Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Gözluk Deposu Her ne»i fennl g3;!Gk. Cam. bGlün malzema çerçeve «e go?!ukcuiQq« aid J. SARAGOSSİ 8<.k(.kop. C.1SI »>y Hoa ?? Ulonbui u m h u riyeC 27 nciyılSayı : 9292 KURUCUSU: YUNUS NADl Telgraı v« mektub adresl: Cumhurlyet, îstanbul Posta Sutıtfu Irtanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa Ulezk 24209, Matbaa: 24290 PRATIKTE Şeker Hasfalığı v| Tedavisj Dr. İHSAN AKSAN Dr. SAIJHA YALÇSN Tamamen yenilenmiş ikinfij baskı 250 Kuryj , İstanbıdda «MAZLÛM», Agfcarada I A K I A I Kitabevleri Çarşamba 21 Haziran 1950 Baltıgı kapatmak için yeni bir Sovyet oyunu Washington, bir Sovyet dergisinin bn yoldaki teklitine fcatji cephe aldı Iskandinav memleketleri de Baltığın açık bir deniz olduğunu belirttiler ve Rusyanın herhangi bir hareketine karşı koyacaklarını bildirdiler Demir perdede çatlak Hoffnan'a göre Rusya yakında yıkılacaktır Bulgaristamn Rus siyasetinden yüz çevirmeğe çalışbğı anlaşılıyor F. Köprülünün dış siyasete dair izahatı Dünkü D.P. Meclis Grupunda hatibler Kıbrıs meselesini de ortaya attılar Ankara, 20 (Telefonla) Uı§ işleri Bakanı Fuad Köprülü, Avrupa seyahati, muhtelif devlet ricaUle temaslan ve edindiği inübalar hakkında bugün DJ>. Meclis Grupunda beyanatta bulunmuştur. Öğrendiğimize göre Fuad Köp« rülü, bilhassa yeni seçimlerden son ra dış itibarımızın son derece arttığmı yakmdan müşahede fırsatı sulduğundan memnuniyetle baheetmiş, kendi karşılanmasının dahi mutad protokol icablanrun üstüne Ciktığını kaydetmiştir. Dış İşleri Bakaru, dünya siyasetinden bahisle münferid politikalaf devrinin geçtiğini, demokrasi cephesinde olan memleketlerin küj Kırtasiyecilikle savas emleket işlerinin süratle göriilmesini önliyen en buyiık amil, kırtasiyecıliktir diyebiliriz. Gerçi devlet dairelerinde, işler kâğıd üstünde yüriır. Bu, yalnız bizde değil, her memlekette boyledir ve kırtasiyecıliğin büsbütün kalkmasına da imkân yoktur. Fakat kırtasiyecilik bizde maruf haddini çok aşmıştır. Kırtasiyecilik, zamanla bir takım yeni formaliteler doğurmuş, bu yeni formaliteler de tekrar bazı Dış İşleri Bakanı Fuad Koprülü, gazetecilerle göruşürken yeni kırtasiyecilikler yaratmıştır. Kırtasiyeciliğin bizde aşın derecede olduğuna en biiyük delil, eskisine nazaran, memur ordusunda görülen büyiik artıştır. Memlekette memur sayısının artışında gerçi, aşın devletçiliğin de tesiri olmuşsa da, kırtasiyeciliğin tesiri daha biiyük olduğuna şiiphe yoktur. DevBulgaristan Rusyadan yüz let Denizyollan ve Limanlan İdaçeviriytjrmuş resi, Tekel İdaresi ve emsali, eskiSanıklar salona girerken yargıcı "EsselâmüLondra 20 (Nafen) Baa haden şirketler ve hnsusî teşebbus Schnman, gazetecüerin arasmda aleyküm,, diye selâmlamıya teşebbus etmişler Arkan Sa. 3, Sü. 2 de erbabı tarafından idare edilen bir Hükumetimiz nâ'şın çok işleri devlet adına işletmeğe se de derhal susturuldulaç, .„ bmşlamışlar ve bu yüzden <k hem iade edilmesini tek \ memnrlar, hem de memurlarla beAnkara 20 (Telefonla) Kemal lanan Ticanî tarıkati mensublannın rar istedi raber kırtasiyecilik artmıştır. Pilâvoğlunun muhakemesinde dinî duruşmalarma bugün de devara Öyle resmî daireler vardır ki huAnkara 20 (Telefonla) Türk nümayiş yaptıklan ve mahkemenin edilmiştir. Sanıklar salona girerken susî bir bankada veya müessesede, Arkast Sa. 4. Sü. 2 de azamî iki memurtm beş dakikada Bulgar hududunda arkadaşunız Arif sükuneüni ihlâl ettikleri için yargıyaptığı işi on memur birbirine haNecib Kaskaüyı alçakça öldürülvale ederek yapar, hem de bazan mesi etrafındaki tahkikata devam on günde yapar. Kırtasiyecilik o edilmektedir. kadar damarlanmıza islemistir W i Baska bir mesele için Dıs İşleri maksad ve hedef tersine dönmüş; Bakanlığı Umumi Kâtibüıi ziyaret kırtasiyeciliğin gayesi, işlerin vesietmiş olan Bulgar Elçisinden na'şın kalar üzerinde görülmesi olduğu iadesi istenmiştir. halde, iş arka plâna atılarak adeta Bilindiği gibi Bulgarlar hâdisenin kırtasiyecilik gaye olmuştur. Kır, kendi hududlan içinde vaki olduğutasiyecilik ve onun hemşiresi olan nu iddia etmektedirler. fonnalitecilik yüzünden halk, hükumet dairelerinde siirünmekten Paris 20 (R.) Avrupa kömür gün Fransız başkentinde açılmıştır. bizar olmuş ve kendi hükumetinden ve çeliğinin müştereken işletilmesi Konferansı Fransız Dış İşleri Bakasanki yabancı bir kuvvetmlş gibi ne dair Fransız projesini inceliye nı Schuman açmış ve şöyle demiştir: soğumuştur. Devlet dairelerinde hiç cek olan alü millet konferansı bu Arkası Sa. 3, Sü. 1de bir iş istidasız yürümez. Halkın en tabiî bir hakkını araması dahi 16 Evvelki geceyansı Kaümidile gece yarılanna ka kuruşluk pullu istidaya tâbidir. Hiç dıköyünde feci bir cinadar dolaşmayı da âdet ebir iş telefonla halledilmek istenyet olmuş ve şehrimizin dinmiştir. Onun bu vamez. Bizde telefon, kırtasiyeciliğin en maruf antikacısı Rıza ziyetleri bilhassa mahalleseslisidir. Telefon, işi esasından Ozerman, sarhoş bir gene nin delikanlı ve çocuklaAmerikanın, Türkiyede halletmek için değil; daha ziyade tarafından yok yere öldürmın gözlerinden kaçmakırtasiyeciliği ve havaleciliği yüdoğmuş maruf bir otelrülmüştür. Yaptığımız tah maktadır. rütmek için kullanılan bir vasıtacisini hükumetimiz kikata göre, bu cinayetin Nihayet pazartesi gecedır. cereyan tarzı şöyledir: davet etti si Kadıköyünde bir içkili Bir daireden para alırsınız; iki Usküdarda Postane yogazinoda bir hayli içen tane pullu makbuz isterler; bir taNuri Gökdelen, tekrar sev NewYork 20 (A.P.) «St. Mo kuşunda 25 numaralı evnesi bilmem nereye verilecek, öteki de oturan Nuri Gökdelen gilisinin sokağına gelerek ritz and Buckingham» oteller grude saklanacakmış. Bir daireye para beklemeğe başlamıştır. punun umum müdürü Charles G. ftdında bir gene, uzun Şam 20 (Nafen) «Al Hadara» ğine göre, bu toplanü esnasında ıMaktul Rıza verirsiniz: gene pulu sizden olmak Nuriyi gören mahalle Taylor Türk hükumetinin daveti müdddettenberi, Kadıköiazetesinin verdiği bir habere göre Ingiltere, Fransa ve Amerika taraOzerman üzere, bir kâğıd isterler. çocuklan kendisine lâf üzerine 15 haziran perşembe günü yünde, Kurbağalıdere ma Kırtasiyecilik, en büyiiğünden en Kremlin, Ortadoğudaki bütün Sov fmdan Ortadoğuya yapılacak silâb «Queen Elizabeth» transatlantiğıle hallesinin Nahidbey sokağında o atmağa ve alay etmeğe başküçüğüne kadar bütün memurlan yet diplomatlannı Moskovada top yardımı hakkında Arab "îpm'eketlamışlardır. Esasen sarhoş buluTürkiye müteveccihen hareket et turan güzel bir kıza âşıktır. Arkan Sa. 4, Sü. 2 de mesuliyeti uzerlerine alarak iş gör lantıya çağırmıştır. Tahmin edildiAşık delikanlı, sık sık bu mahal nan Nuri, çocuklann bu einaslı Sebati Ataman miştir. mekten kaçındıran bir fonnaliteci Arkası Sa. 4, Sü. 1 de Türkiyede doğmuş olan G. Tay leye gelerek sevgilisini görebilmek lik yaratnııştır. lor, bu memleketin tedricen artan Gecen gün bir zat, bir daireye bir turizm hareketini geliştirmeğe maistida vermiş, pulun üstüne tarih tuf bir otel inşaaü isini tetkik edeatmağı unutmuş; bir memur bu iscektir. Mr. Taylor, eski bir dostu tidayı almış; fakat bir kaç gün muolan Patrik Atiıenagoras'ı da 2âyaameleye koymamış; memurun âmin ret edecektir. sormuş: Türkiyeye aid bir Marmara ada Neden bu istida üzerinde hiç İstanbul Sergisinin devamı müd yircisinl memnun etmek İçin ellesında Rum anne ve babadan doğan bir muamele yapmadınız? detince Açıkhava tiyatrosunda rinden geleni yapacaklannı ilâve Mr. Taylor, 16 yaşında Amerikaya temsiller verecek olan İspanyanın etmişlerdir. *Aldığı cevab şudur: göçetmiştir. Revünün başartisti Anna Esme Pulun üstunde tarih yok da tanınmıs Mıntemar reviwü, dün Ankara vapurile şehrimize gelmiş raldo, cburada en güzel oyunlanAnkara 20 (Telefonla) Bugün ondan. tir. Revü, otuzdan fazla artistten öğleden sonra toplanan D. P. Mec tranın yeni Ankara EIçisi Tarihi siz atamaz mıydmız? mürekkebdir. Sanitkârlar, İstanbu mızı göstereceğiz. Kadromuz, revü lis Grupunda görüşmeler gece 21 Atamam, mesul olurum. Tahran 20 (a.a.) Dış İşleri Ba Arkası Sa. 3, Sü. lde kanlığından bildirildiğine göre, esÂmir, puluu üstüııe bir tarih at a geldiklerinden dolayı pek sevin müzün daiml artistlerüıden mütetıktan sonra istidaya acele cevab diklerini söylemişler ve Türk se şekkildirı demiştir. ki Başbakan Muhammed Said, İraveribnesini menrara söylemiş. Bu nın Ankara büyük elçiliğine tayin defa da şu cevabı almış: edilmiştir. Bu istida, muameleye konulamaz. Çünkü bize havale edilmemistir. Havale edilmeden muameîe yaBir îngiliz gizli istih | pj>rsak mesul oluruz. barat subayı ifşa İşte bu yıllanmış, ve kökleşmiş yüzde yüz kırtasiyecilik zihniyetiediyor dir ki işlerin süraÜe yürümesİBe mâni olnıakta ve halkı hükumetten, kendi hükumetinden soğutmaktadır. Gene iliklcrimize kadar işlemiş. olan kırtasiyecilik rahudur ki, bu miızmin hastalıkla savaşmak istiyenleri, nihayet ma^lub etmekte, onlar da bu kâğıd ve kalem salta Paris 20 (R.) Sovyetlerin, Washingtondan bildirildiğine Baltık denizini tamamile kapa göre, Birleşik Amerika hükumeti mak için yeni teşebbüslerde bu çevreleri Ruslann bu yolda yalunacağı zannedUmektedir. Sov pacaklan her hangi bir teşebyet hukuk enstitüsünün resmî büse şiddetle karşı koyulacağını organında intişar eden bir ma açıklamışlardır. Bu çevreler, Mos kale bu meseleye temas etmekte kovanın yeni plânlar tertib etve Baltık denizinin yabancı harb mekle meşgul olduğunu ve bu gemilerine kapatılması lâzım gei yazıyı bir «tecrübe balonu» oladiğini beiirtmektedir. Arkası Sa. 3, Sü 4 te plânı idarecisi Hoffman, dün akşam verdiği demecde, Birleşmiş Milletlerin gayesinin büyük bir harbi kazanmak değil, fakat müşterek gayretler sayesinde harbi önlemek olduğunu bildirmiştir. Hoffman, komünist beşinci koldan korkultnayıp «şüphe, tereddüd ve korku yaratmağa çalışan» altıncı koldan, yani korkak vatandaşlardan çekinilmesi icab ettiğini kaydetmiştir. Rusya ve peyklerinde kuvvetli bir tazyik mevcud olduğunu ileri süren Hoffman, «bunlar bir defa çatlarsa, yıkılmalan gayet kolay ve çabuk olacaktır» demiştir. Marshall plânı idarecisi Sovyetlerin yayılma siyasetine temasla şunları söylemiştir: « Diktatörlük, dinamik ve genişleyen bir şey olduğu müddetçe iyidir ve muvaffak olur, fakat bu ileri hareket bir defa durdu mu, arhk yıkılması gayet kolaydır; Rusyanın temerküz ve çalışma kamplannda 12 ilâ 15 milyon insanı tutmak mecburiyetinde kalması, bu gerginlik ve guçlüğün en kuvvetli dehlidir.» Dış İşleri Bakanı izahatında böyle bir meselenin aevcod olaadığuu belirtti, ba mnnasebede Meis Adasımn vaziyeti de bahîs konuso edildi Washington 20 (a.a.) Marshall Ârkast Sa. 3, Sü. 2 de Bulgar Ticanî tarikatçılarının sınınndaki dünkü durusmaları hadise Çankaya köşkü halka açıldı Atatürkün kabri de haftada iki gün ziyaret edilebilecek Ankara 20 (a.a) Cumhur Başkanbğı Umumi Kâtibliğinden tebiiğ 1 Çankayada Atatürkün ıik ikamet ettikleri köşk ile Cumhur Başkanhğı dairesinin bahçesi, her hafta cumartesi ve pazar günlerl saat 15 ten 18 e kadar umuma açık bulundurulacaktır. 2 Gene aynı gün ve aynı saatlerde Atatürkün muvakkat kabirlerinl ziyaret etmek serbest bulunacaktır. Schuman plânı etrafındaki müzakerelere dün başlanıldı Fraosız Dış İşleri Bakanı, Damping siyaseti yerine işbirüğinin ikame edildiğini söyledi Kadıköyüıtde ffeci bir cinayet işlendi Orta Doğudaki Rus elçileri toplanıyor Şehrimizde inşa edilecek büyük otel Şehrimizin tanınmıs antikacılarmdan Rıza Ozerman sarhoş bir gene tarafından öldürüldü Basın heyetimiz İngiltereye gitli Ingiltere hükumeti tarafındaa davet edilen, Burhan Felek başkanhğmdaki, Vâlâ Nıreddin, Adviye Fenik, Münir Berik, Orhan Rahmi Gökçe ve Haluk Cansundan müteşekkil Türk basın heyeti dua sabah saat 9 da uçakla Londraya hareket etmiştir. Heyete Ingiltere büyük elçiliği basın ataşeliğindeo John Benda refakat etmektedir. Londra, 20 (Nafen) Türk tiyatro heyeti bugün buraya gelmiştir. Şehir Tıyatrosu sanatkârlanndan Vasfi Rıza Zobu ve Hüseyin Kemal Gürmen ile tiyatro münekkidi Lutfi Ay ve tiyatro eserleri müellifi Cevad Fehmi Başkuttan mürekkeb olan bu heyet bugün ilk ziyaretini Sheakespeare'in doğdu» ğu Stadford on Avona yapmıştır. Türk Tiyatro heyeti, İngiliz tiyatro çevreleri ile temaslar yapacaktır. Türk tiyatro heyeti Londrada Kremlin, Batılıların bu mıntakaya yapacakları askerî yardımdan endişelendi Sergide temsiller verecek Bir Zonguldak İspanyol revüsii geldi milletvekilinin tutanağı [ Amerikada Tetkikler Yapan İstatistikçilerimiz J 3 üncü Dünya Harbi Nasıl Olacak ? ABİDİN DAV'EB Arkast Sa. 3, Sü. 5 te ı.,,u Avrapa Tediye Birlîği 2 nci sahifede Iktisad ve Maliye sütunlarımızda ispanyol &ıtiitie£İaden bir grup (ortadaki uzun boyiu kadın, «Philipp Reynolds» adı alUnda gızlenen bu subay, son harbde uzun müddet Rusyada bulunmuş, harbden sonra da Demir Perde arkasına bir kaç kere gizhce girerek mühim milumai eMe etmiştir. Behleyiniz.. î ı Amerikada bulunan istatistik uz ton'daki merkezini ziyaret eden tatıstik Barosundan Tanm istatistik; manlarımız, orada muhtelif tetkik uzmanlara sayım malzemelerinin uzmanı Nsfiz Erus, Merkez İstatisler yapmakta, mesleklerile alâkah tayininde istımal edilen yeni bir tık Burosundan sanayi istatistikleri müesseseleri gezmekte, bu müesse I elektronik sayacısmın yaptığı işleri konsültanı Nizameddin Ergıl, Paselerin ileri gelenlerile tanışmakta, behrtırken görülmektedır. \ kistan Maliye Bakanlığı memurlameslekî bilgilerıni arttırmaktadır J Resimde yer alanlar (soldan sa rından İdris Ahmed ve Merkez Is' lar. Yukarıdaki resimde Birleşik ğa) şunlardır: Merkez İstatistik Bü ı tatistik Burosundan Muşavir Raü|| Amerika Sayım Bürosu Dırektoru rsıından Zıraat Muşavirı Bayan Yüceuluğ. Df. Hoy V. Peel, buronun Washingı Hacer Bizdeaj Dr. Peel;. Meıkea İa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog