Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 27 Hazîran 1950 Başbakanm iç politika mevzuıma dair demeci BULMAC 1 2 Baştarafı 1 inci sahiiede ler yapılmıştır. w Memur değişikliklcri maktadır. Bu suretle hem köylü ve Bir takım değışıklıkler yapmak çiftçilerimiz ve hem de kasaba ve • şehirlerimizde yfişayan vatandasla bizim için elbette zaruridir. Halk rımızın menfaa:leri aynı zamanda Partisi idaresi maalesef bir kısım memurlan dönülemiyecek kadar A koranmuş olm^ktadır. ileri sevketmiştir. Devlet memurluŞekor fiatları Ehemmiyetli bir gıda maddesi olan ğu havsiyetini ve kanunları hiçe •a iktidara şeker fiatlanna gelince, bunun ucuz .=ayarak kaderini sabık latılması da gene ekmek fiatları bağlamış olan bir takım memurlan hakkmda soyl°diğimiz mülâhazala mutlaka nuhafaza etmek mecbuSoldan saŞv ra dayanmaktadır. Bu tedbirin de riyetini duymamaktayız. Hükume1 Her ışi kaba savurgan ve dıkkathayatm ucuz'.amasmda ve pek çok tımız Halk Partisi hükumetlerinin sız şekilde yapan. 2 Mukemmel çevatand'aşlanmızın içinde bulunduk bir devamı değildir. 14 mayıs se \.rgenhk ve>a muessese ( ki kehme). lan geçim zorluğunu hafifletmekte çimleri de sadece basıt bir iktidar 3 Bır Bakanımızın soyadı. 4 Duntesiri olacağına kâni bulunuyoruz. değışikliği olarak telâkki olunamaz. vanm uzerınde var sftjılan çizgüerden, bır edatın kısaltılmışı 5 Istanbulun Şeker fiatlannda yapılan indirme Ortada hiç bir ciddî sebeb ve za sayfıye yerlertnden. 6 Fedakâr kahler, kesme şekerde 22 ve toz şeruret yokken cnlar bu kadar geniş Mraan onu ıstemese de kazanır. rurunçkerde 30 kuruştur. Un üzerinden mıktarda değişiklik yaptıkları hal gıllerıle meşiıur bır yabancı kasabası. muamele verçisinin kaldınlmasile de bizim şu izah ettiğimiz sebebler 7 Fabrikada yapılan ışler (eskı usul ve alınacak diğer tedbirlerle ekme le ve zaruret miktarma hasretmeğe coğul). 8 Bir şeye aid sanma duşunces' ğin kilosunu beş kuruş kadar ucuz dikkat ettiğimiz değişiklikler dola me). yuzunden manasız ısrar (ıki kelilatacağız. Şeker ve ekmek fiatlarının yısile bize hücuma kalkmalarını Vufcarıaan aşağıya. ucuzlatılması tedbirlerinin hazineye sadece gülünc addetmek icab eder. 1 Malumat mevcud olmadan. 2 45 milyon liraya mal olacağı he Gerektiği takdirde se^ilerde ka Vukua gelen harb hastalık ve kaza sablanmaktadır. Buğday fiatlarının zanmak maksadile onlann başvur reticesı olacağı gibi anadan doğma da Havatta geçırdiğı seneler korunması tedbiri ise. bu senenin duklan bu neviden tedbirlerin iza olabı'ır. 3 ilerlemış bir halde bulunan. 4 Çevrimahsul vaziyetine göre, hazineve hı mevzuunda daha fazla durmak Tınce madenlerden bırı meydana çıkar, 2025 milyon liralık bir külfet yük mümkündür. bır sifat takısı. 5 Evhyaya vaidde leyebilir. Kadın memur ve müstahdemlerin bu'unmîyan 6 Seher vaktı, başı sarıklıların cskiden givdiklennden. 7 Un üzerinden muamele vergisini toptan işten çıkarılacağı hakkında Falavncının b a ; =prm?ypsi. 8 Bir kaldıracak kanun Meclise sunul ki tahrikçi haberlere gelince. par çesid kuşak kırmızısı (iki kel.me). timiz tatbik edeceği tedbirlerde ka Ertpff' h'iîiıocaniTi hilledttmis mak üzeredir. dm ve erkek memur tefriki yapI İ S 4 S « » 8 Hazineye 70 milyon liralık kiilfet mak gibi vanlış bir telâkkiye saGörülüyor ki, halkın lehine ah hib değildir. nan bu üç karar hazineye aşağı yuHalkevleri kan 6570 milyon liralık bir yük Geçenlerde İç İşleri Bakanımız tahmil etmektedir. Hükumet bunhalkevlerine hususî idarelerden ve ları borçlanmak veya bütçe açığı ıle verilmekte olan karşılamak suretile değil, tasarruf belediyelerden larla karşılamak karanndadır. Bun tahsisatm durdurulması hakkında larla da kalmmıyarak hayatı ucuz bir tamim vapmıştı. İstanbul Halk latmak, halkımızın maişetini ko Psrtisi ba ? kam bu tamimin kanuA|RİAİR|A|T|%İL laylaştırmak yolunda daha başka | na aykırı olduğunu iddıa etmektedır. Bu husustaki düşüncelerinizi K l A l R h İKİAJLIE tedbirler de düşünülmekte ve üzelutfeder misiniz? rinde çahşılmaktadır. Hususî idarelerin bütçelerinAncak ortada başka maddelerde den yapılabilecek tahsisler ancak de tenzilât yapılacağı hakkmda do umumun menfaatine müteallik hu D E V L E T T İ Y A T R O S U laşan söylentilere ehemmiyet veril suslara aid olabilir. Vilâyet umuOPERA Bölümü Temsilleri memesi lâzımdır. mî meclisleri bütün vilâyet halkıBu akşam saat 21 30 da mümessilleri olduklarından Alınan bu ucuzluk tedbirleri nm Yalnız Bır Ak;am Içln nin tasarrufla karşılanacağını söy bütçeleri tanzim ederken umumî MAD41'£ BUTTERFLY Opernnnı Ayhan ALNAR oyntyacak lüyorsunuz. bu tasarruflann mahi menfaat mülâhazalan dışma çıkmayeti hakkmda bir fikir verir misi malan lâzımdır. Asıl kanunî olan 28 haziran çar^amba akşamı istanbul Üniversıtesı jerefme cihet, bu mecburiyettir. Hususî idaniz? OLAĞANUSTÜ MUSAMERE re bütçelerinde cemiyetler kanunuTasarrunar nerelerden KONSER (Senfom) Solistler ve KORO na göre teşekkül etmiş hususî bir P Ah Y AÇ O temin edilecek? teşekkül olan Halk Partisine tahsi i a NEDDA Rolu ZOI VLAHOPOtTLOU Partimiz muhalefette bulun sat ayırmak, bu itibarla, elbette ki tarafından duğu müddet zarfmda bütçede ge kanunî bir muamele sayılamaz. Bu 29 ve 30 hazıran akşamları niş tasarruflar yapılabileceğini da memlekette cümle âlem bilir ki, SON IKI TEMSIL ima iddia etmişti. Bugün, 1950 büt devlet bütçesinden, hususî idareMADAME BUTTERFLY çesi üzerinden dört aylık sarfiyat lerden, belediyelerden, köy sandıkOperastnda ZOI VLAHOPOULOU Telefn 42175 yapılmış olduğu halde, aldığımız larından, hattâ ıktisadî devlet tetedbirlerin karşılığını teşkil edecek şekküllerile devlet müesseselerınbütçe tasamıflarını temin etmiş va den hukuk esaslanna aykm olarak DEVLET TİYATROSU ziyetteyiz. Devlet dairelerinde lü ve zorlama yolu ile yıllar ve yıllarTemsilleri zumsuz masraflan durdurmak, me dır halkevlerine yardım namı al2930 6 '1S50 geceleri SES TIVATROSUNDA selâ saym Cumhur Başkanınm ken tında Halk Partisi kendisine yedi arzulan ile Savarona yatının ve Y A LA N C 1 kunu muazzam rakamlara varan Komedi 3 perd« hususî trenin kaldınlması, maaş paralar temin etmiştir. Bir siyasî Yazan Carlo Goldinl tahsisatınm indirilmesi, kendi daire parti ve devlet hazinesinden ve Turkçesı Tarık Levendoghı masraflannda tenzilât yapılması, Bütun temsıller.n biletleri Ses tiyatâmme müesseselerinden hiç bir sumuhafız tertibatının küçültülmesi, retle para verilemez. Bu paralar iç \ua*rosunda sntılmaktadır. Istanbuldaki saraylann Cumhur timaî gayeler taşıyan teşekkül ol *~Başkanma tahsisinden sarfmazar duğu iddiası ile sözde halkevleri / olunması gibi tasarruf tedbirlerine namma alınmıştır. Hakikat şudur ilkönce müracaat edilmiştir. Bu raki, bu paralarm çoğunu parti ihtikamlar miktar itibarile umumî tayaclanna tahsis etmişlerdir. Bunun 26 Hazıran 1950 sarruf yekunu içinde mühim bir aksini ispat edecek durumda değilAcılı; Kauaı nisbet arzetmez. Ancak, tasarrufa 1 Sterlln 7.90 50 7 91 dirler. Halkevleri hükmî şahsiyeti baştan başlamnk zihniyetinin bir 100 Dolar 280 25 280. haiz olmadıklan için bu paralarm ifadesi olarak zikre değer, Fakat, 100 Fransu franp ü 8U 0 80 hepsi Halk Parsine gitmiştir ve 100 Liret J 44 12* 0 44 12S asıl tasarruflar. masraflan ehemmibunların almdıklan, sarfedilip edil 100 lsviçrt rangı 64 03 64 03 yetli yekunlara baliğ olan dairelermedikteri devlet tarafmdan en kü 100 Florin »3.68 40 Z3.68 40 de ve fasıllardadır. 100 Belçıka trangı 5.60 5.60 çük teftij ve murakabeye dahi tâbl 100 Drahml 0.01.876 «.01876 tutulmamışür. Halbuki, devlet haOrdu masraflannda tasarruf 100 Çekos.ovak Kur. Meselâ, ordumuzun muharib bün zinesinden ödenen paralarm mutla100 Isveç Kur. 54 12.50 54 12 50 yesinde hiç bir şey kaybetmeden ka devletçe tefti? ve murakabe e100 Eskudes 9 73 90 9 73.90 ve hattâ onu derli toplu ve binae dilmesi zaruridir. Asıl kanunsuz oEsham ve Tahvilât naleyh onu daha dinamik surette lan ve hukuk kaidelerine aykm <J0 1 faizli tahviller takviye edecek mahiyette tedbir bulunan hareketler bunlardır. DeAiıı Satıı alarak esaslı tasarruflar sağlanabil mokrat Parti iktidara geldikten mektedir. Devlet dairelerindeki sonra millet hazinesinin israfı maSıvas Erzurum I 20 77 20 77 Sıvas Erzurum 27 21 25 21.25 münhal memuriyetlere yeni tayinler hiyetinde olan bu çeşid hareketle1941 Demlryolu . 20 85 20 85 yapılmamak ve devlet hizmetlerinin rin devam edip gitmesine elbette 1941 Demlryolu D. 21.08 21 08 tasarruf mevzulan üzerinde de du göz yummıyacaktır. Bu mevzuda1941 Demiryolu m 21.90 2190 nılmaktadır. Bugüne kadar alınan ki partimizin görüşlerini dört, beş MilU Mudafaa 1 2 1 21 rasyonalizasyonunu ele almak gibi senedenberi umumî efkâra arzetMılll Müdafaa n 20 70 20 70 MU11 Müdaiaa Hl 20 90 20 90 tedbirler 4045 milyonluk bir ta miş bulunuyoruz. Kanunlara ve Milll Müdafaa IV 21 10 21 10 sarruf temin etmektedir. Bu yolda hukuk kaidelerine göz yummak % 6 faizli istikrazlat ki çalışmalanmıza devam edilecek tek parti idarelerinin şiandır. Bitir. Ve daha mühim yekunlara ba zim aldığımız tedbirler ise, bu gi Kalkırvma lstikrazı ı 97 50 97 50 • Kalkınma 11 97 50 97 50» liğ olacaktır. Bütçe yılının dördüncü dişi bir defa durdurmak ve ondan Kalkınma 1H 97 50 97 50 • »yında işi ele aldığımız düşünülecek sonra da kısa bir zaman içinde 1940 Demlryolu IV 9650 96.50 1941 Demıryo'u VI 9" 15 97 15 olursa kısa bir zamanda elde edile halkevlerinin ve onlara yıllardan194b TahvlU 1 100 80 100 S0 cek olan neticelerin çok mühim ol beri, yapılmakta olan tahsislerin 1948 TahvlU u 97 50 97 50 • duğunu kabul etmek icab eder. Şa hukuk kaidelerine göre hakikî du19 49 tahvili I 98 30 98 30 yed 1950 bütçesinin tanzimi böyle rumlannı kanun ile tayin etmek 4 1/5 faizli 1949 98 85 98 85 bir zihnivetle ele alınmış olsaydı, olacaktır. Kaldı ki, bütçelerinde % 5 faizli ikramiyelilet yani bütçenin tanzimi sırasında mevcud tahsisatın bütçe yılının 1933 Erganl S 22 50 22 50 partimiz iktidarda bulunmuş olsay 4 üncü ayında tamamile ödenmış 1938 IkraınıyeB 2 1 21. clı, neticeler çok daha başka olurdu. olması hakkında hiç bir kanunî Mill! Mudafaa 1 21 21 mecburiyet olamıyacağı gibi, bu Demlryolu IV 9 9 99 Memurlar meselesi Demiryolu V 99 20 99 20 • teşekküllerin salâhiyetli mercileri Son günlerde, muhalefet gaze bakiyye tahsisatı iptal etmek hakHisse sencdlcri telerir.de, bir çok memurlann de kını dahi haizdirler. Esef olunacak Merkez Bankası 124 ğistirileceği, işlerinden çıkarılacağj cihet şudur ki, Halk Partisi gümİş Bankası 30 hakkında bir takım haberler inti rükten mal kaçırma kabilinden uTurk Tıcaret 5 Aslan Çimento 16 şar etmektedir Kadm memurların mumî bütçeye koydurduğu 1 milda işlerinden çıkarılacağı hakkmda yon 250,000 lirayı, daha bütçe yılıSarraflarda altm fîatı aynı şekilde haberler neşredılmiştır nın dördüncü aymda olmamıza Reşad 36 40 36 50 Bu husustaki fikirlerinizi lutfeder rağmen çoktan çekip almıştır. MaCumhurlyei 32.40 32 50 Gulden 31.85 3195 misiniz? hallî idareîere koydurduğu tahsisa40 90 tngillı 41. Hususî maksad tahtmda her tı da böyle bir zihniyetle alıp gö468 Kulçe 468 gün bu ve buna benzer bir çok türmüş bulunuyor. Muanele görmüştür. yalanlann imal olunarak sözde siBaşbakn şehrimize geliyor yaset piyasasına sürülmek isten1 temmuzda açılacak olan İstandiği görülmektedir. Şurasım hatır tul Sergisinin açıhş törenile 1 ^ Daktilo Aranıyor ^ latTiak isterim ki, spbık iktıdarm temmuz Kabotaj bayrammda hazır Lise mezunu referans ve19*9 ylll içinde valıhklerle kay bulunmak ve bir nutuk irad etmek rebilen bir bayan daktilo aramakamlıklarda vaptısn değısıklik üzere Başbakan Adnan Menderesle nıyor. Halil Sezer karyola fabler hayret vetecek bır yekuna var Ticaret Bakaru Zühtü Velibeşe. rikasına müracaat. Sirkeci, maktadır. Münakalât Vekili Tevfik İleri cuDemirkapL Filhakika 1949 yılı içinde 51 va martesi sabahı şehrimize gelmiş lilik, 247 kaymakamlıkta değişme bulunacaklardır. 1 1 I 1 s 4 5 6 1 \ • • 7 8 Güzellik Kraliçesine hediye Veren Müesseseler "\ m I I I oğuştan değil, IH • K|AİR|A|DİU|T|I A|R|AİBİA|LİAİR Ç|I|KİA|R|A|N|W A|T|I|L|A|Nİ>İB MİAİLİAİLİBİMİE •|K»|K|A]Ç|I|Ş. 1950 Güzellik Kraliçesine ve arkadaşlanna hediyeler verecek müesseselerimizin adedi gittikçe artmaktadır. Her gün muhtelif firmalardan, verecekleri hediyeyi bildiren mektublar almaktayız. Bu arada Güney bölgesinm ve A^îananın tanınmış kuyumcusu A. ALTI\BÜKEN Kraliçeye gümüşten komple bir pasta takımı, Beyoğlundaki C.K.M. Kraliçenin beğeneceği bir kumagı, Marpuççulardaki İNCİ ıtriyat evi gazetemizde resmi çıkacak her güzele «Havılland Vanishing» vazo kremlerinden birer aded, SAGLAM zeytinyağı firması Kraliçenın altı aylık zeytinyağı ihtiyacını, NECMİ RIZA kumaş mağazası fantezi bir kumaş, tanınmış terzi İZZET ÜNTER Kraliçe ne arzu ederse ( klâsik tayyör, pantalon veya kumaş,), Adananın tanınmış ıtriyat mağazası F. İNCİ bütün orijina] Fransız markalarmdan muteşekkil bir parfüm koleksiyonu, meşhur kadın terzisi MUAZZEZ CANSU en son model uzerine bir tuvalet, meşhur SELİM EMRL en son ve en güzel modellerinden birini, ANGELİDİS ve Şeriki zücaciye mağası çok zarif bir pudriyer ye ruj kılıfı, Çarşıkapıdaki AR çıçek evi üç güzel çiçek sepeti, İSMAIL KEMAL ve TANCA kundura mağazaları ısmarlama bırer ıskarpın, OSMAN GÜZEL son model bir Filip1; radyo, FEMİNA en şık şapkalarmdan birini. FARUKİ ITRIYAT1 kralıçelere birer auzıne, gazctede resmi çıkanlara bırer aded 368 No. U büyük krem NİVEA, BAKER fevkalâde bır model, EKSELSfVOR İngiliz kumaşlarından ısmarlama bir trençkot, KELEBEK korseevi ısmarlama bir skandal korse, MIHÇIOĞLU beğenilecek plâklardan bir albüm, HASAN DEPOSU bütün müstahzarlarından birer nümune, MERAM on kasa meyva suyu ELEK1RİK SARAYI bir saç kurutma makinesi, Beyoğlunda PAÇİKAKİS ve AMİRALI kundura mağazaları birer terlık, KARLMAN hususî bir el çantası, Kapalıçarşıdaki tanmmış halı taciri A. ŞEN'GÖR mutena bir Kayseri seccadesi, Yeşildirekteki CİVAN fabrikası hususî oir mayo, Beyoğlundaki büyük SELEKT mağazası İngiltereden hususî surette getirteceği bir tayyorluk kumaş, KÂMRAN beyaz iş ve kadın çamaşırları atelyesi el ışı bir bluz, Adana tacirlerinden ÖMER BAŞEĞMEZ bir çocuk arabası, gene Adananm tanınmış tuhafıye mağazası K. ve S. A'M "GİL şık bir çanta, TALÂT ALEMDAR Fransanın «Jouv.n & CIG» fabrikasmın Turkiyç rrümessüi sıfatile renkli iki çift zarıf eldiven, ELİT çıkloîâta fatrikası kendi mamullerinden beş kiloluk bir kutu, ŞAFAK PAZARI zarif bir tuvalet takımı, Sultanhamammdaki İPEKER ticarethanesi tuvaletlik bir kumaş. YÜNİPI İK mağazası bir caketlık Avrııpa yünü hediye edecek, HALK SİGOSTA Şırketi Kralıçeyi, KrViçe seçildiği günden itibaren, Mıllet'erarası Avrupa Guzelhk Müsabakasına katılmak üzere İtalyaya \spacağı tayyare gidişgehş seferi de dahıl bir sene müddetle 20 bın liraya sigorta edecek. meşhur dans hocası PANOSYAN Kralıcrve dans öğretecek, MARKİZ Kraliçe şerefine Yıldız Parkmın Çsdırköşkü paviyonunda bir oğ'ıe yemeğı ziyafeti verecek, ŞAFAK bova fabrikssı Kraliçenin evinde bir salonu «Suaz Distemper» yaâh duvar boyasile boyıyacak, Dr. Süheylâ Hıkmet Kraliçeyi bir sene müddetle lüzum hasıl olursa, bedava tedavi edecektir. Ayrıca, tanmmış bestekârımız ve saz sanatkârımız SALÂHAODİN PINAR ile müzisyen C. ALİ BEND, Kraliçeye ithaf edecçkleri bırer beste yapacaklardır. SALÂHADDİN PINAR, eserınm telif hakkmı da Kraliçeye bırakmaktadır. Kraliçeye ve arkadaşlanna hediye verecek müesseselerin isimlerini neşre devam edeceğiz. Hediye vermek istiyen firmaların «Cumhuriyet Gazetesi Güzellik Müsabakası Tertib Heyeti» adresme müracaat etmeleri kâfidir. Kocaeli DeEterdarhğııtdan 1 Seymen ile Kazıkh arastnda Eatıkbumu mevkiinde bir aded batık Değirmendere romorkörünün çıkarma işi ve çıkarılacak enkazdan Hazineye verilecek miktar arttırmaya çıkanlmıştır. 2 Batığın çıkarma işi müteahhidin kendi vasıtalarile jrapılacaktır... 3 Batığın çıkarma içinde müteahhid tarafmdan çalıştınlacak işçilerin Türk ve güvenilir kimseler olduğuna dair belge vermelerl şarttır. , 4 Çıkanlacak enkazın bütün masraflan, vergileri, gümrük resmi. memur yollukları müteahhide aiddir. 5 Çıkanlacak enkazdan Hazineye verilmesi kabul edilecek miktan müteahhid tarafından ayrılarak tartılması ve gösterilecek yere konulmak suretile tes'ımi müteahhide aiddir. Çıkarma şartlan vnıkarıda yazıh bir motör enkazını çıkarmaya isteklı bulur.anların çıkiracağı enkazdan yüzde hesabile ne miktar hazine hissesi vereceklerini en geç 10/7/950 pazartesi günü saat 14 e kaar bir mcktubla Kocaeli Deiterdarlığına bildümeJeri ilân olunur. (8352) BORSA Devlet Üretm* Çifftlikleri Merkez Atölyesi Müdürlüğiinden: 1 Aşağıda cins, miktar ve ebadlan, kıymet ve temınatlan go^..: .len muhtelif kayışlar açık ek.sıltıne suretile satın almacaktır. 2 İhale 7/7/950 cuma günü Gazideki Merkez Atölyesi Müdürlüğu komisyonunda yapılacaktır. Teminatı ihale saatı a) Cinsi Ebadı Miktan Muh. Bedeli 14 de 15. 200 lira 100 Mt. 30x4 m/m Kayış 75. 1000 ı > 35x4 ı 500 ı 9.38 125 ı> 50 ı 1 45x4 ı ı 225. 3000 i 1000 ı 1 50x5 ı 33.75 ı 450 ı 100 ıt 60x5 ı ı 300. 4000 ı 500 ı> 100x5 ı 1 33.75 450 ı 50 ı 120x5 ı 5625 750 ı 50 ı 1 150x5 ı 78.75 1050 ı 50 ı ı 200x5 ı 1 inci parti yekunu 2400 SATILIK YENİKÖYDE ARSA Yeniköyde, Bocazm en güzel yerinde lebiderva bir arsa satılıktır Isteklilerin her gün saat 11 12 arasında Ankara Cad Kahramanzade han, îlâncmk Kollektif Şirketinde Bay A.L. ye müracaatleri Çayırhan Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünden: Miktan B. tahmin Muvakkat Yapılacak ve satm fiatı temimtı alınacak eşyanın Lira Kr. Lira Kr. cinsi 175 çift 12 00 150 00 Postal (3040 No.) 175 » 5 00 65 00 Lâstik iskarpin (3040 No) 80 J> 11 00 66 00 İskarpin (3040 No.) 600 » 1 00 45 00 Lâstikli tire çorap 175 » 2 00 26 00 Kasket 180 kat 6 00 80 00 Kumaş elbise dikimi 180 » 5 00 68 00 Gocuk dikimi 360 » 20 6 00 ç çamaşın dikimi 360 » 40 12 00 Frenk aomlcği dikimi 1 Yukanda yazıh post^ıl. lâ<=tik ayakkabı, iskarpin. çorap ve kastet satın almacaktır Elbise, gocuk, gomlek ve ıç çamaşın diktirılecektir 2 İhale, 10 VII '950 günü saat 10 d? Nallırnn Malmüdiirlüğünde yapılacaktır. 3 Şartnameler ve nümuneier Yurd Müdürlüğünde ve Nallıhan Malmüdürlüğünde görülebilir. 4 İhaleye girecekler belirli gün ve saatte Nallıhan Malmüdürlüğündeki Satmaîma Komisyonunda teminat makbuzlarile hazır b u lunmalan. f8236) 11025 826.89 b) 40x4 m/m 5000 10000 lira 750. 16 da 3 İdarî ve fennî şartnameler Merkez Atölyesi Müdürlüğünde resmî tatil günleri haric her gün görülebılir. 4 Muvakkat teminat % 7,5 olup ihale saatinden evvel Ziraat Bankasındaki 64/4884 sayıh carî hesaba yatmlmış olacaktır. 5 Isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzlarile birlikte Komisyona müracaatleri. (8454) ŞÜKRÜ GANAL'ın SÂTILIK ÂPÂRTIMAN Tramvay durağına 50 metre mesafede, 2 kath, bahçeli ve her konforu yerinde. İçeridekilere müracaat. Adres: Kurtuluş, Rum kilisesi arkası. Atesböceği sokak No. 5. TEMEL BtCKİ kitabı çıktı. Kadın elbiselerine aid bütün biçki kaidelerini hocasız öğretir. Kültür Bakanlığınca Kız Enstitüleri için yardımcı ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Fiatı 5 liradır. Hocasız öğreten diğer eserleri Erkek biçki dersleri 5 lira Yapma çiçekler 150 Kr. Hocasız şapkacıhk 5 lira Bedeli gönderildiğinde taahhüdlü gönderilir. Posta ücreti alınmaz. Satış yeri: Konya silosu tevsii inşaatı yaptırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden UĞUR Kitabevidir. Cağaloğlu yokuşu No. 44/1 1 Konyada yaptırılacak 223.144,06 lira keşif tutarlı Konya silosu tevsii inşaatı kapalı zarf usulü ıle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 5/7/1950 çarşamba günü, saat 15 de Ankarada Genel Müdürlük binası içinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 3 Eksiltmeye gireceklerin, tatil günleri hariç olmak üzere, eksiltme gününden üç gün evveline kadar Genel Müdürlüğe yazı ile müracaat ederek yeterlik belgesi almaları lâzımdır. Bu tar.h ten sonraki müracaatler nazara alınmıyacaktır. 4 Eksiltmeye gireceklerin 939 yılından evvel 50.000 liralık ve bu tarıhten sonra da 200.000 liralık bu ayarda betonarme bi: inşaatı bir defada yapmış oîduklarma dair belge göstermeleri lâ zımdır. Yeterlik belgesi verip vermemekte Ofis yetkilıdir. 5 Geçici güvenlik akçesi 12.500 liradır. 6 Eksiltme evrakı 12,5 lira karşılığında Ankarada Gen& Müdürlük Malzeme Müdürlüğünden, İstanbulda Beşıktaştaki Afyon ve Malzeme İşletmemızden ve Konyada Bölge Müdürlüğü müzden alınabilir. 7 Ofis bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (8524 Tekel Memurları Kooperatifi iarafmdan satışa çıkarılan Eskl TEKEL KOLONVALARI evsafında 80 DERECELİK LİMON KOLANYALARI'nı Bir defa tecrübe ediniz. Emsali b'^'in kolonyala>dan nehs, sıhhî ve ucuzdur. Bütün Tekel bayilerinden, Parfümeri m.47lanndan ve Eczanelerden ısrarla arayınız '7İ97) Toptan satış yeri: Tekel Kooperatifi I?t?nbul K^hb=t'= Anadoludaki satış yeri eri: Izmir Edirne Çanakkale Balıkesir Bursa Denizli Muğla Eskişehir Isparta Antalya Konya Akşehir Ankara Kastamonu Samsun Tokad Sivas Trabzon E^rzurum Hatay Van wmi^msm^mmm^smmmmmmmms^sm«^m^mmm^^^mm A/aMe baüırmaym kımsegeh Rıca ederim s'oyleyin ne var? Yfikdefaböyie ' bir muamele görüyan/frt... : : : : : : : : ; . . . . '. . . . . Diğer Leydi araba volculuğunun uzadısıau görünce endişelenmeye başlamıştı Artık şüphesi kalmidı: Kendisini arabaya atmış. meçhul bir yere götürüyorlardı. Yanmdaki muhafızdan hiç bir şey cğrenemiyor, bütün ricalan boşa gidiyordu. Araba nihayet bir şato avlusuna girip durdu. Subay onu elinden tutarak indirdi^ ... Ve gene hiç bir şey söylemeden, zindana benziyen bir odaya götürdü. Kars Nazilli Tarsus Tariş Bakka'.ivesi Faik Akyazan Robert Germezone Bahattin Serpen Merinos Fabrikası Koopeıatifi Vecdi Kanbi"Şükrü Savman Bizim Gişe , Doğan Eczahanesi Hüseyin Tuzcuoğlu Kunt Pazan Ertuğıu) Eczahanesi Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kooperatifi Mavi Gışe Demir Yılmazer Sıtkı Kovalı Yusuf Ziya Unsalan Mustafa Odabaş Sım Çamaşu:cı Faik Uçok " Ahmet Dura Muharrem Ardal Basma Fabrikası Kooperatifi Halil Akgün şehirler için de bayilikler kabul edilir. 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog