Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Büyük ikramiyelerle 357 çıkü. 950 modeli Fiat marka otomobil buz dolabı Radyo 110 kurus 27 ncı yılSayı : 9290 u m h u r iyet KURUCUSUrYUmiSNADt dgraf „ „&**> a ^ cumhurfyet, istmbui P o ^ Kutuw istanbui No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarasu 24298. Vaa tfleri: 24298, Matbaa: 24290 T Floryada ucuz, sıhhî ve her türlü konforu haiz BELEDİYECE İŞLETİLEN Yeni Soyunma kabineleri ve gardroblu plâj sayın halkımıza açUmıştır. (8110) Pazanesı 19 Hazıran 1950 Ucuzluk için hükumetin alacağı yeni tedbirler Petrol fiatlarının esastt surette indirilmesi derpiş ediliyor Hükumet, tasarruf sahasında da çalışmalara devam ediyor. Millî Saraylar masraflarının yarı yarıya indirilmesini sağlıyacak kararlar alınmak üzere MUlet Partisi idare heyeti kongreyi takib ediyot Japonya barış okyodan verilen bir ajans haberine göre, Amerika Savunma Bakanile Genelkunnay Başkanı, Japon başkentine varmışlar ve General Mac Arthur tarafından karşüanmışlardır. Savunma Bakanı Louis Johnson bu seyahatin sebebini izab etmiş ve Asyada takib edilen Amerikan siyasetini kıymetlendirmek için vakıalan inceleyeceklerini ve bunlardan çıkanlan neticeye göre ağustostan önce Başkan Truman'a mütalealannı büdireceklerini söyCumhur Başkanının evvelki gun Gazı Terbıye Enstitüsünü ziyaret ederek, talebenin hazırladığı lemiştir. sergiyi gezdiğini yazmıştık. Yukarıdaki resirade Celâl Bayar davetliler arasında görülmektedir. Bu seyahat hakkında NewYorktan verilen başka bir haberde ise General Mac Arthur ile yapılacak temaslara Dış İşleri Bakanlığının cumhuriyetçi başmüşaviri Foster Dulles'in iştirak edeceği bildirildikten sonra «resmî çevrelerden açıklandığına göre bu mühim toplantılann hedefi Japonya ile ayn bir sulh andlaşması imza etmek olduğu ve liberal Japon hükumetinin de Sovyet Rusyanm iştiraki olmaksısnn bir sulh andlaşması imzalanmastna taraftar bulunduğu ilâve edilmektedir. Başta Amerika olmak üzere, demokrasi cephesinde Japonya ile harb halinde bulunan devletlerin, Japonlarla Rusjadan ayn olarak sulh yapmalanndan başka çıkar yol kalmamıştır. Avrupada Almanya ile Avusturya topraklanndan bir kısmı, Kızılordunun işgali altında bulunduğu, sulhun ve istikrarın başdüşmanı olan Sovyet Rusya da işgal ettiği topraklardaki halkı komünistleştirmek, aynı zamanda bu memleketlerde elde ettiği ekonomık ve stratejik vaziyetten mümkün olduğu kadar uzun zaman faydalanmak maksadım güttüğü için AvruYargıtay karan esasmdan pa, bir turlü sulha kavuşamamakbozdu. Dosya, Birinci Aslive tadır. Ceza Mahkemesine verildi Japonyada ise vaziyet aynı deAnkara 18 (Telefonla) Öğrenğildir. Harbin son yılındaki Amecilerine sol fıkirler telkin ettıkleri rikan devlet adamlannın gafleti ve ve aşırı solcu faaliyette bulundukStalin'in bir o>Tinu yuzünden Jaları iddiasile yargılanan Dil Tarıh ponyanın kayıdsız şartsız tesliminfakültesinin üç hocası hakkında den bir kaç gun evvel, Potsdam dördüncü aslıye ceza mahkemesinkonferansında, Japonyaya aid olan ce verilen kararın Yargıtayca esasSahalin adasuıın yansile Kuril adatan bozulduğu haber alınmıştır. lannın her ne kadar Sovyet RusyaDavaya aid dosya bu sefer birinci ya verilmesi kabul edilmişse de, asliye ceza mahkemesine tevdi edilasıl Japonva. Rus işgali altına girmiştir. mek felâketinden kurtulmuşrur Mağlub Japonya için, uğradıih büyuk felâket arasında, bir bahtiyarlık teşkil eden bu vakıa, galiba General Mac Arthur'ün basireti sayesınde mumkün olmuştur. T Ankara, 18 (Telefonla) Şeker fiatlanndaki tenzüât haberi dolayısile Malıye Bakanı Ulusa beyanatta bul'onarak, yalanlamasma rağmen, hükumetin ucuzluk yolunda yeni yeni tedbirler üzerınde bulunduğu da öğrenilmiştir. Bizzat Başbakan Adnan Menderesten de geçenlerde işittiğüniz gibi, şeker fiatlannda mümkün olan tenzüâta gidılmekte olduğu muhakkaktır. Petrol fiatlannda da indırmeler düşünühnüştür. Tasavvura göre dokmede kilo başına 6, tenekeds kilo başına 9 kuruş tenzilât yapıl Arkası Sa. 4. Sü. 2 de M. Partisi Kongresinde dün başına hücum edildi Bir delegenin teklifile matbuat aleyhine yuha çekildi. Gazeteciler salomı terke mecbur kaldılar Amerika, Asya siyasetinde mühim değişiklik yapacak Solcu Prof. lerin davası Amerikan askeri şefleri dün Tokyo'da gizli tutulan görüşmelerine başladılar Ankara 18 (Telefonla) Mıllet yakından ügilenmek sııretile gösPartisinin büyuk kongresinde bu terdıkleri alâkayı bu topluluğun gün öğleden önce Türk matbuatı memnuniyetle karşıladığı sanılıyoryuhalanmış, akşama doğru da, işıt du. Gerçekten açılış günü gazetetiğimize göre aynı matbuata Mıllet lere karşı sitemli de olsa sempati Partisinin saygı, sevgi ve selâmla hisleri esirgenmemiştir. Buna murının sunulması karara bağlanmış kabil bir iki saat sonra bir muhatır. Bundan başka, birer bırer pen bir arkadaş Oftan gelen şikâyetçi Öğrencilerin yaptıklan Vatan cereden atlamak suretile salonu ile görüşmek istemesi yuzünden haritası ve Zafer tablosu halk terke mecbur olan gazetecilerin bu ağır bir tecavüze uğramışhr. Parti akşam yemeğe çağmlmalan da uy ileri gelenleri hâdiseyi tatlıya oağtarahndan dakikalarca alkışlandı gun görülmüş ve bu davetin vaki kmak istedikleri sırada delecelerAnkara, 18 (a a.) Bugün saat olduğu partinin ileri gelen şahsi den birinin muhabirin mensub ol16 da, 19 Mayıs Stadyomunda Harb yetleri tarafından gazetecılere ak duğu gazete alevhinde ağır bir nuOkulu öğrencileri, senelik gösteri şam üzeri teyid edilmişse de ziya tuk çektiği işitıliyordu. Bugünkü fete icabet eden olmamıştır. lerini yapmışlardır. yuhalan işte bu şahıs kışkırtmışAralannda gazete sahib ve baş tır. Adının Haydar, soy adının SeçHavanın bulutsuz ve sıcak olmasma rağmen, gösterilerin başlama yazarlan da buîunmak uzere par kin, mesleğınin doktor olduğu ve suıdan çok evvel trıbunlen kala tilı partisiz kalabalık bir basm a Boludan göndenldığıni oğrendıgi Arkası Sa. 3, Sü. 2 de ilesının daha açıhşta kongre ile A r f c a s ı S a . 4. S ü . l d e İmar ve Kalkınma bankasmm Turkiyeye gonderdiği heyetia başkanı James Barker Harb Okulu öğrencilerinin gösterileri Bankası Dün gelen James Barker, banka tarafından gönderilen heyetin Turkiyede yapacağı tetkikleri izah etti Ruslar, Japonyanın daha atom bombaları atılmadan önce mağlub Birleşik Amerika tarafından Hindiçiniye sevkedilecek olan olduğunu ve teslim olacağını Amegemiler harekete hazırlanırken rika ve İngiltereden hayli zaman Tokyo, 18 (a.a.A.P.) Burada kanı Louis Johnson, Amerikan Ge evvel öğrenmişlerdi. Çünkü JaponAmerikan askerî «efleri arasında nelkurmay Başkanı General Oma: ya, Müttefiklere teslim olmak isBradley ve General Mac Arthur atediğini Sovyet Rusyaya gizlice bil cereyan etmekte olan müzakerelere büyük bir ehenımiyet atfedil rasında ilk görüşme bu sabah yadirraiş ve tavassutunu rica etmişti, Arkast Sa. 3, Sü. 1 de Stalin Japonyanın bu müracaatinl mektedir. Amerikan Savunma Bagizli tutmuş ve Japonyaya karşi harbe girmek için Müttefiklerden bazı tavizler kopardıktan sonra, 5 ağustosta Hiroşimaya ilk atom bom basınuı atılmasmı müteakıb 8 ağustosta Japonyaya harb ilân ederek 9 ağustostan itibaren iki devlet^ arasında harb halinin başlayacağını bildirmişti. Aynı günde Nagazakiye ik'ici atotn bombası atılmıştı. Rus ordulan o gün Mançunde taarruza geçmisler ve 10 ağustos günu de Japonyanın teslim olmağı kabul ettiği hakkındaki notası VVashingtoiı'a vannıştı. Japonya, 14 Arkası Sa. 3. Sü. 8 de istanbul Demirspor kulübünün ağustosta filen teslim olmağı kabul tertib ettiği güreş * :~^^kala^nın etti ise de Rusiar, bütün Mançuriyi ikincisi ve sonuncusu dün Açıkha%e Kore'nin şimal kısmını işgal etva Tiyatrosunda Eskişehirin Demck fırsatım kaçırmadılar. Bu Rus mirsporu ile yapıldı. oyuiiU sajesinde Postdam'da MütBu müsabakalar az ^ : seyirci tefiklerin kabul ettiği anlaşmaya kütlesi önünde cereyan etti ve utevfikan Sahalin adasmın yarısı ıle mumiyetle hiç de zevkli obnadı. Kuril adaları, Sovyet Rusyaya tesMüsabakalann teknik sonuçlan l T t edildi . İ> şunlardır: Japon\anın tesliminden sonra Grenoble'daki Türk talebelerinin 52 kilo: Ayhan Güler (istanbul), bu?une kadar Uzakdoğuda cerejan tertib ettıkleri ilk millî gece Nevzad Aka (Eskişehir) ya ittiedcn hâdiseler malumdur. Sovyet büyük bir mmaffakıyet sağladı fakla galib. Rusyanın yardımile şimal Kore'de 57 kilo: Ali Yücel (istanbul), bir komunist hukumeti kurulduğo gibi, bütün Çin de. komünistlerin Grenoble 18 (Hususî) Burada Abdullah Banş (Eskişehir) a 3 daeline gecti .Bugun Çin. Sovyet Rustahsilde bulunan 10 Türk talebesi kikada tuşla galib. 62 kilo: Nasuh Akar (Eskişehir), >amn dostu ve müttefiki olmuştur Saint Hüaire sanatorvomu menfaatüıe bir toplantı tertıb etmişler ve Ali Yıldınm (istanbul) a 9,45 da450 milyon nüfuslu o muazza.n bunu «Türk gecesi» olarak isimlen kikada tuşla galib. Çin ülkesinin Sovjet Rus>anu» bulunan 67 kilo: Tevfik Uysal (Eskişehir). pejki olması üzerine Uzakdoğudaİstanbu! Sergisi bazırlıklanna hararetle devam edilmekte ve inşaat süratle ilerlemektedır. Sergıde, dırmışlerdır. Fransada Belediye tarafından eski stılde bir Türk çarşısı yaptırılmaktadır. Yukarıdaki resimde bu çarşırun şımdiye bmlerce yabancı talebeden hıç biri Durmuş Gündoğ^u (istanbul) a 2 ABİDİN DAVEIÎ Arkası Sa. 3, Sü 4 te Arkası Sa. 4, Sü. 2 de lkadaıjkmal edüea kıamlan görülmektedir. Arkas% Sa. 3, Sü. 5 te İstanbul Sergisi Hazırhkları ) Memleketımizin ekonomık gelişmesini tetkık etmek uzere hukumetimiz tarafından Turkiyeye davet edilen ve 14 kişiden murekkeb olan Milletlerarası Imar ve Kalkınma Bankasına mensub heyetin başkanı James Barker, beraberınd"» eşi ve tanm uzmanı Laurence O Kirk olduğu halde dün saat 17 da Londra 18 (B.B.C.) Dün İsIsveç uçağıle Amsterdamdan şehkenderiyede bir güvenlik paktı imrimize gelmiştir. zalamış olan beş Arab devletinin Barker, hava alanmda hukum*» Ürdün meselesi hakkında da bir Toprak Bayramı dün bütün yurd bir tören yapılmış ve törenl müte timİ2 adma Basbakanlık milletlerkarara vardıklan bildirilmektedir. da kutlanmıştn. Şehrimizin bir çok akıb davetliler soğuk ayranlarla arası iktisadî işbirliği genel sekreHaürlarda olduğu gibi Ürdün, Akazalannda da Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Kurultayın Kongreleri ler yapılmıştır. bu maksadla tören izaz edilmişlerdir. rab Filistini ilhak etmig ve bundan Halkalı Ziraat oku Arkası Sa. 3. Sü. 3 te müteakıb toplanmasına lundan ve Yeşiköy Tohum Islah isbirer taraftar olanlar da var tasyonundanTaksim grup, dün öğleden sonra âbidesine ayn, ayn çelenk koymuşlardır. Saat 16 29 haziranda Ankarada toplana dan sonra Halkalı Ziraat okulunda cak olan C. H. Partisi kurultayı için davetliler ve talebelerin iştirakile şehrimizde yapüan hazırlıklar sona ermiştir. Alâkalılar, kurultay toplantılarının çok hareketli geçeceğini ve teşkilâtın genc elemanlarla takviye edileceğini ileri sürmektedir. Bu arada C. H. P. Genel Sekreterliğine de Prof. Nihad Erimin getirileceği söylenmektedir. C. H. Partisi Genel Başkan vekilliği ma Eskişehir D. Spor, takımı İstanbul D. Sporu 5 3 yendi kamı da lâğvedilecektir. Toprak bayramı münasebetile dün Taksim âbidesine konan çelenk Arab Birliği parçalanmaktan kuıiarıldı C. H. P. Toprak bayramı Kurultayı dün kutlandı hazırhkları Herkesin merak ettiği mesele; Dün geceki gttreşler ÜÇÜNCÜ DÜNYA HARBİ NASIL OLACAK? Fransada geeeşi,, "Türk Yakında "Cumhuriyet,, Sütunlarmd? Bu eserin müellifi nPhilipp Re>nolds» dur. Philipps Reynolds adı hiç kimse için bir mâna ıfade etmez, zira bu isimde bir adam dünyada yaşamamıştır. Philipp Reynolds, son harbde Rusyada kalmış, kızıl dünyanın bütün esrarını ka\ramış, onun harb gücünü yakından görmüş, harb bithkten sonra da o meşhur Demir Perdeyi müteaddid defalar yararak içeride olup bıtenler, yeni hazırlıklar hakkında qpiumat toplamış bir İnrıliz istıhbarat subayıdır. Okuyucularımız, bu bakımdan, İngılız subayının hakıkî adını niçüı açıklarnadığmı takdir edeceklerdir. Bu sualln eevabını «Gumhürlyef» \n dünyanın en büyük gazetelerile biriikSe neşredeceği eserde bulaeaksinız. ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog