Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET 27 Hariran 1950 üncü /VÂSILJ)IACAK Tüıkiyede neşir hakkı yalnız • CUMHURİYET» e aiddir. DÜNYA HARBİ STazan: İngillz glzli istihbarat subaylanndan: Phillipp Reynoids .1 =haberleri Serbest itha'âta başlanamıyor T TK • K VE T A II L L L l ER • f c Paris Haziran Fransanm Ticaret Bakanlığına bağh ithalât bu duruma ulaşmağa teşvik eder tanınrruş ruhiyatçılarmdan (LaAnne ile kızı arasmdaki müna bürosunda mahiyeti henüz anla\igache) in idaresi altında fransızcasebetlere gelince, burada da blr lamıyan bir hâdise olmuş ve bir Tediye birliğinin faaliyete geçeya çevrilen ve yazımızın başlığını birine rıd duygu'r's karşüaşınz. memurun işine nihayet, iki memuınemesi karann tatbikını teşkil eden iki cildden mürekkeb Bir taraftan anne, kızı ile berabeı ra da mecburî izin verilmiştir. gcciktirdi kitab, Paris kültür muhitlerinde Bir ithal permisi üzerinde yapıÇok kişi şu fikirdeydi: manyaya münhasır kalıyordu. yeniden hayata başlar, onun varçok geniş ve devamlı akisler yaptı. lığında gencleşir; onunla berabeı lan yanlış bir hareket gümrüklerHarb başlar başlamaz iki taraf , Norvece karşı Marshall plânına bağh memle Hemen her gün yepyeni fikirleri dışan atmak mânasını ihtiva etDoğuştan sonra, anne, çocuğunu tan biri, atom bombası, mikro mektedirler. Her ne kadar bu hai aynı zamanda varhğının bir de sevinmek imkânını bulur. Kızı il de farkedilmiştir. Permiyi kontrol Batı Almanyada halk, beklenil ketler arasında çok taraflı ticare harbi v.s. gibi yeni ve korkunc si diği gibi hareket etmişti: Komü anlaşmalarıru daha iyi bir şekild* ihtiva eden eserlerin çıktığı bu şe Ier doğum yaklaştıkça ortadan ka> eden memurun da bu işte çok büvamı ve kendisinden ayrı bir var beraber ve kızı kadar üzülmekten lâhlara başvurdu mu, hâdiseleri ristler müstesna, diğer bütün Al organize etmek ve bu memleketle hirde bu kitabın bu kadar fazla e bolurlarsa da çocuğa aid düşüncj uzak kalamaz; diğer taraftan da o yük bir hata işlediği görülmüş ve lık halinde görür. Bu sebebledir ki seyri derhal değişir ve netice pel manlar Müttefik!er!e seve seve iş rin borc ve alacaklannm birbirle hemmiyet kazanmasuım sebebi, bu ve üzüntüler kadının ruhundan bir nu kendisine bir rakib olarak gö bu hatanın suiniyetle yapıldığı neannenin ruhunda bir defa daha kısa bir zamanda elde edilir, di birliği ediyorlar ve gönüllü olarak rine transferini sağlamak maksa rada kaduı psikolojisinin şimdiye ka an bile uzaklaşmazlar. rür, ondan nefret eder. Bazı an ticesine vanlarak memura. yol vebirbirine zıd duygular ve düşünyorlardı. nelerin erken gelişen ve kendi yer rilmiştir. Diğer iki memurun da cepheye koşuyorlardı. Müttefik iş dile kurulan Avrupa Tediye Bir dar meçhul kalan taraflarınm oriDoğuş her şeyi halletmez. Ters: celer yer ahr. Bu duygulardan biEen şahsan bu fikirde değildim gal makamları tarafından verilen liği henüz faaliyete geçememiştir, jinal bir şekilde aydınlatılmış bu ne olarak doğuşla beraber yepyeni rinin veya diğerinin hâkim olmas) lerini alabileceklerine inandıklan artık vazifeye alınmıyacaklan söylunması ve müellifinin bir kadıa Ernce, iki taraf da bu yeni ölüm emirlere harfi harfine riayet ediş Tediye Birliğinin teknik bazı me bazı duygular da ortaya çıkarlar neticesinde birbirinden farkh dav kızlarına karşı soğuk davranmala lenmektedir. silâhlanndan yüzde yüz netice bek leri de hakikaten takdirle karşıla seleleri ve umumî statüsü tam ma psikolog olmasıdır. Anne, dünyaya getirdiği variık raruşlar meydana çıkar. Anne, ge rjnm ve »zaman zaman ortada bb Hiç şüphe yok ki, bu eserin müSaraylann halka açılması için lenemiyeceğini biliyordu. Vakıâ nacak bir şeydi. nasile hazırlanamamıştır. Bütün karşısında bir jaşkuılık gösteıır ne zaman zaman çocuğunun kuv sebeb yokken hiddete kapılmalankarşısındakini ilk darbede ortada: hazırlıklar başladı Berlinden artık haber alınamı bu hususlan belirten Dış Ticare ellifi (Helene Deutsch) tan evvel Anne, çocuğunu karnmda taşıdığı vetli ve hür olmasını, aynı zaman nın sebebi bu annelerin ruhlarında yer alan kıskançhktan ve çeke kaldıracağını bilse, belki ikisi d yordu. Ruslar taarruza geçer geç Dairesi Reisi Munis Faik Ozanso; bir çok edibler ve fikir adamlaii müddetçe öz varhğının bir parçası Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız da daima kendisine bağh kalma memezlikten baska bir şey değil Saraylarının halka açılması ve Dolmabu korkunc silâhlara basvurabilird mez şehri tamamile işgalleri altına dün kendisile görüşen bir arkada kadın psikolojisi üzerinde durmuş halinde görüyordu. Fakat dünyaya Binı temenni eder. Bu birbirine ay dir. bahçede Atatürkün vefat ettiği odanın lar ve aile hayatı ile cemiyet haFakat, gerek atom bombası, gerel almışlardı. Şehrin batı işgal bölge şımıza şunlan söylemiştir: geldikten sonra çocuk, artık eski kın duygular bir çok anlaşamatanzimi için İstanbula gelen heyet dün yatı arasmdaki münasebetleri tetmikrobla karşı tarafı bir hamled si.ideki İngiliz ve Amerikan kuv« Serbest ithalâtın 1 temmuzd den olduğu gibi ve eskiden oldu mazhklar, ihtıiâflar yaratular. AnAynı hale, yaşları ilerlemiş ka çalışmalara başlamıştır. Heyet Azası imha edemiyeceğüıe göre, bunları vetleri mahsur kalmış, yalnız iki başlaması yolunda evvelce alınmı^ kık etmislerdir. (Engels) «Ailenin ğu kadar annesine aid değildir; on ne, çocukluğuna aid buhranların dınlarda da rastlarız. Bunlar ö milletvekiü Salih Keçeci ve İhsan Şeilk kullanan, aynı silâhlarla derha Amerikan tayyaresi kaçmağa mu bir karar vardır. Ancak bu karann Menşei» adlı eserinde, aile ocağından ayn bir varlık, bir insandır tesirlerinden kendisini kurtarama mürlerinin sonlarına doğru oğul rifle birlikte Vali ve «pelediye Başkam kendisine mukabele edileceğinden vaffak olmuştu. dün sabah yürürlüğe girebilmesi için Tediye da başgösteren anlaşamamazlıklann Bazı ruhiyatçılar bu durumun mey dığı takdirde çocuklannı öz var lanna karşı aşırı derecede bir ya Fahreddin Ker.m gelmişlerdir. Dolmabahçe Sarayına Heyete korkardı. kadına değer verılmemesinden mey Son haberlere göre, Rusya Nor Birliğinin faaliyete geçmesi dana gelişinde doğumda başgöste lığınuı devamı olarak görür ve kmhk duyarlar ve gelinlerinden dahil bulunan Nazlı Tlabar hasta ol. Bununla beraber, iki taraftan vece karşı hareketlerini yenilemiş şarttır. Bu birlik henüz faaliyete dana geldiğini ve çocuk terbiyesi ren anesteziden ileri geldiğini söyüugundan gelememiştir. hangisinin bu korkunc ölüm usu ti. Trondjhem civanna paraşütle Reçemiyeceğine göre pek tabiidi nin göstermekte olduğu acıklı man lüyorlar; fakat aynı şeye anestezi onları korumak temayülünü du şiddetle nefret ederler. Hele yaş Heyet, Saraylar Müdürünün odasında yar. Bazan da anne tamamile aksi lan yetmişi aşmış aksaçh ninelebu durumun lüne başvurması ihtimali olduğu asker indirilmiş ve şehir hemen ki, serbest ithalât rejimine de '• zaranın doğuşunda nin mevcud obtıadığı zamanlarda bir yol tutar. Bu gibi hallerds rin gebe gelinlerine karşı duyduk bir saat kadar müzakereden sonra ilk olarak Deniz Müzesine devTedilen »a. geniş ölçüde rol oynadığuu iddia düşünülürse, bu ihtimal en fazla hemen Sovyet işgali altına alın temmuzda başlanam.yacaktır.» da rastlanılması bu iddianuı doğ hâkimiyet çocukların eline geçer. lan nefret ve kin onlan her türlü raylara aid garajları gezmiştlr. Bu gaRusya tarafındaydı. Çünkü Rusya, mıştı. Fakat Norveçliler büyük bir ediyordu. Daha sonra (Freud) da ruluğuna inanmak imkânını orta Burada annenin gayesi mahkumi insanî düşüncelerden uzaklaştıra rajlar eski Cumhur Başkanının İstantotaliter bir devlet olduğu için mukavemet gösteriyorlar ve mü Yeni Dekanlar ve ReJktör bu aynı meseleyi ele almış ve sosyal dan kaldırmaktadır. Gerçek sebeh yet ve şefkat yolu ile çocuklarınm bileceği ve cinayete kadar götü bula geldiği zaman kullandığı otomoharbi her ne pahasına olursa olsun cadeleye şiddetle devam ediyorlardramlarla aile dramları arasında akşam Ankaraya gidiyorlar şudur: Anne, çocuğunu kamında sevgisini ve bağlılığını kazanmjk. rebileceği son yıllarda rastlanı billere tahsis edilmişti. kazanmağa karar verirse, atom dı. sıkı bir münasebetin bulunduğunu Cumhur Başkamnın araba adedl üçe iken muhsyyelesile zenginleştirir arttırmaktır. İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Tıb belirtmeğe uğraşmıştır. lan hâdiselerle sabit bulunmakta inriiğinden, şündi bu garajlara ihtiyaç bombası kullanmayı veya mikrob Diğer taraftan, Norveç sahillerin Fakiiltelerinde yeni Dekan «eçiml dün süsler; onu her jeye kadir olabiyetmişlılı kalmamıştır. Burası Deniz Müzesinin Anne ile oğlu arasmdaki müm dır. (Lefebre) isminde harbine pirişmeyi son çare olarak de Lofoten adaları açıklannda kru sabah yapıîmıştır. Neticede Hukuk Bu yazımızda kısaca tetkik etti lecek bir varhk halinde tasarlar sebetler zaman zaman çok entere bir kadının gebe olan gelinini hiç kadırgalar kısmı olacaktır. Ögleden kabul edebilirdi. vazör himayesindeki bir muhrib Fakültesi Dekanlıgına Prof. Mehmed Al ğimiz kitabm müellifi, bu dram Çocuk, dünyaya gelince anne, karsan safhalar gösterir. Ekseriya an çekinmeden tabanca kurşunu ile scnra «Merasim köşkü» ile «Aynall İlk otuz altı saat filosunun son süratle cenuba dojru Bilgişin, Tıb Fakültesi Dekanlıgına da lar arasmdaki münasefcetlere da şısındaki varlığın beklediği varuk köşk» gezilmiştir. Bugün de •BeylerProf. Dr. Kâzım Ismail Gürkan seçilne için oğlu, üstünlükleri karşısın öldürmesi ve bu halinden bir an beyi • sarayı gezilectktır. > Ben b u düşüncelerdeyken biri indiği görülmüştü. mişlerdir. Yeni Dekanlar ve Edebiya ha fazla bir vuzuh vermiş, bulun olmadığını görerek yeise düşer ve da ıztırab çektiği erkeklere kaı^j bile pişmanlık duymaması bunun omzumu dürttü: Rumanya limaıılanna işliyen Gaz maskesi dağıtılıyor Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tevfik maktadır. Ona göre aile dramlan hayal kırıklığına uğrar; onun çobir silâh ve bir intikam vasıtası en canlı misallerinden biridir. Heı « Geldik.» Birahaneden çıktıktan sonra, ge Tanoglu İle Ünlversite Rektörü Ord çocuk anakamında yer aldığı an cuğunu olduğu gibi görebilmesi gemiler vizeye tabi Tayyareden dışan baktım: Sus ne bavulum elimde, Picadilly mey Prof. Dr. Ömer <Celâl Sarç bu akşam dan itibaren başlar ve bütün ha sevebilmesi için oldukça uzun bü dır. Bundan dolayı her anne oğlu anne, oğlunu elinden ve analık rotutulmıyacak Ankaraya hareket edeceklerdir. nu daima her erkekten daha kuv lünde kendi yerini alan gelininMx üzerinde uçuyorduk. Biraz son danına giderek otel aradım ve niyat boyunca sürüp gider. Rumanya konsoloslukları Rumen 11zamana ihtiyac vardu. vetli ve cesur görmek ister ve onu den nefret eder. n altunıza yeşil bir halı serilir gib hayet Regent Palace'da bir oda C. H. P.. İstanbuldaki Merkez rr.anlarına s«fer yapan gemileri patenKadın, gebe kalır kalmaz vücutelerinin harçlı vizeye tabi rutulmalaoldu: İngilterenin tarlalarla, evler bulabildim. binasıni satın almış duna yabancı bir varlığm kanştırır.ı istetnekteydi. Dıj İçleri Bakanlı|ı. le BÜslü ovalannın üzerinden geOdama çıkmak üzere iken hadeC. H. Partisi İstanbul teşkilâtı tara ğını ve o zamana kadar her nevi nın Rumanya hükumetl İle yaptığı teçiyorduk. f:ndan isgal edilmekte olan eski Divanı faaliyetine bir vasıta olan ve bir meye sordum: mas neticesinde gemilerin bundan böyMuhasebat blnasının Halk Partisinin müddet sonra dünyaya bir insan Çok geçmedl, Gaftvick'e lndik ve vizeye tabi tutulmamaları tem'.n oluru « . Hava bombardımanlanna elinden alınacağına dalr çıkan haberler mıış ve bu karar ilgililere bildirllır.'.;tir. tngiliz Havayollannın otobüsile karsı ne gibi tedbirler aldınız?» Üzerine. Parti Başkatibl Hikmet Balkan etirecek olan bu vücude karşı bir Londraya yollandık. İstanbul Bandırma vapur Hademe cevab verdi: yabancıhk hissetmeğe başlar. Diğeı funları Eöylemijtir: Şehre vanr vmtmaz Hava Bakan« Gene geçen harbdeki gibi seferleri « H. Partisi bu binayı, Defterdarlık. taraftan kaduı, doğacak olan bu Lğına gittim. Orada eski arkadaşla bazı tedbirler alındı. Meselâ, aşa muzayedeye koyduğu zaman Maliyeden çocuğu öz vücudünün bir devamı tstanbul Bandırmc hattında gidis ve nmdan ikisini bulunca çok sevin ğıda sığnak var. Bundan oaşka, satın almıstır.» dönüş yolctılugunu kolaylaştırmak üzere şeklinde görmek temayülünden de Denizyolları İdaresi yeni tedbirler aldim. neler yapılacağını radyo ve gazeteDevlet Tiyatrosu sanr'';ârlan uzak kalamaz. Bütün bu sebeblerrr.ıştır. BakanbJctaki muamelem bitince er hergün ilân ediyor. Bunlann den dolayı gebelik, birbirine zıd yann geliyorlar Bandırma ile İstanbul arasında, pabir birahaneye girdim ve bir yan arasında atom bombasına ve zehirli zartesi ve cuma gunleri sürat, İstanbulŞehrimizde temsHler verecek oîan bir 1 sürü duygular, üzüntüler yadan karnımı doyurup susuzluğumu gazlere karşı ahnacak tedbirler de Devlet Tiyatrosu Tiyatro bölümü sanat ratu . Bir çok tahlilî ruhiyatçılara pazartesi, çarşambs. cumartesi ve giderirken bir yandan da gazetele var. Yakmda da halka gaz maskesi kârlan yarın saat 11.30 da İzmlrden ve eserin müellifine göre bazı evli Bandırmadan talı. pergembe ve oazir gunleri aralik postaları ksdırılacaktıı. re göz attım. vapurla sehrimize geleceklerdir. Turne kadınlarm ana olmak hususunda dağıtılacakmış.» «Tarsus» un turistik seferi mümessill Haşim Hekimoğlu dün uçakla Yeni haberlere göre, Rus orduGene hademenin verdiği malu sehrimize gelmlj ve gereken hazırlıklara duyduklan şiddetli arzuyu yaratan Tarsus vapurunun 4 temmuzda yapalan epey yer işgal etmişlerdi. Harb mata göre, hükumet Londrayı bo başlamıştır. 20 kljilik bir grup halinde şey, sadece bu yeni rolün meydana cağı 16 günlük turistik seyahat bllhasbaşlayah daha otuz alü saat oldu şaltmayı da düşünüyordu. Evvclâ Mahlr Canovanın başkanlığında seya. getirdiği korku ve endişedir. Dost ve müttefik ingilterenin do muhribde 24 misli, bir uçak gemi mişse de 1951 de dahi hizmete gi ;a İtalyada bulunan yabancı turistler ğu halde, bu kadar yer elde etme kadınlar ve çocuklar tahliye edile hat eden tnıp, şehrimizde Ses Tlyatroarasında büyük rağbet görmektedir. Gebe kadının mensub olduğu ai nanmasına mensub dört muhrib, Is sinde yirmi beş misli artmıştır. remiyecektir. leri muvaffakıyet sayıhyorsa da cek, sonra şehrin müdafaasında sunda, ikisl komedi, biri trajedi olmak eyi teşkil eden ferdler karşısmda tanbulun misafiridir. Bu münasehaberlere göre, simdlden Donanmanın kuruluşu Donanmaya iltihak edecek uçak G«!en turist Cenova'dan vapura 200 den Ü7ere üç eser tems.l edecektir. Bu eserbinmek askerî mütehassıslar bunu, hücu payı olmıyacak kimseler de başka lerden ilki Carlo Goldonl'nin «Yalancı» ki durumu da çok garib safhalar betle denizcilik meraklısı okuyuDonanmanın kuruluşu şöyle ni gemisi ile diğer bazı gemilere mu azla üzere yer kapatmıstır. mun âni olarak yapılmasına veri yerlere gönderilecekti. komedisi, ikinclsi Oktay Rıfat ve Melih österir. Bu kadının kendi annesi culanma bugünkü ingiliz donan zamlanacaktır: kabil 10.000 tonluk eski London, Denizyollannda komisyon yorlar ve bundan sonraki harekâtO geceden itibaren de karartma Cevdet Andayın «Kıskançlar» Isimli te karşısmdaki davraruşı birbirine zıd ması hakkında malumat vermeyi Norfolk ve Sussex ağır kruvazörleri îif komedilerl. üçüncüsü Jean Anouilh'in ta Sovyetlerin öyle pek kolay ko başlayacaktı. faydalı buluyorum. çalısmalan ki karakter taşır. Bir taraftan geçürüğe çıkarılacaktır. Bu gemileı Sofokles'dentmülhem olarak modernize lay ilerliyemiyeceklerini söylüyorTicaret gemilerinin personel. teknik Uzun yıllar dünyanın en kuvvetÖğleden sonra yatıp dinlendim. ettlğl «Modern Antigone» trajedisidir. ecekteki rolünü, yani analık fonk192930 yıllannda hizmete girmişler, durum ve Istlab hadlerirü tesbit eden lardı. Akşama doğru şehirde biraz dola?1939 dan itibaren de esash tamir tüzügü tadil edecek komisyon dün aaterkeder ve li denizci devleti olan Ingiltere, Galatasaray lisçsinde misafir edilec«k ;iyonunu annesine Şimdiki halde, İngiliz nrhlı kuv tım. Gece de on ikiden evvel yat olan tnıp. sehrimizdeki sanatkârlar ve kendisini doğacak olan çocuğun, ikinci Dünya Harbinden sonra, bibah Marmara bölgesi Deniz ve Liman ve tadil görmüşlerdir. vetleri Kiel kanalııun arkasına çe m. 5leri dairesinde calışmaya başlamıştır. basın mensubları tarafından karşılana kendi çocuğunun ablası halinde rinciliği Amerikaya bırakmış ve ~ I Dcnizaltılara karşı Komisyona. Ulaştırma Bakanhğı Deni2 Gemi nev'i kilmiş ve orada derhal bir müdaErtesi sabah saat dokuzda Hava caktır. örür; diğer taraftan da çocuğunu ikinciliği kabul etmiş olmakla beingiliz bahriyesi de, Amerikan çlerl dairesl Başkanı Faruk Kardan faa hattı kurmuşlardı. Bakanlığına gittim. Bir gün evvel «Vatan veya Silistre» filme başkasına aid olduğunu kabulden raber, ingiliz donanması, gene bi Zırhh rinci derecede mühim bir kuvvetı 4 bahriyesi gibi denizaltılarla müca başkanlık etmekted'r. Gene son haberlere göre, Rusla kaydımı yaptıklan zaman vazifemi imtina eder ve böyle bir ihtimal alımyor Ağır uçak gemisi 1 3 deleye büyük ehemmiyet vermekte«Uludağ» vapuru ruı Frankfurt üzerine yapbklan ta ertesi gün vereceklerini söylemiş2 l i Eski Şehlr Tiyatrosu sanatkirlarından karşısında şiddetli bir heyecan du tir. Bir ada devleti olan ve deniz Hafif uçak sremisi 4 1 dir. Bu husustaki araştırmalar, yeaşırı domlnyonlarla sömürgelere İtalyada inşa edilen Uludağ vapuruarruzu Amerikahlar durdurmağa erdi. Bu suretle, fi'len işe, harbin Cahide Sonku tlyatrodan ayrıldıktan 1 Bu birbirine aykın duygular, Refakat uçak pemisi 1 ni işlcre tercihan ön plâna alınmış un dün limammıza gelecegi yazılmuvaffak olmuşlardı. Bu harekâtta üçüncü günü başlamif oluyordum. sonra • Sonku film» sırketi adı altında gebe kadında ekseriya kabahatli aynı zamanda, büyük bir deniz tiKruvazör 14 2 10 tır. Bu maksadla yeni bir firkateyn mıştı. Denizyollarından verilen bilçlye bir girket kurmustu. Şirkette filen de caret filosuna sahib bulunan Amerikan ağır top ve hava kuvvetBekleme odasında, apuletlerinde çalışan Cahide İlk ik duygusunu yaratır. Bundan 34 18 fil yapılmak üzeredir. Bunun asgarî [öre, gemi Pire limanında akaryakıt tere, donanmasına ehemmiyet ver Muhrib leri de tank kıtalarına büyük yar cBelçikaı yanlı bir hava subayı maltn «Vatan veya olarak Namık Ke Silistre» eserinden başka analığı başkasına devretmek Firkateyn 27 15 123 çüratinin 30 mil olacsğını IngiHz yuklemek üzere sıraya girmişT bulnnmeğe mecburdur. dımda bulunmuştu. maktadır. Bu yüzden vapurun imanıardı. Konuşmadık. Yalnıt, masa faydalanarak bir film hazırlamaktadır. korkusu bazı hallerde fena doğumMonitör 2 gazeteleri yazmaktadır. Basit, ucuz mıza gelmesı gecikecektir. ingilterenin yeni Bahriye Nazın Denizaltı Bu filmde Devlet kcnservatuarından iara sebebiyet verir. Tepkili uçaklar, uçar bombalar nın üzerindeki mecmualan birve inşası kolay fırkayetnler yapıl32 34 Mr. Callagan, 1950 nisanı başmdan Televizyon ile şrösteriler Diğer taraftan, Ruslar Baüya doğ birimize alıp veraekle iktifa ettik. bazı sanatkârlar da ilk d*fa olarak rol Gebe kadının psikolojik durumu 1951 senesi martı sonuna kadar yü Arama tarama 10 54 ması da düşünülmektedir. almak tadırlar. ru ikinci bir taamıza geçmişlerdi. Üç çeyrek kadar bekledikten yapılacak Eserin rr.uvaffak olması iç!n sirket ;eniş ölçüde kocasına karşı duy rürlükte bulunacak olan yeni deniî Süratli mayin gemisi 3 ingiliz bahriy^si denizaltılara kar Hanover üzerine yapılan bu taar sonra kapı açıldı. Bizi büyük bir her türlü fedakârhğı yapmaktadır. Mekteb ve tecrübe filosundaki şı aıayıcı başlıkh yeni torpidoları Amerika Dış İşleri Bakanlıgı propaduğu hislere göre değişir. Kocasını bütçesüıi Avam Kamarasına takdim ruz şimdiki halde büyük bir sürat odaya aldılar. Burada bir hava Karaköy maydanının açılması işi even gebe kadın, çocuğu hakkın ettiği zaman, Ingilterenin deniz si iki ağır uçak gemisinden Victorius tecrübe etmektedir. Aynca gemi garda yapmak için televizyondan istile gelişiyordu. ; imkânlarım aramaktadır. Tahs sat grup komutanile bir de W.A.AJE\ Karaköydeki Borsa hanmın yıkılma aki duygulannı kocasına karşı bu sene modernleştirilecektir. Ihti lerin baştarafından ileri doğru atılan Rus ordulan, daima olduğu gibi Yardıma kadın hava kuvvetleri) sına ve meydanın açılması istne, bu uyduğu hislere göre şekillendirü. ya: :tini izah etmişti. Muhalefet li yattaki üç ağır uçak gemisinden yeni silâhlar da tecrübe sahasından bulunduğu takdirde Türkiyede de telegene kuvvetli bir hava filosunun ıe mensub kırmızı saçlı güzel bir husustaki karann Bayındırlık Bakan. îocasını seven kadın, çocuğunu deri Mr. Churchill de bu münase Indefatigable ile Indomitable büyük gerçekleşme sahasına intikal etmiş izyonla gösterilen yapılacaktır. Ele alınacak olan mevzuların başında eğilığ< tarafından tasdikini mütcakıb basbetle, Işçi hükumetinin millî müdahimayesi altında ilerliyorlardı. İn kadın vardı. tamirdedirler. Ihtiyat filodaki 61 tir. Denizaltılara karşı kullanılacak ım ve demokrasi gelmektedir. lanacaktır. Buradaki binaların müste kendisini kocasına yaklaştırabilegiliz, Amerikan ve Fransız kuvvetGrup komutaru bize yer gösterip cirleri dünkkSnların yıkılmaması için :eğini ümid ettiği nisbette sevebilir faa politikasmı şiddetle tenkid etmiş muhribden bir tanesi Pakistana, bir denizaltılar da tadil edilmektedir. Belediye İmar Müdürlüğünün leri Ruslara hava bakımından bü ıturttuktan sonra birer sigara ver ilgili Bakanlığa müracaat etmislerdir. e kocasuıdan kendisini uzaklaştı ve deniz siyaseti hakkmdaki fikir tanesi de Cenub Afrika dominyonu Yeni model bir denizaltı öldürücü bir mektubu lerini ve görüşlerini anlatmiştı. Mr. Belediyede teskil edilen mütehpssısyük zararlar verdirmişlerdi. Aynı di ve vazifemizi anlatü. Üsküdar iskelesi hakkında Belediyedüşündüğü derecede Churchill Birinci ve ikinci Dünya na verilecektir. Ihtiyattaki 34 de uçak da yapıhnaktadır. lar ise burasının yıkılmasına kat'l «u abileceğini zamanda, bir çok Rus tankları da den çu mektubu aldık: nizaltıdan 2 tanesi Holanda donanGELECEK YAZI Komünistler rette lüzum göstermektedirler. Belediye >ndan nefret edebilir. Aynı şekil Harblerinde Bahriye Nazırhğı yapLimanımrza gelen muhribler imha edilmişti. Fakat Müttefiklerin Üsküdar iskelesir.in yapılabilmest jyıkılacak olan bu blnalardan senede e kocasuıdan nefret eden kadın, mış olduğu için, tenkidleri ingiliz masına ödünç verilmiştir. Limanımızda misafir olan ingiliz çin oradaki mahaüeb'ci dükkânının is. hava kuvvetleri de Rus tepkili u arasına gizli vazifeyle gidiyorum. ancak 20.000 lira gibi cüz'l bir Istifade arnmdaki çocuğu kocasına benmatbuatmda ve tam bir denizci milHizmette tek zırhlı muhribleri. Battle tipi denilen, 1945 iml?kine »Belediyenin yanaşmad'.çı» temin etmektedir. çaklannın taarruzundan epey zarar :emediğine inandığı nisbette bu ço let olan ingiliz milleti üzerinde büuzaltıSıi Karadenizden gelecek kasablık ingilterenin 5 zırhhsından yalnır 46 ylllarında hizmete girmiş gemi '« İstim'âk i;ini yersiz olarak mahellegörmüşlerdi. ddias'.nın aksine olarak bu uğa bağh olabilir ve kocasına ben yük tesir bırakmıştı. Mr. ChurAkaretler İlkokulunda diploma hayvanlar bir tanesi, harbden sonra hizmeta lerdir. Bunlar 2325, tam yükle 3200 bici di.ikkdnı istimlak edilmistir. BuraRusyada mahpus tutulan ve neiyeceğini tasavvur ettiği derece chil'in ingiliz deniz siyaseti haktöreni Karadeniz limanlarında biriken kasabgirmiş olan en yenisi 42500 tonluk tonluk büyük ve kudretli muhrib r.m bilet gi;e?i olarak kullanılmak üz»re zaret altuıda çalıştınlan Alman ık hayvan «ürülerini getinnek üzere Dün Besikta; Akaretler ilkokulunda e bu çocuktan kendini uzak bu kmdaki mütalealarmı bir tarafa VanguarH hizmettedir. O da mulerdif. 50.000 beygir kuvvetinde Denizyonarı İriErestne tahs'si de kabul mühendislerinin yaptıklan bu tep Un Ardahan silepl hareket etmiştir. diploma töreni yapılarak öğrencilere ur. bırakarak yeni ingiliz bahriye büt vazzaf filoda değil, mekteb ve tec vardîr. 4 tane 50 çap uzunluğunda ılunarak dükkânın tahliyesine teç?"bkili ucaklann b a n bakımlardan Bu kasablık hayvanlar piyasaya sürül Başöğretmen tarafından diplomalarl veıüs edilmi; buIunmakUdır. Çocuk, annesinin ruhunda blr çesi ve bugünkü IngiUz donanması rübe filosundadır, bunun da mü çift makine ile 35.7 mil süratleri üstünlükleri olduğu anlaşıhyordu. ükten sonra fiatlarda bir düşme ola rilmiştlr. Bu yıl 36 öğrenci okuldan Ancak müste^ir dukkândan çıkmak rettebatı tâm değildir. Ihtiyattaki 114 lük, 12 veya 14 tane 40 hk sttmediğinden tahliyesi için mahkemetakun müsbet ve menfl duygular hakkında malumat vereceğiz. n.ezun olmujrur. Bunların içlnd« 8 çoTelsizle idare edilen uçar bom ağı beklenmektedir. tngiliz bahriye bütçesi ve cuk pek iyi derecede not aldıklan içU arabr. Çocuk, annesi için hayatının zırhlılardan her birinin senelik ba uçaksavarla 10 tane 533 lük torpido e mür^raat olunmu^tur. İşin bu adlî Vali mahallebicilerin talebini balardan da Rusya epey istifade mürettebat mevcudu Okul.Aile Birliğlnce bu Sğrencilerln gayesi, varhğınm mânası, fimidi kım masrafı 62000 sterlindir. Ana kovanı, 2 su bombası atmağa mah afhası da önemls takib olunmaktaediyordu. reddetti her birine bir hediye verilmiştir. vatan filosunun Başkomutan ge sus silâhla mücehhezdirler. Banş dır... e tesellisidir; fakat aynı zamanda Bundan başka, Rusyanın hava ingilterenin 194950 deniz bütçeŞehlrdekl muhacırler namına bir Diploma tevzlinden sonra bir müsameir sürü zorluklann, güçlüklerin si 189.250.000 ingiliz lirası idi; 1950 misi, arük bir zırhlı değil; bir ağır mürettebleri 235264, harb müreteyet dün Vali ve Beled;ye Başkanırıı re ile törene son verilmiştir. müdafaa tertibatınuı da kuvvetli M E VL İD liyaret ederek flaüarın arttırılmasını âmilidir Çünkü, gebe kalan kadın, 51 bütçesi ise 193.000.000 sterlindir. uçak gemisidir. Mevcud muhribler tebleri 337 kişidir. Aldıklan mazutolduğu görülüyordu. eyahud serbest bırakılmasını istemişMerhunj Müşir Rıfat pasa oğlu merjahsî projelerinden fedakârhk yap Bütçedeki 3.700.000 sterlinlik artı den beşi, süratli denizaltı öldürü la 20 mil süratle seyrettikleri takNorveç müstesna, başka hiç bir erdir. Vali şekerin de ucuzladığı böyle Küçük Haberler tum Ferik Servet paşa mak zaruretini hisseder; sayısız şm mühim kısmı devlet tersanele cüsü refakat gemisi haline konula dirde 4800 mil mesafe katebilirler. gill aile büyügümüz halilesl çok sevcivar memleket bombardımana uğ ıir zamanda zammın doğru olamıyacağı caktır. ramamıştı ve muharebe orta Al evabmı vermiştir. * DENİZYOLLAIUNIN Kastamomı zahmetlere katlanmak ve çok bağh rile inşaat tezgâhlan fasıllanndadır. FATMA REFİA Yeni inşaat programı şîlepi Amerikanın Charleston limanından " ulunduğu vücud güzelliğine veda Bahriyenin insan mevcudu şimdi AKıncı şube seyrüsefer kontrollanımın aziz ruhuna ithai edilmek üzere Kübaya hareket etmlştir. Gemi, bura ıtmek, nefret ettiği biçimsizliği be 153.000 kişi olup 1951 martı sonunYeni inşaat programmdaki gemilarını arttırdı efatının kırkıncı günune rastlıyan dan Lübnana seker getirecektir. nimsemek, varlığında uzun zaman* DENİZYOLLARINA aid KocaaU danberi devam eden esrarla dolu da 127.000 kişiye indirilecektir. Bu ler 4 grupa ayrılmaktadır: 1 De Emniyet 6 ncı jube memurları cu 29/6/1950 persembe günü ikindi namaindirme, donanmadan ziyade kara nize indirihniş olup ikmallerine ça n.artesi ve pazar gunleri şehirde sıkı ını müteakıb Göztepe camiinde MevUnkeri Petrol Ofis hesabın» R u Tanidi Şerif kıraat edileceğinden arzu nura'dan yükledigl akaryakıt harrıule ameliyeye uzaktan seyirci kalmak daki servislerden yapılacak, bazı lışılan gemiler, 2 Henüz kızakta kontrollar yapmıştır. sile dün İskenderuna varmıstır. Geml, e kendisini bekliyen tehlikeleri üslerdeki komutanlıklar ilga edile bulunan gemiler, 3 Inşalan muSabahın erken saatinden gecen.n bi edenlerini tesriflerini rica ederiz. • Ailesi İzmire de ugradıktan sonra limnnımız» öze almak mecburiyetinde kahr. cek, Bahriye Bakanlığı personeli vakkaten tatil edilen gemiler, 4 rine kadar devamlı kontrollar neticeDr. S I R R I A L I Ç L I gelecektlr. firıde 1711 vasıtanın kontrolu yapılmış Gebelik devam ettiği müddetçe, azaltılacaktır. Tatbikat sahasında çalışan her doktor ile tıb talebesinin Insalanna başlanacak gemiler. ehliyetsiz otomobil kullanan ve çok * GÖÇMENLEB Derneğl mumesslli oüyük bir ihtiyacını gideren ve her zaman müracaat edilebileTEŞEKKÜR Mürettebat bakımından en mühim Birinci grupta j u gemiler vardır: süratli giden 71 klsi hakkında ceza zaptı dün Vali v e Belediye Baçkanını zjyaret :adm ruhu çok enteresan ve garib cek yegâne kitabdır. uygulara, düşüncelere sahne o mesele 193839 yıllannda 12 sene 37.000 tonluk 2, 18.000 tonluk 3, tutulmuf, ayrıc» bozuk taksimetre kulederek simdiye kadar BulgarUtandan Ekstra tülerans ameliyatımı muvaffagelmi? olan on bini mütecaviz göçme ur. Zaman olur; yakuıda dünyaya müddetle hizmette kalmayı kabul 14.000 tonluk 1 olmak üzere 6 uçak lanmak, razla para iıtemekten 17 şoför kıyetle yapan Haydarpaşa hastanesi Istanbulda: MAZLÛM. JKBAL. Beyoğlunda: KİTABSARAYI nin vaziyetile alâkadar olunmasını rlcn [elecek olan çocuğunu cihanı ele etmiş olanlardan çoğunun sivil ha gemisi. 14.000 tonluk uçak gemisi cezalnndırılmiftır. guğüs cerrahisi mütehassısı operatör Dr. ve HAŞET Kitabevlerinde bulunur. etmiştlr. Tehlikell vlra.jlard« ;eçirmeğe muktedir bir kahraman yata dönmek istemelerinden doğ bittikten sonra Avustralya domin mek için beyaz çizgiler çarpışmEyı önle Sacid Tezelliye. hastalığım esnasır.da Posta ücreri dahil 5 liradır. ^ ^ • • ^ ^ • • I ^ B * ŞEHRİMİZDE bulunan İngiliz filove malta taşlarile ihümamlarını esirgemiyen paviyon şefi tiUâsı Komutanı dün öğle üzeri İstan ılarak görür, yer yüzünde hiç bir maktadır. Bu itibarla donanmada yonu filosuna verilecektir. yolların iklye ayrılmasına ve gene oto Dr. Yakub Çelebi. asistanı Abdürrihbul Vali ve Belediye Baskanile Komu ılümlüye nasib olmıyan bir gaa ki mütehassısların ve gedikli erbaş2165 tonluk 2 muhrib, 1600 tonluk mobil parklnrının ç zg: çiziîmek ve mana ve ayrıca başhemşire Zekiye ile tanlarımız j^refine gemide bir ılyaiet lete kavuşur, kederüı yabancısı larm sayısı azalacaktır. Buna karşı 1 hidrografi gemisi. Yekun: 148.830 malta tası döşenmek suretile nizamsız c'.'ğer hemşirelere teşekkürü bir borc vermiştir. lıgın ttnünc geçilmljtir. bilirim. ahr; derdi bu âlemden kovar ve tedbirler alınmaktadır. tonluk 9 gemi. * ÜNİVERSÎTELİLER Havacıllk DerŞehrin muhtelU ycrlerine 21 MyrüseKemal Abdlı eşeye ebediyet kazandınr; zaman Teçhizata gelince, bunlann da ikinci grupta yani kızakta şu ge fer lfaret levhası anlmıstır. neği bu yılki çalısmalarına plânör kun*** larını da ilâv e ederek 1/7/950 gününden ılur yer yüzünü bir göz yaşlan vâ maliyet fiatlan çok artmıştır. Mese miler bulunmaktadır: 18.000 tonluk Sarhof olarak araba sevk •• İdare İstanbul Deniz hastanesinde 13 haziran itibaren Soguksuda inşa ettlrdlği mey isine çevirir ve bir sefalet, mih lâ harbden önce radar ve radyo teç 1 olmak üzere 2 uçak gemisi, 2615 ettiği resml doktor raporile ve mahkeme 1 Nallıhan ilçeFİnde. Sanyer hidroelektrik santrall civannda An danda, çalısmalarına devam edecektlr. et tanrısı, bir canavar kılığına gi hizatının fiatı, bir kruvazörde, harb tonluk 6 muhrib, 1600 tonluk 1 kararile sabit olan bir soförün ehliyeti 12^0 salî punü vefat eder iptal edilmistir. kara İstanbul şosesine kadar, Bankamızın yaptıracağı yeni il Bu plânör kurslarımızı bitirenler A. B. ALBAY MUSTAFA ILGAZ'ın T. den evvelkine nisbetle 9 misli, bir hidrografi gemisi. ti=ık yolu inşaatı işi, kapalı zarf usulü ile ve sabit fiat vahidi bröveleri alacaktır. İstanbul Czerinde Bir orkestra şefi öldü Yekun: 35.290 tonluk 8 gemi. ccnaze merasimlne iştirak eden bizzat de benzin bedelini Sdemek turetile arzu Gebe kadm, doğumun taşıdığı esasma göre eksiltmeye konulmustur. edenler uçurulmaktatfır. Inşalan muvakkaten tatil edilen Büyükderedeki Beyazparkın orkestra evimize ^elerek telgr&f mektubla acı. mânayı ve çocuğun aile ocağında i Bu iltısak yolunun tahmin edilen ilk keşif bedeli (840593.) •• BEŞİKTAŞTA oruran Yılmaz adın aratacağı değişikliği çok kuvvetli * lemiler: 14.000 tonluk 3 hafif uçak şefi Mehmed Zorlu, pazar gecesi orkes mızı paylaşan akraba ve dostlarımıza SAİT ÇELEBİ ayrı ayrı teşeklrüre teessürümüz manl da bir sahıs, Hacı Halid çayırında, lkl sekiz yüz kırk bin iki yüz doksan üç liradır. ;emisi, 9000 tonluk 3 kruvazör. Bu trası basmda keman çalarken 4nl ola olduğundan gazeteniz delâletile teşekidaresinde ir şekilde sezer. Çocuk gerçekten rak fenalaşmı; ve Baltalimam hastane3 Bu işin muvakkat teminatı (37.361,72) otuz yedi bin üç yüz alt erkek çocugun ırzına tecavüz ettiği ana ve baba arasmdaki münasebet6 geminin yalnız tekne inşaaü tecil slne kaldırılırken öimüştür. Mehmed kürlerimizi bUdirmenizi rlca ederiz. DrProf. NÜZiddlaslle yakalanarak Adliyeye verilmış bir lira yetmis iki kuruştur. Ailesi: İrfan İlçat edilmiş olup malzeme ve teçhizatı Zorlu, uzun seneler Atatürkün huzurunmiştir. HET ŞAKİR ere yepyeni istikamet veren bir i Eksiltme evrakını görmek istiyenler Bankamız İnşaat Şubesinde mn inşa ve tedariki tehir edilme da ve şehrimizin bir çok yerlerinde va* ZİNCİKLİKUYUDA bir inşaatta ça arlıktır. Bu münasebetledir ki DİRİSU zife görmüs kıymetli bir fanatkârdı. görebilirler ve satın almak için (50) elli lira bedel mukabilinde lışan İbrahim adında bir amele, toprak Hegel) aile ocağuıda doğuşla ömiştir. tedavilerinde Bühassa kendi icadı olan »Tcflere» çalyüklü bir kamyonda seyahat ederken, Bankamız Muamelât Şubesinden tedarik edebilirler. Bu yıl inşasına başlanacak gcmi gısı bütün yurdda oldutsu gibt yuri ümün bir anda vâki olduğunu 5 Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin, ihale gününden (10) gündüşmüs ve beyni parçalanarak ölmüj öylüyordu. Gebeliğin ilk anlannıer: 1 süratli denizaltı öldürücüsü dışında da umumi bir takdir kazanmıştı. tür. Nüshası 10 kuruştur evvel, eksiltme şartnamesinin (S) inci maddesinde gösterilnug refakat gemisile sayılan henüz ilân \bone şeraiti .rK!y« Haric a başgösteren ve yakın zamanlaolan vesaiki, Bankamıza ibraz etmeleri şarttır. edilmemiş olan yeni tip arama taa kadar sadece fizyolojik sebeblerRAMAZAN 11 SALI Bit aylık 300 Kr. 600 Kr. 6 Eksiltme, 14/7/950 tarihli Cuma günü saat 16 da Ankarada Genel rama gemileri. e izah edilmek istenen bazı ha'ıUc ayllk 800 • 1600 • 1 Müdürlüğümüz binasındakı eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Beyhan Görü Hizmete girecek gemiler erin tamamile psikolojik sebeblerAltı aylık 1500 • 2900 • •1 S ile Lv. Yzb. 7 Teklif zarflan, eksiltme şartaamesine uygun tanzim edümiş otainşaatı iler'.emiş olup gelecek yıl F.enelik 2800 • 5400 . !en ileri geldiğini iddia eden tahNejat Eraltan rak ihale günü saat (15) e kadar, makbuz mukrbilinde Genel MüC Eğlenilecek, dinlenecek ve tehizmete girecek gemiler şunlardır:: j lî ruhiyatçılar vardır. Bunlara D I K K A T dürlüğümüz İnşaat Şubesine veıi'miş olma!'lir. Nikâhlandılar. davi için yegâne müessesedir. v 37.000 tonluk Eagle uçak gemisi: Gczeteinne onnaenten evrak ve uantai 5.29 1317 17.18 20.45 22.48 3.12 ;öre gebelikle beraber başgöste1 8 Bankamız, ehlivet vesikası verip vermemekte ve ihaleyi yapıp 26/6/950 Her zevke ve her ke.seye 37.00 tonluk ArkRoyal urak geneşrediisin edilmesin iad4 otunrrmı • kusmalar sembolik bir karakn 1~45 Y~32 8.33 12.00 2.03 6.25 yapmamakta serbesttir. (31S9) misi de, geçenlerde denize indiril•^B uygun fiatlar. ^^gg tlAnlardan mesuüyet Kabul edilmez* er tasımakta ve çocuğu vücuddeo [ Atom bombasını ilk defa hangi taraf kullanacak? Kadın psikolojisi Yazan .. İthalât bürosunda yolsuzluk Bir memurun îşine nihayet verildi HALIS ÖZCÜ Denizcilik Bahisleri Bugünkü ingiliz donanması Dört İngiliz muhribinin ziyarefi münasebetlle Yazan: Abidin Dav'er I r !«• Anestezi, Analjezi ve Sempatik « Enfiftirasyonlar YOL İNSAATI İLÂNI Elibank Gsnal MUdürlüğünden: CUMHURİYET / I Iklndl S Yalova Kaplıcaları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog