Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILMIŞ Yegâne kuvvet Vital GIDASI 07 r j ¥ | | C a v ı . Cl nIIU JH Oajl . umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgral vt mektab adresl: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutucu Istanbal No. 248 Telpfnnlnn Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24288, Matbaa: 24290 PASLANMAZ v» OYULMUŞ Pazar 18 Haziran 1950 P A L Traş Bıçakları Oyulmuş U.S.A. Patent N. 2266288 Aıııerika, Japonya ile Mİllet PartİSİÜİn büyük ayn bir sulh imzalıyor kongreSİ Japon hükumeti. Rusyanın iştiraki olmaksızm bir sulh Bazı delegeler, kuvvetli oldukları bölgelere çalışmaların teksif edilmemesi yuzüfiden seçimlerin kaybedildiğini açıkhyarak tenkidlerde bulundular anlaşması imza edilmesine taraftar görünüyor Tokyo'da, Amerikan askeri ve siyasî Kpngrede, Trabzon delegelerine yapılan itirazlar şefleriniıt iştirakile yapılacak yüzünden sert münakaşalar oldu toplantılara bugün başlanacak Çalışmak Ankara 17 (Telefonla) Millet Partisinin birinci büyük kongresinin ilk çalışma gününde görüşmeler enteresan sahneler arasında cereyan etmiştir. Toplantı Bomonti gazınosunun kapalı salonunda yapıldı 244 delegeden 199 u gelmişti. Salonun arka kısımlarile bahçeye açılan taraflan dinleyicilerle doluydu. Toplantıyı Bayur açtı. Başkanlığa seçilen Vasfi Raşid Sevük teşekkür nutkuna başlarken hazır olanlan Mareşala ve Atatürke hürmeten ayağa kalkmağa davet etti. Mareşalı daha önce ve Atatürkü daha sonra söylemesinin sebebi Sevüğün şu izahlarile anlaşıldı: c Millet Partisi vatanın mazisine muhalif bir teşekkül değildir. Atatürkün yaptıklanna yeni bir kazanc ilâve eden partidir. Bu mem leketi bir çok badireler arasmdan geçırip de bu mesud âna getiren Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Hbîlgisi konomik refahın olduğu gibi hurrijetin de temeli çahştnaktır. Bir cemiyet, onu mcşdana getiren ferdlerin gayreti sayesinde yukselir. Çalışma ve Dün Irak ve Ürdün'ün iştiservet yaratma şuuru ferdlere işrak etmediği bir güvenlik lediği nisbette millî irade kuvvctpaktı imza edildi lenir. Boylece vatandaşların hem teker teker, hem de toplu olarak Iskenderiye 17 (AP.) 7 devvarlıklan artar. Millet, benliğini letten müteşekkil Arab Bırliğinıa yakından kavrar ve hayatın tadını 5 üyesi bugün, bir tecavuz halinde olanca hızı ile damarlarında duyar. karşılıklı yardım sağlıyan kollektif Milletlerin fakirliğini mazur gosbir güvenlik paktı izmalamışlardır. terecek ve izaha yarıyacak turlü Bu memleketler şunlardır: Mısır, sebeblet vardır. Hattâ çalışma ekSuudî Arabistan, Surıye, Lubnan, sikliğini bile doğrudan doğruya Yemen. Birliğin diğer iki üyesintenbelliğe yormak doğru olmasa geden Irak bu hususta ileride bir karektir. Asnmız musbet ilim, teknik rar alacağını bildirmiştir. Urdün ve metod asndır. Teknik bakımdan ise, birliğin toplanhlanna iştirak Dünkü kongrede Başkan Hikmet Bayur ve Tahtakılıç geri olan, verimli çalışma metod etmedıginden bu pakta katılmalarını da bilmiyen cemiyetlerin bumıştır. günkü halini yadırgamamalıyızdır. Arab Birliği tarafından yayınlaModern iş bolümü alanında çalışn*n bir teblığde, «JConsey müştemanın kesafeti de aynca muhim rek bir müdafaa ve ekonomik işbir konudur. Batılı bir endüstri işbirliği andlaşması imzalad:» denilçisinin bir saatte çıkardıği bir işi, mektedir. Oturum gizli cereyan etbir Afrikah siyahın ancak dört samisse de, delegelerden bir çoklan General Mac Arthur'un Tokyo nçak alanında çekilen bir reszni [ atte basarabildiğini bir statistik gaaetecilere verdikleri demeçlerde, ••nda dergisinde görtnüştüm. Çok basit NewYork 17 (R.) Yarın Tok cak devamlı toplantılar fo Âyan Meclisi, iki mfihim savunIrakın andlasmayı imzaJamadığını Mikesini sahalarda, meselâ gemilerden yük yoda Birleşik Amerikanın askeri ve Uzakdoğuda komünk* beyan etmişJerdir. Esasen Irakın ma tasansını onayladı boşaltma bahsinde de Afrikalılar siyasî şeflerinin iştirakile muhim önlemek için almacak tedbirler üböyle bir andlasmayı imzalamıyaTevziata 21 haziranda baş Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Washington 17 (a.a.) Iki müile Avrupalılar arasında hemen he görüşmelere başlanacağı ve yapılacağı evvelce tahmin edilmekte idi lanacak ve tesbit edilen him savunma tasansı dün âyan men aynı verim farkının bulunBu memleket, imzanın, konseyin meclisi tarafmdan ittifakla kabul duğunu bu dergi yazıyordu. ekim toplantısına tehirini istemi? istihkak kısıntıya tâbi edilmiştir. ve böylece andlaşmanın Haşimî UrBu, şu demektir: Az çalışan, yatutulmıyacak Bu tasarılardan biri sun'î kauçuk dün tarafmdan da aynı zamanda hud çalışmasını bilmiyen bir adam. programının 30 hazirandan itibaren imzalanmasını sağlamak istemişti. çok çalışan ve çahşmasını bilen bu Ankara 17 (Telefonla) Kok Haşimî Urdün, doğu Filistini ilhak iki sene müddetle uzatılmasmı, di kömürü tevziatına 21 hazirandan meslekdaşı kadar kazanabibnek hareketinden doğan ihtilâf yüztuığeri ise ordu, bahriye ve hava kuviçin ona kıyasla dört misli zaman Arkası Sa. 3, Sü. 2 de vetleri ihtiyatlarile millî muharız itib.Ten başlanması tekarrüı etve gayret harcamak zorundadır. ların yetiştirilmesi ve silâh depo miştir Kömür tesbit edilmış olan İyi çaiışan adam günde sekiz saaı lan inşasüe diğer vasıtaların temi istihkak üzerinden verüecek geçen iş görüyorsa, berikine otuz iki saat Ankara 17 (a.a.) Orman işle orman teşkilâü mensublan ve mem ni gayesini güden üç senelik bir seneki gibi kısıntıya tabi tutulmılâzun. Oysaki bir günde ancak 24 yacakür. Yer değişürenlcr için yasaat var; uyku ve dinlenme zaman rine bugunkü ihtiyaca göre, yeni leket ormancılarıncan bazılarırun program için 135,000,000 dolar tahpılan muameleler de fevkalâde balarını ayırdmız mı bu miktar pek bir veçhe vermek üzere Tarım Ba iştiraki ile Tarım Bakanlığında bj sis edilmesini derpiş etmektedir. sitleştirilmiştir. kam Nihad İyribozun Başkanlığında gvn bir toplanü yapılmıştır. çok azalır. Bundan başka. iyi çalışamıyan işçinin lüzumsuz gayretleri de ondaki enerji imkânlarını Toprak CMFis, Cenub bolgesinde giinden güne kemirir; adamın çamubayaalara yann başhyacak lışma kesafeti gevşer. Günde sekiz saat uğraşıyorsa, hakikatte belki Hububat fiatlarmm hemen aynı iki saatlik iş çıkararmyordur. Neseviyede tutulması, hükumeti bu tice olarak bu iki işci arasında reyıl muazzam bir seyyal sermayeyi fah seviyesi bakımından muazzam hububata bağlamağa sevkedecekbir fark meydana gelir. Bunu mıltır. Alâkadarlara gore, Toprak Ofis let ölçüsünde genişletiniz: Bir tabu sene takriben iki milyon ton rafta kuvvetli ve saadet içinde buğday ve muhim miktarda arpa milletler, öte tarafta da bir tiiılu ve mısır mubayaa etmek zorunda ıztırabdan kurtulamıyan derdli cekalacaktır. miyetlerin ifade ettiği mânayı daha Diğer taraftan bu yüksek fiatlar yakmdan kavrarsınız. Beyazıd camii minaresinde dün arabca ezan okunurken karşısında ekmek fiatlannın nasıl Her bakımdan istidadh bir milarabca okunmasının ser olarak okunmuştur. Bunun üzerine, düşürüleceği merak edilmektedir. let olduğumuzu kimse inkâr edebest olduğu evvelki gece Başba İstanbul Müftiliği, bekçiler vasıta Bunun ancak muamele vergisinin mez. Kahra, cefaya dayanıklı, ruh kanlıktan Vilâyete bildirilmiştir; sile, dün öğleye kadar bütün baş kaldnlmasile mümkün olacağı anve vücud olgunluğu tecrübelerden fakat tebliğ, şehrimizdeki bütün müeızuıleri vazıyetten haberdar et laşılmaktadır. Londra 17 (B.B.C.) Belgrad camilere aynı zamanda duyurulama miş ve ezanın bundan sonra arabca geçmiş bir ırkın çocuklanyız. FaToprak Ofis, yanndan itibaren kat bugünkü dünya şartlarına göradyosunun bUdirdiğine göre, Yu dığmdan ezan, dün sabah bazı ca okunacağını bildirmiştir. cenub bblgelerimizde yeni mahsure çalışma metodlanmızın geriliğigoslav hükumeti Bulgar hükumeti'ıe milerde, arabca, bazılannda türkçe Arkası Sa. 3, Si. S ie lün mubayaatına başlıyacaktır. ni de kabul etmeliyiz. İstihsalimizi şiddetli bir nota göndermiş ve Buiarttırmak. her sahada çeşidli işlcr gar hudud muhafızlarının Yuj,osbaşarmak uğruna elbirliği ile alınlav topraklarına girerek Yugoslav Dün Tarım Bakanlığında yapılan toplantı masını beklediğimiz tedbirler çokaskerlerine ateş eçmalannı protesto tur. Siyasî, idari ve hukukî bakımetmiştir. Hâdisenin 13/14 haziran dan yepyeni bir yol tutmak geregecesi vukua geldiği ve bir Yugoskiyor. Fakat alınacak tedbirlerin lav erinin yaralandığı da belirtilbaşında çalışma sistemimizi devrimektedir. miz icablanna göre bir an önce ajvrlamak şartını unutmamalıyız. Rasyonel çalışma metodları. öyle samldığı gibi mutlaka makineye, mutlaka pet. .la ve büyük tesislere ihtiyaç gosterecek değildir. Her iklime, her sosyal ve ekonomik duruma uygun daha elverişli iş başarma imkânlan vardır. Bu hususAvukatlar, Baro talimatnamesinta tecrübesi olan bir kaç mütehasdeki antidemokratik maddelerin sısın fikrini de alarak kendi bündeğiştirilmesini istediler yemize yakışır bir plân hazırlıyabiliriz. Geniş mustahsil kütlelorini İstanbul Barosu dün saat 14.30 avdınlarmak suretile bunu yürürda 1 inci Ağır Ceza Mahkemesi saluğe koymak, halka onun faydalalonunda senelik toplantısını yaprını göstererek plânı cemiyete tnalmıştır. etmek mümkündür. Ancak bu saGündemdeki maddelerin mâzaDemir Perde arkasına müteaddid defalar gizli yededir ki ekonomik seviyemuin tkinci Dünya Harbinin hatıralan silinkeresinden evvel, Baroya j eni gihızlı bir tempo ile yükseltilebileolarak girip son hazırlıklar hakkında çok mumeden üçüncü bir dünya harbinin lâkırdısı kuren elli avukat, Başkan tarafmdan ceğine inanıyoruz. him malumat elde etmiş, bir İngiliz gizli isrihlaklan rahatsız etmeye başladı. Fakat, biliniiTnî heyete tanıtılmış ve müteNADİR NADİ barat subayı bunlardan biridir. meyen bir şey var: akıben maddelere geçilmiştir. Bu arada söz alan avukatların ekserisi, Hüviyetini belli etmemek için «Philipp Üçüncü dünya harbi nasıl olacak? avukatlık mesleğinde çalışanİErm Reynolds» adile. bugün bütün bildiklerini ortaŞüphesiz, bu suale cevab verebilmek kobir sigortalan bulunmayışmdan şiKars 17 (Türk Ajansı) Seçim ya döken bu İngiliz gizli istihbarat subayı, lay değildir ve bu cevabı hakikate en yakın kâyet etmişler ve baro talimatnaesnasında Kars vilâyeti dahilinde «Üçüncü Dünya Harbi» ni romanlaştınlmış bir tahmin ve hesabla verebilecek pek az kişi mesindeki antidemokratik maddeidarî baskı yapıldığına dair Yuksek üslubla yazmıştır. vardır. lerin süratle değiştirilmesini taleb Seçim Kuruluna intikal eden ihbar etmişlerdir. Gelir vergisinin avuFakat eser hakikatte tamamen müSoıı harbde Rusyada kalmış, Rusyanın üzerine, Kurul Yargıtay Başs3Vcı Diııı geceki güreş'erde Ali Yücel, rakibini tuşla ypnraeğe çalışırken katlara tatbiki etrafında da uzun Yardımcısı Nuri Süeri bu işi tetşahede, bilgi ve vesika üzerine kurulmuş harb kudretini yakından görüp en ince teferrütarüşmalara giren avukatlar bu hu İstanbul Demirspor kulübünün kıke memur etmişti. Bu sabah şehbulunmaktadır. Bir çok millî ve şampıyor. güreşatına kadar tetkik ermiş, harbden sonra da Güzel ve samimî bir merasimden susta teşebbüse girişilmesini ve hü Ankara Zıraî Kombinalar takımile çüerırmzın katıldıkları mu^abakarımize gelen Başsavcı Yardımcısı, «onra müsabakalara geçıidı. Yakui kumet nezdinde, Almanyadan ay tertıb ettiği büyuk gure| niüsabâ lar çok zevkh cereyan ettı Yabuz gerekli tahkikata başlamış bulungureş mindermin kuçük ebadda onen alınan aiTjkatlık kanununun kalarmm ilki dün gece Açıkha'a Celâl Atiğin müsabakalara katıl luşu, gureşın zevkını sık sık kaçır» maktadır. Nuri Süer ilk olarak, II değiştirilmesi için müracaat yapıl Tıyatrosunda çok kalabalık bir maması halk arasında uzun pıo makta idi Secim Kurulu Başkan ve uyelerile kutle&ı oaunde yapüdı. testolara vesile oldu. tuoasa ba§lamıştır. • Arkası Sa. 2, Si Arab devletleri arasında Amerikanın askeri tedbirleri Kok kömîirü tevziatı Dün camilerde ezan arabca okundu Ormancıların dün yaptıkları toplantı Bazı camiler arabea ezana sabah namazında, bazıları ise öğleyin başladılar Buğday mubayaatı Yugoslavya Bulgaristana nota verdi Bulgarlar, Yugoslav hududunda da hâdise çıkardılar Üçüncü Dünya Harbi Nasıl Olacak? Dünyanın uaşlıca büyük gazetelerile birlikte "Cumhuriyet,, in de neşredeceği eser Dünkü Baro toplantısı Dün geceki güreşler 4 4 beraberükle neticelendi Kars seçimieri Yakında neşre başlıyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog