Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Büyfik le 856 çokü. 950 modeli Fiat marka otomobil buz dolabı Radyo 110 kurus, 27 nciyılSayı : 9287 u m h u riyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstaabul Posta Sutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299, Mathaa: 24290 PASLANMAZ OTOLMUŞ Cuma 16 Haziran 1350 P A L Traş Bıçakları Oyulmuş UJS.A. Patent N. 2266288 •»*•* V~F^, Ezan tasarısı bugün Mecliste görüşülecek C. H. P. teşebbüsn, prensip ve kiiltiir bakımından tenkid ederek siyasi bir mesele yapmıyacak İsmet İnönü, muhalefet görüşünün hazırlanmasile bizzat meşgul oluyor. Illerde bir çok C. H. P lij Arabça ezan yasağmın kaldırılmasına taraftar > Cnmhur Baskanı Celâl Bayar «Bizim Köy» müeDifl Mahomd Makal Ue konuşurken Doğu Akdenizin emnıyetı üteveffa Venizelos'un oğlu ve Yunan Liberal Partisi başkanı olan Sofokles Venizelos ki Başbakan Plastiras tarafından Başbakan muavinliği ve Dış Işleri Bakanlığı vazifelerini üzerine alması için kendisine yapılan teklifi kabul etmiştir Şimal Atlantik Paktinin bir Doğu Akdeniz pakö ile tamamlanması yolunda, bu sütunlarda her fırsat buldukça ileri sürdüğümür fikre iştirak etmektedir. Sofokles Venizelos, Şimal Atlantik Paktının, mümkün ve muhtemel bir Rus taarruzuna karşı Doğu Akdenizi koruyacak şekilde genişletUmesinin zaruri olduğunu ve kendisinin, Dış Işleri Bakanlığına geldiği zaman, Yunanistanın Atlantik Paktına resmen alınmasmda ısrar edeceğini söylemiş, Sovyet yayılışına karjı Doğu Akdenizde çelik bir sed kurmak için Yunanistan, Türkiye ve Iranm da Atlantik Paktına ithal edilmeleri elzemdir, demiştir. Damek ki Yunanistan, Şimal Atlantik Paktına alınması için, yakında resmî teşebbüslerde bulunacaktır. Hükumetimizin resmen böyle bir talebde bulunup bulunmadığını bilmiyorsak da eski iktidar zamanında da, yeni iktidar isbaşuıa geldikten sonra da. Doğu Akdeniz emniyetinin sağlanmasmı istediğimiz malumdur. Daha geçenlerde yeni Dış Işleri Bakanımız sayuı Fuad Köprülu, Avrupaya gidetken Istanbulda olduğu gibi, Pariste de, basına yaptığı beyanatta Doğu Akdenizin emniyeti meselesi üzerinde ısrarla durmuştur. Komşu Iranın bu hususta ne düşündüğünü bilmiyorsak da, Rus istilâ emel ve ihtiraslannuı meşhur tarihî vesikası olan Deli Petro'nun vasiyetnamesi ile de sabit olduğu üzere, Ruslarm ister beyaz. ister kızıl olsunlar, eskidenberi Iran topraklanna göz diktikleri malum olduğu için, kardeş Iranm da Şimal Atlantik Paktına veya bunu tamamlıyacak bir Doğu Akdeniz Paktına girmek istiyeceği tabiidir. Şimal Atlantik Paktı devletleri Dış Işleri Bakanlannm geçenlerde Londrada yaptıklan konferanstan sonra Mr. Acheson da, Mr. Bevin de mana ve ruh itibarile müşterek beyanatlarında Amerika ile îngilterenin, Türkiye, Yunanistan ve Iranm emniyetlerile yakından ilgili olduklannı söyliyerek bu üç devlete bir defa daha şifahî teminat vermeği lüzumlu ve faydah bulmu? lardı. Sovyet Rusya Ue peyklerinin tecavuzkâr siyasetleri karşısmda bu üç memleketin üçü de aynı derecede tehlikeye maruzdurlar; bir halk tabirile üçü de topun ağzmdadırlar. Ankara, 15 (Telefonla) Arabça ezan yasağmı kaldıran tasan bujün Mechse verılmiş, komısyondan geçmiş ve basılıp azaya dağıtılmıştır. Tasan ile. Ceza Kanununun 526 ncı maddesindeki yasağa dair fıkra kaldınlraakta, fakat maddenin diğer hükümleri aynen bırakılmaktadır. Yarınki toplanüda müstaceliyet kararile gönişüleceği anlaşümaktadır. Arabça ezan yasağmın kaldırılmasmda bilhassa illerdeki teşkilâtta bir çok Halk Partüi vatandaşlann memnunluk izhar ettıkleri haberleri geliyor. Mesele, CHP. Meclis Grupu mahfillerini de ehemmıyetle meşgul etmiştir. Bazı mılletvekilleri bu teşebbüse yapılacak itirazlann muhalefete karsı hoşnudsuzluklar yaratacağı mütaleasında idiler. «Arabça ezanın şiddetle tenkid edılmesi Halk Partililer aleyhinde propagandalara zemin hazırlıyacaktır.» Bu düşüncede olanlar, mevzuun nezaketi Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Tütüncülerin Ankaradaki toplantılan Tütün mahsulünün înkişafını temin için alınması icab eden tedbirler görüşülüyor Ankara 15 (a.a.) Istanbul, Izmir, Bursa, Samsun, Bafra ve Kocaeli tütüncülerinden mürekkeb mümessiller dün saat 15 te Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında toplanarak tütün mahsulünün içinde bulunduğu durumu gözden geçirmişler ve alınması lâzım gelen tedbirleri tesbit etmek üzere çalışmağa başlamışlardır. Toplantıda Başbakan Adnan Men deres, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibeşe, Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Ozsan ve Işletmeler Bakanı Dr. Muhlis Ete ile alâkalı Bakanlık ve Bakanlann mütehas Arkası Sa. 3. Sü 4 te Cumhur Başkanı dün M. Makah kabul etti Celâl Bayar, "Bizim Köy» "Ben de bir köylü çocnğayaaı,, dedi Ankara 15 (Bızım Koy) müeDifi bir kaç gtndür Ânkarada dolaşıyor. Yeni bir devrin başladığı bu sehirde (Bizim Köy) ün kahramanı çok seyler gordü .. Bunların basmda, Büyük Mıllet Meclisıni ziyaret etmesi ve Çankayada Cumhur Baakanı Celâl Bayar tarafındaa kabul edilmesi geliyordu. Niğde Aksarayınm Demirci köynnden Ankaraya gelen Mahmud Makalla beraber Çankayaya çıktık. Hav« harükulâde güzel, Çankaya harikulâde nefisti. Gozlerım hep Mahmudun gözlerindeydi! Heyecarunı, ihtisasını ve duyduklannı duyabibnek için gayret sarfedıyordum. Oldukça seğukkanlı gozuküyordu. Nc iyi, siz bana sormuyorsunuz? dedi. Halbuki rastladığun her Hububat fiatları geçen yılın aynı olarak tesbit edildi Bu miinasebetle bir konuşma yapan Ticaret Bakanı, ekmek fiatlarında indirmeler yapılacağını da söyledi «...>. • Avam Kamarasında tartışmalar 16.30 saat süren bir celsede muhalefetin 9 teklifi reddedildi Halkevlerine ayrılan tahsisat » ^ . • « ' Arkatı Sa. 2. Sü S de İç İşleri Bakanlığı illere gönder Londra 15 (a.a.) Avam Kamadiği telgTaflarla tahsisatın rası bu sabah 16,30 saat süren mutediye edilmemesini bildirdi zakerelerden ronra bu sabah saat 7 de müzakerelere son vermıştir. Ankara 15 (Türk Ajansı) İç Bu oturum geçen şubat ayında ce İşleri Bakanlığı bugün bütun valireyan eden genel seçimlerdenberi lıklere acele kaydile bir telgraf çeyapılan en uzun toplanbdır. 1950 kerek, mahallî ıdareler ve Beledıye 51 bütçe kanunu hakkında cereyan eden müzakereler sırasında Muhafazakârlar tarafından öne sürülen (9) tadıl teklifi 11 ile 14 arasında değışen bır farkla reddedilmijtir. Buğday mahsulu toplanırken Hemen hemen bütün mebuslar çok Ankara 15 (Telefonla) Bere kanı Zühtü Hılmi Velibeşe bu ge hararetli geçen müzakerelerin soketli bir mahsulün idrak edilmesi ce radyoda yaptığı konuşmada bu nuna kadar kalmışlardır. dolayısile buğday fiatlannın düş karann sebeblerini izaha genış biı mekte oluşu hükumeti, müstahsib yer ayırmıştır. Hayatı daha ucua koruma yolunda acele tedbirler al bir hale getırmenin lüzumunu va mağa sevketmiştir. Bazı şayialaı ehemmiyetıni anlatan Bakan, iar hılâfına hububat fiatlan geçen se ve sabit gehrlı vatandaşlann çeknekınin aynı olarak tesbit ve ılâr> tıkleri sıkmtılan hafıfletmenın ve edılmiştir. Tıcaret ve Ekonomi Ba Arkası Sa 3. Sü. 2 de Mahmud Makal ve Faruk Fenik Çankayadan aynkrlarken Edebiyat Fakültesinin lâğvı şayiası MiUî Eğitim Bakanı: «Böyle bir tasavvurun mevcudiyetinden haberdar değilim» diyor Fransız hava yollarında iki Ingilterenin Türkiyeye büyiik kaza ihracatı azahyor Avam Kamarasında bu mevzua dair sorulan suale Ticaret Bakanı cevab verdi İki yolcu uçağı 48 saat ara ik Basra körfezinde diiştü, 96 kişi öldü Bulgar hükumetmin bir kustahlığı daha Bulgarlar, hududda işledikleri cinayeti bir nota ile haklı göstermek cüretini gösteriyorlar Londra 15 (B.B.C.) Bulgar hükumeti Turk hükuraetine bir nota göndermiş ve geçenlerde Bul;ar Türk hududunda vukua gelen hâdiseden kendisinin mesul olmadjğını ileri sürmüştür. Bulgarlann iddialarına göre, Türklerden mürekkeb bir grup Bulgar topraklanna 600 metre kadar girmiş ve dur emrine itaat etmemiştir. Sofya hükumetinin notasmda da kabul Londra 15 (aa.) Ticaret Ba Assell, Alman fırmalannm daha ukanı Harold Wilson, İngilterenın cuz fiat, daha çabuk teslim ve daha Türkiyeye yaptığı Üıracattaki azal müsaid kredi şeraiti teklif etmeleri maya Alman rekabetinin değü, üzerine, Türkiyedeki İngıliz firmaFilvaki, Kızü Çarlığın harbe ka Türkiyedeki sterlia kifayetsizliğinın lannın son altı ay içinde kaybetrar verdiği takdirde, peyklerile be sebeb olduğunu bugün bildirmiştir. tikleri işin değeri hakkında, Bakaraber Türkiye, Yunanistan ve Ira Avam Kamarasında, muhafazakâr Arkası Sa. 3, Sü. 3 te na taarruz edeceğini anlamak için, buMik bir siyaset zekâsı veya stra1 teji dehası olmağa lüzum yoktur. Bir haritaja göz atınca, Kremlinde, Kızıl mareşallar tarafından hazırlanan harb plânlanndan Yakın ve Ortadoğuya aid olanlann ana hatlarını sarahatle kestirmek müra kımdur. t Sovyet Rusya, bir dünya harbinı g oze aldırınca, evvelâ kendisi için hayatî bir ehemmiyeti haiz olan Karadeniz ve Kafkasya bölgelerini emnivete almak istiyecektir. Ruslar. 1855 Kınm harbinde, Ingiltere, Fransa, Türkiye ile bugunkü Italdoğuran o zamanki Sardunya } a y l kralhğınm kendilerini Karadeniz kı>ılarından vurmak istediklerini urutmamışlardır. Ikinci Dünya Harbinde ise. mıhver devletlerinin Ukra>na, Kunm ve Kafkasyayı ele geçirmek istiyen buyiık bir taarruz plânı takib ettiklerini ve bu maksadla bir taraftan Volga kıyılanndaki Stalingrada, diğer taraftan Kafkas dağlannm eteklerine kadar dayandıklannı unutmalanna imkân yoktur ^ u itibarla Kızıl genelkurmay, Ukrayna, Kırım ve Kafkasyayı emnivete alTümamiral Sadık Altıncan, Millî Savunma Bakanı ile birlikte mak için, evvelâ buralara giden Ankara 15 (Telefonla) .Dün Sadık Altıncan, Mılli Savunma Ba muz 1949 da ıhdas olunan (deniz stratejik kara ve deniz yollarını kuv\etlerı) komutanlannın 2 ncitayvare ile Izmirden şehrımize ycnı kanını zivaretle goruşmüştur. kapatmak istiyecektir. Bidajette bu sıdır. Henuz 50 yaşlannda bulunaD Sadık Altıncan kimdir? ABİDİN DAVER vazıfesı başına gelen deniz kuv Tumamıral Sadık Altıncan tem Arkası Sa. 3, Sü. 7 de vetlerı komutan vekıü Tumamira) c Parıs 15 (R.) Paris Saygon hattında işlemekte olan Fransız ha butçelerinden Halkevleri için ayva yollanna aid iki yolcu uçağı 48 rılnuş tahsisatın yeni emre kadar saat ara ile Basra körfezinde sula verılmîmesini, gimdiye kadar tera gömülmüşlerdir. Evvelki gün diye edılmiş olan para Tniktannin vukua gelen ilk kazada 46 kişi, ve da acele bildirilmesini istemiştir. dünkü kazada da 40 kişi ölmüştür. Fransız gazetelerinin belirttikle Arkası Sa. 3, Sü. 8 de İç İşleri Bakanı Rükneddin Nasuhoğlu Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Mıllî Eğitim Bakanı Avni Başman, dün kendisile görüşen bir arkîdaşımıza tetkiklen etrafında aşağıdakı izahatı vermiştır: « Burada bulunduğum muddet zarfında Mılli Eğitim Bakanlığı mü esseselermi gezmekte, Mılli Eğıtım mensublan ve profesorlerle temas etmekteyim.» Istanbul Edebiyat Fakültesinin lâğvı tasavvurlanna dair dun çıkan haberler hakkında da Bakan düşüncelerini şoyle ifade etmiştir" « Bu havadısi ben de gazetede edildiği gibi Bulgar askerleri ateş açmışlar ve bir Türk vatandaşını okudum. Alâkalı bır zat tarafından verildiği söylenen bu habenn knn öldürmüşlerdir. Halbuki bundan ewe\ gelen ha tarafından veriîdiğini bittabi bılmıberler Türk vatandaşının Turk yorum. Ancak bu hususta şımdv2 topraklannda Bulgarlar tarafından kadar hıç kimseye her hangi bır şekilde bir şey soylemedığıra gibi öldürüldüğünü bıldirmişti. Istanbul Edebiyat Fakültesinin lâğBulgaristanda kanşıklık vı hakkında her hangi bır karar, Londra 15 (BB.C.) Bulgans hattâ bir tasavvur mevcud olduğun Arkasx Sa. 4. Sü. lde dan da haberdar değilim a Yeni Deniz Ruvvetleri Komutam Ânkarada J İşletmesinin ıslahı Amerikab mütehassıslar, üç ecpheden bu iş ile meşgul olmağa başladılar Ankara 15 (a.a.) Marshall plânı Türkiye icra komitesinden verilen malumata göre, Amerikan uzmanlarının Türkiye Devlet Demiryollan işletmesi sahasındaki tecrübe ve bilgilerinden Marshall plânı teknik yardım programı dahilinde, istifade edilmeye başlanmıştır. Türk hükumetinin talebi üzerine şimdilik üç cepheden çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar neticesmde servisin iyüeştiriLmesi v« aynı zamanda işletme masrailannın kısılması imkânlannın elde edileceği umulmaktadır. Çahşma ve tetkikatın malî cephesi Joseph, L. White tarafından yapıhnaktadır. Mr. White daha önceden Amcrıkada demiryollan tarifelerini ayarlayan ve emniyet tedbırlerıni tetkık eden komisyonda çalışmakta idi. Lokomotıflerın bakım merkezlerindeki çalışma tarzını ve diğer ABAKA5I Güzellerin rcsimleri Müsabakaya giren güzel kızlarımızm fotograflarını her gün 3 üncü sahifemizde bulacaksınız Kraliçeye hediye veren müesseseler çoğalıyor 1950 Milletlerarası Avrupa Güzellik Kraliçesi müsabakasına katılacak Türkiye güzellik kraliçesini seçmek üzere tertiblediğimız müsabakaya iştirak edenlerin resimlerini neşre başlamış bulunuyoruz. Bu resimleri her gün üçüncü sahifemizde bulacaksınız. Musabakamızın bütün yurdda büyük bir alâka uyandırdığı, gelen mektub ve resîmlerden anlaşılmaktadır. Bu hususta verdığımiz yeni tafsılâtı uçuncü sahifedeki resmimizin altmda bulacaksınız. Daha evvelce de bildirdiğımiz gibi resımlerin neşrıne muayyen bir müddet devam edeceğız Bundan sonra fotograflan gazetemızde neşredılen güzeller büyuk jürınin huzuruna çıkacaklar ve aralanndan en güzeli Türkiye güzellik kraliçesi ilân olunacaktır. Kraliçe eylul başında Italyaya gıdecek ve orada yapılacak Mılletlerarası Avrupa Güzellik musabakasında memleketımizi temsıl edecektir. Bu musabaka için bütün Avrupa baş Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Arkası Sa, 3, Sü, 5 te Arkası Sa. 4, Sü. 2 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog