Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Oekirik uarayı'nın AVİZELERÎ MEŞHURDUR İstiklâl Cad. 423 Tel: 41496 umhuri 2 7 IICI jfll bâyi r Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İşieri: 24299, Matbaa : 24290 PâZâfiBSİ 26 Yük. Müh. Kâmil öçman M0T0R TAMİRİ VE B A K I M I fYakjt ve Elektrik Danaümı ile bir arada. Avrupa Jtitablan âyannda nefis ilâveli üçüncü baskı, 503 büyük sahife, 650 den faıla resim ve cetvel. Fiatı 800 kuruj 1950 BERKALP KITABEVI ANKARA Korea'de Dün Sabah arb Şeker fîatlarında indirme yapıldı Komünist Kore kuvvetleri harb ilân ederek müstakil Güney Kore topraklarına girdiler Mac Arthur'e, Güney Kore'ye derhal askerî yardımda bulunması emredildi Iki tümenlik kuzey Kore kuvvetlerini Rus uçakları destekliyor, kızıl birlikler güney Kore başkentine 40 kilometre mesafeye geldiler. Japonyadaki Amerikan askerî karargâhında mühim toplantılar oluyor, Truman tatilini yarıda bırakarak acele Washington'a döndü ^"~" 2 m Toz şekerin 130, kesme şekerin 160 kııruşa satılacağına dair olan Bakanlar Kurulu kararı mer'iyete Kfcınhıılıın vpnı ^ ^ ^ H f ^ u ı V v L | | I ^^^^^^^^^^H^^^^Hr*^^^ • ^^^^^^^^^B^T^^^^ES BMHBI>M ~^~ T~7 ^N M aaH 1 « iktidardan bekledikleri Senüai Vagaoka ^ S stanbulun Elektrik, Tramvay, II Tunel, Otobus ve Havagazi İşU letmelerini idare eden İ.E.T.T. Genel ÎHudurlüğunün ıslahı için, Dr. Lutfi Kırdann Vali ve Belediye Reisliği zamanında onun tekliii ve Şehir Genel Meclisinin kararile Isviçreden bir mütehassıslar heyeti getirtilmişti. Bu heyet, Istanbula gelmeden önce İsviçrede tahsil Kore'deki harekât sahasını gösteren kroki Arkası Sa. 3, Sü. 2 de NewYork 25 (R ) Sovyet kon Millî Savunma Bakanı, ta£3' ıın etmiş bir Turk gencini, İdarenin trolundaki Kuzey Kore kuvvetlerikesin bir şekil alması irln muhtelif işletmelerine aid umumî nın Güney Kore'ye harb ilân edip üzerinde 6 ay çahşmak icab malumatı toplamağa memur etmiş, işgal hareketine başlamalan üzeriettiğini soyledi bu genc istenilen malumatı toplane Birleşik Amerika hükumeti, dıktan sonradır ki heyet şehrimize Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ankara 25 (Telefonla) Yedek gelmişti. Mütehassıslar tetkiklerde Trygvie Lie'ye başvurmuş ve Güsubaylık hızmetıne dair kanunia bulunduktan sonra, İsviçreye dönvenlik Koaseyınin derhal toplanyâpilacak değışıklıkler uzerınde çaduler ve 200 sahifelik uzun bir ramasını istemiştır. Amerikan delelışmal&r» devam edılmektedır. Çapor verdiler. gasyonu başkanı tarafından Genel hşmalar hakkında malum3hna müI.E.T.T. Idaresi tarafından tercuSekretere gonderilen mektubda bu racaat edılen Mılli Savunma Bak;m hareket aşıkâr bir tecavüz hareketi me ettirilen bu rapor, Refik Şevket İnce şunlan soyleolarak gösterilmiştir. 1 Hukukî. idari ve ictimaî meFransız Cumhur Başkanı Vincent Auriol ve Bidault miştir: Bu teklif üzerıne Güvenlik Konseleler, bir merasim esnasında « Tasarrnın kesin bir şekil aîseyi derhal toplanmıştır. Muhabir2 Yeni mevzuat, ması için ancak 6 ay ç&lışmamız lerin belirttiklerine göre şimdiye 3 Malî ve muhasebeye aid lâzımdır. Bu müddet belki daha kıkadar Güvenlik Konseyinin bu kameselelerle teknik meseleler, salülabilir. Şimdılık verilmiş kat'! dar kısa bir zamanda toplantıya Olmak üzere üç kısundan mübir karar yoktur.» çağırıldığı görülmüş şey değüdir. rekkebdir. Rapor, İstanbulun bu Güvenlik Konseyinin toplantıya umumî hizmet muessesesindeki işbaşladığı .bir sırada Kore'deki Birletmelerin aksıyan taraflannı tetleşmiş Milletler delegasyonundan kik ve bunlann dahilî ve haricî semühim bir rapor gelmiştir. Bu rabeblerini tafsilâtile izah ettikten porda Kore'deki durumun gayet sonra, meselenin daha esash bir şevahim olduğu, dünya sulhunu tehParis, 25 (R.) Bidault kabi de devam etmiştir. Cumhur Başkakilde halli lüzumunu ileri sürmeklikeye soktuğu kaydediliyor ve tedir. Ankarayı heyecana veren bu ha muhasamatm Güney Korenin ta nesinin istifa etmesi ile başgöste nı evvelâ Terakkiperver CumhuriAnkara 25 (Telefonla) Kore dünya harbine müncer olup olmıren siyasî buhranın uzıyacagı zan yetçiler Bırhği Grup Başkanı EsIsviçreli mütehassıslar, İstanbul de harbin patlaması bütün dünya yacağını morakla sormuşlardır. ber üzerine Kore hakkında en çok Cumhur Başkanı, tier de İa Vigerie ve sonra bağımda, hepsi ayrı ayn eller tarafından da olduğu gibi memleketimizde de Şehrimizde bulunan ecnebi ajans malumata sahib bulunan ve Bir aıruzile başladığı hakkındaki ko nedilmektedir. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te dün başladığı istişarelerine bugün işletilmekte bulunan bütün umamJ büyük bir heyecan yaratmış ve rad muhabirleri de Türk devlet adam leşmiş Milletler delegesi olarak Arkası Sa. 3. Sü 4 te Buna mukabil ihracatınuzda dört hizmet müesseselerinin bir araya yodan harb hebirini işiten Anka larile temas ederek Kore'de patla Kore'de çalıştıktan sonra çok yaay içinde 1 milyon 200 bin sterlin toplanarak muhtar bir idareye bağ ralılar gazetelere ve ajinsa telefon yan harbin Türkiyedeki tepkilerıni kın bir zamanda memleketimize lanmalarını teklif etmektedirler. İs ederek bu hâdisenin bir üçüncü öğrenmek istemişlerdır. fazlahk var Arkası Sa. 3, Sü. 6 da tanbulda Elektrik, Tramvay, TüLondra. 25 (Nafen) İngiliz Tinel, Otobus ve Havagazi İşletmecaret Bakanlığı tarafından neşredilerini idare eden İJ5.T.T. Genel len rakamlara gore, Büyuk BntanMüdürliiğünden başka, Sular Idaya bu senenin ılk dort ayı içinde resi, Beyoğlu Havagazi Şirketi, ÜsTürkiyeden 5100 000 sterlin değeküdarKadıkoy ve Havalisi Tramrınde mal satm almıştır. Bu ravayları Şirketi, Devlet Denizyollan kam geçen senenin aynı dort ayınŞehir Hatları, Devlet Demiryollan daki ıthalâta nisbetle 1200 000 Banliyö Hatlan, hususî otobüsler sterlinlık bir fazlabk göstermektevardır. Mütehassısların raporu, bu dir. Mayıs ayı sonunda Türk tümuhtelif âmme hizmetlerinin muhtününün satışı geçen seneye nistar bir teşekkül içinde toplanmabetle biraz düşmüştür. Geçen sene larının zarurî olduğunu söylemekte aynı müddet içinde 25 OO O sterlu; .0 . O ve işletmelerdeki aksaklıkların gilik Türk tütünü alan İngıltere, bu derilmesi için bu muhtar idareye Eskişehir 25 (Hususî) Yam Bundan sonra Kanlıpınardan ha tanımadığı Bahriden soruldu. Bah sene 2 milyon sterlin değerınde hususi bir kanıınla jeni bir hukukî yamlık hâdisesinin tahkikatı için, reketle 25 inci kilometredeki Yeni ri, buralan pek iyi tanıdığını ve Türk tütünü satın almıştır. Kuru bünye verilmesini tavsiye etmekhususî surette Kandıradan şehri handa ve 35 inci kilometredeki Ye Yeşilhandan helva satın aldıklannı, üzüm ve dığer kuru meyva ithatedir. mize getirilen küçük muhbir Bahri şilhanda duruldu. Buralan tanıyıp Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Hej etin raporunda birleştirilmeile birlikte, Eskişehir Cumhuriyet sini ileri sürdüğü müesseseler m Savcısı Galib Güran, beraberlerinrasında Devlet Denizyollan ve Lide sava yardımcısı Adil Sağıroğlu, manları Genel Müdürlüğüne bağb hükumet tabibi operatör Mirza Ali bulunan Liman İşletmesi ile Devlet ve zabıt kâtıbi bugün saat 9 da Demiryollan ve Limanlan Genel vaka mahalline gitmişlerdir. KafiMüdürlüğüne merbut Haydarpaşa leye ben de katıldım. Eskişehire 15 limanı da var mıdır, bilmiyorum. kilometre mesafede bulunan KanlıYoksa, bunları da ilâve etmek lâpmar koyünde durularak Bahriye zımdır. Çünkü İstanbuldaki limanbu mevkii tanıyıp tanımadığı sonıllan idare ve ıslah etmek ve bundu. Bahri, Kanhpman tanıdığını, dan faydalanmak hakkı Istanbul buraya kafile ile geldıklerini söyşehrine aid olmak icab eder. Böjle ledi ve çeşmeyi göstererek: «İşte olması tabiî olduğu halde Istanbul bu çeşmeden de su içmiştik. Buralimanlarını. rıhtımlarını, antrepoda bir kaç gun kadar kaldık.n dedi. larını idare ve bunlardan her yıl milyonlarca liralık kazanç temin eden idareler. Istanbul şehrine hiç bir menfaat sağlamamaktadırlar. O kadar ki Devlet Denizjollan ve Limanlan İdaresinin vazifeleri arasmda nhtunların tanıiıi. uzatılması ve asrî tesislerle teçhizi. rıhtımların arkasuıda limaııa gcicu butun yukleri alabilecek buvuklükte antrepolar inşasile bunlann mihanikî vasıtalarla cihazlandırılması, frigorifikler, umumi Spaak. müşterek idarenin mağazalar vesaiıe gibi liman hiiAvrupa Konseyi tarafınmetlerini kolaylaştıracak müessesedan kontrolunu istiyor ler vücude getirilmesi, vesait ve amele servislerinin birle'jtirilerek Strasbourg 25 (a.a.) Avrupa buniar için ihtiyaca uygun asrî î>ikonseyi başkanı Paul Henri Spaak, nalar yapılması gibi hususları »ia ( clün Fransa tarafından teklif edılen bulunduğu halde bunlardan pck ı Avrupa komür ve çelık sanayii azı yapılmıştır. O kadar ki başkaf muşterek idaresinin kontrolu va^şehir ve kasabalarımızria belediyeyc j fesını Avrupa konseyinin uzerme aid olan iskele resminden başka bir Üçüncü du.ıji; harbine m' M ıılmitV için kuulan AtlanHk Paktın.i dahil memleketîcrin almasım telkın etmiştir. şey olmıyan ve yan>lmı,\ors3tn hcr I Buvük Elçilcri toplantı halindc Fenerbahçe Lubnan takımını dun 32 yenmıştir. Yukandakı resımde, bir Fenerbahçe akınuıda Lubnaa Avrupa konseyi karma komitesi kalesüıın dıreklerine çarpan top gorulmektedir. (Maçuı tafsüâtı ile diger spcr haberlerania dorduncü ABİDIN DAVER K Yazısını ikinci sahifemizde bulacaksınız " Arkası Sa. 4, Su~ 8 de Arkası Sa. 3, Sü. 5 t e ) sanıfemizdedir.) ~" Ktyusiyv 25 Sovyetler Londra 25 (B3.C.) Sovyetler ^ B tarafından desteklenen «Kuzey Kotarafındanı desteklenen «Kuzey Ko(••1 • •Â MI•I m d ı sabahın erken saatlem k i re» orduları rinde müteaddid noktalardan Güney Kore hududunu aşmışlar ve böylelikle Uzakdoğuda gayet vahim yeni bir durum husule getirmişlerdir. Birleşik Amerika ordulan tarafından geçen sene tahliye edilmiş olan Güney Kore başkentinden gelen haberler, komünist biriiklerın tank ve topçu ile desteklendiğini ve Ruslann «Yak> tipinde uçaklarının ileri kareketi koruduklannı bildirmektedir. Aynca gene Sovyet lere aid 3 bomba uçağmın Günev Kore'nin tek hava alanına hücum ettıkleri ve Seoul üzerinde de udelegesi toplantıjra çuşlar yaptıklan görülmüştür. Ko Rus münistlere aid deniz V " ' '= =e gelmedi, Kore Komisyonu : Güney Kore'nin doğu sahillerine durumu vahim buluyor çıkarmalar yapmışlardır. Ellerinde şeker bulunan kimseler yarın akşama kadar beyanname verecekler Ankaıa, 25 (Telefonla) Şeker fiatlarmda yapılan tenzılâta dair Bakanlar Kurulu karan yaruı sabah Resmî Gazete ile yayınlanacağından yeni fıatlar yürürluğe girmiş olacakür. Toz şekerde 30, kesme şekerde 20 kuruş olarak yapılan indırmeye dair karamameye göre, ambalâj masraflan haric, kesme şeker 160, toz şeker ise 13C kuruşa indirilmiştır. İstihlâk vergisi ıse kesme şekerde 77, toz şekerde 50 kuruşa düşmüştür. Koordinasyon karannın 2 nci maddesine göre, ticaretie uğraşan butün gerçsk ie tuzel kışilerle ticaret maksadile yanlannda şeker bulunduranlar ve gekeri imalâtında kullanan bilumum gerçek ve tüzel kişıler, kanun mucıbince, odenmiş olan şekerlerin kesme ve toz olarak nevi ve miktarlannı ve bulunduklan yeneri ıhşık olduklan partınin saUn alma tarihını, miktaruıj ve satışını gosteren ıkı nus Arkası Sa. 3, Su 3 te «• « « « ™>»' "™ •»<'• IvlllfPıllllı Konseyi toplandı Yedek subay kanuı Kore Komisyonundaki eski delegemizin beyanatı Savaş haberi Ankarada büyiik heyecan uyandırdı Kasım Gülek, vaziyetin çok ciddi olduğunu, fakat ba hâdisenin bir uçüncü dünya harbine muncep olacağı kanaatinde bulumnadığını söyledi Fransada baslıyan siyasî buhran Ingiltereden ithalâfıımz azalıyor 3 DUNYA Yamyamhk hâdisesinin tahkikatı yeni safhada Eskişehir civarmda öldürülen kızın cesedi üzerinde dün yeniden tetkikler yapıldı "Türkiyeden gelen haberlere göre...,, Fenerbahçe, Liibnao takımını 3 2 yendi Hvrupanın kömür ve ceük sanayii
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog