Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Saz sevenlerin gideeeği en n«2Üı bahge KÜÇÜK ÇİFTLİK ÜÇÜ PARKI MÜZEYYEN SENAR PERIHAN ALTINDAĞ . MEFHARET YILDIRIM ve memleketimizin çok seçkin saz ve ses sanatkârlan bir arada. Her pazar tam kadro ile içkisiz saz matinesi. umhuri 27 nciyıiSayı : 9273 KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Telgraf v« mektub adresi: Cuzahuriyet, tstanbul Posta Kuhtfu îstanbul No. 248 Telefonlar: Umuml Santral Numaraaı: 24298. Yaa İaleri: 24299, Matbaa: 24290 MAHfİLJD MAKAL BİZİM KÖY £ünçu basıhş.l Lira. Bu kitabı pkumamış tek münevver kalmayıncay» kadar Cuma 2 Haziran 1950 VARLJK YAYINEVÎ Aakara Caddetf, 80/1, Istanbul. Yeni af kanunu bu ay içinde çıkacak Adalet Bakanınm başkanlığındaki komisyon bu işle meşgul oluyor Tasarmm geniş bir müsamaha zihniyetile haztrianmağa başlanduğı bildiriliyor Tek care: Kuvvetli olmak merikan Dış İşleri Bakanı Mr. Acheson, Londradan Washington'a döndükten sonra, Âyan ve Temsilciler Meclislerinin müşterek toplantısında izahat verdi. Amerikan parlamentosunun her iki meclisinin beraberce toplanmaları, daha ziyade harb zamamnda vukua gelir; banş zamamnda böyle müşterek içtimalar, pek nadirdir. Amerikan teşriî meclislerinin Londrada Atlantik Paktına dahil 12 milletin Dış İşleri Bakanlan konferansında verilen kararlara pek büyuk bir j ehemmiyet atfettikleri ve bu sebeble Mr. Acheson'un vereceği izahatı müşterek bir toplantıda dinlemeği tercih ettikleri anlaşdıyor ki bu, bir sijasi tezahürdür. Ankara 1 (Telefonla) Adnan Menderes hukumeti, C.H.P. nın bir turlü çıkaramadığı Af Kanunu tasansı ile ciddî surette meşgul olmaktadır. Bu maksadla Adalet Bakanlığında özel bir komisyon kurulmuştur Bu komisyona Adalet Bakanı Halil Ozyörük bizzat başkanlık etmektedir. Komisyon üyeleri arasmda profesör Bülend Nuri Esen, Faruk Eren, Sulhi Dönmezer ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Lutfi Akadh bulunmaktadır. Af tasansının 8 ind devre Büyük Millet Meclisine verilen ve umumî efkânn tasvıbini kazandığı halde eski ıktidar tarafından çıkanlmıyan şekilde geniş bir müsamaha zıhniyetıle hazırlanacağı da tahmin edilmektedir Yeni tasan D. Parti Meclis Grupunda görüşüldukten sonra derhal Meclise sevkedılecek ve muhtemelen bu ay içinde yürurluğe girecektir. Hükumet programı bııgün de Mecliste görüşülecek 30 dan fazla milletvekili konuşmak için söz aldı, müzakerelerin hararetli olacağı anlaşdıyor C. H. P. vc iktidar mahfinerinde höktuuetiıı iş programına dab tctrirlere dön de devaa edildi. Mubaletet programın tanamen çirötüldfiğn kanaatini taşıyor Ankara 1 (Telefonla) Hükumet programı üzerindeki gdrüşmelerin Meclısin yarınki toplanüsında heyecanlı safhalar göstereceğı bir takım belirtilerden anlaşılmaktadır. Yeni muhalefetın ilk konuşması her çevreda ayıu tesiei .uyandırma.mıştır. Halk Partisi mahfıllerı yeni iktıdarın programmın tamamen çürütulduğu kanaatmi taşıyor: «Menderes hukumeti Doğu kalkınması, Türk parası, grev, hayaü ucuzlatma ve 300 milyon liralık ta Arkası Sa, 3, Sü 4 te Cumhnr Bfl?k«i' Celil Bajarın Muğla milletvekillerinl (sağda) ve temsiller vernıek üzere Ankaraya gidea Istanbnl 9«bir Tîyatro Kısım sanatkârlannı (solda) kabulünden iki inbba Amerikan Dış İşleri Bakanı, Londra konferansı neticesinde Şimal Atlantik Paktı camiasının siyasî bir varlık olmak üzere bulunduğunu ilân etmiş ve âcil bir harb tehdidi mevcud olmamakla beraber, demokrasi memleketlerüıin tecavuz tehdidini karşılamağa hazırlanmalan. zira müdafaa hazırlıklan tamamlanmadıkça Kıemlin'in proİskân ve Toprak işleri gramında yer aldıgı herkesçe biliUmum MüdürlİLklerinin nen tecavuz tehlikesinin devam kadrolan dünden itibaren edeceğini soylemiştir. Bu. meşhur birleştirildi «Sulh istiyorsan harbe hazır ol!. sozunün bir tekrarından başka bir Ankara 1 (Telefonla) Sağlık şey değildir. Filvaki Şimal AtlanBakanlığına bağlı İskân Umum tik Paktu tedafüî bir andlaşma olMüdürluğü ile Tarım Bakanlımakla beraber, bu Pakta dahil ğına bağlı Toprak İşleri Umum mcmleketler, soğuk ve bilhassa Müdürlüğünün birleştirilmesi 8 inkızgın harb için elbirliğile hazırci devre Buyuk Millet Meclisi talıklı ve kuvvetli olmadıklan takrafından kabul edılmişti. Kanua dirde, aralarındaki andlaşma kâğıd Arkası Sa. 3. Sü. S te üzerinde kalmış olurdu. Sadece bir Beşiktaşın Chicago karma takımile yaptığı maça aid hususî muhabirimiz tarafından gönderilen resimlerden: Şükrü kafa Üe vesika ile barışın konınamıyaeağı topu kaleciden kurtarmak isterken Bazı Atnerikalı Kongre üyeleri ise tecrübelerle sabit olmuştur. TeTürki j enin bu pakta alınmasım cavüz niyetleri besleyen ve fırsat kollayan bir devleti durdurmanm tekrar istediler tek çaresi, ona harekete geçtiği zaVali dün Şebir Meclisinde konuşurken Washington 1 (a.a.) Dış işleri man başını çok sert bir müdafaa Bakanı Dean Acheson'un dün konkayasına çarparak parçalayacağını gxe>e verdiği beyanaü müteakıb, gostermektir ki bu da, ancak, madkongre üyeleri kendisine muhtelıf deten ve manen harbe hazırlansualler tevcih etmişlerdir. makla kabil olur. Bu sırada âyandan cumhuriyetçi Sağ kanadı açık bırakılmış olHarry Cain, Tüıkiye ile Ispanyamak gibi bir büyük noksanı ve Dış işleri Bakanı Fransız nın kuzey Atlantik paktına • kabul esash kusuru olan Şimal Atlantik ediimeleri meselesine Acheson'un Paktının imzası üzerinden ancak Başbakanı ile görüştü gösterdiği <ralâkasızlığın> kendisibir yıl geçtikten sonradır ki Ameni endişeye sevkettiğini belirtmiştir. İki vatandaş oldü, 3 kişi de rika, bu memleketlere daha yeni Paris 1 (a.a.) Dıs işleri BakaHarry Cain, Avrupada başanlmış ağır surette yaralandı yeni silâh ve malzeme göndermeğe nı Fuad Köprülü Panste çok saolan işlere karşı hayranlık duydubaşlamışur. Pakt devletlerinin mimi bir şpkılde karşılanmıştır. ğunu, fakat calınması gereken» diAnkara 1 (Telefonla Bu akşam müşterek müdafaa plânlannm da Fuad Köprülü Paristeki ikametinia ğer bazı tedbirlerin aknmaması Tarsus Mersin arasmda, içinde 5 hazırlanmasına ancak son zamanlar ilk gününde Fransa Başbakara Saint Louis 1 (Hususî muıhabi kazanmakla mühifn bir muvaffakı keyfiyetinin kendisini muteessir et yolcu bulunan bir taksi anlasılada başlanmıştır. Sızan haberlerden Istanbul Şehir Meclisi dün hazi Gökay bir nutukla açmış ve şun Georges Bıdault'nun kendisile gömıyan bir sebeble tırtuşmuştur. Bu anlaşıldığma göre, Pakt devleüeri, rimizden telsizle) Beşiktaj takı yet elde etmiştir. Günkü Türk ta t'ğini söylemiştir. rüsmek arzusunda olduğunu öğran devresi toplauülanna başlamış lan soylemiştir: Arkası Sa. 4, Sü. 1 de \ Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkası Sa. 3, Sü. 2 de müstakbel bir harbin stratejik mı burada yaptığı fırtbol maçını 50 « Sayın arkadaşlar! Haziran renmiştir. Bu görüsme üç çeyrei tır. Dünkü toplanüyı Vali ve Beleicablanndan ziyade, kendi hükiimSa. 3, Su. 3 te Arkası Sa. 3, Sü. 6 da diye Başkanı Fahreddin Kerim ranhk haklanm muhafaza endisesile hareket etmektedirler. Bu da, âni bir baskınla başlayacağı muhakkak olan yıldırım harbi karşısında 12 devletin, silâh patlar patlamaz, bir tek devlet gibi hareket etmelerine büyük bir engel teskıl eder. * Geçenlerde yaymlanan bir naberde, Şimal Atlantik Paktı devletlerinin 36 tümenlik bir kuvvet teşkil edecekleri bildirüiyordu. 36 tumen, Kızılordu ile peyklerinin vuzlerce tumeni karşısmda, saçağı sarmış yangına bir kova su dökmeğe benzer. İkinci Dünya Harbinde. Almanya, evvelâ 1 eylul 1939 da Polonyaya taarruz etmiş ve Batı cephesine dönmeden e v v e } leri, yani Ortadoğu •omünistlerini, Ingiltere ile Fransaya 8 ay gibi bu yola dökülmekten alakoymanın hayli uzun bir müddet hazırlanma Londrada çıkan büyük bir gaze çaresi olup olmadığını düşünmekimkân ve fırsatını vermişti Hitler, tenin müdürü Turkiyedeki Sovyet teyim. Bundan ıctınab edebilme10 mayıs 1940 günü Batı cephesinajanlannın beni ne gibi çarelere miz için Orta ve Yakındoğu memde taarruza başladığı zaman, Hobaşvurarak aldattıklanna ve saf leketlerinin vatandaşlanna yasak landa ve Belçikaya da taarruz etlarında yer alma™ temın ettıkle ettikleri bir çok bilgıye ve mevcud rüıe dair yazı yazmamı istedı. Fxk hayat şartlarını demokratık usultiği halde. bu dort devletin 150 rimce bu teklıf Batının komunist lerle ıslah etmek imkânlarui3 sahib tumene >akm kuvvetleri, Alman aleyhtarı mücadeledeki esas hata bulunmamız >cab ederdı Halbuki ordulannı durduramamış ve bir sını mukemmelen akseHirmektedu. bu imkânlann yokluğu ifrata kaaydan daha az bir zaman içinde Ben Sovyet ajanlan yüzunden çan bir takım çarelere müracaati nîağlub ve perişan olmuşlardı. Alkcmünıst olmadığım ^ibi Ameri zarurî kılmaktadır. manların büyük hava kuvvetlerile kalı ajanlara kanarak da komüdesteklenen 130 kadar tümenle, Insanı yaratan ve onu muayyen nizmden aynlmış değilım. Bu işebir yola sevkeden iktisadî ve ıçtiaşağı yukan 150 Müttefik tümenibeni surüklemediler, belki ben su maî şartiardır. Tesırle'Ini inkâr etne karşı elde ettikleri bu zafer de rüklendım, bana kalırsa komüniiît mek aklımdan geçmemekle beraber gosteriyor ki, yann Kızılordunun aydınlaruıın kahir ekseriyeti için peyk ordularile beraber yapacağı propaganda ve ajanlar bu sahada de hal boyledır. Marazm koklerme bir yıldırım taanuzunu 36 tumenle ikincı derecede bırer âmil olmaknufıız ederek bunun muessır bir karsılamayı düşünmek, tahakkuku tan ileri gidemez ve bunlar ancak : şekılde alt ed"°' Mubsa srumııhal bir lmale kapılmak demekferd yolunu seçtıkten sonra bir rol lacak sual şu olabilir: «Neden kotir. Bu itibarla Şimal Atlantik Pakcynıvabilirler. Bu, basit olmakla muni't oldunuz? • > tı devletlerinin, Mr. Acheson'un beraber bir o k ' ' 'cetlerdeKİ Komunist âlemınde geçirdığım Tekel Genel Müdürü, gazetecilerle bir arada ABİDİN DAV'ER bu elim tecrübeden sonra dahi biz Arkası Sa. 2, Sü. 5 de Ankarada Şovjet Büj ük Elciliği biuaa •• Arkası Sa, 3, SU. 5 le (Yazısı i uncü sahijemizde) Birleştirilen umum Atlantik Paktı ve Türkiye Beşiktaş, Amerika karmasını yendi Kopruluni'ti Nersin yolanda bir taksi tntuşttt Şehir Meclisi dün toplandı Son devre içtimaları Valinin bir nutkile açıldı Paristeki temasları Amerikadaki hususî muhabirimiz 50 biten maçın tafsilâtını bildiriyor Türkiye için Rus yardımına inanmakla hata ettiğimi anladım Tekelde yenilikler Tütün, çay ve kibrit tevzii de hususî teşebbüse bırakılıyor, tuzlalar için yeni tesisat getirtilecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog