Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Büyük ikramiyeler1* 357 «ıktı. 950 modeli Fiat marka otomobü buz dolabı Radyo 110 kuruj 27 nciyılSayı : 9298 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADf Teîgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yan İsleri: 24299, Matbaa: 24290 PASLANMAZ v* OYULMTTŞ Salı 27 Haziran 1950 PAL Traş BıçlHarî Oyulmus U.SA. Patent N. 2266S8f Kore Tecavüzüne arşı Truman ve Attlee Birleşmiş Milletlerin kararlarının destekleneceğini ilân ettiler nulacak Rus Vetostınu hükümsüz bırakacak tedbir alınıy or Radyoların sık sık «harb tebliğlerini» vermeleri Amerikada gergin bir hava yarattı, Connaly, Âyan üyelerine Konseyin toplantısını beklemelerini söyledi Başbakanın İç Politika demecı mevzuuna Menderes, fiat indirmeleri, tasarruf, halkevleri ve memur meseleleri hakkmda açıklamada bulundu Ekmek 5 kuruş ucuzhyacak, un üzerinden muamele vergisi kaldırıhyor. Şimdiye kadar kırk beş milyon lira tasarruf temin edildi Ankara. 26 (a a ) Bajbakan Adnan Menderes, muhtelif iç izah ettiğimiz maksadlarla buğday fiatlarıru dünya piyasalanna zak Şarkta, Kore Yarımpolitika reeseleleri hakkında aşağıdaki cevablan vermiştir: nazaran yuksek bir seviyede tutarken, bir de un üzerine muamele adasuıda başlıyan çarEkmek fiatlan vergisi yüklemek bilhassa kasaba ve şehirlerde yaşayan dar ve pışmaları iiçuncü cihan sabit gelirli vatandaşlanmızın, hayatlanru el emeği ile kazanan « Hububat fiatlan, eeçen seneki seviyede tutulduğu halharbinin bir önsözü sayanlara hak işçilerimizın geçim şartlannı ağırlaştırmak demektir. Bunun dode ekmek fıatlannın ucuzlatılraası karanna gidileceği hakkında vermek güçtür. Bir defa üçüncü ğuracağı sıkıntılar yanında aynca hayat pahalılığına tesirini de bazı haberler dolaşmaktadır. Bu birbirine zıd gibi görünen vazıcihan harbi ne demektir? İkincisihesaba katmak icab eder. Bir taraftan ziraatimizi ve müstahsıü yet nasd ızah edılebilir? nin bittiği an kesin olarak belli korumak, dığer taraftan hayatı ucuzlatmak hedefi, bizi birbirine « Ekmek gibi en zarurî bir gıda maddesi üzerine muamele midir ki üçiinciisünü beklemekten zıd görünen bu iki taraflı tedbirin alınmasına sevketmiş bulun vergisi konması, her memlekette münakaşayı mucıb olabilir. Membahsedilebilsin? YıIIardanberi bir leketimizde ise, meselenın ayn bir hususiyeti vardır. Yukanda Arkası Sa 4. Su 1 de soğnk harb terimi politika edebiyatına girmiş. yerleşmiştir. Başlıea yenilcn devletlerle heniiz banş muahedeleri bile imzalanmadığına Güney Kore merkezi Seul'den bir gorunuş jrore Kore'deki çarpışmalar, olsa Londra, 26 (B.B.C.) Kuzey tadır, demektedirler. Bırleşık A<ilsa bu soğuk harbi bir ucundan kızıştırmağa yarayabilecck bir deKore komünıst ordulannın Güney merikada müşahede edilen gergin ncmeden ibaret sayılabilir. Bize ka Koreye karşı girışmış olduklan te hava Âyan Meclisinin bu akşaro Iırsa uçuncü cihan harbi, ikindsi cavuz hareketı butün hür memle yaptığı toplantıda kendini gosternin bittiği sanıldığı andan itibaren ketlerde infial uyandırmıştır. Dur miştir. Dış İşleri Komisyonu Başbaşlanuştır; bir başka deyimle yir madan «Sulh» dan bahseden Sov kanı Senator Tom Connaly, senaıtıinci yüzvıhn hasret çektiği sulh yetlerin böylelıkle maskelerıni ın törlere «sabırsızlanmamalannı» bil M. QueuUle dun.vası, 1950 vılının ortasında hâ dirmij olduklan belirtilmektedır. dirmiş ve Güvenlık Konseyinin lâ bizim için bir hayaldir. İnsanlar Washıngtondaki muhabirler, rad yarın yapacağı toplantıyı bekleU7un zamandır kendi kendilerini yolarm tık sık yayınlannı keserek melerini tavsıye etmiştir. Bilındiği aldatmakla meşguldürler. Bir gün charb tebliğlerini» okumalan mev gibi Güvenlik Konseyi yarın (bu /irJcası S a . 3, S ü . l d e «ncesine kıyasla hiraz dahs rahat cud {terginliği büsbütun arttırmakncfcs alır gibi oldular mı, zihni bir gayretle banşa yaklaştıklannı, hattâ kavuştuklannı farzediveriAnkara 26 (Telefonla) İstanbu) jorlar. Kütle halinde cepheye süTeknık okul pansiyon âmiri Muzafrultneler, şehirlerde maskelenmlş fer Kayahbayın ölümü hakkındaki ışıklar, hava bombardıraanlan kalYeni hükumeti kurmak \arifed sözlü soru, bugünkü Mecliste bümadı ja: çok şukur zarurî ihtiyac eski Başbakanlardan yük bir heyecan uyandırdı. Tokad İstanbul Emniyet Müdürlüğüne maddeleri de iyi kbtü vesikasız teQueutlle'e verildi milletvekil^ Ahmed Gürkan bu tayin edilen Kemal Aygün min edilebiliyor. O halde neden mevzuda Zafer gazetesinde çıkan harbîn sona erdiğine inanmamah? Paris, 26 (R) Bidault kabibir yazıdan bahısle, hâdısenin içAma beri yanda bir demir perde nesinin istıfası üzerine patiak veyuzü hakkında aydınlabcı izahat varmış; milletier, onun içinde ve ren siyasî buhranı halletmek içia istiyor, hakikî suçlularm ceza görüp dısında diye ikiye bölünmüş; her iki gündür istişarelerde bulunan Buna dair Meclise bir sözlü görmiyeceklerini soruyordu. İç İş• >erde gcce gündüz han] harıl savaş Cumhur Başkanı Vincent Auriol, leri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu, soru verildi hazırhğı yapıhyormuş; demir peryeni hükumeti teşkil vazifesini eshâdiseyi şdyle anlatb: deyi içeriden idare edenler, göze ki başbakanlardan ve çekilen hüAnkara, 26 (Telefonla) İstan« 1945 martının 10 uncu günü kestirdikleri dişe dokunur yerlere kumetm İç İşleri Bakanı Radıkal bulda Maçkanın Taşhk mevkiinde Hayikoğlu Kobertonun idare ettiği el armaktan çekinmezler, milletlerlider Queuille'e vermiştir. Evkafa aid bir arsanın Ömer In 53 numaralı tecrübe plâkalı bir oarası münasebetlerde hak hukuk Radıkal lıder, şimdıki halde bu önü adına saülması hakkında Sey tomobil Taksım meydanından getanımazlarmış. Bu noktalara dikkat vazifeyi kabul ettığini, fakat asıl Buna dair karar Yüksek han milletvekili Sinan Tekelioğlu, çerken Teknik okul pansiyon âmıri edilmek istenmez. kararını bazı temaslarda bulunduk Meclis Başkanbğına bir takrir ver Muzaffer Kayalıbaya çarparak ölütasdikten çıkb Bir bakıma insanlar haklıdır da. tan sonra yarın sabah bildireceğjıi miştir. Takrirde Evkafa aid bir ar müne sebeb olmuştur. Hâdise TakHepimiz etten, kemikten yapılmış açıklamıştır. Ankara 26 (Telefonla) İstan sanın Bakanlax Kurulu karan ol sim karakoluna haber verilmiş, dcğil miyiz? Yıllar boyunca bütün bul Emniyet müdür muavinlerin madan satılıp satılamıyacağı, met tahkikat yapılmış, aynı zamanda dıinya halkı o kadar kahır çekti ki, den Kemal Aygün, İstanbul Emni re karesi 7,5 liradan yapılan satışın mahallî Cumhuriyet savcıhğına dâ hâdiseleri olduğu gibi gönnektenyet Mudürluğüne tayın olunmuş ve aynı semtteki arsa kıymetlerine bildirilmiştir. Savcı yardımcısı vakse, olmasını istediği şekilde gönne Arkası Sa. 3, Sü. 1 de göre düşük olup olmadığı ve bu sa Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Muzaffer Kayalıbay ği elbette tercih ediyor. Yoksa hatış muamelesinden sonra, aynı mev yat belki herkes için taşınması kiden geçen asfalt caddenin cihei daha da giiç bir yük olurdn. değiştirmesinden İstanbul BelediNeyse, ister üçüncü cihan harbi yesinin ne kadar zarar gördüğü diyellm. ister soğuk harbin ısrnıp Başbakanlıktan sorulmaktadır. alevlenmesi diyelim, herhalde KoKesme şeker 175 . 176, toz şeker re'deki olaylar milletlerarası ölçüde 142 145 kuruştan satılacak de miihim bir işarettir. Çünkü hem çarpışan tarafların arkasmda haEilerinde şeker bulunduran saükikl savaşçılar gizlenemiyecek ka| c'lar bu akşam saat 18 e kadar Gadar meydandadır, hem de üzerinde Tahran, 26 (R.) Ali Mansurun Güney Kore kuvvetlerine mensub bir müfreze hududda 'atada Balıkpazarında Muamele ve çarpışılan yer Uzakşark stratejisi başkanlığmdaki İran hükumeti buİstihlâk Mudürluğune muracaat ebakımından son derece nazik bir NewYork, 26 (R.) Son halan Güney Kore birlikleri bugün gün istifa etmiştır. Şah, yeni kaderek stok şekerlerini teshm edenoktadır. Kore, iki yanı da sivri berlere göre, bir ara Kuzey Kort yeniden ricate başlamışlardır. Ko bineyi kurmak vazifesini Genelceklerdır. Bu gibi kimseler berabir bıçağa benzer: Kimin eline ge komünist ordularuun üeri hare münist tanklann şimdi Güney Ko kurmay Başkanı General Ali Razberlerinde göturecekleri iki beyançerse, savunma için de, saldırma ketini durdurmağa muvaüak o Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Ankara, 26 (Telefonla) Meclis olmadıklanndan Şevket Mocanın 3 nameyi de doldurarak aynı müiçin de ona geniş imkânlar sağlar. gundemindeki on sozlü sorudan al önergesi gelecek toplantıya kaidı. durlüğe vereceklerdir. M'idürlüğa Vaktile Japonya, kendi emniyetini Bu seçimlerle ilgili kanunlar tısı bugun cevablandınldı. Tanro Goçmenlere daır soru da takrir sa gelen şekerlerin miktan beyannakorumak bahanesile buraya çıknuş, değiştirilecek bu maksadla ve İşletmeler Bakanlan Ankarada Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkası Sa. 3. Sü. 5 te fakat çıkar çıkmaz da boradan SovMeclise 4 tasan verildi yet Rusyayı tehdide başlamıştı. Sonun başlangıcı Dün Mecliste heyecan uyandıran eski bir hâdise Taşhkta. Ömer İtıönüne satılan arsa Güney Kore'de savaş sertleşti Pasifikte Amerikan uçaklarına «hazır ol!» emri verildi, Güney Kore'ye malzeme gönderiliyor Mazaffer Kayalıbay isminde bir vatandaşın olumündeıı Ömer înönünün de mesul olduğu iddia edildi Fransada siyasi bıılıran Kemal Aygün İstanbul Emniyet Müdürü oldu kabinesi çekildi îran Dün Muhtar ve ll Genel Meclisi seçiınleri cevablanchnlan ul söz lü soruiar Şeker satışı cııma günü başlıyacak îç îsleri Bakanı, İstanbnlun su sıkıntısına dair izahlarda bulundu Anlaşılan şimdi de Sovyet Rusya aynı oyunu demokrasilere karşı oynamak hevesindedir. Güney Kore'yi demir perdenin içine almak suretile Asya karasım Pasifikten gelebilecek taarruzlara kapalı tutmağa çalışacak, fakat aynı zamanda Japonya adalanna doğru mükemmel bir atlama taşını da ele gecinnek istiyecektir. General Mac Arthur'un komutasına emanet edilen bu bölgede Birleşik Devletler böyle mühim bir İzmit, 26 (Telefonla) Umumî efnoktayı fedaya elbette razı olmıya kân gunlerdenberi hayret ve hecaklardır. Güney Kore'den uzak yecan içinde bırakan Karasu orlaşmayı göze almak, Uzakşarkı, manlarındaki yamyamlık hâ^:EesiGuney Asyayı, Uslu Okyanusun ni örten esrar perdesi Eskişehirde büyuk bir kısmını düşmana kaptır öldürülen Hazinenin cesedi bumak ve bepsinden daha muhim lunduktan sonra ortadan kalkmışbolşevik emellerine yeni bir hız tır. Halen Karasuda bulunan suçlu vermek demektir. Bu takdirde Kore lar, Rifatı öldürüp yediklerini inteşebbüsü yakın zamanda öteki kâr ettikleri gibi Hazineyi de öldunya koşelerinde de akisler uyan durmedıklerini sdylemekte ve bir dırır. Bakarsımz Balkanlarda, Orta şeyden haberleri olmadıklarını ıdAvrupada, Baltık bölgesinde veya dia etmektedirler. Karasu, KandıOrtadoğuda da Sovyetler küstahlık ra, Eskişehir savcılıklan ıle Kocalarmı arttınrlar. Bu da bitti sanılan eli Jandarma Komutanı Albay Saım harbin birdenbire alevlenmesine Tınartekının ve jandarraa teşkilâyol açar. Onu niçiıı biz Kore'deki tının yaptığı esaslı tahkikat, kucarpışmaları fırsat bilerek Amerika çuk Bahrinin ortaya attığı koıkunc Biı'.PMk Devletlerinin şahlanan iddiaların esassız olmadığım gosRus iştihalaruıa karşı şiddetli bir j termiştır Devam etmekte olan tahNADİR NADİ [kikattan «onra bu muthiî \e go Arkası Sa, 3, Su. 8 de Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Yamyamlık hâdisesini örten esrar perdesi Tahkikat, küçük muhbir Bahrinin ortaya attığı iddiaların boş olmadığmı gösteriyor Ankara, 26 (Telefonla) Köy, muhtar ve ihtiyar meclisi üye seçimleri ıle şehır ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerı seçımı, ıl genel meclis üyeleri seçimi ve beledjye seçımlerine daıı 4 tasan Büyuk Mıllet Meclisine verilmiş ve ou sabah komisyonda görüşulmeğe başlanmıştır. Bu mühım tasarılann Meclise vs rilmesine sebeo, bu seçimlenn ari Arkası Sa 3 Sü 4 te r Valiye Yapılan Dünkü Ziyarcî Sehir ve Devtet iiyatroları İç İşleri ve IVIillî Eğitim Bakanlan sahne hayatımızın inkişafı faususunda Mecliste beyanatta bulundular Ankara, 26 (Telefonla) Sahne hayatımızın mkişafı hususuncıa, hukumetm ne gıbı tedbırler dusunduğu bugunkü Mecliste soru mevzularından bırı ıdı. Iç işleri BaLaru, sehır tıyatrolan dolayısıle, Arkası Sa. 3, Su. 7 de istanbul Sergısi dolayısıle sehrımıze celbedılen İspanyol revusu basartıst. Esmeraldo, dun Karasu ormanlaruıda oldurulen Hazıcenın ce&edı sıkanlırken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog