Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Vital Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATTLMIŞ Yegâne kuvvet GIDASI 11 ncıyılSayı : 9296 u m h ur iyet KURUCUSUrYUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta KutuSu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Nuraarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa : 24290 PASLANMAZ ve OYULMUŞ Pazar 25 Haziran 1950 P A L Traş Bıçakları Oyulmus U.SA. Patent N. 2266288 TürkBulgar sınırında cereyan eden hâdise Dış İşleri Bakanhğı, Bulgaristanın notasını şiddetle reddetti Cevabî notamızda Bulgaristanın Türkiyeye karşı gayri dostane ve hasmane tedbirler aldığı belirtildi Tadil edilecek kanunlar Günaltay kabinesinin Meclise sevkettiği kanunlar geri alındı Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu. Memurin Kanunu, Adlî Teşkilât Kanunu esaslı surette tadil edilecek Ankara, 24 (Türk Ajansı) Ka nunlanmızın bugünün ihtiyaçlarına göre tanzımi işini ele alan hükumet, son Halk Partisi kabinesi tarafından hazırlanıp Millet Meclisin de kalan tasarılann hepsini gerı almış ve alâkalı Bakanlıklarca tekrar tetkıkini taleb etmiştir. Arkası S a . 3 , Sü. lde D.P. Grupu, tahkikat sonuna kadar bu konu üzerinde gensoru açılmamasına karar verdi Dünkü Grup toplantısında, secim yolsuzlukları hakkmda yapılacak şikâyetlerin müruru zamana tâbi olmaması da karar altına alındı Ankara 24 (Telefonla) D. P. Meclis Grupunun bugünkü toplantısında bağımsız Seyhan mılletvekili Sinan Tekehoğlunun AnıtKabir ve Meclis inşaatı arsalanrun ıstimlâki mevzuunda gensoru açılma» sı için Büyuk Millet Meclisme yaptığı teküf görüşülmüştur. Hararetli tartışmalardan sonra, Bayındırkk Bakanlığınca yapılmakta olan tahkikatın neticesine intızaren Meclis heyeti umumiyesince, Tekehoğlunun takrırinin münakaşa edılmesi bir müddet içm genye bırakılması Arkası Sa. 3, Su. 2 de stimlâk edilen arsalar meselesi Grev hakkı umhuriyet Halk Partisi, işçilere grev hakkı verilmesine taraftar değildi. Demokrat Partiye istinad eden yeni iktidar ise, grev hakkının tanmması lehindedır. Esasen seçimlerden evvel ve seçimler sırasında Demokrat Parti adına yapılan beyanatta ve neşredllen beyannamcde, parti grev hakkının kabulune taraftar olduğunu, sarahat ve katijetle va'd ve ilân ettiği için, şimdi ezici bir ekseriyetle iş başına geldikten sonra, bu va'dini yerine getirmekle mükelleftir ve elbette getirecektir de. Grev hakkı, bütün demokrat memleketlerde umumiyetle kol ve kafa işçileri için kabul edilmiş kanuni bir haktır. Devlet menıurları dahi bu haktan istifade ederlcr. Fakat o memleketlerde de grev, uluorta ve kayıdsız sartsız yapılan bir iş dcğildir. Butün hakîar ve hürriyetler gibi grev hakkı da kanunlarla takyid edilmiştir. Bu itibarla bizde de grev hakkının kanuna bağlanacağı tabiidir. Bu kanunun anahallan nasıl olacaktır? Ankaradan verilen bir habere göre Çalışma Bakanhğı ihzarî çalışmalaıa başlamış olup grev serbestisini ictlmaî nizama ujgun bir jckifde sağRnhak için kamınlarda gerekfi değişikliklerin yapılması hususıında tetkiklerde bulunmaktadır. Grev hakkı tanınmca sendika kanunlan tamamile değiştirilecektir. Sendikalar malî gelirlerini arttırmak için ticaret yapabilecekler; bu suretle devlet hazinesine yük olmıyacaklardır. Yabancı ideolojilerin tesirinden uzak tutulacak olan grevin asıl cephesi, siyasî olmıyacak, tamamile sosyal ve iktisadi olacaktır. Grev yapan işçi sadece işi terkedecek; fakat çalıştığı yerde tahribat yapamıyacaktır. Alâkadarlar, kabul edilecek olan grev hakkının yıkıeı değil, yapıcı olması üzerinde ehemmiyetle durmaktadırlar. Bu haberi veren gazeteye göre, Çalışma Bakanı Hasan Polatkan, memlekette grev hakkının tanınınası mevzuunun henüz tetkik safhasuıda olduğunu söylemiştir. İşçilere grev hakkı tanındığı takdirde iş verenlere de lokavt denilen mukabil hakkı da vermek icab edecektir. Bunlar, karşılıklı iki silâh demiyelim de iki haktır. İşçi grev yaparak kendi hakkını iş verene kabul ettirmeğe çalıştığı gibi, iş veren de lokavt hakkını kullanarak aşırı talebler vaki olduğu zaman, bununla kendi menfaatleıini müdafaa eder. Grev hakkı tanmırken gözönünde tutulacak en mühim nokta, bu hakkın siyasî ve ideolojik maksadlarla kullanılmasını ve memleketin içtimaî. siyasî ve iktisadî nizamının bozulmasım ve işçinin fayda yerine zarar görmesini önleyecek kayıdlar ve müeyyideler konulmasıdır. Komünistler tarafı haktan görünerek işçileri gizli veya açık olarak dainja greve teşvik ederler. Grev, onlann ortalığı karıştırmak için kullandıklan bir silâhtır. İngilterede sosyalist bir işçi hükumeti iş başında bulunduğu ve işçilerin her türlü haklan korunduğu halde, geçen senedenberi bir kaç defa liman tahmil ve tahliye işçileri grev yapmışlar ve işçi hükumeti. bu grevlerin haksız ve komunistlerin tahrikile yapılmış olduğunu ilân ederek milyonlarca halkın aç kalraaması için, doker denilen liman işçilerinin yerine asker çalıştırmak zorunda kalmıştır. Fransada, geçen sonbaharda, 24 saatlik umumî bir grev ilân edilmiş ve Fransada hayat bir gün müddetle felce uğramıştır. Bu umumî greve, sade bütün işçiler değil, hattâ mekteb hocalan bile iştirak etmiştir. Grevin sebebi, de tamamile siyasî idi. Gene komünistlerin tahrikile yapıhnış olan bu grevde, grevciler, gündeliklerinin ve ücretlerinin arttınlması gibi bir hak talcbinde bulunmak, yahud da hajat pahalılığını protesto etmek gibi değil: üç hafta süren bir kabine buhranuıdan sonra nihayet guçlükle teşekkül edebilen hükumeti beğenmediklerini göstermek gayesini gütmüşlerdi. Memleketimizde de grevin yasak olmadığı zamanlarda japılan grevlerin çoğu, ya ortahğı karıştırmak isti} enlerin, yahud da komunistle Ankara 24 (a.a.) Türk Bulgar hududunda 10 '11 haziran gecesi vuku bulan ve bir Türk vatandaşmın ölümü ile neticelenen hudud hâdisesi münasebetile Bul gar hükumeti ahiren Sofya elçilığımize bir nota vermiş ve bunda, sılâhlı üç Turk vatandaşının râkıb oldukları bir cıp otomobili ile mezkur tarihte hasmane tah rikâtta bulunmak uzere Bulgar topraklanna girdiği ve bu otomobilin verilen ışarete rağmenı durmaması üzerine Bulgar hudud mufrezesınce açılan ateş neticesinde bir vatandaşınuzm öldüğü ileri sürülmüş ve Bulgaı ristanın hükümranlık haklanna( tecavüz diye tavsıf olunan bu Arfcast Sa. 3, Sü. 2 de C.H.P. bir köylü partisî haline getiriliyor Dünkü Divan toplantısında, partiyi köye yaklaştıracak program maddeleri üzerinde kararlara varıldı ve Halkevlerinin durumu görüşüldü Ankara 24 (Telefonla) Halk Partisi divanı bu sabah da Ismet Inonunun başkanlığında toplanarak çalışmalarına devam etmiştir. Bugünkü çalışmalarda Halkevlerinin durumu ile kurultaya sunulacak olan program değişıklıklerı münakaşa edilmiştir. Dctidann Demokrat Partiye geçmtsilc hcr s«ne bütçeden verilen 6 küsur milyon lira tahsisatın kesılmesi, Halkevlerine partice yeni bir veçhe verilmesi zaruretini doğurmuştur. Bugünkü toplantıda devlet bütçesinden yardım görmeden ve iktidarın talebleri karşısında Halkevlerinin ne suretle idare edibnesi lâzım geldiği müzakere edilmiştir. Neticede kurultaym da tasvibini aldıktan sonra Halkevlerinin mahallî yardımlarla yaşatılması ve çalışmalannda partinin umdelerinin gözönünde tutulması kararlaşmışür. Demokrat Parti Meclis Grupu içtima halinde Bakanlıklara yapılan ihbarlar Fransız Tütüncüler kongresi Hükümet, Türk tütunünün dış piyasalardaki durumunu muhafaza için her türlü yardımı yapacak Ankara 24 (a a.) Bugün saat 11 de Ticaret ve Ekonomı Bakanlığmda, tütüncüler kongresınin son umumî toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Başbakan Adnan Menderes, Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülü, Ticaret ve Ekonomı Bakanı Zühtü Vehbeşe, Gumrük ve Tekel Bakanı Nuri Ozsan da hazır bulunmaktaydılar. Oturum açıldığı zaman söz alan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Velıbeşe, hazırlanmış olan raporu incelediklerini söylemiş ve yakında yürürlüğe girecek olan yeni it Arkası Sa. 3. Sü. 5 te düştii Siyasi buhrana Sosyalistlerin bir teklifi sebeb oldu Paris 24 ÇR.) Bidault'un başkanhğındaki Fransız koalısyon kabinesi bu sabah Parlâmetodan itimad oyu alamamış ve bunun üzerine istifa etmiştir. Hükumet aleyhinde 352 ve lehinde 230 rey verilmiştir. Cumhur Başkanı bugün Başbakanın istifasını kabul etmiş ve derhal istişarelerine başlamıştır. Yalnız pazartesiden evvel müstakbel Başbakan hakkmda hiç bir açıklamada bulunulmıyacağı anlaşılmaktadır. Siyasî buhran, sosyalistler tarafuıdan çıkarılmıştır. Bunlar hükumet memurlanna zam yapılmasını istemişler ve Bidault bu teklifi kabul etmemiştir. Fakat Parlâmentoda sosyalistlerin bu teklifini De Gaulle'cülerle komünistlerin desteklemeleri kabinenin düşmesine sebeb olmuştur. Yeni hükumetin kolaylıkla kurulamıyacağı ve buhranın uzayacağı söylenilmektedir. Bazı çevreiere göre de, Parlâmentonun feshedilmesi ve yeni seçimlere gidilmesi mürakündür. Yamyamlık hâdisesini örten esrar çözültiyor Eskişehîr civarında öldürülen kızın cesedi bulundu. Oîünün ciğerleri ve bir bacağı vok Eskişehir 24 (Hususi) İzmitteki yamyamlık hâdisesinin tahkikatı şehrimizde devam etmektedır. Öğrendiğime gore, yamyamlık yapan kabileden Hasan Geçer ismindeki şahıs kendi kızım öldürmüş ve Eskişehir Sivrihisar arasındaki Çengel köyü civarma gömmüştür. Hâdiseyi Ismetpaşa jandarma komutanı gedikli üstçavuş Hayreddm Kırlı meydana çıkarmıştır. Hayreddin, Hasan Geçerin resmıni gazetelerde görmüş ve tahkikatıle meşgul olduğu hâdiseyi derhal hatırlamıştır. Bunun üzerine bugün Eskişehir Cumhuriyet savcısı yardımcısı Kemal, bir doktor, Çifteler bucak müdürü, İsmetpaşa jandarma komutanı, Mahmudıye jandarma komutanı ve bir zabıt kâtibinden müteşekkıl heyet Çengel köyüne gitmişlerdir. Burada cesed çıkanlmış Arkası Sa. 3, Sü 4 te Kanunî şekle uy?un olmıyan ihbar ve şikâyetler nazan itibara alınıruyacak Ankara 24 (Telefonla) Son günlerde Bakanlıklara, yuksek mev ki işgal eden memurlar hakkında bir çok ihbarlar yapılmaktadır. Bu ihbarlar günlerdenberi ılgılilerce tetkik ve tahkik edıldigi halde hakıkate yakın hiç bir husus gorulememiştir. Bu sebeble her gün adedleri biraz daha kabaran ıhbarların bir kasdı mahsusla yapıld'.ğl kanaatine vanlmışür. Nıtekım ihbar sahiblerinin hüviyetlerı uzerınde yapılan tahkiklerde hiç bir netice alınamamış, aynca hiç bir ihbar sahibinin hüviyetı tesbıt edilememiştir. Bu vaziyet karşısında her Arkası Sa. 3. Sü. 1 de Halk Partisinin önümüzdeki kurultaydan sonra programile daha zıyade bir köylü partisi olacağı için Halkevleri çalışmalarında bilhassa mında yapılması düşünülen değişik bu hususa ehemmiyet verilmesi ka likler gözönünde bulundurulmuşrar altına alınmıştır. tur. Nitekim Halkevlerinin duruBu karar verilirken parti progra Arkası Sa, 3, Sü. 8 de CJH.P. nin işgal ettiği ve tahliye edilereği bildirilen İstanbul İl merkezi binası Tarım Bakanı Adanada Bakan, pamuk tarlalanndaki haşaratla mücadele faaliyetini tetkik ediyor Adana 24 fTelefonla) D. P iktidara geldıkten sonra Menderes kabınesmin Adanayı ilk zıyaret eden Bakanı Tanm Bakanı Nıhad Eğriboz olmuştur. Nıhad Eğrıboz, yanında' Seyhan milletvekillennden Zeki Akcab ve Hususi kalem müdürü Sabri Guray olduğu halde bu gün saat 14 te uçakla şehrımiza gelmiştir. Tanm Bakanının şehıımize geleceği Demokrat gazete tarafından yazılmış olduğu halde, hareketi teşki'âttan gizli tutulmuş bu bakımdan Bakanın gelısi âni bir teftiş mahiyetıni almıştır. Filhakika, Bakan uçaktan indiği zaman kendisini Bakanlık teşkilâtı âmir ve memurlarmdan kimse karşılamamış, yalnız D. P. liler vo Çiftçi Demeği üyeleri alanda hazır bulunmuşlardır. Bakan, şehirde kısa bir müddet istirahatten sonra Mıhmandar köyüne giderek psmuk tarlalannd=ı yeşil kurt âfetinin zararlannı incelemiş, mücadele işleri hakkmda izahat almıştır. Eğrıboz yarın da Kuzucuoğlu cıvannda yapılacak uçakla ılâclama tecrubelerinde hazır bulunacaktır. Bakanın pazartesi günü Ankaraya donmesi muhtemeldir. uncü A/ASKLMACAK DÜNYA HARBİ Ihbarı yapan küçuk Bahri Harb, Rusyanın anî bir Connaly^nin Türkiyeye tecavüzü ile başladı dair demeci 4 Ingiliz muhribi dün limanımıza geldi Filo Komutanı Albay L. G. Durlacker öğleden sonra Bir basın toplantısı yaptı Ingilterenin Akdeniz filosuna mensub «Saintes», «Vigo», «Armado», «Gravelines» muhribleri dün limanımıza gelmiştir. Filo komutanı Albay L. G. Durlacker, Vilâyete ve Denu Komutanlığına giderek resmî ziyaretlerde bulunmuş, saat 16 da «Ssintes» gemisinde bir basın toplantısı yapmıştır. Toplantıda Ingiliz basın müsteşan Grant, baEin ataşesi Redword John Hyde ile yerli ve yabancı gazeteciler hazır bulunmuşlardır. Gemi, gazetecilere gezdirıldikten sonra komutan Albay L. G. Durlacker gazetecilere şunlan söylemiştir: « İstanbula bundan önce iki defa gelmiştim. Birincısi 28 sene önce, diğeri 18 sene evveldı. Tekrar İstanbula gelmek arzum nihayet yerini buldu. Güzel şehrinizde maalesef dort gün kalabileceğim.» Amerikan Senatörü Türkiyeye yapılan yardımın çok müessir olduğunu söyledi Washington 24 (R.) Dün Amerikan Âyan Meclisinde 1^22.500.000 dolarhk yabana memleketlere askerî yardım tahsisatı hakkındaki müzakereleri açan Âyan Dış İşleri Komisyonu Başkanı Demokrat Tom Connaly bu yardımın yapılması lüzumundan ısrarla bahsetmiş ve Rusyanın, bütün barış gayretlerini akamete uğratmakta olduğunu kaydetmıstir. Senatör Connaly bu arada Türkiyeye yapılan askerî yardıma temasla demiştir: « Türkiyeye yapılan yardım çok müessir olmuştur. Cesaretlerinden hiç kimsenin şüphe edemiyeceği Türkler uzun muddet tek başlarma Rus emperyalızmine karşı koymuşlardır. Son iki yıl içinde ise Türkiye silâh altındaki kuvvetlerini azaltmış fakat buna mukabil ordusunu modernleştirerek ateş kuvvetini arttırmıştır.» Tom Connalv Türkivenin askerî kuvvetinin sağlanması için hazırlamış olan programın yarılandığını ve buna devam edılmesi gerektiğini sozlerine ilâve etmiştir. İkinci Dunya Haıbinden sonra Almanyadaki silâh ve talıkimatı işi mejanmda, Berlinde .. .. .. |j}r jeraltı sığınağı havaya uçurulurken ABİDİN DAVER Arkası Sa. 3, Sü. 5 te . Yazısmı ikinci sahifemizde bulacaksınız Dün limanımıza gelen Ingiliz muhribleri Dolmababce «çüdannda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog