşağıda miktan yazılı yoğurt, kapalı zarfla satın alınacaktır Geçici Muhammea teminatı Azı Çoğu tutan Lira Kr. kilo kilo Lira Kr. 1315 00 40 000 50.000 17500 00 2 Eksiltmesi 10/7/950 pazartesi günü saat 16 da Konya LvA SaAl.Ko.da yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Konya. Ankara. İstanbul Lv. Âmirliklerinde görülür. 3 Teklif mektublan 10/7/950 pazartesi günü saat 15 e kadar (8412) komisyonumuza verilmiş bulunacaktır. 1 Aşağıda yazılı patlıcan, kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen Geçici Azı Çoğu tutan teminatı kilo kilo Lira Kr. Lira Kr. 60.000 75 000 18750 00 1407 00 2 Eksiltme 117950 salı günü saat 11 de Konya Lv.Â. Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartname Konya, Ankara, istanbul Âmirliklerinde görülebilir. 3 Teklif mektublan 117950 Salı günü saat 10 a kadar komisyonumuza verilmiş bulunacaktır, (27398413) Şerefli Koçhisar Devlet Orman Işletmesi İstanbul Müdürlüğünden: Belediye Başkanlığmdan: Kasabada yapılacak olan mezbaha yapım işi açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 21402,86 lira olup geçici teminatı 1605,22 liradır. İhale, 12/7'950 Çarşamba günü saat 16 da Koçhisar Belediye Dalm! Komisyonu Odasında icra kılınacaktır. Talib olanlann eksiltmeye iştirak edebilmeleri için arttırma eksiltme ve ihale kanunundaki aranılan şartlan haiz olmakla beraber en az 20000 lirahk bu işe mümasil bir işi muvaffakıyetle yapıp kabulü kat'isini yaptırdığına dair ibraz edecekleri vesika ile eksiltme tarihinden en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) Ankara II makamına müracaatle Bayındırlık Müdürlüğıinden alacaklan vesika ve teminat muvakkat akçelerile birlikte ihale günü saat 15,30 da Belediye Başkanlığına muracaat etmeleri. Bu eksiltmeye aid şartname vesair evrakı görmek istiyenler Koçhisar Belediye Başkanlığına mesai saatleri dahilinde ihale gününe kadar her gün gelip okuyabilirler. (8356) 1 Orman Genel Müdürlüğü bölge fidanlıklan ihtiyaa için S aded kamyon 21/6/1950 gunünden itibaıen 15 gfin müddeti» ve kapalı zarf usulüe eksiltmeye konulmustur. 2 Eksiltme 7/7/1950 Cuma günfi aaat 15 te İstanbul Orman İ*letme Müdürlüğünde teşekkül edecek Satmalma Komiaymunda yapılacaktır. 3 Şartnamesinde yazıh evsafı hais kamyonlann beheri 9800 Uradan tutar muhammen bedeli 29400 liradır. 4 Muvakkat teminat 2205 lira kuruştur. 5 Bu işe dair şartname istanbul, Ankara, Orman Işletme Müdürlüklerile lzmir Orman Başmühendisliğmde görülebilir. 6 Talib olacaklann teminatlarını İstanbul Orman Sorumlu Saymanlığına yatırdıklanna dair makbuz veya banka mektubu v« Ticare» Odası vesikasile esas teklife aid mektubu 2490 sayıh kanunun tarifi veçhile hazırlanmış kapab zarfın ihale saatinden bir saa^ evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri ve postada vaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği ilân olunur. (8315) Taşıtsız malların açık arttırma ilânı Bozöyük İcra Memurluğundan: 949/414 SATILIK KELEPIR İKİ EV istanbul Lisesi karşısında üç yola cephesi olan beher katına iki veya üç daireli apartıman yapmağa elverişli fevkalâde merkezi yerde bol irad getiren 25 ve 27 nümaralı iki büyük ahşab ev satıbktır. Görusmek için 20095 telefon a muracaat. TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÂNLAR1 Malzeme Alım Şubesinden: 1 İstanbul Bira Fabrikası tahammür ve dinlendirme dairesinin kuru hava soğutucusu (Frigorifere Sec A Cırculation De Saumure) için luzumlu su borulan, vantılâtör tulumba, oda termostatı ve teferruab pazarhkla satın alınacaktır. 2 Pazarhk 22/8/950 Salı günü saat 10 d» Kabataşta Genel Müdürlük Malzeme Alım Şubesındeki komisyonda yapılacaktır. 3 Şartnameleri her gün sözü geçen şubede ve Ankara, Izmir Başmüdürlüklerinde görülebilir 4 Teklifte bulunacak firmalar tekliflerini orijinalleri ve rürkçe tercümeihallerile beraber ihale tarihinden en geç bir hafta ew»l Tekel Genel Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine getirecek v« ihaleye iştırak vesikası alacaklardır 5 Taliblerin belirli gün ve saatte 9000 liralık muvakkat teminatları ve kanunî vesaikle birlikte mezkur komisyona müracaatleri ilân olunur. 6 İdare işbu komple 5 aded kuru hava sogutucusunun tamamını veya bir kısmını ihale edip etmemekte serbesttir. (8417) Taşıtsızlar: Bozöyük çarşısında Hacı Keşşaf, Belediye akan, Kütahyalı Ahmed ve Çarşı yolu ile çevrili, ahşab, iki katlı, aşağıda iki dükkân, yukanda iki oda, bir salonu muhtevi yapınm (3000) lira değerinde dörtte bir hissesi. 1 ' Garbi Almanyanın şımd ki Amerikan işgal bölgesinde Bozöyük Kasımpaşa mahallesinde: Çıkmaz sokak, Mehmed Tosyalı, Kumluk caddesi ve Çerkez Mehmed veresesile çevrili, 216 metre Açık eksiltme ile 3000 kilo mercimek 14/7/950 günü saat 14.30 da ıkamet eylemekte iken Nazi rejimı zamanında ırk, din, siyasî kakare arsa üzerinde, kârgir, iki katlı, sekiz oda ve bir dükkânı havi, Anadclukavağı As SaAl.Ko.da satın alınacakhr. Teminatı 200 Ura 25naat, millıyet yüzünden mülkleri müsadere edılmiş, ticari faalıyetlerine mâni olunmuş, hapsedilmiş, mal zararına uğramıs veya içinde su ve elektriği bulunan, yeni ve (25000) lira değerindeki evin kuruştur. Taliblerin belli vakitte komisyona müracaatleri. sıhhati bozulmuş kimselerin bu çeşid zararlarının tazminini istamamı, (2735 8408) temek üzere aşağıda adresleri bıldırilen Alman makamlarına en Bozöyükün Karasu, diğer adı Derbendboğazı mevkiinde, Karasu, demir yolu, Köse Veli tarlaları ile çevrili 4596 metre kare arazi içinde 24,800 kilo sığır eti kapalı zarfla 10/7/950 günü saat 16 da Çanak geç 30 haziran 1950 tarihine kadar muracaat eylemeleri lüzumu eskiden üç taşh değirmen olup halen depo vaziyetinde kullanılan, ya kale As.Sa.Al.Ko da eksiltmesi yapılacaktır. Tutan 39,680 lira olup te alâkalılara tebliğ olunur. Bavyerada : Bayersches Landessentschaediguntsamt, nında ahm bulunan ve aynca gene bu arazi içinde iki kat, ahşab, alt minatı 2976 liradır. Şartnamesi Ko.da görülür. Taliblerin kanun! vesıMuanchen 2, Arcisstrasse 11. ta dört, üstte bir oda ve bir salondan ibaret bina dahi birlikte olan ta kalarile teklif mektublarını ihale saa'inden bir saat evveline kadar Hessen'de : Hessicnes Staatsmınisterıum, Der Minister çıtsız (5000) lira dtğerindeki yan hissesi. komisyona vermeleıi. (27348409) des İnnern, Abteılung Wıedergutmahung, Bozöyükün Karasu mevkiinde: Şurekâdan Hüseyine aynlan tarWiesbaden, Wılhelmstrasse 24. 220 ton saman kapalı zarfla ihalesi 14/7/950 günü saat 11 de Mala, üç tarafı Karasu ile çevrili 12x21 eb'adında, üç katlı, dışarıdan beş Wurtembergde: Landesbezirksstelle fur Wiedergutmachung, metre kutrunda demir su çarkı ile müteharrik, tam teşkilâtlı tabakhane latya As. Sa Al. Koda yapılacaktır. Teminatı 1980 liradır. Şartnamesi Stuttgart, Gerekstrasse 37. Ko.da görülür. Taliblerin kanun! vesikalarile teklif mektublarını ihale fabrikasmın (23332) lira değerindeki üçte iki hissesidir. Baden : Landesberırksstelle für Wiedergutmachung, (27338410) (Üniversite Doçentlifi Yönetmeliğı) gereğince 1950 yüı için açüArttırma 18'7'950 Salı günü saat 10 ile 11 arasında dairemizde saatınden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. Karlsruhe. Leopoldstrasse 7 a. mış bulunan doçentlık imtihanuıa girmek üzere muracaat edenlerdea, yapılscaktır. Bremen : Amt für Wıedergutmachung 3500 ton ekmeklik dan? kapalı zarfla kırdınlması işi 29/6/950 yabana dil imtıhanını kazananlaruı talib olduklan kol imtıhanlan % 1 Şartname 15 '6 '950 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi günü saat 15,30 da lzmir Lv A. Sa. Al. Ko. da eksiltmesi yapılacaktır Bremen Polızeıhaus. için dairemizde açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla malumat almak Beher kilo kırdırma ücreti 4 kuruş 25 santim olup teminatı 8687 lira Muracaat sahiblerinin taleblerinı destekliyen vesika ve ma temmuz pazartesi günü yapılacağından adayların o gün saat 10 da Üniversitemızde bulunmalan. (2550) istiyenler mpmuriyetimize müracaat edebilirler. 50 kuruştur. Şartnamesi Ko. da görülür. Taliblerin kanuni vesikalarile lumat ile birlikte isim, doğum tarıhi, şımdıki ikametgâhları, za2 Arttırmaya istirak için yukanda yazılı kıymetlerin % 7,5teklif mektublarını ihale saatınden bir saat evveline kadar komisyona rarın mahıyeti hakkındaki bilgi vermeleri tavsiye olunmaktadır. 2 Yukanda bildirilen tazmınat işinin, Nazi reiimi zamanisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tev vermeleri. (7709 2549) nında musadere edilmiş olup simdi tesbitı mümkün olan malların di etmeleri gereklidir. isdesi işi ile alâkası yoktur. 3 İnotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlann ve irtifak hakHava alanında kapalı zarfla su ku^esi yaptmlacaktır. Keşif bedeli Nazi rejimi zamanında musadere edilmiş olup Berlinin Amekı sahiblerinın taşıtsızlar üzerindeki haklannı hususile faiz ve masrafa 64744,97 lira olup teminatı 4487.25 liradır. Eksiltmesi 12 temmuz 950 güdair olan iddialannı ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müs nü saat 11,30 da İzmir Lv. Â.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır. Şartnamesi Ko.da rikan, İngilız, Fransız bölgelerinde bulunan malların iadesi tabitelerile birlikte memurivetimize bildirmeleri icab eder, aksi halde görülür. Taliblerin kanunî venkalarile teklif mektublannı ihale saatin lebleri gene en geç 30 hazirana kadar yapılmalıdır. Bu husus geçenlerde ayrıca ilân edilm;ştir. haklan tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaştırılma den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (27328398) Bu çeşıd mallardan İngilız isgal bölgesinde bulunanlar haksından haric kalırlar. kındaki müracaatler de en geç 30 hazirana kadar aşağıdaki ad4 Gösterilen günde srttırmaya iştirak edeceklerin arttırma 2400 ton buğday kapalı zarfla kırdırılması ihalesi 22 temmuz rese yazılmalıdır. (8523) şartr.^Tiesini okumus ve lüzumlu malumatı almış ve bunlan tamamen 950 günü saat 11 de İskenderun As.Sa.Al.Ko. da yapılacaktır. Zentrelemt für Vermoegensverwaltung, Bad Menndorf, 1 kabu etmis ad ve itibar olunurlar. Tahmin bedeli 216 000 lira olup teminatı 12.050 liradır. Şartnamesi Britische Zone. 5 Tayin edilen zamanda taşıtsızlar üç defa bağınldıktan son ist. Lv. Â. de öğleden evvel görülür. Taliblerin kanunî vesikara en çok arttırana ihale edilir, ancak arttırma bedeli muhammen kıy larile teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar metın vüzde yetmiş beşmi buîmaz veys satış istivenin alacağma rüç Komisyona vermeleri. (27868564) hanı olan dığpr ala^akiılar bulunup da bedel hunlann o taşıtsızla temin ediİTiis alacpklarının ve bundan başka paraya çevirme ve paralann Aşağıda miktarı yazılı 2 partı sığır eti pazarhkla 1/7/950 günü r pavlastınlması masraflannın mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok art saat 10 da Erzurum As.Sa.Al.Ko. da satın almacaktır. Taliblerin 1 Erkek Teknik Öğre\n Okullan yatıh öğrencileri için 3500 tır?nın taahhüdü baki kaimak şartile arttırma on gün daha temdid ve belli vakitte Komisyona müracaatleri. Şartnamesi Ko. da görülür. llra tasarlanan bedel üzerinden yerli pamuk ipliğinden yapılmış, düz onuncu günü aynı saatte yapılacak arttırmadan mallann bedeli satış 625 kuruşa satılır. renklerde 10 10,5 ve 11 numaralardan olmak üzere 4000 çift çorap istivenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılann o taşıtsız ile temin Miktarı Tutan K. Teminatı açık eksiltme suretile satın alınacaktır. edılmiş alacpklan ve bundan başka paraya çevirme ve paralann paykilo Lira Lira 2 Bu işe aid şartname ve nümuneler Tophanede 347 nuraaralashnlması masraflannın mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok 86,000 103,200 15,480 da Okulun bürosunda iş saatleri içinde görülebilir. artt'rana ihale edilir. böyle bir bedel elde edilmezse ihale yap'lamaz ve 22.000 26,400 3,960 3 Teminat parası 263 lira olup, bu para okul idaresinden alısatıs taîçbi düser. (27998565) nacak bh y a a ile Yüksek Okullar Saymanbğı veznesine yatınlacaktır. fi Taşıtsız kendısine ihale edîlen kimse parayı derhal veya ve4 İsteklilerin 1950 yılına aid Ticaret Odası belgesile ve yatınrilen mühlet içinde vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden ev350 ton kuru ot pazarhkla 6/7/950 günü saat 10 da Siird As Sa. lan teminat parasının makbuzile birlikte 5 temmuz 1950 Çarşamba güDC6 ve Constellation Uçaklan ile vel en yüktek teklifte bulunan kimse o bedel ile almağa razı olursa, Al. Koda satın alınacaktır. Tutan 35.000 lira olup kesin teminatı 5250 nü saat 15 te Tophanede 347 numarada okul binasında toplanacak koona. razı olmaz veya bulunamazsa hemen yedi gün müddetle arttırma liradır. Taliblerin belli vakitte komisyona müracaatleri. (27368407) misyona başvurmalan. (8020) YAZ TARİFESİ ya cıkanhp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasmdaki fark ve gecen günler için % 5 ten hesab olunacak faiz ve diğer zamlar ayrıca Aşağıda cins ve miktan yazılı maddelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizaîannda yazılı gün, saat ve 40 LÎRAYA Istanbuldan hareket Parar 13.00 ae hükme hacet kabnaksızın memuriyetimizce ahcıdan tahsil olunacağı ve mahallerdeki As SaAl.Komisyonlannda yapılacaktır. Şartnameleri Ko. da görülür. Taliblerin kanunî vesiiştirak edeceklerin yazılı gün ve saatte dairemizde hazır buîunmaları kalarile teklif mektublanru ihale saatinden bir saat evveline kadar aid olduklan komisyonlara vermeleri. NewYork'a varı§ Pazartesi 12.45 de. Birinci sınıf elbise dikilir. İnilân olunur. C i n s i (7gg4) Miktan Teminatı Tutan giliz astarile. Paristen mezun HIç bir yerde gece kalmadan dünküo İhale gün. saat ve mahalli lira Lira » • •»ı•^ Süt V. T O P A L O Ğ L U 15,000 12/7/950 ]S,30 Balıkesir 450 yanın en konforlu uçaklariyle 6,000 , Sultanahmam Aşiref. Cad Yoğurt 20.000 13/7/950 11 Bahkesir 750 10,000 ideal bir seyahat. Durgun ve ijlek Aşirefendi han No. 35 Terzi Sığır eti 120,000 12/7/950 11 Balıkesir 8450 144,000 mevsimlere göre yeni ve hususi* Koyun eti 19/7/950 11 Kayseri 20,000 2700 36,000 Sığır eti tenzilâtlı tarifeden istifade ediniz. 45,000 3544 47,250 Çok miktarda kırma taş naklettüilecektir. Kamyonu olanlann I Sığır eti 36,000 2160 15/7/950 10 ) 28,800 Sirkeci, Mühürdarzade hanı 47 nuaaaraya müracaatleri. I Sığır eti Seyahat acentenize veya amamî 20923 36,000 15/7/950 11,30) Ardahan 27,900 Sığu: eti 5480 94,000 14/7/950 16 Trabzon auntemiz 84,600»' Koyun eti 1350 19/7/950 15 Erzincan 12,000 18,000 TÖRHOl TİCARET LTD. ŞİRKETİ Kereste M3. 1932 14/7/950 15 Erzincan 112 25,760 ne muracaat ediniz. Odun 3600 14/7/950 12 Hoşdere 87. 48,000 1,200,000 Sıgır eti 12450 20/7/950 10 Bursa. 224,000 140,000 (2778 2796 8566) Atlas Sinema Pasajt 209/4 Beyoğlu 1 D jandarma telefon şebekesi için 19 kalem telefon cihazı v Aşağıda cins ve miktan yazılı maddelerin ka palı zarfla eksiltmeleri hizaîannda yazılı gün, saat malzemesi açık eksiltme suretile satın alınacaktır Telgraf: TRANSAERA ve mahallerdeki As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Ta lıb.erin kanun! vesikalarile teklif mektublarını ihale 2 Ihalesi Temmuzun üçüncü pazartesi günü saat on beşte İl Telefon: 4076 4 saatinden bir saat evveline kadar aid olduklan komisyonlara vermeleri. (7809 2583 2587) Daimî Romisyon Odasında yapılacaktır. Miktan Tutan Teminatı H0UND4 3 Muhammen bedeli 4400 lira. geçici teminatı da 335 lira 50 C i n s i ihale gün, saat ve mahalli Kilo Lira Lira HAVA r kuruştur. Sığır eti 7 Temmuz 950 16 Çankın 50,000 50,000 3750 4 Şartnamesi t Daimî Komisyonu ve landarma Komutanhgı Şartnamesi ist. Lv. A de eörülür. kalemlerinde görülebilir Hububat kırdmlması 2,000,000 50,000 3750 10 Temmuz 950 16 Bursa 5 İsteklilenn yukanda yazılı gün ve saatte belli miktar temi Muhtelif taşun 1,000,000 27,000 2025 6 Temmuz 950 11 Sivas nat makbuzu veya banka mektubu ve 950 yılına aid Ticaret Odası ve Tahmil, tahliye ve nakliyat 12,000,000 ronkim. 220 Kj. 1980 6 Temmuz 950 16 Hadımköy 79 Eİkası ile Ü Daimî Komisyonuna müracaatleri. (8181) Nakliyat 29/6/950 16 Hadımköy 79. 1,000,000 TonkJjn. 25 Kr. 975 Dış tşleri Bakanlığından tebliğ edilmiştir. istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden: r*. ır  KANYONLA NAKLIYAT] Kocaeli İli Daimî Komisyonu Baskanlığından: KLM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog