Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Büyük ikramiyelerle 357 çıkü. 950 modeli Fiat marka otomobü buz dolabı Radyo 110 kuruş 27 umhuriyet 9294 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa : 24290 uUITlâ 23 PASLANMAZ ve OYULMUŞ 1950 ? A L Traş Bıçakları Oyulmus U.SA. Fatent N. 2266288 Tasarruf mevzuunda yeni kararlar alındı Dün gece saat 23 e kadar süretı Bakanlar Kurulu toplantısında a£ kanurnı tasarısı da incelcndi 1 T T I J . Atatürkün birkaç güne kadar amumun gezmesine açılacak olan Çanka>a Koşkündeki kütübhanesinin ıımnmi görünüşü H.P. Kurultayında sert çatışmalar olacak Muhalefetin kaderini bu toplantının tayin edeceği kanaatinde olanlar çoğunluğu teşkil ediyor 14 mayıs hezimeti mensublarımn, partinin bundan sonraki sevk ve idaresînde birinci derecede rol almamalan gerektiği kaydcdiliyor Sofya, bir nota daha verdi Bulgarlar şimdi de başka bir hava tutturdular Notada, Bulgar Eksarhmın haklanna tecavüz edildiği iddia ediliyor Londra 22 (B3.C.) Bulgar haberler ajansının bu akşam verdığı ır habere gore, Bulgar hukumeti Ankaradaki elçisi vasıtasıle Turk hükumetine bir protesto notası ver miş ve bu notada Turkiyedekı Bul;ar eksarhanın haklannın gasbedıldığini ve İstanbuldaki mallanna da tecavüz edildiğüıi iddia etmış Hükumetin tasarruf tedbirleri bugünlerde açıklanacak, Ankara 22 (Telefonla) Bakanbasm tasarısı da Bakanlar Kurulunda görüşülüyor lar Kurulu bu gece saat 23 e kadar çahşmış ve oğrendığımıze gore, bılhassa tasarruf mevzu*unda muhun kararlar almıştır. Şeker fıatlannda yapılması derpış edılen tenzılâtlara bu gece Bakanlar Kurulunda kat'î şekılde karara bağlanmıştır. Bu gece alınan muhım kararlann yarından sonra açıklanacağı anlaşılmaktadır. Şeker fıatlarındakı ındırmelenn evvelce de bıldırdığımız gıbj Arkası Sa 3. Su 3 te Pahalıhkla mücadele Vali, istanbul halkmı ihtikârla mücadeleye davet ediyor Aceleye olmıyan bir dava evlet sanayiini hnsnsf teşebbüs* devretmek m» selesi, bugün iktisad hayatımjzı çirtdeile ilgilendirilen en muhim ekonomik mevzudur. Yeni iktidann devletçilikten •zaklaşarak serbest iktisadî rejime müteveccih bir siyaset lakib etmek istemesi üzerine, devlet sanayünin hususî teşebbuse devri davasuun acele halledilmesini istijenler var. Şayanı teşekkurdür ki Adnan Menderes hukumeti, aceleciliğe iltifai etmemektedir. Ankara, 22 (Telefonla) Siyasl çevrelerin bütün dıkkati Halk Partisi Kuraltajona çevrılmiştir. CJi.P. nin bütün kanadlarında hummalı bir faalıyet sezilıyor. Bu kaynaşmalar parti ıçı muhtelif cereyanlar arasuıda, Kurultayda sert çatışmalar olacağını göstermektedır. Toplantının, muhalefetin kaderini tayin edeceği kanaatinde birleşenler çoğunluktadır. Halk Partıli milletvekillerinden başka, aday gösterilmiş olanlann da Kurultaya iştiraki için formüller aranıyordu. Bu na imkân görülememıştır. Şu hale göre, toplantıda bulunacaklann sayısı eski kurultaylara nisbetle yan yanya olacaktır. İçtima Genel Başkan Ismet İnönünün bir nutkile açılacaktır. Genel idare kurulunun raporu ve malî rapor okunacak, tuzuk, dılekçe ve hesab komisyonlan seçilecektir. Seçim propagandalan sırasuıda ortaya atılan Anayasa tsdılâtı mevzuunun Kurultaya getirilip getirilmiyeceği henüz belli değildir. Bu işin kur Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Antikacıyı öldüren Nuritıin durusması Katil, Rıza özermam öldürmeği aklmdan bile geçirmediğini, fakat hâdise günü çok içmiş olduğunu söyledi Yalan haberler Kadın memurlarm işlerinden çıkanlacaklan yolundaki haberler asılsu Dunkıi Cumhuriyet'te «Hususî Kadıkoyunde, Kurbağahdere sem teşebbusun du> duğu endişeler» tinin Nahıdbey sokağında, meşhur başlıklı jazı, devlet işletmeleriaden antıkacı Rıza Ozermanı sarhoşluk ana sanayie müteallik olmıyan ve saıkıle tabanca Ue vurarak olduâmme hizmeti karakteri taşımıyan ren Nuri Gökdelenin muhakemesiların hususî teşebbuse devri me ne dün saat 16 da suçüstü kanunselesini esaslı surette tetkik ettik ları gereğınce, Ikinci Ağırceza mah ten sonra. dünyadaki iktisadî şart kemesüıde başlarulmıştır. ların anormal olduğunu söjlüyor ve şöyle bir neticeye vanyordu: «Bu anormal şartlar, milletlerarası piyasaya hâkim olduğu müddetçe mıllî sanayiimizin değıl gelışmesı, hattâ yaşaması bile mümkün olamaz. Kanaatimiz odur ki, bugün, hususî teşebbüs elinde bulunan tesisler bile bu işe sermaye Savcılığa enteresan bır * mahkemeye de muracaat yatıraniar için endişe verici riskleretmişür. Bu arada şefın le doludur. Devlet sanayıi ise kâr ikbar ve iddıa yapılmış kansı da Perıhana iki mek dan çoktan vazgeçmiş yaşamak ve bulunmaktadır. Iddia satub gondererek, bır aıleayakta kalmak icin çırpınmaktadır. hıbı, geçenlerde Bostancının yıkılmasına müsaade «Bu böyle olduğuna göre memle da kazaen zehır içerek öetmemesmi rica etnuştir. ketin mukadderatına sahib olanlar len bır genc kızm babasıDığer taraftan, şef Bostan için fevkalâde basiretli ve ölçülü dır. Iddiaya nazaran hâdise cıda bır ev tutarak Perihareket etmek gerekiyor • » hanı buraya yerleştirmişBu düşünce, gayet yerindedir. şudur: tır. Perıhan Oçalmaz adınDevlet sanayünin mukadderatım tada genc ve güzel bir kız, j Işte geçenlerde bu evde >in etmek meselesi, devletçiliği bı» zehırlenerek ölen Periharakıp serbest iktisadî rejime dön çalışmakta olduğu resmî nın babası, kızmın bir kaPerihan mekle sabaha akşama halledilivere dairedeki şefi tarafından cek kolay ve basit bir iş değildir. iğfal edilerek, hâmıle kalmışür. Şe zaya değıl de şefı tarafından Bizde devlet sanayünin kurulması, fin evli ve 2 çocuk sahibi olması, bir cinayete kurban gittiğini idsaj ın Cumhur Başkanı Celâl Bayann bu gayrimeşru birleşmenin arasma dia etmektedir. Bu ıddia etrafında tahkikata ilk Dctisad Vekilliği zamanında, yani sed çekmiştir. Bir iddiaya göre de 1933 te Sümerbankuı kurulmasıls bu zat, kansından aynlmak için başlanılmıştır. ba^lamış ve 1950 ye kadar 17 yıl devam etmistir. Onceleri devletçilifimiz mutedil bir devletçilikti; sonradan yavaş javaş itidal. ifrata doğru kaçmıştır. Sümerbankuı kurulmasını sağlayan kanunun gerekçesinde, yani esbabı mucibe lâyihasında ezcümle şö^le deniliyordu: «Mıllî ihtiyac ve menfaatlerimi» zin mubrem kıldığı sanayi şubelerının bir an önce tahakkuk ettirilmesi iktisadî istihsalât ve emniye» tımızi. memleketimizin umumî muvazenesıni koruyacak olan bu sanavılesme hareketine hız verilmesi ıcın butun millî kuvvet, memba ve unsurlardan en çok istifade etmek lâzım geldiğini ilk teşebbüs devresının tecrubeleri göstermiştir» «Sümerbankuı sahibi bulunacağj fabrıkalar hisselermden bir kısmının Turklerin ve Turk teşekküllerınin eline gecmesi muvafık gorülmustur. Banka bu suretle nakde çevıreceği kıymetlerle yeni yeni san a v şubelermde faaliyete girişmek ımkânlarmı elde etmıs olacaktır 3 haziran 1933 tarihli ve 2262 sayılı kanunun Sumerbanka verdiği vazifeleri gösteren hükumleri, devlet sanaviinin kunıluş hedefini şo>Ie ta\in ediyoıduva Ana ıptıdaî maddele'i menı lekette yetişen ve henuz ısühsa Savcılığa yapılan mühim bir üıbar Ankara 22 (a.a.) Son günlerde muhalefet gazetelerinde hiçbir esasa dayanmıyan haberler çıkmaktadır. Bu arada birçok memurlann tasBüyük bır kalababk onunde ya fiye edılecekleri ve kadın memurpılan ilk duruşmanın açıbşını mu ların da işlerinden çıkanlacaklan teakıb, sanığın hüviyetı tesbıt edıl yolundaki bazı yazılar yayınlanmiştir. mıştır. Ibrahim oğlu, Safıyeden doğma Hiçbir esasa dayanmıyan bütun 1927 doğumlu, bekâr ve orta tahsılü bu haberlerin umumî efkân karışolup boşta bulunduğunu soylıyen tırmak maksadıle ortaya atıldığı Arkası Sa. 3. Sü. 8 de âşikârdır. Anadolu Ajansı bu haberleri yaIanm3ya Utanhul Vali ve Belediye Baş,kanlığından: Beledıye iktisad İçlerı Murakabe Truman, Üçler Konferansından dönen Acheson'u Barosu, ihtikârla mücadele husuhava alanında karşılarken sunda savın istanbul halkmm yardımını rıca etmektedir. Bu koruda her tuılu şıkâNetleruvzı (24302, 24803, 24804) numaralarda Murakabe Burosuna telefonla veya aynı adrese mektubla bı'dırınız Çıkivetleriniz derha! ve mahaüınde uıİki ticaret heyeti, 5.300.000 celenecektır. Be!cdıve k=r>ununa dolarlık sınaî teçhizat cÎFvamlarak narha. kâr haddıne ve tanfeve tâbi tutuian gıda maddesipariş etti lerıle maesseselerı sayın halkımıza Frankfurt, 22 (A P.) İki Türk tekrar hatırlatınz. tıcaret heyeti Batı Almanyaya 1 Ekmek, petrol. mangalköCambridge (Massachussetts) 22 toplantısında konuşmuş ve Sovyet İ.300 000 dolaılık suıaî teçhizat si(A P ) Bırleşık Amerıka Dış Iş liderlerine şıddetle hucum ederek murü, buz narka tâbıdır. parış etmişlerdir. Bu malzeme Tur2 Her nevı yaş pebze ve yas. lerı Bakanı Dean Acheson Harvard şöyle demıştir: Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Üniversitesi mezun^rı cemıyetüıın I Arkasr Sa 3, Sü. 2 de meyvaların satışmda satıcıya muayyen bır kâr kabul edılmıştır. Yaş meyva ve sebzelerm dukkânda yapılan satiş'rda fatura fıatı 25 kuruşa kadar olan sebze ve meyvalar kıloda 7,5 kuruş, 25 kuruştan fazla olanlar ^ 30. sejyar olarak veya pazar yerlerınde yapılan satışlarda Batı Almanya ile ticaretimiz Acheson'un Sovyet liderlerine hücumu Tiirk Fransız dostluğu «Türk Fransız Kültür Cemiyeti» İstanbul Başkanı Paris'te güzel bir konuşma yapü Paris, 22 (a.a.) «Türk Fransız Kultur Cemıyeti» İstanbul baş kanı ve Turk Tarih Cemiyeti azas) Reşid Saffet Atabınen, bugün Parıs Guzel Sanatlar Mektebüıde seç küı davetli huzurunda parlak bü konferans vermiştir. Konferansm mevzuu «Turklerin Avrupa medeniyetine yapüklan hizmetler» olarak tayin edilmişti. Arkası Sa. 3, Su. 3 te Facianm cereyan ettiği mahalde yeni bir keşif yapıldı. Sanıklar her şeyi inkâr ediyorlar İzmit 22 (Muhabirimiz Cevdet ,„„..,. ,„„„ ıabirimiz Yakub bıldirıyor) Karasu ormanında vuku bulduğu iddia olunan yamyamlık hâdısesı etrafındakı tah kıkat ehemmıyetle devam etmektedir. Vaka yerınde yann bir keşif daha yapılacaktır. Bu keşıften sonra bu korkunc iddianın doğru olup olmadığı mevdana çıkmış olacaktır. Facıanın tek şahıdi 12 yaşındakı Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Kandıradaki yasnyamlık hâdisesinin tahkikatı Türk • Italyaıt Arkası Sa. 3, Sü. 1 de anlaşması Meclis Dış İşleri Kcmisyonu paktı gorüşmck üzere bugun toplanacak Ankara, 22 (Telefonla) Büyük Mıllet Meclısi Dış İşleri Komısyonu, Turk İtalyan paktını gorüş» mek uzere yann toplanacaktır. Bilındiğı gıbı, Romada imzalanan bu anlaşma ile iki Akdeniz devleti arasında ebedî bır sulhun devamj kabul edılmiştır. Türkıye ile İtalya arasuıda çıkacak herhangı bır ı h tılâf hakem yolile halledılecektır. Olamadığı takdude işin La Haya Adalet Dıvanına kadar nasıl goturüleceği bu anlaşmada tesbit edilmiştir. NE OLDULAR: 6 Üniversitede dekaıt seçimleri Edebiyat Fakültesi Dekanbğına Profesör Ali Tevfik Tanoğlu intihab edildi Tevkif edilen sanıklardan: Hasan Gezginci, Kasım Ku\umcu, Abid Çeviren ve Mehmed Kuyumcu Gazeteciliğe dönen Cavid Oral ile bir konusma ABİDİN DAVER Arkası Sa. 3, Su. 5 te Cavid Oral, matbaasmı gezdırirken Bır zamanlar guler yüzlu, cana yakın bü Tanm Bakanı vardı Meclıste tenkidlerile tanınmış v sonra Bakan olarak bu memlekete kendi çapmda oldukça hizmetler etmiştı. Bahıs me\zuu Bakan, üzerind yüzde yuz değılse bile, yuzde 3 £ sevgı hıslerının bırleştığı Cavid O raldır. Prof. Ali Tevfik Tanoğlu C.H P. nın son seçım mağlubi yetinde, hem Bakanlığı, hem dı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa mebusluğu kaybeden Cavid Orall kültesir.ın dekan seçimı dün sabai: konuşmak ve ilerisı için neler du> yapılmıştır. Netıcede, Coğrafya Şuşünduğünü ötrenmpk her halde e besi profesdrlerinden Dr. Ali Tevteresan olacaktı1 . Cavid Oralı te fik Tanoğlu Dekanlıga secılmış+ır lefon'a evınden aradım. Telefona Senato uyehğıne de pıofesor Hdmid çıkan kızı, gayet efendıce konustu Ongunsu. vonetım kuruıuna da « Babam. Adaçada dedı Bu Prof. Ahmed Ardal. Prof. Anmed • A r k a s ı Sa. İ, Su. l d e r Röportajı yapan:' Faruk Fenik Pazar Günü Başlıyoruz UNCU DUNYA NASIL OLACAK? Bir Ingiliz gizli istihbarat subayı bildiklerini ifşa ediyor vurmu«tu' c Arkası Sa. 3, Su. S de Dünyamn en büyük gasetekrîle > birlikte "Cumhuriyet,, sütunlarında İkinci Dünya Harbi esnasında bu subay Rusyada kalmış, harbi takiben Demir Perdeyi yarmış ve orada gene istihbarat yapmıştır. Sodece Sovyetlerin değil, demokrasilerin de harb hazırlıklanna dair vesikalara dayanan malumata sahib olan subay, bildiklerinin gizli kalmasını istememiş ve «Phillipp Reynolds» takma ^^<rıvı arkasına sakl^narak bunİTi acısa Okuvumlar'raız. hu ecetJo, merakla takib du|unduk çe t ; ne'''7v 3 ı>n<ıî d^c^ a h».rbinin nasıl olacajına daır muhim ifşaatla karşılaşacaklard'r. Re^^ınMs, tamimi'e vesikaya dayanan ese rini. bir roffiar>cır"n uslubu ile yazmak mehaIT* 'i d e goç'«=' 'T'i=tir. ^ ç c pU!orı heı'tot".n
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog