Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET RADYO GRAMOFON PLÂK, PİKAP ve Gramofon iğneleri satanlara müjde: İKİNCİ PARTİ X. C. ZîRAAT BANKASE Vadesiz Tasamıf Hesablan 1950 YILI İKRAMİ YELERİ: İSTANBUL v e ANKARA'da AYRICA 8 EV 300.000 Liralık Para Ikramiyeleri BULL DOG gramofon ve pikap iğneleri satışa çıkanlmıştır Her yerde aıaymız. Anadoluya siparişler tediyeli olarak gönderilir. Türkiye Müm: Y. NİYEGO Ketenciler, İSTANBUL Ev kazanan isterse bedelinî alabilir. ACELE 150 LİRALİK BİR HESAB AÇTIRINIZ. Her 150 Lira için a y n bir knr'a munarası verflecektir. 10 Mart, 15 Mayıs çekilişlerinde yalnız para ikramiyelerl, 30 haziran, 31 Temmuz, 29 Ağustos; 30 Eylul, 28 EHm, 30 Aralık çekilişlerinde ise bazılarında ikişer ev olmak üzere hem «r; hem para ikramiyeleri vardır. ^ ^ B îkramiye giriş şartlarını Bankalarımızdan öğrenfadz. ^ ^ H JAWACZ EN ÜSTÜN EVSAFLI En M ü t e k â m i l En U c u z MÜJDE ve DİKKAT 2ÇOccm 125ccm DENİZ KOLEJİNE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Deniz Harb Okulu ve Koleji Komntanlığından: 1 Deniz Kolejinin yalnız birinci sınıfına öğrend almacaktır. 2 Kayıdlar 1 haziran 950 den 10 ağustos 950 ye kadar devam edecektir. 3 Alınacak öğrencilerin 14 yaşından küçük ve İT yaşmdan gOn almamış olmaları lâzımdır. 4 îsteklilerin ortaokulu bitirmlş ve devlet sınavınaa ımıvaftak olmuş bulunmalan şarttır. 5 Kayıd ve kabul için İstanbulda olanlar Heybeliadada Denlı Harb Okulu ve Koleji Komutanhğına, taşrada bulunanlar ise askerük şubelerine birer dilekçe ile başvurmakla beraber, dilekçelerinin bir eşini de Okul Komutanhğına göndereceklerdir. 6 Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Heybeliadada Deniz Harb Okulu ve Koleji Komutanlığına başvurmalan. (6611> D İ L E K Ç E L E R E : a Diploma veya okulu bitirdiğine dair belge, b Nüfus kâğıdı ash veya noterlikçe musaddak örneği, c Bir yıh geçmemiş aşı kâğıdı, d 12 aded vesikalık fotoğraf, e İyi hal kâğıdı. Bağlanacaktır. Seçme sınavlan 1520 ağustos 950 arasında vapılacaktrr. CEKOSLOVAK MOTOSİKLETLERİ dünyada, kendi sınıflarında daima birinciliği muhafaza etmektedir. Türkiyenin büyük vilâyetlerindeki acentalarımızdan izahat isteyiniz. BOL TEDEK AKSAM TESLİMAT HEMEN YAPHJR. Halis koyun sütü ve günlük tereyağmdan mamul gayet kuvvetli, vitaminli bir gıda olan ve nefasetile şöhret bulan HAKİKÎ YENİHAYAT Sahibi: Abdülvahid Turan hayat namile satılan benzerleri vardır. Taklidlerinden sakınınız. LİMANIMTZA GELEN 1/JVE GİDEN MEHMET KAVAî \ Galata Tahir Han Telefon: 40430 42673 Telgraf: Larnet İstanbul Teşhlr ve Satıs Yeri: Tepebaşı ALP Oteli altında Türkiye Genel Mümessili VAPÜRLAR Westcott and Lawrence Line Ltd. 28 Haziranda limanımızda bpklprifn İngiliz bandıralı P H I L I P S Röntgen laboratuarlarında büyük tltlzlikle yapılmış slan P H I L I P S " O R A L I X , , diş röntgen cthazı, bu sahada yepyeni bir buluştur. Bir toplu Iğne başından daha küçük olan Ince foküs sayesinde, fevkâlade net radyografiler temin edilmektedlr. Bu cfhazların üç muhtelif modeli mevcuddur. FİATLAR: Müteharrik modefi: Duvar modeli: ^ . 1700 T.L 1600 T.L. GARANTİLİDİR) Ankara İli Daimî Komisyon Başkanlıgından: K. Hamam Güvem bucak yolvmun 14+000 Klm. sinde 2x8 00 metre açıklığıiıda, kâgir ayaklı ahşab tabiyeli bir köprü yaptmlacaktır. a îhale kapah zarf usulile 3/7/950 pazartesi günü saat 15 de İl Daimî Komisyonunda yapılacaktır. b Keşif tutan 12428 lira 50 kuruş olup geçici teminah 932 lira 14 kuruştur. c İsteklilerin ticaret odası vesikası. yeterlik belgeleri, teminat makbuzlarını havi kapalı zarflannı 3/7/950 pazartesi günü saat 14 e kadar İl Daim! Komisyonuna vermeleri. d Şartname. Daimî Komisyonda göriilür. (7879) IİVORNO Vapuıu BURGAZ için eşyayi ticariye kabul etmektedir. Fazla tafsilât için: Galata Karaköy, Yeni Han ikinci katta GİLCIIKİST WALKER ve Co. Ltd.'e Müracaat: Telefon: 42964. İSTANBUL SERĞİSİ Içinde Firma ve mamulâtınızın gayet cazib olarak Diş ünit üzerine monte edilen: • 1450 T.L. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürüiğünden: SAMBA ve RUMBA dansını öğrenmek istiyenlere Adres: Galatasaray, Yeni Çarşı Cad. No. 25. Pazardan maada her »ün. P. PANOSYAN DİŞ PHILIPS (CİHAZLAR n Projeksiyo nla Renkli Reklâmlannızı ORALI I yaptırmakla, satış ve kânnızı arttınnız. Projeksiyonla Reklâmcılık Kol. Ort. 41871 veya 82590 numaraya telefon ederek mütehassıs bir m«murumuzu isteyiniz. Veya 83235 36 numara ile SergievindeJd büromuza müracaat ediniz. RÖNTGEN CİHAZLARI Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu K. lığındaıt: 1 Mevcud şartnamesi mueibince 44 takım hademe, 4 takım itfaiye elbisesi açık eksiltme ile yaptınlacaktır. 2 Eksiltme 11 Temmuz 1950 Sah günfl saat 14,50 de Topkapı Sarayı Müzesinde Satınaîma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muhammen bedeli 2300 lira olup ilk teminat 172 lira 50 kuruştur. 1 Diyarbakırda Yollar IX. uncu Bölge ihtiyacı için (22420) 4 Şartname, çalışma günlerinde söşzü geçen müdiriyette gö yirmi iki bin dört yüz yirmi lira muhammen bedelli (2,5x25x400, rülebilir. 5x10x400, 12x16x400) santimetre ebadmda ceman (76 M3) ke ı Katerpillar t'aktörlerinde ve bi'Jiassa yol inşa makinelerinde çalışarak ihtİ3as yapmış makinistlere: reste 3/6/950 gününden itibaren 27 gün müddetle açık eksiltme 5 Geçici teminat İstanbul Yüksek Okullar Saymanlığı vez2 John Deere marka traktörlerle diğer ziraat traktör ve makinenesine yatınlarak ahnacak makbuzla birlikte bu gibi 19leri başarı ile suretile alınacaktır. lerinde çahşarak ıhtisas yapmış makinistlere: bitirdiğine dair belgeleri komisyona getirilecektir. (8459) 2 İhale 30/6/950 cuma günü saat 11 de Diyarbakırda Yollar acele olarak ihtiyacımız vardır. IX. uncu Bölge Müdürlüğünde mahsüs komisyonla yapılacaktır. Bu marka makineleri işletmeye ve bunlan cidden tamir ve ıslaha 3 Bu işe aid geçici teminat (1681) bin altı yüz seksen bir muktedir ikişer makinist ahnacaktır. Talib olanlann hal tercümelerile lira (50) elli kuruştur. birlikte 2324 sayıh posta kutusu adresine müracaatleri rica olunur. 4 tsteklilerin muayyen gün ve saatte teminatları ile birlikte Komisyon Başkanhğına müracaatleri ilân olunur. 5 Bu işe aid şartname ve ke#if evrakı her gün mesai saatlerinde Bölge Müdürlüğü Malzeme Şefliğinde görülebilir. 6 Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. (7551) Diyarbakır Yollar IX. cu Bölge Müdürlüğünden: M A K İ \ İ ST A L I N A C A K Dikisli Siyah Boru Safın Alınacakiır. Ankara Elektrik Havagazi ve Otobüs îşletme Müessesesinden: Sayın Çiftçi ve Tarım Âletleri Mütehassısları Dikkal Nazarına 1 Türk DonLnmasınm Gedikli Erbaş kaynaği olan «Der\r Or)iHi Erbnş Ortaokulu* ve «Deniz Gd Erbaş sınıf okuluna» öğrenci yazımma 1 haziran 950 den 1 eylul 950 gününe kadar devam edilecektir. 2 Birinci sınıfa bu yıl ilk okulu bitirenler II. sınıfa orta okullarda ikinci sınıfa geçenler, üçüncü sınıfa da orta okulda III. cü sınıfa geçmiş bulur.anlar ve Gedikli Erlığe de orta okulu bitirerek diploma alanlar kabul edilirier 3 Birinci sınıfa 1316, ikinci sınıfa 1417 ve üçüncü sınıfa 1518 yaşları içinde olanları kabul edilirier. Gedikli er olacaklarm 16 yaşından küçük olmamaları şarttır. 5 İsteklılerden İstanbulda K bulunanlar Kasımpaşadaki Okul Müdürlüğüne başka yerlerde bulunanlarm bulundukları yerin Askerlik Şubesi Başkanlığına agağıda yazılı vesikalarla müracaatleri. (6316) A Dilekçe B Nüfus cüzdanı, Fotoğraflı C Bir seneyi geçmenvş aşı kâğıdı D Ailesinin ve kend:sinin iyı ahlâk sahibi olduğuna dair iyi hal kâğıdı. E Okul tastiknamesi veya diploma F 12 aded vesikalık fotoğraf Belediyemize yangın söndürme ve yol sulama işlerinde kullanılK. Hamam Güvem bucak yolunun 1+000 Klm. sinde 2x10.00 M. Dünyaca tanınmış Mc. CORMİCK İNTERNATİONAL mak üzere ve fabrika montajı Jonker marka bir arazöz kapah zarfla açıklığında, ayaklan kâgir üstü ahşab bir köprü yaptınlacaktır. HARVESTER traktör ve araçlannm tecrübeleri Halkah Tanm eksiltmeye konmuştur. a İhale kapah zarf usulile 3/7/950 pazartesi günü saat 15 de Ü Okulunda mütehassıs elemanlar tarafından 24/8'1950 Perşembe İhale, 4/7/950 salı günü yapılacağmdan ta'.ibler tekliflerini raezDaiml Komisyonunda yapılacaktır. günü saat 14 te yapılacaktır. kur gün saat 10 a kadar teminatlarile beraber Encümene vermeleri lüb Keşif tutan 21012 lira 80 kuruş olup geçici teminat 1575 lira Ellerinde ziraat âlet ve makineleri bulunanlar için çok fayzumu ilân olunur. (8453) 96 kuruştur. dalı olacak bu tecrübeyi teşriflerinizi saygılanmızla rica ederiz. c İsteklilerin ticaret odası vesikalan, yeterlik belgeleri ve temin n TÜRK ÎNTER MAKİNELERİ A.O. M M nat makbuzlanm havi kapah zarflannı 3/7/950 pazartesi günü saat 14 e kadar İl Daimî Komisyonuna vermeleri. 1 Şartnameye tevfikan Urla Tahaffuzhanesine aid 40 numarah Mağazasmm 10/6/195.) 23/6 1950 tarıhleri arasında tertib d Şartname Daiml Komisyonda görülür. (7880) pavyon binasmm tamiratı açık eksiltmeye konuhnuştur. ettiği HAFTADA BİR GÜN BEDAVA SATIŞ PIYANGOSU dün Keşif bedeli 21689 lira 83 kuruştur. İstanbul 6 ncı Noteri huzurunda çekilmiştir. Bu piyangoda 2 Tamir işine aid fennl ve idart şartnameler Müdürlüğümüz10.6.1950 CUMARTESİ ÇİFT den, Izmirde Sahil Sağlık Merkezi baştabibliğinden, İstanbulda Hudud ve Maçkadaki J. Er Okul eratınm 950/951 yıh ihtiyacı için 24 ton kunı ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ayniyat Şubesinden, Ankarada Belediyemiz tarafından döşenilecek olan dört bin metre kare parSağlık Bakanlığı binasında Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdür ke kaldınmı 16/6/950 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksilt soğan Taksim Ayazpaşadaki Kurulumuzda 30/6/95O cuma günü saat 15 20.6.1950 SALI ÇîFT de açık eksiltme suretile taahhüde bağlanacaktır. lüğü İrtibat Memurluğundan bir lira on kuruş mukabilinde almır. meye çıkanlmıştır. numarah kuponlar knzanmıştT. 3 Açık eksiltme 30 Haziran 1950 Cuma günü saat 15 te MüdürBeher kilosu 10 kuruş hesabile muhammen bedeli 2400 lira ve ilk 1 Muhammen bedeli 5600 lira olup geçici teminatı 420 liradır. Bu kuponlara sahib saym mv \ •nlerimmn mağazamıza teşlüğümüz binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 2 İhalesi 30/6/950 Cuma günü saat 14 te Belediye Encümeni teminatı da 180 liradır. Şart kâğıdı her gün Komisyonumuzda görülerifleri ile kuponlarımn kıymeti kadar diledikleri eşyayi bilâbedel 4 Geçici teminat 1626 lira 74 kuruştur. bilir. IstekUlerin ilk teminat makbuzu ve diğer vesaikle birlikte belli huzurunda yapılacaktır. almalan rica clunur. 5 Geçici teminatın, Müdürlüğümüz veznesine ihale saatine kadar gün ve saatte Kurulumza gebneleri. (7619) 3 Şartınamesi her gün Belediye Başkanlığında görülebilir. yapbnlması şarttır. 6 Eksiltmeye girecekier 1950 senesi Ticaret Odasına kayıdlı bulunduklarına dair makbuz veya vesika ile birlikte en az 200O0 ltralık onarma işini muvaffakıyetle yaptıklarına dair resmî dairelerden verliMuhammen Muvakkai miş belgeyi ibraz etmeleri şarttır. (8185) Tahmin Vapunın ismi Bulunduğn yer Durumu bedeli teminatı tonu 1 Eksiltmeye konulan iş' Çerkesköy Saray Vize sın'r yolunun Reşidpaşa İzmit körfezi Seymen iskelesi Su kesiminde karaya 15+430=18+430 kilometreleri arasında (3000) metre tulünde kırma taşlı Babk burnunda oturmuş vaziyette 360000 18150 2400 çose onanmı, bu işin keşif bedeli (476831 lira (20) kuruştur. Orhaniye Izmit körfezi Tersane önünde Kısmen deniz içinde, 2 Eksiltme 7/7/950 tarihine rastbyan cuma günü saat (15,30) da 1 Şebekede kullanılmak üzere 1315 Mm. kutrunda 250 kıamen dışında 15000 1125 Hükumet Konağı içindeki İl Daimî Komisyonu odasında kapah zaıf Giresun aded, 20 Mm. kutrunda 250 aded ki ceman 500 aded su sayacı Izmit körfezi Seymen İskelesi Su kesiminde karaya usulü ile yapılacakür. teklif alma usulü ile mubayaa edilecektir. Brtık Burnunda 162000 9350 otarmuş vaziyett» 1620 Bu işe aid keşif kâğıdlan ile eksiltme, özel ve fennî şartlaşmaları 2 Su sayaçları T.C. ölçü, ayarlar nizamnamesine uygun ve Aydm Reis » » » » > > 4110 382.5 57375 görmek istiyenler tatil günleri dışmda her gün Daimî Komisyona başkuru tipte olacak (düz, okunaklı tipler tercih edilir) ve her sa Marmara > t > » 105000 6500 » > 1000 yaçla' birlikte bir aded don çemberi ile rekorlan komple olarak vurarak bilgi edinebilirler. Seyyad Römorköıu > > > » Kupeşte fu fistflnde verilecektir. 1125 15000 karaya oturtulmuı 4 Eksiltmeye girebilmek içir: isteklilerin (3576) lira (69) kuruş3 Ellerinde yukarıda yazılı evsafta su sayacı bulunanlar, luk geçici güvenlik venr.eleri ve bu için te'cnik cineminde biı işi iyi veyahud ecnebi memleketten getirmek istıyenler (döviz, gümrük 1 İzmit körfezinde Seymen İskelesi Batık burnunda ve Te rsane önünde yukanda cins ve mahiyetleri ve tonilâto miktarlarile surette başardığını veya idare ve denetlediğini isbata varar belseleri vesair muamelât ile her türlü vergi ve resimler vesair masraflar) halihazır durumlan yazıh Deniz Ana Üs Komutanlığından mülkiyetlen satılmak üzere devir ahnan gemiler, hizalannda yazılı muhammen ile birlikte ihale gününden en az tatil gunleri hariç üç gün cnce Tebedelleri üzerinden Koeaeli Defterdarhğı ida 10/7/950 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile ve saü§ kararına bağh şartname esas kirdağ ValUiğine başvurarak bu gibi işleri yaptıklarma dair göstereırüteahhıde aid olmak üzere 24/7/950 günü bir dilekçe ile teklif edecekleri sayaçlann birer nümunesini veya kataloğlarını ve aynı lan dairesinde satıhğa çıkanlmıştır. ceklçri belge ve referanslara göre yeterlik belgesi almalan ve 950 yızamanda Ankara Sular İdares; Ambarında teslim fiatlannı ve tes2 Muvakkat te'minatlan her geminln hizasında gösterihniştir. hna aid ticaret odası belgesi veya esnaf odalanndan verilmiş kimlik 3 lim müddetlerini bidirmeleri rica olunur. İşb" gemilerden elde edilecek madenî eşya ve malzeme Bakanlar Kurulunun 11/5/950 gfln ve 11262 sayılı kararnamesi muei belgesi göstermesi lâzımdır. 4 İhale. evsat zaman ve fiat itibarüe en uygun şerait tekbince ahcı tarafından haricî memleketlere ihraç olunabilecektir. 5 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesindeki açıklalif eden ıirmaya yapılacağından isteklilerin teklif bedellerinin 4 isteklilerin ihale saatinden bir saat evvel, teklif mektub lanm kanunun 32 nci ve 33 üncü maddeleri gereğince Komisyon Baş maya göre hazırlıyacaklan teklif mektublannı 2 nci maddede yazıS <7c 7.5 nisbetinde idare veznesine yatıracakları tenrnat makbuz kanlığına teslimi şarttır. saatten bir saat evveline kadar alındı karşılığında Komisyon Başkanlarınm ve mühürlü teklif zarflannı ikinci bir zarf içine koyarak 5 Satış şartnameleri Koeaeli Defterdarhğında, Ankara Def terdarlığında ve İstanbul Defterdarhğında har zaman görülebilir. lığına vermeleri lâzımdır. Idare Alım Satım Komisyonuna vermeleri ilâ nolunur. (8528) isteklilerin Koeaeli Defterdarhğında mütesekkil Satı$ Komis yomma müracaatleri ilân olunur. (8196) Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (7924) 1 3000 metre 14 dikişll siyah boru, teklif verme usulü ile satın alınacaktır. 2 Mevcudü olanlann tekliflerini en geç 1/7/950 gününe kadar Müessese Umum Müdürlüğüne göndermeleri ilân olunur. Ankara İli Daimî Komisyon Başkanlıgından: Denizli Belediyesinden: Urla Tahaffüzhaıtesi Mudurlugunden: Çatalca Belediye Başkanlıgından: İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlıgından: <1 Koeaeli Defterdarlığmdan: Kapah Zarf Usulü İ!e Eksütme Tekirdağ İli Daimî Ankara Sular İdaresinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog