Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Büyük ikramiyeferle 357 çıktı. 950 modeli Fiat marka otomobil buz dolabı Radyo 110 kuruş 27 flCI Jfll Sayi l 9295 u mh u r iyet Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İsleri: 24299, Matbaa : 24290 Boğazın Bineik încisi CANLI BALÎK Lokanta ve Gazinosu Her gün saat 20 den sabah saat 2 ye kadar konsertist kemanta (M) idaresinde Macar ve Çigaa romanslan İ 24 HaZİr3(1 1950 Eski istimlâk işleri dün Mecliste ortaya döküldü Bayındırlık Bakanı, Medis binası ve Atatürk Amtının bulunduğu arazidekî arsaiann kimlerden ve ne fiatlarla satın alındığım açıkladı Bu açıklamalarda zikredilen isimler arasında Saracoğlunun arsasının 150,000 liraya alındığı anlaşıldı. Mecliste bu hususta bir gensoru açılması istendi Kurultay Divanı toplanh halind* Sehnıııan çelik anlaşması on haftalann en ehemmiyetli dünya iktisad olayı Schuman çelik anlasmasıdır. Bu anlaşma her yerde heyecan uyandırmıştır. Anlaşma nın esası, Almanya ile Fransa arasında tehlikeli dutuma giren çelik yarışını düzene koymak, bu iki memleketin çelik istihsallerini kurulacak bir (müşterek idare heyeti) nin emrine vermektir. Anlaşmanın projesini Fransızlar hazırlamış, Almanlara vermişlerdir. Almanyadaki tesir çok müsaid, başka memleketlerdeki, İngiltere haric, oldukça Dün Mecliste izahaf veren Bayındırlık Bakanı Fahri Belen musaiddir. Şimdi bütiin nazarlar 20 haziranda Pariste başlayan milletlerarası çelik konferansma çevrilmiştir. ^Nicin ce^ik bn kadar heyçcan uyandınyor? Bir çeffik TSOhsal memleketi olan Turkiyede de bunun sebeblerini yakuıdan takib etmek iktiza eder. Çelik etrafında uyanan donya çapında alâkayı izahta fayYüzlerce talebe arasında açılan müsabakayı dalar vardır. îstanbul Lisesinden 16 yaşında Emel Aktan Bugunkü harbler çelikle oluyor. kazandı, 2 temmuzda Amerikaya gidebek Bol çelik çıkaramıyan milletler bıi>iık iddialı harblere giremezler. 10 temmuzda Amerıkada açılacak Schuman çelik anlaşması bilhassa bu bakundan ehemmiyetlidir. Şöy ve 2 ay kadar sürecek olan Milletle bir sual sorulmaktadır: Görii lerarajı öğrenci kampına memlenüşte sulh vashnda olan bu anlaş ketımızden de bir öğrenci davet manın gerçek hedefi harb tnidir? edılmışti. Amerikan kültür heyetiAlmanya Ûe Fransa 1 numaralı nin ıleri surduğü şartlar dairesinde harb ham raaddesi olan çelikte an bir muddettenberi yurdumuzun laşır, müşterek bir iş programile muhtelif bölgelerindeki lise ve koçelik istihsal eder ve dilediklerine lejlerde yapılan musabaka sona ersatarlarsa. kuvvetli bir çelik bloku mış, bu kampa Turkiye adına iştiteşkil etmezler mi? O zaman, Rus rak edecek öğrenci belli olmuştur. j a v e Amerika arasında sıkışıp kaAmerikan hükumetinin davetlisi lan, İnçiltere dahil 20 kadar perde ve misafiri olmak hakkını kazanan berisi hiır Avrupa memleketlerinin bu talebemiz, İstanbul Kız Lis«si durumları zayıflamaz mı? Beş yıldır Avrupanın çelik istih son sınıf öğrencilerinden 16 yaşlasali durmadan artıyor. Aşağıda ve rında Emel Aktandır. Okulunun rilecek bazı sayılardan da görule ve sımhnın en çalışkan öğrencileccği gibi bu artışlar harbden önee rinden biri olan Emel Aktan önce sine göre yuzde 25 ten fazladır. İs lise öğretmenler heyetinin yapüğı tihsal bu hızla giderse önümüzdeki hazırlık imtihanını kazanmıs, sonra birinci veya ikinci beş yüdan son da Eğitim Müduninün Başkanlığınra dünya çeliğe garkolacak, sulh daki kurulda diğer müsabıkîara nalafı edilemiyecektir. Halbuki bu zaran üstün bir başan sağlamışür. gün hâlâ dunya koaferanslannda Aynca 2 ingilizce öğretmeni tarasulh için göz kamaşhncı demecler fandan da imtihana tâbi tutulan verilebilmektedir. Emel Aktan Arkan Sa. 3, Sü. 7 de *** Yeni anlaşmayı hazırlatan Fransi7 Dıs Işlrri Bakanı Schuman olduğu ivin ona, onun projesi deniyor. Fakat projeyi asıl hazırlayan dort yıllık Fransız iktisad kalkınma plânımn yapıcısı meşhur iktisadcı Monnefdir. Proje ilkönce, Avrupanın birinci çelik memleketi iken, harbden sonra ikinciliğe düşen Almanlara sunulmuştur. Aynca da Avrupanın bellibaşh çelik istihsal ve istihlâk memleketlerinden olan şu beş memlekete verilmistir: Inçiltere. Belçika, Holanda, Luksemburg. İtalya. Anlaşmanın çabuk gerçeklefmcsi isteni>or. Çünkü, yüzyıllardanberi aralarında çıkan harblerden dolayı birbirlerine yan bakmaktan kurtularm>an Fransa ile Almanya »a aralık basabaş çelik çıkanr duruına gelmişler, hattâ Almanya Fransayı biraz da geçmiştir. Nitekim, harbden önce Fransa yılda 6,7 miljon ton çelik çıkarıyordu. 1949 da 9,12 milvon ton çıkarmıştır. Almanya harbden önce 16,3 milyon ton celik çıkarıyordu, harbin sonunda bu miktar sıfıra düştü. Fakat aynı 19*9 da Almanya Fransayı geçerek ve İngiltereden sonra (15,8 milyon ton) Avrupada ikinci dereceye çıkarak 9,15 milvon ton çelik çıkarmıştır. Bu yıhn ük aylannda Almanyanın çelik istihsalinde bir kat daha surat kazandığı hayretle görüldü. Hattâ onun, işgal devletlerinin kendisine tesbit ettikleri yılda azamî 11,1 milyon tonu aşacak kadar bir tempo tutturduğu, Alman çelik istihsalini kontrol eden işgal uzmanlarınca meydana vuruldu. Bu aıtı^a sebeb olarak. Almanlar muhacirleri gösteriyorlar. Diyorlar ki. Ankara 23 (Telefonla) Sinan Tekelioğlu bugünkü Mecliste sözlü sorusuna cevab aldıktan sonra, kursuye gelerek Meclis binası ve Ataturk anıtuun bulunduğu arazidekı arsalarm satın alınma işi uzerinde uzunboylu konuştu ve bu mesele dolayısile bir gensoru açılmasını teklif etti. Teklif usul hakkmda görüşmelere yol açtı. «Taknr oya konsun mu, konmasın mı?» Demokrat Parti Meclis Grupu başkanlanndan Abidin Potuoğlu tüzük mucibince partilerin gruplannden prensip karan almadan böyle bir takrıre oy veremiveceklerini bekrtti. Bunun üzerine Halk Partili Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Sofyanm bir notası daha... Bulgar hükumeti, Türkiyeye iltica eden 8 Bulgarın iadesini isliyor Londra 23 (B.B.C.) Sofyadan bildirildiğıne göre, Bulgar Dıj işleri Bakanlığı Türkiyeye bir nota daha göndermiştir. Bulgarlar bu sefer de iki sene önce Türkiyeye iltica eden Bulgar uçağındaki 8 Bulgarın iadelenni istemişlerdir. Haürlarda olduğu gibi daba evvel de Bulgar hu^uiTîeti bu mesel» hakfanda Türk hükumetine bir nota vermişti. Bulgar notası, 8 Bulgarın lade edilmemesinin iki memleket arasında mevcud andlaşmaya aykın bir hareket olduğunu iddia etmektedir. C. H. P. Divanı înönünün haşkaıılıgmda toplandı Eski milletvekillerinin Kurultay toplantısına girebilmeleri için dün bir karara varılamadı Ankara 23 (Telefonla) Halk len değişiklikler münakaşa edilirPartısi divanı bu sabah saat 10 da ken daha ziyade büvük kurultayın ve oğleden sonra, 16 da olmak ü toplanmasını ve çahşmasım ılgılenzere, iki toplantı yapmışür. Öğle diren hususlar gozden geçirılmiştir. den sonraki toplantıya Parti Genel Bu arada Parti Genel Başkan veBaskanı İsmet İnönü başkanlık et killığınin lâğvedılmesi kurtultaya mıştır. Her iki toplantıda yaptlaa areedılecekv.karariar arasına alıngorüşmelerde partınin iktidardan mıştır. Eski milletvekillerinin demuhalefete geçişi dolayısile tüzük lege olarak kurultaya girebilmete yapılması lâzım gelen değışiklik leri de görüşülmüs'ie de müsbet bir ler münakaşa edilmiştir. Halk Par karara varmak mumkun olmarmş Arkast Sa. 3, Sü, 4 te tısi tuzüğunde yapılması lâzım ge Bidault mîişkül clıımımda Fransız kabinesinin bugün düşmesi muhtemel görülüyor Pari» 23 ÇR>) Tntmr meti, memurlann maaşlarına zam yapümasını istiyen bir Sosyalist teklifi yüzünden dün azınlıkta kalmıs ve bunun üzerine itimad oyu istemiye karar vermiştir. İtimad oyuna yann akşam raüracaat edilecektır. Sosyalitler bu akşam yapüklan bir toplantıda hükumet aleyhınde rev vereceklerini bildirmişlerdir. Komünistler de Bidault kabinesi aleyhinde reylerini kullanacaklarından yeni bir siyasî buhranın patlak vermesine intizar edilmektedir. Amerikanın davetlisi olan genc öğrenci Ziraat memurları Bakanlık, zirai faaliyetin arttığı bu mevsimde memurlara izin verilmemesi hakkında bir tamim yapü Ankara 23 (Tu.k Ajansı) Tarım Bakanı Nihad Eğrıboz valılere aşcğıdaki tamımı yollamışhr: «Teşkilâtımız mensubu memurlann ziraî faa'ivet'n en Eikı bulunduğu Hu mevsimde. Kavmakam ve Vaülerden izin alarak Ankara veya bsska verlerde gezdıkleri eörulmuştür. Zıraî durumun eheınmiyetıci Arkan Sa. 3. Sv. 8 de Dil meselesine dair Neclise Şehir Meclisi senelik imar verilen takrir Ankara 23 (Telefonla) İstanbul mületveküi Mükerrem Sarol Büyük Millet Meclisine bir takrir vererek Türk dilinin son senelerde bazı cereyanlar dolayısile aldığı veçhe hakkında Milll Eğitim Bakamnın göruşlerini sormuştur. Takrirde şoyle denilmektedir: «Anayasanın ikinci maddesinin son fıkrasında devletin resmî dili turkçedir, denilmektedir. Halbuki, Arkaix Sa. 3, Sü 4 te Karaköydeki Borsa hanının yıkılmasına karar verildi müddetini tamamhyarak dağıldı. Üç programile yeni Meclis meşgul olacak istanbul Şehir Meclisi dün, beşinci devrenın dördüncü sene haziran ayı son toplantısını yaparak Yunan Parlâmentosunda ilhak müddetini tamamlamış ve dağıîmıştır. Yeni seçime kadar Daim! taTaitariannın sayıa 205 kişiyi buluduğu büdiriliyor Encümen Şehir Meclisine nıyabeten vazifeye devam edecektır. Yeni seçimin eylul ayı icınde yapılacağı Atına 23 (A P ) Yunanistama zannediliyor. Meclısin dünku gün eski Savunma Bakanı Panayotis deminde ekserısi imar plânlanna Kanelopulos butun Yunan sıyasî aid olmak üzere 45 madde bulun partılermm Kıbrıs adasının Yucamakta idi. Inönü gezisinde postane nistana ilhakını istedıklenni iddia Marshall plânından aynlan yeni inşası için bir mahzen arsasmın 20 etmıştir. Kanelopulos'un behttıj.ne tahsi&atla malzeme alınacak bin lira gibi cüz"i bir para muka göre, feıgiltere Kıbns'ı Yunaaıstsna bilinde Posta ve Telgraf idaresine ve teslim etmesze bundan komunıstler Ankara 23 (a.a.) • Amerikan rilmesine itiraz edilerek 5 graml'k istifadeye çalışacaklardır. İktisadî İşbirliği Idaresi Turkiye bir mektubu 15 kuruşa nakleden İcra Komitesi tarafjndan bildirildiYunanıstana gıtmış olan Kıbns Posta ve Telsraf mükdürlüğü buğıne aore, Marshall yardım p'ânı nun tam kıymetini verebilir, deniî heyetinin açıkladığına gore, 250 l:itahsisatından yeniden verilen mebmiş, fakat tutanak aynen kabul e şiden nr>ute$ekkıl Yunan ParUmentcsunun 205 âzası Yunanıstan ile lâğdan Türkiyeye 1.133.000 dolar dilmiştir. Kıbnsm birleşmesini istıyen bir ayrılmıştır. Kuznamenin en mühim maddesi beyannameyi imzalamış bulunmakTurkiye için aynlan paranın seKaraköy meydanmdan bir görünüş Arkast Sa. 3. Sü. 8 d* tadırlaı. kiz yüz bin dolan ile Zonguldak kömür ha\ zası için malzeme, iki yüz bin dolarlık endüstri makineleri 34 bin dolarlık makine ve âlet alınacak ve bunlar Amerikan menşe'li clacaktır. 99 bin dolar da nakliyat için ayrılmıştır. Zonguldak komur havzası Kıbrıs Adası ve Yunanisfan J Liibnan şampiyonu bugün G.Sarayla karşılaşaeak Valinitı baskanlığında dünkü toplantı Şehrin emniyet ve âsayişi ile iktisadî murakabe ve muhtelif Belediye hizmetleri için yeni kararlar verildi Dun sabah Vılâyet bınasında Va li ve Beledıye Reisı Ord Prof. Gok ayın başkanl'gmda Valı ve Beledıve Reıs Muavınlerıle Vılâyet Jandarma Komutanı, Emniyet Mudur Muavıni, kaymakamlar, Beledıye iktisad ve Temızlık Müdürlerının ıştırakıle bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda şehrin emniyet ve asayiş işlerile Belediyeye muteallık iktisadî murakabe, temızlık, şehırde gurultu ile mucadele, seyyar satıcıhk mevzuları uzfrmde ıncelemeler yapıimıştır. Bu husasta verilen venı kararlar. a>Dun şehrimıze gelen ve bugun Fenerbahce stalmda Galata^arayla ilk maçını yapacak olan Beyru* nca ılân edılecektır Hıç bir vatan şampiyonu Racıng Club futbolcuları. dun Yeşılkoy ha'a alanında kendılermi karşılıyanlar arasında Arkası Sa. 4, 5u. 3 te gunku maç hakkında tafsılât ve dığcr spor haberlerımızı 4 uncu sahıiemizde CUMHURİYET Arkası Sa, 3, Sü. 5 t«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog