Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SERÂBIÖMRÜM Bizzat kendi tarafından bastarılan bu kitab, üstadın şimdiye kadar hiç neşredilmemiş şiirlerini muhtevidir. SERABI ÖMRÜM, muhterem okuyuculara senenin en kıymetli bir edebl armağanı olarak takdim ediliyor. Fiatı 7,5 Liradır. RI2A TEVFİK İNKİLÂP KÎTABEVİ 27 nciyılSayı : 9293 umhuri KURUCUSU: YUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299, Matbaa : 24290 PASLANMAZ ve OYULMUŞ Perşembe 22 Haziran 1950 P A L TrîFBıçakları Oyulmuf U.SA. Patent N. 2266288 Adalet Bakanlığında kurulmuş oîan komisyon sevkedilmesi, çifte maaş alanların hazırladığı tasarıyı Bakana tevdi etti tek maaşa ircaı istendi * Baltık denizi Ankara 21 (Türk Ajansı) Gazetecıler Cemiyetinin mümessillerinin iştirakile Adalet Bakanbğmda kurulan komisyon tarafından hazırlanan yeni basın kanunu tasarısı Adalet Bakanı Halil Özyörük tarafından tetkik edilmektedir. Tasan, basma geniş bir tenkid ve fikir hümyeti verecek mahiyeti taşımaktadır. Bununla beraber şahısların haysiyet ve şerefleri ve tnemleketın emniyeti bu hürriyet nizamı içinde müeyyidelenmektedir. Tasan üzerinde umumiyetle pren sip mutabakati temin edilmiş ise de, bir kaç noktada Cemiyet mümessillerile anlaşmaya vanlamamıştır Bunlann da Adalet Bakanı Halil Özyörüğün hakemliğile bugün, yann halledileceği kuvvetle tahmin edilmektedir. Yeni tasan idarî ve siyasl müdahalelere asla meydan vermemektedir. Meşhur 30 uncu madde tamamen kaldınlmış; bu suretle gerek basın ve gerekse bu hükümleri tatbikte sıkınti çeken mahkemeleri Arkası Sa. 3, Sü. 2 de asın Kanunu Medisin Memurlarm durumu Mecliste görüşüldü tatifinden evvel çıkacak diinbin kadar memarun tekaüde 13 Ankara, 21 (Telefonla) Burdur milletvekili Mehmed Özbekin, halka fena muamele yapan memuriar hakkında Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş karara, diğer dairderin de imtisal etmesi, halen tekaüdlük müddetini doldurmuş memurlarla ihtilâstan mahkum olan memurlarm kadrolardan çıkanlmasına, köylülerimiz ve iş sahiblerinın, işlerinın süratle gdrulmesine dair sorusu f bugünkü Meclist» Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu cevab vermiştir. Samed Ağaoğlu, izahatında, bilhassa: «güler yuzlü, tatlı sözlu bir idarenin» mutlaka kurulacağmı belırtti. Ağacğluna gore, bu memleketteki şıkâyetlerin hemen hepsinin temelinde devlet memurunun rüyu abusundan şikâyet vardır. Tek parti sistemi içinde kontrolsua geçmiş uzun yıllann tabiî netıcelerinden biri de işlerın vaktinds görülmeyişidir. Memlekette bayük bir sistem değişikliği r !muş, murakabeli sistem kurlmuştur. Mesuliyetli memıiFdan memura atan tek parti devrinin murakabesiz sistemi yüzünden kanunlanmız iorma» Arkası Sa. 4, Sıi. 1 d& Yeni tasarı, idarî ve siyasî müdahalelere imkân bırakmıyor, meşhur 30 tntcu madde kaldırıldı. Samed Ağaoğlu, güleryüzlü bir idarenin kurulacağınl Ner'i kanunda raevcud ve müteselsil mes'uliyet yeni tasarıda yer almadı söyledi. Diğer sorulara alâkalı Bakanlar cevab verdi ovyet Rusyanın durup dururken ortaya bir Bal^ ^ tık meselesi çıkarmak istediği anlaşılıyor. Ruslar, bu iç denîzin yabancı harb gemilerine kapatılmasını sağlamak maksadile harckete geçmislerdir. Sovyet Hukuk Enstitüsunün resmî organı olan dergide, Baltık denizinin yabancı harb gemilerine kapatılması lâzım geldiği tezini ileri suren bir yazı Kıbns adasından bir görünüş çıkmıştır. Sovyet Rusyada gazeteler ve dergiler, Kremlin'den emir almadıkça veya Kjzıl Çarlar tarafından tahrik ve tasvib edilmedikçe hiç Yeni Basın Kanunu tasarısmı tetkik etmek te olan Adalet Bakaru bir şey yazamazlar. Sovyet basını, Halil bzyörük makamında diktatörluklerin mutad sansüründen çok daha sıkı bir rejime tâbidir. O kadar ki bu satırların muharriri, 1936 da Moskovadaki gazetelerin idarehanelerini gezdiği zaman hayret, hattâ dehşet içinde kalmıştır. Sovyet D15 İşleri Komisetiiğine bağb Matbuat Dairesinin en büyük âmirinden aldığım bir müsaade ve tavsiye ile yanımda bu dairenin bir memuru olduğu halde görmeğe gittiğim gazete idarehaneleri, dışandan polisin muhaLondra, 21 (B3.C.) Bugün tinde olup olmadığını sormuştur. fazası altında idi. Binanın içerisinAvam Kamarasında bir milletvekflı Milletvekilınin suallerinı cevabde de, baş muharririn, yazı işleri Kıbns meselesine temas etmiş ve landıran Somürgeler Bakan Vekıli, müdürlerinin, mürettibhanenin ve bu hususta hükumetten izahat is İngdiz hükumetınin Yunan Ortodiğer atelyelerin, makine dairesitemiştir. Bu miiretvekili, Kıbns a doks killsesi tarafından idare edinin, hulâsa her şubenin ve odanın dasında geçen kasım ayında ya len plebisitten tatminkâr olmadığını Ankara 21 (Telefonla) Filistin Partinizin dış politikada birlik göskapısı önünde, koridorlarda iinipılan plebisiti hatırlatmış ve İngil söylemiş ve şöyle demiştir: formalı polisler nöbet bekliyordu. Uzlaştırma komisybnundaki vazife termek hususundaki karann cidterenin Kıbns üzerindeki eğemene İngiltere, Kıbns üzerindeki Hiç şüphesiz üniiormasız hafiyeler sine nihayet verildiği bildirilen Hü diyet ve samimiyetini ve şahsıma lik haklanndan vazgeçmek niye Arkası Sa. 3, Sü. 2 de karşı muamelenizdeki emsalsiz ruh seyin Cahid Yalçından D15 İşleri de vardı. İşte binalan bu kadar sıkı bir po Bakanlığına bugün şu telgraf gel ve karakter kibarlığını tebrik ederim.» lis muhafazası altında bulunan ve miştir: <Gelir gelmez vazifeme son ve Dış işleri Bakanı derhal kendisine yazüarı da sıkı bir sansüre tâbi tu Arkası Sa. 4, Sü. 6 da tulan kızıl gazetelerde, çıkan tfer rüdiğini bildiren telgrafınm aldım.) Memuriar hakkındaki soruyu hangi bit raakale ve hattâ habeTürk ve MUslümanlarla meskun cevablandıran Başbakan rin dahi, Kremlin'in müsaadesi olYardımcısı Samed Ağaoğln bölgelerde Ruslaştırma siyaseti madan neşrine imkân yoktur. Bu şiddetlendi bakımdan Baltık denizinin yabancı harb gemilerine kapanması hakkınBerlin 21 (Türk Ajansı) Sovda Sovyet Hukuk (?!) Enstitüsuyetler Birliğinin Azerbaycan, Şimalî nün resmî organında çıkan yazıyı Kafkasya ve Türkistan gibi, Türk da bir bolşevik hukukçusunun ve Müslümanlarla meskun ülkeleşahsî fikri diye kabul etmek mümrinde Ruslaştırma siyasetine şidkiin değildir. Bu fikir, etrah yokdetle devam edildiği buraya gelen Mareşal Tito'nun son bir resmi lamak için bir tecrübe balonu ohaberlerden anlaşılmaktadır. larak ortaya atümıştır. Nitekim, Ruslar en büyük şiddeti bilhassa Boğazlar meselesi ve doğu vilâyetşimal Kafkasyada ve AzerbaycanDevlet işletmelerinden ana sana men aynı endişeler üzerinde mütlerimize müteveccih Rus itirazlan da göstermektedirler. yie müteallik obnıyan ve âmme tefiktirler: Hükumet nasıl bir iktisa da evvelâ, Rus ve Gürcü tarihçiHarbi müteakıb, ban şimal Kafkarakteri taşımıyan işletmelerin hu dî siyaset takib etmelidir? Bu sileri tarafından ortaya atılmıştı. Bokas kabilelerinin ve ezcümle Karasusî teşebbüse devri imkânlan a yaset, plânlı mı, yoksa tam manağazlar hakkında hükumetimize veFuad Köprülü, Bulgar Arkası Sa. 3, Sü. 2 de raştınhrken, başlıca talibler he' Arkası Sa. 4, Sü. 7 de rilen resmî Rus notaları da bu söznotasına ve Sovyetlerle de tarihî neşriyatın arkasından münasebetlerimize dair sökün etmişti. Baltık meselesinde beyanatta bulundu de aynı bolşevik taktiğinin takib eBulgar kıtalan tekrar hududu dilmek istendiğine şuphe yoktur. Ankara 21 (Telefonla) Dış i ş geçtiler, Belgrad, Sofyaya Karadeniz Boğazını bir Rus gölü leri Bakanı Fuad Koprülü, bugün, bir nota verdi haline sokmak için yapüan, fakat kendisine sorduğumuz muhtelif suTurkiyenin azimkâr mukavemeti Belgrad 21 (a.a.) Belgrad radallere cevaben, Bulgarlar tarafmdan karşısında akîm kalan Boğazlar yosu Yugoslavyanın Bulgaristana Sofya maslahatguzarımıza venlmış o Bakanlık Müsteşan Gıyas Akdehakkındaki Rus teklifi, şimdi de verdiği notayı yayınlayarak Bulgar lan notanın telgrafia ancak bir huiâniz Maliye Tetkik Kurulu Baltık denizi için tekrarlanmak iskıtalannın dört gün içinde ikinci sası almdığını kaydetti. BulgaristanTerminal binasının temeli dün atıldı 1952 de teniyor. Kızıl Çarlık, Baltığı banş Başkanlığına getirildi defa hududu geçerek Yugoslav kadaki subayımız meselesi de Bulzamanında, yabancı harb gemileYeşilköy hava istasyonu OrtaŞarkın en garlarla aramızdaki diğer •meîs1eAnkara 21 (a.a.) Maliye Ba rakoluna ateş etmiş olmalanru prorine kapatmakla bu denizin bir büyük hava limanı olacak lerle birhkte esaslı şekilde tetkik kanlığı Müsteşan Gıyas Akdenizin testo etmiştir. Rus denizi olduğunu kabul ettiredilmektedır. Maliye Tetkik kurulu başkanlığı Belgraddaki Bulgar elçiliğine veCumhur Başkanı tarafından kabul edilen İmar ve Kalkınma mek gayesini takib etmektedir. BiYeşilköy hava alanında yapılaTörende Valı ve Beledıye Başkanı Fuad Koprülü, Sovyetlerle arana, Hazine Genel müdürü Said Er rilen nota 1617 haziran gecesi 20 Bankası heyeti üyeleri £ankayaya girerlerken rinei Dünya Harbine denizlerin ginin müstesar yardımcılığına, Büt kişilik bir Bulgar kıtasının harb cak olan büyiık hava limanmm Fahreddin Kerim Gokay, Bayındır mızdaki vazıyette her hangi bir serbestisi prensipini kabul ettirmek Ankara 21 (a.a.) Memleketi1 üyelerinden Mr. Mason olduğu çe ve Malî Kontrol Genel müdürü Arkası Sa. 3, Sü. 6 da terminal binasının temelatma töre lık Müdürü İsmail Devletkuşu, A değişiklik olmadığını beyan etti ve için girmiş olan Amerikanın da. mizde tetkiklerde bulunmak üzere * o ni, dün sabah saat 10,30 da yapıl merikalı hava meydanı mütehassısı, Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Ekrem Şahenkin başhukuk müşadiğer bütün devletlerin de tabiî gelen Milletlerarası İmar ve Kal halde bu sabah Maliye Bakanı Hamıştır. Arkası Sa. 4, Sü. 6 da virliği ve muhakemat genel müdür lil Ayanı makamında ziyaret kızıl peykler müstesna böyle bir kınma Bankası heyeti başkanı Mr. görüşmüş lüğüne, müstesar yardımcısı MuBaltık rejimini kabul etmiyecekle James Barker beraberinde heyet ederek bir müddet hiddin Gürünün bütçe malî kontür. rine şüphe yoktur. trol genel müdürlüğüne, Hesab UzBaltık denizin de. Sovyet Rusya manlan kurulu başkanı Ismail Oile Polonyadan başka, Finlandiyazütün müstesar yardımcılığma, hanm, İsveçin, Almanyanın, Danizine genel müdür yardımcısı Nail Gidelin hazine genel müdürlüğüne markanın da kıyıları vardır. Harbtayinleri yüksek tasdika iktiran etden evvel, Estonya, Letonya ve LitLise ve yüksek mekteblerde miştir. vanya da isimleri üstünde üç küaskerî kamp usulü çük Baltık devleti idi; fakat Bikaldmlacak rinci Dünya Harbi sonunda istiklâllerine kavuşan bu devletler, İAnkara 21 (Telefonla) Yedek kinci Dünya Harbi başında kızıl subaylar hakkmda hazırlanacak yedev tarafından yutuluvermişlerdir. ni kanun tasansının esaslannı tetKaradenizin kapısı olan Boğazlakik için çalışmalara başlanmıştır nn her iki kıyısına Türkiye hâkim Sezilen düşüncelere göre, lise ve olduğu gibi Baltık denizinin kıyıyüksek mekteblerden kamp kaldılanna da karşılıklı İsveç ile Daııinlacak, mezunlar er olarak kıt'amarka hâkimdirler. Karadenizin Bu subay harb içinde Rtısyada kalmış, harbi müteakıb Mısırdan gelen bu şahıs İzmirde Iara sevkedilecek, 6 aylık talim ve kapısını teşkil eden Boğazlarla Kamüteaddid defalar Demir Perdeyi yarmış, türlü mühim eğitim devresinden sonra ımtıhanüç bankayı dolrndırdı malumat toplamış, deliller, vesikalar ele geçirmiş, sonra da redenize girip çıkacak harb gemîlarda muvaffak olanlar yedek suPhillıpp Reynolds adı altına gizlenerek, bütün bildiklerini leri için, Milletlerarası Montreus İzmir 21 (Telefonla) Beynel bay okuluna alınacaktır. Okul müd açığz vurmuştur. Reynolds, tamamile vesikaya dayandığı Mukavelesi ile hususî bir rejim milel bir dolandıncı cldugu sanılan deti 6 aydır. Mezunlar asteğmen halde eserini, okuyucuları sıkmıyacak bir üslubla yazmış, kabul edilmişse de Baltık denizinin biri bugün Izmirden uçakla kaç rütbesile 6 ay kıt'a hizmeti görecek âAe+i hak'ıVi roman hahne ge*irmiştir. kapısı olan İsveç ve Danimarka mak isterken hava meydanmda ya lerdir. Bakanlar Kurulu icabında kalanmıştır. Hâdıse şudur: Mısırlı bu müddeti 4 aya indirebilecektir topraklan arasındaki boğazlar hakAhmed oğlu Hüseyin Radi isminde Proje Genelkurmay Başkanlığında kında böyle milletlerarası bir andbiri İskenderiyeden İstanbula gelıp tetkik edildikten sonra, tasan Ba ABİDİN DAV'ER Arkası Sa. 3, Sü. 8 de kanlar Kuruiuaa sevkolunacaktır. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Kıbrıs hakkında Avam Yalçının vazifesine son Kamarasında müzakereler verilmesinin sebcbi bir , Kıbns Adası üzerindeki egemenlik haklannda değişiklik yapmayı düşünmemektedir,, Dış İşleri Bakanı ile Hüseyin Cahid Yalçm arasında teati edilen telgrafları nesrediyomz Sovyetler Ruslaştırma Kalkııuna Bankası heyetiıtin temaslan Hususî teşebbüsUn duyduğu endişeler Devletin takib edeceği iktîsad politikasının açıklanması bekleniyor Maliyede tayinler YugoslavBulgar smtnnda Bulgarlarla aramızdaki meseleîer Yeşilköyde büyük hava limanı 3 üncü dünya harbi nasıl olacak? Yedek subaylar için kanun tasarısı Herkesin birbirine sorduğu bu sualin cevabını bir İngiliz gizli istihbarat subayı veriyor Beynelıtıilel bir dolandıncı yakalandı Pek Yakında "Cumhuriyet, te Vali ve Belediye Bajkanı yeni binanın temeüni atarken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog