Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Bfiyftk ikramiyekrle 856 çıkü. 950 modeli Fiat marka otomobil buz dolabı Radyo 110 kurus U I1CI u m h u riyef 9Z86 KURUCUSU:YUNUSNADt Telgral ve mektub adresL Cumhurfyet, îstanbol Porta Kütuiu îrtanbul No. 246 Telefonkr: Umuml Santral Numaran: 24298. Yaa üleri: 24299, Matbaa: 21290 PASLANMAZ ve OYULMUŞ 13 I 950 P A L Traş Bıçakları Oyulmns U.SA. Patent N. 2266288 Halkevleri meselesi Meclise intikal etti Antalya mületvekilleri, Halkevlerinin yenî bir tüzüğe bağlanması için bir kanun teklif ettîler Basm bir bağdır Ankara, 14 (Telefonla) Antalya milletvekillerinden Ahmed Tokuş, Akif Savoğlu, Ahmed Tekelioğlu, Ibrahim Subaşı ve Fatın Dalaman taraflanndan Halkevleri hakkmda Meclise 3 maddelik bir kanun teklif edilmiştir. Tekhfin esaslan şöyledir: 1 Bütün Halkevleri hiç bir partinin değil, milletin malıdır. 2 Halkevlerinin idaresi bugünkü durum ve zihniyete göre yeni tüzüğe bağlanacaktır. 3 Halkevleri, parti binası olarak kullanılamaz. Bu kanun teklifi C. H. P. çevrelerinde infial uyandırmıştır. Bu münasebetle deniliyor ki: «Halkevleri binalanıun bir çoğu C.H.P. nin parası ile yapılmış, bir kısmı halkımızın nakdi yardımlarile meydana gelmiş ve C J U . ye hediye edilmiştir. Antalya milletvekillerinin bu teklifi bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde «bir gasb kanunu teklifi» demektir ki bunun iktidar partisi tarafından nasıl karşılanacağı merakla beklenmeye değer. Türk, hediye ettiği bir şeyi geri istiyen millet değildir. Ve ferdlerin yaptığı bu hediyeler de gene millet malı olarak halkın faydasına arzedilmiştir. Halkevlerine şu veya bu suretle takılmak demek, o çatılar altında kendilerıne küfür etmek müsaadesi vermediğimiz kimselerin intikamından başka bir şey olmıyacaktır.» C.H.P. ye gizli bağışlar Sümerbank fabrikalannın hesablanna geçirildiği iddia olunan bağışlar hakkında Meclise bir sual takriri verildi Ankara 14 (Telefonla) Seçimlerden önce C. H. P. için, ban banka ve teşekküllerden mühim yekunlar tutan bağışlar toplandığına dair dedikodular ve söylentiler dolaşıyordu. Sümerbankı alâkadar eden bir bağış faslı simdi bir soru önergesile Meclise intikal etmiş bulunmaktadır. Tekirdağ milletvekili Sevket Mocan tarafından verilmiş olan takriri aynen bildiriyorum: «1950 seçimlerinden evvel Sümerbank Genel Müdürlüğü C. H. P. ye büyük bir bağışta bulunmuştur. Adana pamuklu sanayi müessesesine, 1950 senesinin 3 üncü ayındaki dekontunda sarahaten «Genel Müdurlüğün C. H. P. ye bağışmdan hissenize isabet eden 50 bin lira» diye yazıb olması ve bunun da mizan cetvellerine geçmij bulunması bu bağışın inkânna imkân vermemektedir. Sümerbank idaresinde 30 dan fazla fabrika olduğuna nazaran: 1 Diğer fabrikalann hissesine de isabet eden bağış var mıdır? 2 Bu bağışın yekununun açıklanması lâzımdır. 3 Neye ıstinaden yapıldığı, Sğrenilmelidir. 4 C. H. P. ye bağışta bulunan genel müdürlük prim üzerine maaş alan satış memurlanna, 1950 senesine kadar yüzde 5 verdiği primi 1950 de yüzde 3 e indirmiştir. Geçen sene ayda 180 lira alan memur bağış senesi 140 lira maaş almaktadır. Bir gün gelmeyince yevmıyesin» isabet eden miktann bir kaç misli birden kesilmektedir. Bu ke Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Bulgarların son cinayeti sınınmız içinde işlendi Hâdise mahalline giden resmi heyet Bulgar iddialarının asılsızlıgını delillerile tesbit ederek geri döndii Şehid arkadaşımızın na'şını ve jip arabasını vermiyen Bulgar hudud makamlarile miinasebetler kesildi Edirne 14 (Arkadaşımız Ferdi Oner bildiriyor) Muhabinmız Arif Necib Kaskaünın, Bulgarlar tarafından smırlanmız içinde pusuya düşürulerek şehid edilmesi hâdiscsi dün de belirttigım gfbi umuml efkârda büyük bir teessur uyandırmıştır. Bu acının ve üzüntünün en canh ve ıçli ifadeleri dün de bütün gün Edirnede çeşıdh tezahürlerle devam etmıştır. Hâdısenin tahkikatde meşgul olan alâkalı makamlar, vsk'a etrafında büyuk bir ketumıyet muhafaza etmektedırler. Ustelık Anadolu ajansmm evvelki gun ve dua gerek radyolarda, gerekse gazetelerde yayınladığı haberın şekli da umumî efkân, tatmin eder bır mahi yet taşımamaktadır. Dün bu hususta edindiğün mütemmım malumata Halkevlerinin hiç bir partitıin değil, milletin mah olacağım bildiren bu teklif, C. H. P. çevrelerinde infial uyandırdı erbest seçimlere dayanan halk idarelerinde, idare edenlerle edilenler ara•ındaki temaslaruı ehemmiyeti büyuktür. Halk, kendi reyile iş başına getirdiği iktidann ne yaptığını ve ne yapacağını devaralı olarak bilmek ister; iktidarda halkın ihtiyac ve temayüllerini gozönünden ayırınamağa dikkat eder. İktidan halka, halkı da iktidara duyurmağa yarayacak çeşidli vasıtalar arasmda basm şüphesiz ea başta gelir. Bu itibarla hükumet şeflerinin, yahud da onlar adına konuşmağa yetkili sözcülerin sık sık basm toplantıları yapmalan, demokratik memleketlerde âdettir. Cumburiyet devrinde, böyle az Yunan Başbakanı tütün ihracatının koordine Hükumetimu 182 bin dolar eok muntazam fasılalarla gazeteciyardımda bulunacağım bildirdi leri kabul etmek lüzumunu duyan ettirilmesini Gümrük Birliğine doğru bir ilk Başbakan galiba rahmetli Refik adım telâkki ediyor Lake Success, 14 (A.P.) BirSaydam olmuştu. Fakat o bizlerle leşmiş Milletler, dünyanın geri böl konusup derdleşmek, temsil etmegelerine teknik yardım yapılmasığe çalıştığımız halk efkânnın nabnı gozönünde tutan geniş bir prog Zinı yoklamak, hukumet işleri hakram için gerekli 20 milyon dolark ı n ü gazeteleri aydınlatmak için lık bır sermaye kurmağa girişmiş değil de, doğrudan doğruya bize diolup, 46 memleketin giriştikleri tarektifler vermek. yazılmasını isteahhüdler teşkilâü bu hedefine yak diği şeyleri yazdırmak, yazılmamalaştırmıştır. sını uygun bulduğu hususlan da ' 31 devletirl iştiraSîle yapııan tekyasaklamak maksadile basm topnik yardım konferansının bugünkü lantılan yapardı. Hiç unutmam, bir toplanbsında Türkiye delegesi Dr gun benim de bulunduğum böyle Hamdi Özgürel, memleketinin 182 bir toplantıda bir meseleyi kendi bin dolar yardımda bulunacağını düşüncesine göre uzunboylu açıkbeyan etmiştir. lamış «şurasını şöyle, burasmı böy Arkası Sa. 3, Sü. 8 de le yazarsınız» gibilerden bir takım direktifler verdikten sonra: Anladınız mı? Diye sormuştu. O sırada şeytan mı dürttii, ne oldu bilmiyomm, herhalde boş bulunarak yanmağızla: Anladık Greko romen müsabakalannın Diyivermiş bulundum. Belki rarbu yıl İstanbulda yapılmasına kında olmıyarak sesims eklediğim Tekirdağ milletvekili karar verildi hafii alay kokusunu sezen sayın Şevket Mocan Saydam fena halde sinirlendi. PayAmsterdam 14 (a.a.) Grekolar gibi öfkeli bir eda ile bana dönRomen gureşte dünya ikincisi olan dü: Türkiye ,aralık ayında Istanbulda Peki, mademki anladın, löyle Greko Romen stilinde revanş kar bakalım öyle ise yann ne yazacakşıİ3şmaları programını hazırlamağa •ın? davet edilmiştir. Dedi. Bu sefer sinirienmek nrası Bugün sona eren milletlerarası bana gelmişti. Etrafundakiler giiamator güreş federasyonu icra kolüşüyor, emir tekranna hazırlanan mitesi toplantısında GrekoRomen bir acemi er haline düşüşümü seyve serbest güreşte dünya şampiyon re hazırlanıyorlardı. Kıpkırmm olAnkara 14 (Telefonla) Kırkluğu karşılaşmalannın her sene dum ve belki sayın Saydannnkinıkinci gelen devlet tarafından ha lareli Valisi Nuri Atay merkezde den dana öfkeli bir sesle: müfettış valihğine tayin edilmişzırlanması kararlaştınlmıştır. Ne yazacağımı yann gazetede Buna binaen geçen seneki karşı tir. Konya Valılığine Etıbank idagörürsünüz! Dış işleri Bakanı Fuad Köprulü ile Yunan Başbakanı laşmalarda dünya ıkinciliğıni alan re meclisi reısi Ferruh Şahinbaşın Dedim. Birden salon derin bir Plastiras'ın birlikte çekilen resimleri Türkıye, bu seneki karşılaşmalan tayin edıleceğı söylenmektedir. sükuta daldı. Ortalıkta çıt çıkmıTurk Yunan Gümrük Birliği organize etmesi için haberdar edilUydurma haber Atina 14 (Türk Ajans) Yunan yor, herkes önüne bakıyordu. TanBaşbakanı vc Dış İşleri Bakanı taraftan olup olmadığı sualine ver miştir. Ankara 14 (a.a) Bugün bir nya şükürler olsun ki rahmeth diği cevabda da General Plastiras, Komitenin gelecek toplantısı, Ankara gazetesınde İç İşleri BaSaydam pişkin ve tecrübeli bir po General Plastiras, Türk Ajansına başhca ihracat mallarmı ve bilhasdönya serbest güreş sampiyonluk kanile Demokrat Parti genel merverdiği beyanatta, Türk Yunan litikacı idi. Deriıalde 15i ld i k dostluğunun Şarkl Akdeniz emni sa tütün ihracatının iki memleket larının yapılacağı Helsiakide 1951 kezi arasında, idare âmirlerinin tavurdu ve: yeti için başhca unsur olduğuna ve tarafından koordine ettirilmesi hu mayısında akdedilecektir. komite Ya gahi.. siı gazetecfler bir bu dostluğun daha da inkişaf ede susunda yapılan teşebbüsleri, ta 1952 yılı ocağında Kahirede topla yinlerı dolayısıle ihtilâf çıktığı yabirinizin yanında sır vermezsiniz. ceğine asla şüphesi bulunmadağını hakkuku er geç muhakkak bulunan narak olimpiyadlarla ilgili kararlar zılmaktadır. Öğrendığimize gore bu haber tamamen uydurma ve hayal Diyerek işi tatlıya bağladı. Bu Arkası Sa. 3, Sü. 2 de alacakür. ' mahsulüdur. nunla beraber, bir müddet sonra işaret etmiştir. punduna getirip bir hiç yüzünden gazeteyi kapatmayı da unutmadı. Sayın Saracoğlu Başbakan olduğu zaman bu basm toplantılan geleneğini devam ettirmege çalıştı. Gerçi o rahmetli «elefi <ibl direktif vermiyordu; fakat ne de olsa konuşmalanmu, münakaıası imkânsız tek taraflı birer monoloğ olmaktan öteye geçemiyordu. Zekl ve babacan tavırlarile Saracoğlu hemen her toplanüda nzunboylu dış politikamızı över, arada bir «kasamda şu kadar altm, «mbanmda Röportap bu kadar buğday var» diyerek harbden sonra memleketi nasıl Faruk Fenik imar edeceğini anlatırdı. Tek partili devrin basm toplantıEski Sıhhat Bakanı Kemali Balan işte bu hava içinde yapdırdı. yizid, şimdi, Ankaranın göbeğinde Hikmetinden sual olunmaz, 194S bir muayenehane tanzimile meşvılı geüp de çok partili demokrasi güldür. Nerede? Orasını daha ifşa rejunine kavuşunca basm toplantıetmiyor! lan daha verimli bir şekle sokulaKendisile konuşmak istediğimde cak yerde büsbütün ortadan kaltelefona çıkan eşi, beni gayet kibar dırıldı. Son dört yıl içinde çeşidli bir şekilde cevablandırdı. Ne olsa Başbakanlarm huzuruna gazeteci kadında eski zaman terbiyesi vardı. olarak toplu bir halde dört defa « Kemali Bayizid Beyle görüşçıktık mı, bilmiyorum. mek istiyorum» dediğim zaman, Adnan Menderes hükumetinden bazı Vekil hanımları gibi terslebeklediğimiz, memleket meselelerimedi. Muhaveremiz iki ahpab arani görüşmek, vatandaşlan ve yasında oluyormuş gibi cereyan etti. zarlan aydmlatmak, onlann düşün Şimdi evde yoklar, saat 4,30 celerini öğrenmek, bilgisizliklerini da Partide, saat 7,30 da evde olagidermek maksadile sualli cevablı caklar. Bir isteğiniz varsa bana tam manasile demokratik esaslara söyleyin. Yapabileceğim bir şeyse size yardım edeyim! dayalı basm toplantılan usulünü Teşekkür ederek: memleketimizde ihya etmesidir. Bu Ben gider kendisini Partide ihtiyacm mucib sebeblerini burada^ bulurum, dedim. tekrarlamaya lüzum obnadığı ka ; Oğleden sonra saat 4,30 da ParNADİR NADİ Sıhhat Bakanı Kemali Bajizid arkadasunızla karykar|iya Aıritası Sa. 3, Sü. 5 te * Arkası Sa. 4, Sü. 1 de Türk Yuıtaıt gümrük birliği meselesi Dünyanın geri bölgelerine teknik yardım Arkan Sa. 3, Sü. 2 de İhracatı engelleyen usuller Şehid arkadaşımu Arif Necib annesi, eşi ve çocuklarile bir arada Piyâsada kredi darlığr Tiearet Bakanı, bu mevnıa dair soruya dün Mecliste cevab verdi Dünya güreş şampiyonası gittikçe artıyor Bankacılar, bazı iflâslarm vukubulacağı kanaatindeler Kendi gözlerimle gördüm. Maliyet fiatı 370 kuruşu aşan emprimelerini 275 kuruştan piyasaya çıkanp satamıyan, hattâ daha düşük bir fiat üzerinden bile tek slıcı bulamıyan bir sanayici kafasını iki elinin arasına alarak uzun uzun duşündu ve sonra yeni bir ümidle ceketini sırtına alarak banka kapısında soluğu Arkast Sa. 3. Sü. 6 da Valiler arasında yeni tayinler Eğitim bütçesittde tasarruflar yapılacak Edebiyat Fakültesinin lâğvedilmesi düşünülüyor. Bu suretle bütçede bir milyon liradan fazla tasarruf temin edilecek Millf Eğitim Bakanlığl, fstanbul Üniversitesinin 14,5 milyon liraya yaklaşan bütçesinde bir indirme yapmağa karar vermiştir. Haber aldığımıza göre bu arada yıllık masrafı 1,5 milyon lirayı bulan Edebiyat fakültesinin lâğvı ile bazı fakültelerin birleştırilmesi düşünülmektedir. Alâkalı bir zat, dün kendisile görüşen bir arkadaşımıza bu hususta şunlan söylemiştir: Tiearet Bakanı Zühtü Velibeşe Ankara 14 (Telefonla) Kastamonu milletvekili Şukrü Kerımzadenın, ihracatı lüzumsuz yere tahdid eden usullere daır sorusunu Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zuhtü Velibeşe bugünku Mecliste cevablandırdı. B&kan ezcümle fledi ki: « Memleketimızden bazı mal» lann kaçak suretıle, yahud dığet bir memlekete ihrac edildıği halde oradan Amerikaya göndcrildigi gdrülmüştür. Bu suretle dolar bizim elimize geçeceğine başka yere gıtmektedir. Bunu düşünen hükumet o zaman bır koordinasyon karan çıkarmıştır » Arkası Sa, 3, Sü. 3 te Arkası Sa. 3. Sü. 5 te SE OLDULAR: 5 Kemali Bayizid ve Şerefeddin Bürge müşterek bir muayenehane açıyorlar MUSABAKASI^ r Güzellerin resimlerini bugün 3 üncü sahifemizde neşretmeye başladık Güzellik Kraliçesine hediye vereıt müesseselerin isimlerini de bugünden itibareıt ilân ediyoruz İtalyada yapılacak olan Milletlerarası Avrupa Büyük Güzellik Kraliçesi Müsabakasına iştirak edecek olan 1950 Türkiye Güzellik Kraliçesi namzedlerinin resimlerini bugünden ıtıbaren neşre başbyoruz. İlk resmi bugün uçuncü sahifemizde bulacaksınız. Bu resimleri neşre muayyen bir müddet devam edeceğız ve gazetede resimleri neşredilenler, büyük jüri huzuruna çıkmak hakkını kazanacaklardır. Türkiye Güzellik Kraliçesi eylul başında İtalyaya gıdecek ve orada yapılacak «Milletlerarası Avrupa Güzellik Müsabakası» na kablacaktır. Bu milletlerarası musabakanın Parısteki resmi komıtesınden bıze bıldırildığine göre, 1950 güzellik kraliçesi musabakası pek buyuk bır »lâk= ti"PT"lınTictir Pu 1 m A^rura milletlerı kendi güzellerini seçmekle meşguldurler. Turkıye guzelmı seçmek uzere tertıblediğimız bu musabakaya hiç evlenmemiş, 18 yaşuı Arkası Sa. 4, Su. 7 de İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog