Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Llektrik üarayı'mn AVİZELERİ MEŞHURDÜR lstiklâl Cad. 423 Tel: 41496 u m h u r iyeC 27 nci yıiSayı : 9291 KURUCUSU.YUNUS NADf Telgraf ve mektub adresb Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutufu Irtanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarasu 24298. î a n İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Yük. Müh. Kâmil Öçman Salı 20 Haziran 1950 (Yakıt ve Elektrik Donatımı ile bir arada. Avrupa kitablan âyancda nefis ilâveli üçüncü baskı. 503 büyük sahife, S50 den fazla resim ve cetvel. Fiatı 800 kuruş BEBKALP KTTABEVI ANKABA MOTOR TAMİRİ VE B A K I M I Karadenizlilerin geçim Ormancıların Ankarada verdikleri kararlar şartları hafifletilecek Devletîn orman sanayîi ile iştigal etmeyip bn gîbi sanayî müesseselerini miliete maletmesi de temenni edildi Karadeniz illerindeki yolların derhal yapılmasma başlanacak. Mısır fiatınm 24 kuruştan orman kanunu için mütehassıs bir hcyet çalışacak 20 ye indirilmesi kararlaştırıldı. Erzurumlular 45 gün için 1000 ton buğday istiyorlar Ankara, 19 (Telefonla) Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe bugün, bıri Erzurum mılletvekili Sabri Karaduman, dığeri Ordu milletvekili Feyzi Boztepe tarafından verilmiş olan iki takrire cevaben beyanatta bulunarak Karadeniz ve Doğu vilâyetlerinin, muhtelif sebeblerle ötedenberi yurdumuzda en ağır şartlar içinde yaşıyan yerler olduğunu belirtti. Halbuki esash tedbirler ve devamlı bir pohtika ile bu bölgenin ızürabına çoktan nihayet vermek mümkündü. Bakan, meselâ, büyük merkezleri birbirine bağlıyan yollar yapılmış olsaydı, bir kaç taraflı faydalar elde edıleceğini kaydettikten sonra, Karadenizli vatandaşları ezelî bir gurbetçiliğe götüren sebebin toprak darlığından zıyade topraktan hakikî verim alınmaması olduğunu belirtmiş; ormanlarm, madenlerin işletilmemesini de bu arada zikretmiştır. Bn bölgedeki sıkıntdı durum diin Mecliste bahis konusu oldu. Ticaret Bakam sondatı cevablandırdı Bütün hususî ormanlarm sahiblerine iade edilmesi isteniyor Dost Amerikanın Türkiveye karşı vazifesi raerikanın müttefik ve dost devletlere bn yıl içinde yapacağı askeri yardım tahsisatı Amerikan Kongresinde müzakere edilirken dost devletin Ankara Büyük Elçisi ile Ingiltere, Yunanistan, Iran, Fîlipinler ve Kore büyük elçUerinin kongreyi ba yardımı sağlamağa davet ve teşvik ettiklerini ajanslar haber vermişlerdj. Amerikanın Ankara Büyük Elçisi saym Mr. George Wadsworth, Kongreye yaptığı tavsiyede «Türkiyenin silâhlı kuvvetlerini modernleştirme hedefine henüz tamamile olaşamadığını ve munzara Amerikan yardımına ihtiyacı olduğunn» pek doğru olarak kaydetmişür. Cumhuriyet'in 16 haziran tarihli sayısmda bu sutunda çıkan «Doğu Akdenizin emniyeti» başlıklı yazımızda Amerikan Kongresinin müttrfik ve dost devletlere yardım için kabul ettiçi 1 milyar 225 buçuk milyon dolarlık tahsisattan Türkiye ve Yunanistana ayrılan paranın 120 milyon dolardan ibaret olduğunu ve Irana da tahminen 10 milyon dolar ayrıldığı takdirde bu üç devletin silâhlanması için 130 milvon dolann kâfi olmadığmı yazmıştık. Son gelen haberlerden ba tahminimizin doğru çıktığuu öğrenmis bulunuyoruz. Kızıl devin her hangi bir taarruzuna karşı en tehlikell vaziyette bulunan bu üç devlete, 131 buçuk milyonluk silâh ve mal7eme yardunı yapılmasma karar verilmiştir. Türkiye ile Yunanistana 120 milyon dolar tahsis edilmişse de. bu iki devletin hisseleri henüz aynlmamıştır. Şimdiye kadar olduğu gibi Yunanistana, Türkiyeden daha büyük bir hisse aynlacağıtu tahmin etmekle beraber, 120 milyonun müsavat dairesinde taksim edildiğini kabul etsek dahi, bu kadarcık bir para ile Türkiyenin kara, deniz ve hava ordulannın modernleşme ihtiyaclarının karşılanamıvacağı kanaatindeyiz. Gerçi Amerikalı dostlanmız, bn 60 milyon doların bize verilecek silâh ve maİ7emenin hakikî bedeli olmadığıni, bu para ile on misli kıymette bir yardun yapılacağım söyliyeceklerse de, mesele malzemcnin kıymetinde değil; kemiyet ve bilhassa keyfiyetinde, ihriyacIarunızı karşılamasındadır. Kara ordumuza verilen silâh ve malzemenin çeşid ve miktarlan gizli tutulmuş olduğu için bunlann kifayet veya kifayetsizliğini tetkik edecek değiliz. Fakat donanmamıza verilen gemiler meydanda ve malumdur. Hava ordumuza verilen uçakların cinsi ve miktan hakkında gazetelerimizde malumat intHar etmiş olduğu için, bunlann da gizli ta<~afı kalmamıştır. Donanmamızın muhtac olduğa gemiler hakkında, Cumhuriyet'te rnüteaddid yazılar yazdık. Amerikalı dostlanmız, kruvazör gibi masr«fı çok büyük gemiye ihtiyacımız olmadığı ve Türk donanmasmın kuçuk gemüerden mürekkeb olması lâzım geldiği kanaatinde ısrar edivorlar. Onlann noktai nazarını kabul etsek dahi. küçük gemiler bakımından da Türk donanması, Karadenizdeki Kızıl filoya nisbetlo zayıftır. Muhriblerimizin, denizaltılarunızm sayısı azdır. Geçen sene kabul edilen tahsisattan bu sonbaharda iki denizaltı daha verilecekse de, gene denizaltı filotillâmız ihtiyacın dunundadır. Sovvet Rusyanın Karadenizdeki modern ve suratli denizaltılanna karşı savaşacak kudret ve kifayeti, bilhassa sürati haiz denizaltı öldürücü gemilerimiz. yalnız muhriblerimizden ibarettir. Donanmamızdaki 10 muhrib, muhteüf vazife ve hizmetlerine Uâveten modern denizaltılarla mücadele işini tamamile başaramazlar. Münhasıran denizaltıları takib ve Imha edecek süratli gemilere ihtiyacımız vardır. Karadenizde iş görecek kudrette hücumbotlarımi7 yoktur. Arkast Sa. 3. Sü. 2 de Yedi kaymakam emekliye ayrıldı Seçimler miinasebetile bunlar hakkında yapılan şikâyeiler doğru çıkiı Ankara 19 (Telefonla) 14 mayıs seçunlerindeki hareketleri dolayısile haklannda vaki olan şikâyetler tahkikat neticesinde doğru çıkan ve esasen fıkirleri de iyi görülmiyen 7 kaymakam emekliye aynlmışür. îsimlerini bildiriyorum: Bilecik vilâyetinin Osmaneli kaymakamı Refik Kuyusu, Afyonun Karadeniz ve Erzurum boljesino sevkedilecek hububatın muhafaza edildiği silolardan biri Uzak Doğuda Af tasartsi Amerikan RusKuruîunda Sandıklı kaymakamı Ali Rıza Tarhan, Kastamonunun Küre kaymakamı Salâhaddin Erkin, Denizlinin Çal kaymakamı Ragıb Savaş, Muğlanın Yatağan kaymakamı Rıdvan Mc Arthar Japonya ve FormoAkmansoy, Giresunun Şıbinkara zanın müdafaa edilmeslni istiyor, hisar kaymakamı Hıkmet Yavuz ve Ruslar Sinkiang eyaletini Çanakkaleye bağb Ezine kaymakailhak ettiler mı Şerif Özden. mücadelesi Bakanlar görüşüldü Ankara 19 (Telefonla) Orman mevzuu üzerinde istişarî mahiyetteki toplantılar bugün sona ermif, bazı esaslar tesbit edilmiştir. Bilindiği gibi bu toplantıya Orman fakültesi profesorleri, kereste ticaret ve sanayiile uğraşanlar, hususî orman sahibleri, orman bölgesinde ve geçimi ormanlardan olan köy muhtarlarile bazı köylü delegeler ve Yüksek Şura hükumette bazı mılletvekılleri katılmaktaydı. Orman Umum müdürlüğu erkânı değişiklik yâpılmaması içtimalarda muşahid olarak bulunmuşlardır. Bu sabah onda yapılan tavsiyesini kabul etti son toplantıya Tarım Bakanı başkanlık etmiştir. Toplantılarda prenLondra 19 (B.B.C.) Moskova sıp itıbarile varılan başlıca netice radyosunun bildırdiğıne gdre, buler şunlardır: gün toplanan Sovj'et Yüksek Şurasına şımdıki Rus hukumetınde 1) Bir orman fonu teşkil ederek hiç bir değişiklik yâpılmaması ta«'köylulerin orman sanayu ve ufak siye edılmiş ve Şura üyelerı de oy ev ve ziraat sanayiı vasıtasıle kal birlıği ile bu «tavsıyeyi» yerinde kınmasını temın. bulduklarını bildirmışlerdir. Ilâve 2) Baltalık ormanlarm eskiden edildiğine göre, Şura, Stalin"in başberi buralardan faydalanan koylü kanhğmda ve 16 başbakan yardım Arkast Sa. 3, Sü. 2 de cısı idaresindeki hukuraetın eskısi ibi çalışnıalarına devam etmesini istemıştir. Ayrıca Sovyet Şurası bugün ŞÛIÎ fcaşkanlığına Chvernik'ın tayınini de oy birlıği ile tasvıb etmiştır. Bundan evvel gelen haberler seçimler sonunda Rus hukumetınâe bazı değişiklikler yapılmasının mub temel olduğunu bildirmışlerdi. Sovyet kabinesi Kanunun bu Meclisten aym son günlerine doğru çıkacağı ümid ediliyor Karasuda korkunç iki cinayet iddiası Göçebeler, bir oğlan ve bir kız çocuğunu öldürerek etlerini yemişler İzmit 19 (Telefonla) Kocaeli jandarmasıle Karasu, Kandıra ve Eskişehir savcılıkları mahiyeti itibarile şimdiye kadar eşine tesadüf edılmemiş korkunc ve esrar dolu bir cinayet hâdisesi üzerinde dört koldan tahkikata başlamışlardır. Kocaeli bölgesinde büyük bir korku ve endişe uyandıran bu facianın tüyler ürpertici taisilâü şudur: Bundan üç ay kadar evvel Karasu kazasının Kuyumculu köyünden 16 yaşlannda Seferoğlu Rifat isminde bir çocuk Arifiye Köy Enstitüsüne gitmek üzere köyden aynlnuştır. Çocuklarından uzun ıs.man haber alamıyan ana ve babası telâşa düşerek zabıtaya haber vermişler, bütün araştırmalara rağmen Rifatm izini bulmak bir türlü mümkün olamamışür. Bir kaç gün evvel Kandıra çarşısında Arab şiveli Bahri isimli 12 yaşmda bir çocuğun vaziyeti şüohe uyandırmış, bu çocuğun ormanlarda göçebe bir halde yaşıyan kabilelere mensub Arablann yanında olduğu anlaşıl Arkast Sa. 3, Sü. S da Foster Dulles Tokyo 19 (a a.) (United Press) Iyi haber alan kaynaklara göre, Mac Arthur, Savunma Bakanı Louis Johnson ile General Omar Bradley'e Birleşik Amerikanın Formoza ile Uzakdoğunun diğer mü Ankara 19 (Telefonla) Bakan ] olanların ve seçim suçrolarmm bu lar Kurulu bugün Meclisten sonra tasanda aftan ıstisna edildikleri toplanmış ve içtima 22 ye kadar haber venlmektedir. Projedeki bazı devam etmiştir. Kurulun bu geceki hükümlerin Bakanlar Kuruîunda toplantısında af konunu tasansı ü tadillere uğraması muhtemel görüzerindeki görüşmelere başlandığı lüyor. sanılmaktadır. Af kanunu tasansı Mevzuun bir çok bakımlardan Başbakanlığa sunulmuş ve Bakannezaketi dolayısıle Meclıs komislar Kurulu gündemine alınmış bulunmaktadır. Tasan üzerindeki yonlannda nıhaî şeklini alıncaya Müzakerelere bugün Pariste tetkiklere kabinenin önümüzdeki ve Mechste kanunlaşıncaya kadar başlaruyor toplantılarında devam edileceği an mühim tadillere uğraması da kuvlaşıhyor. Yüz kızartıcı suçlarla vetle umuluyor. Tahminlere gore Paris 19 (R.) Avrupa kömür mahBSm olanlarla devlet malı ve af kanunu bu ayın son günlennde ve çebk sanayiinin tek bir idare devlet parası aleyhine suç işlemış Meclisten çıkacakür. altmda birleştirilmesi hedefini güden Schuman plânı etrafındaki mü zakerelere yarın sabah Fransız, Alman, Italyan ve Benelüks memleketlerinin iştirakile başlanacaktır. Bu plân hakkında bugun bevanatta bulunan Fransız Dış Işleri Bak^rı Schuman hedefin en yüksek vcretle en çok sayıda işçi çahştırmak olduğunu belirtmiş ve demiştir ki: Schuman plânı Prof. İbrahim Hakkı Akyol vefat etti Hususi teşebbüs ve dcvlct fabrikaları Arkast Sa. 3, Sü. 4 te « Kurulması düşünülen yüksek idare kurulu yalnız istihsal işlerini idare edecek, tevzi ve fiat işlerile meşgul olmıyacaktır.» Ingilterenin de sonradan bu plina iltihak etmesi ihtimal dahilinde görülmektedır. Bazı tesislerin sermaye sahiblerine devri için bir formül bulunamadı D. P. hükumeti kat*î surette devletçilik teşebbüsünden vazgeçerek bütün iş sahalarmı prensip itibarile hususî teşebbüse terk ve tahsis etmiştir. Nitekim, programında memleket kalkınmasını sağlamak bakımından ele alınacak tedbirlerin nelerden ibaret olduğunu gösteren maddeler arasmda bu mevzua sıkı surette temas edUmij ve mevcud devlet tesislerinin de ana sanayie tahsis edilenler ve âmme karakterini haiz olanlar haric hususî teşebbüse devredileceği açıkça ifade olunmuştur. Devlet tesislerinden bazılannın hususî teşebbüse devri hususunda Halk Partisi hükumeti de gayret göstermiş, hattâ bazı taliblerle pazarlığa bile girişmişti. O zamanki müteşebbisler aşağıdaki şartlar altmda ancak hakikî talib olacaklannı bildirmişlerdi: 1 Hususî teşebbüse terkedilecek sahalarda devletin herhangi müdahalesi olmamahdır. 2 Anonim şirket fîkri üzerinde ısrar edilmemelidir. Israr edilecekse esham nama muharrer olmahdır. (Şahsî sermayenin ne olduğunu belirtmek için). 3 Devlet fabrikalan için bu Arkast Sa. 4, Sü. 7 de Merhum profesor Ibrahun Hakkı Akyol Bir müddettenberi rahatsız bu« . lunan istanbul Universıtesı Edebi» i yat Fakültesi ordinaryüs profesorle ; rinden ibrahim Hakkı Akyol ev' velki gece vefat etmiştir. Memleke| te binlerce genc yetiştırmiş olaat Beşiktaş takımı dün gece Amerika turnesinden döndü Seyahat, 5000 dolar kadar zararla neticdendi. Siyah • Beyazlıları dün gece kalabaİık bir halk kütlesi karşıladı Kız talebenin askerlik kampı kaldırılıyor Erkek talebe kamplan hakkında henüz bir karara vanlamadı Ankara 19 (Telefonla) Üniversitedeki kız öğrenci kamplannın bu seneden itıbaren kaldınlması Millî Savunma Bakanlığınca uygun görülmüştür. Proje Bakanlar Kuruîunda görüşüldükten sonra karara bağlanacaktır. Erkek talebe kamplan hakkında henüz karara varümış değildir. Askerlik müddetinin indirümesi düşünühnekte ise de bu mevzu üzerindeki çahşmalann da kesin olarak sona ermediği belirtiliyor. Askerlik müddeti iki seneye indirildiği takdirde bilâmüddet izin usulüne nihayet verilecektir. Arkası Sa. 4, Su. 3 te [ «Gumhnriyet», son günlerin en ziyade alâka foplıyan bir eserini neşre başlıyor Anadolu Ajansı bir davayı daha kaybetti Hava ordumuza katılatı genc subaylarımız Bu 23 pilotumuz, tamamile Amerikan sistemine göre yetiştirildiler 3 üıtcü dünya harbi nasü olacah ? Bir Ingiliz istihbarat subayı, Demir Perdenin gerisinde gördüklerini. ifşa ediyor îkinci Dünya Harbinde Rusyada kalıp, Sovyetlerin bütun esranna nvfuz eden ve harbi VTV'eakıb muteaddıd defalar Demir Perdeyı yarmağa.mvvaffak olan bir Inmlız istihbarat subayı, muşahede. tetkik ve e'de ettığı malumata. dayanarak bir eser vvcude get rm'şVr. Tamamile uDoKümanter» olan bu eserın bir hususıyetı de okuyuculan sıkmıpacak sekilde, âdsta cazıb bır roman uslubu ile yazılmiş olmasıdır. İnmbz subayı, eser^nde herkesin merak ettiijı bu suale muknı cevaVar vr^ektedır. Beşiktaşh futbolcular, dün gece hava alanında kendilerini Siyahbeyazh takrm, dün gece Ameıikada muvaffakıyetli bir turne yapan İstanbul şampı\ onu saat 22 İ5 te Yeşılköye inmesıne ABİDİN DAV'ER 1 Beşiktaş, dun bir Panamerıken u1 rağmen, gecenin bu geç vakünde Ibava meydajıındaroı.ıaagiTnbir k i I bi ka~ Arkası Sjh 3t SÜ. 5 te =lisağıle etti, Ankara 19 (Telefonla) Anadolu ajansından çıkanlan veya çık mak zorunda bırakılan memurlar Bskişehir 19 (Telefonla) Hava tarafından Ajans aleyhine açılan 15 kadar davanm ikincisi de bugün okulunun 22 nci devresini başan Ticaret mahkemesince karara bağ ile bitiren 23 subayımıza bugün tölanmıştır. Bundan önce Fahir Kö renle diplomalan verilmiştir. seoğlu tarafından açılan davada ATörende Hava Kuvvetleri komukarşjhyanlar arasmda jans 4500 hra tazmmata mahkum tan vekili Korgeneral Muzaffer labalık tarafından karşılandı. Be olmuştur. Bugün de Mazhar Ozerk Goksenin ile Eskişehir Valısi ve şiktaş kulu'ou tarafından hususî marun 4500 lira tazmınata hakkı komutanlar da hazır bulunmuşlar olarak angaje edilen ve siyahbe ı olduğu mahkemece tesbit edılmiş • Korgeneral bir konuşma yaparak Dünyamn en büyük gazetelerîk birlikte yakında ^Cumhııriyet,, de Arkası £0, 3, Sü. d te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog