Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Gözlük Deposu Her ncvi fenn! gAtlGk. Cam. ulun csrçf«» »« joz'ukcuiağ» ıfd J. SARAGOSSİ CMI tey Ho» 27 ncı yılSayı : 9285 u m h u HyeC «a»* a » * * * tstanbui p«ta Kutu« irtaabui N«. 2« 24290 KONYA LEZZET LOKANTASININ HUSUSİ KUTULARDA H A Z I R l A D I Ğ t v N EF j S 1 •KA»S'SI Çarşamba 14 Hazıran 1950 EdirncmuhabiriıııizArifNedbihttdud » muhalefetin orduyu tahrik yollarına boyunda pusuya düşürerek şehid ettiler saptığına ve irticaı teşvika yeltendiğine işaret etti lefetın takib ettıği yolun endişe'l verıci sayüan tezahürleri siyasî çevrelerde üzüntü ile takib edilmektedir. Üzüntünün sebebi şöyle belirtiliyor: «Şahsiyat yapmadan sadece memleket menfaatlerini duşunerek bir çalışma» yapılacağı Elebov yolundaki teminatm taban tabana eymentı zıddma faaliyetler her sahada tahrıklerle alabildığine genışlemek ıstıdadındadır. Bazı mahfıllerin bu tutumun altında maksadlar aramak zorunda kaldıklan gönilüyor. Vaziyet bir takım şayiaların süratle yayılmasında amil olmuştu. Ordu komuta heyetinde yapılan değişıklıklerle alâkalı söylentileri bu arada saymak icab eder. Bu sebebledır ki, Basbakan Adnan Menderesin bugün D. Parti Meclis Grupundaki beyanatı, grup üyeleri tarafından heyecan ve alâkayla takib edilmiştir. Beyanata gündemin ıkinci maddesinde bulıınan bir takrir vesile vermiştır. Önerge, baskı yapan bazı idare âmirlerile baskı arzu ve Ortaköy temayüllerine riayet etmedıklerı ıçin mağdur vaziyete düşürülmüş bulunan idare âmirleri hakkındaydı. Adnan Menderes, hükumetin bu mevzudaki görüşlerini açıklayarak kanunsuz hareketleri delilleriCinayetin işlendiği sahayı gosterir kroki le sabıt olanlar hakkında icab eden •"•u kanunî tedbirlerin mutlaka alınaEdime 13 (Hususî surette gönderdiğimiz arkadaşımız Ferdi Oner etmeBulgarların gittikçe artan bu tecavüz ve cinayet cağını, baskı emirlerine itaatanlaşılbıldıriyor) Yolunu şaşıran iki dıkleri veya etmıyecekleri uçağımızı düşürerek Kemal Mendedığı için gadre uğramış memurlann leri karşısmda lâzım gelen şiddette tedbirler Jivuşu şehid eden ve Teğmen haklannın korunacağını anlattıktan almanm zamanı artık çoktan gelmiştir Talâtı yakalayarak turlü eza ve cesonra, muhalefetin son günlerdeki vaziyetı üzerinde durmuştur. Basfalara maruz bırakan Bulgarlar con bakan, muhalefetin orduyu tahrik gunlerde sınır bolgemizde yeni yeyollarına saptığına, irticaı teşvika ni hâdiseler çıkarmakta, cinayetleı Arkası Sa. 3, Sü. 2 de işlemektedirler. Kalkan Soğüd hudud bolgesındekı kuleyi askerî kuvvetlerle setır ateşıne tutarak 30 kışılık eşkıya çetesüe Gehbolulu Mehmed ismındeki vatandaşımızj şehid eden Bulgarlar, bu tecavuzkâr hareketlerınin dunya umumi efkârında bıraktığı izler henüz sılinmeden, bu defa da sınırlarımız içınde bir Turk gazetecisıni pusuya düşurüp öldurmuşlerdir. Bu haince tertıbin, bu hukuk ve «Avrupa Birliği» hakkrndaki İşçi insanlık dışındaki katlın kurbaru ıki senedenberi gazetemızin Edıme partisinin ba>annamesi Fransada muhabırliğını yapan arkadaşımız endişe uyandırdı Arıf Necıb Kaskatıdır. Muessıf Londra 13 (B.B C) Bugun vak'anın nasıl cereyan ettiğmı ve toplantılarına yenıden başlayan Atahkıkat safhalannı tafsilâtıle bilvam Kamarasında söz alan Basdırıyorum: bakan Attlee, Ingılterenin Schuman Aynı zamanda hudud makamlan Şehid arkadaşımız Arıf Necıbm ıkı fotoğrafı plânına neden ıştirak etmedığini nezdınde tercumanlık vazifesi do Bulgaristanda iken Son resmi izah etmıştır. Ingiliz Başbakanı, yapan arkadaşımız Arıf Necıb, geAvrupa komur ve çelik sanayıinın çen pazar akşamı saat 20 de sınır tek bir idare altında toplanmasını kulelerimızı gozden geçirmeğe mehedef güden bu plânın ehemmıyemur bir subayın refakatinde bir tinı takdir ettiğini ve bunun desjeeble Edimeden ayrılmıştır. Bu tef tekleneceğini bilirtmiş, fakat Frantış ve kontrol gece saat 2 4 e kadar sanm müzakerelere ön şart sürdevam etmış, vazifesi hududda olan mekle işi sekteye uğrattığını kayzat orada kalacağını söyleyerek arka detmiştir. Parti Bulgarların alçakça Başbakanın Grupunda dünkü demecı bir cinayeti dahal Menderes Telefonlar: Umuml Santral Numarasu 24298. Y«n fcleri: 24299, Matbaa: Katiller bununla da iktifa etmiyerek topraklarımıza Muhalefetin bir şark meselesi yaratmağa çahştığutı da söyliyen Basbakan Adnan Menderes girdiler ve şehid arkadaşımızm na'şını alıp tasarruf meselesi ile idare âmirleri hakkında hükumetin görüşünü açıkladı kendi topraklarma tasıdilar Ankara 13 (Telefonla) Muha I Bogomil Arabca ezan yasağı kalkacak D. P. Grupu bu hususta dün prensip karan aldı. Hükumet tasanyı bugün Meclise verecek Ankara 13 (Telefonla) D Parti Meclis Grupunda bugun, ceza kanununun arabca ezanı yasak eden 52S ncı maddesının değıştırıimesi mevzuunda ıttıfakla prensip karanna varıldı. Hukumet tasanyı yann Meclise verecek ve anlaşıldığına gore, arabca ezan yasağm» kaldıran kanun, onümuzdeki cuma günü kaldınlmış olacaktır. Abidm Poruoğlunun başkanlığındakt toplantıda Basbakan ilk sozü alarak mevzuun ehemmıyetıni belirtmiş, hükumetin eoruşunü açıklamış ve grupun kararını istemiştır. Sadri Makfudı, lâıklığm ıyı anlaşılmamış olduğunu belırterek arab» ca eıanın geçıci bir tedbır olduğu» Arkasi Sa. 3, Sü. 2 de Basbakan Adnan Menderes makamında °Kadiköy Valiler arasmda yeni nakil ve tayinler yapıldı 300 kaymakamın emeküye ayrılacağı haberi yalanlandı. Beşiktaş kaymakamı Sinop valiliğine tayin edildi İngilterede yeni siyasî cereyanlar Ankara 13 (a.a.) Is Işleri Ba du valılığme. kanlığmdan tayinleri yapılıp yukMüfettiş Vali Nureddin Aynuksek tasdika iktiran eden valıler: sa, Kastamonu valiliğine. Sıvas Valisi Rebii Karatekin, Or Arkast Sa. 3, Su. 4 te Rektörün Amerikadan hitabesi "Amerikanın Sesi» radyosunda konuşan Rektör Ömer Celâl Sarç gördüklerini anlatü Bir aydanberi Birleşik Amerikada tetkiklerde bulunmakta olan istanbul Üniversitesi Rektörü Ömer Celâl Sarç önümüzdeki hafta Toplantılann gizli mi, alenî mi olması tartışmaşehrimize donecektır. lara yol açtı ve gazeteciler salonu terkettiler Rektor dun Washıngton'da «Amerıkanm Sesi» radyosunda koAnkara 13 (Telefonla) D. P. mütaleası şu mevzuda tartışmalann nuşmuş ve sozü Amerıkan ÜniverMeclis Grupu bugün arabca ezan açılmasına sebeb oldu. sıtelenndeki hayata mtıkal ertiremeselesi gorüşülurken, usul hak«Grup toplantılannın alenî mi rek şoyle demiştir: ında söz alan Kâmil Gündeşın bir Arkası Sa. 4, Sü. 3 te Arkası Sa. 3, Su. 5 te toplantısmda bir hâdise D. P. Meclis Grupu ı Cumhuriyet Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Ajans hâdiseyi nasıl haber veriyor? Hüseyin Cahid Yalçın Maliye ve iktisad siitunları Bugünden itibaren her çarşamba güuü Ankara 13 (s.«) 10/11 haziran 1950 gecesi Edimenin Büyükismailce köyü civarında hudud üzerinde, lüzumu halinde memurlarımıza tercumanlık yapan Arif Kaskatı isminde birinin yaralandığı ve tonradan öldüğü, arkadaslannın da silAh a teşine maruz kaldığı öğrenilmiştir. Hudud üzerinde böyle hâdiseler ara sıra olmaktadır. Hudud makamlan keyfiyeti karşılıklı olarak tetkik ve tahkik etmektedir. Tahkikat neticesine göre icabeden muameleler yapılacaktır. Ingiliz Başbakanına göre, Fransız teklıfi, müzakerelere iştirak edecek memleketleri kurulacak idarî teşekkülün kararlannı evvelden tanımaya davet etmekte idi. Evvelâ dahilî ihtiyaclarmı düşünmekle mü Kars milletvekilinin Filistin kellef olan Ingiltere evvelden taArabulucu Komisyonundaki ahhüd altına girmeyi kabul etme Httseyin Cahid Yalçııı vazifesine son verildi MUSABAKA5I mıştir. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te NE OLDULAR: 4 Gazetemiz bugünden itibaren her çarşamba iküıci sahıfedeki sütunlarından bir kısmını ıktisadî ve mall meselelere tahsis edecektir. Bu kısımda millî ve beynelmılel iktisad meseleleri hakkında salâhiyetli kalemlerın yazılan neşredılecek ve haftanın ekonomik, malî ve ticarî hâdiseleri tahlil olunacaktır. Yabancı basında memleketimizi ilgilendıren meselelere dair çıkan yazılara da iktisad ve mal^e kısmımızda aynca yer verılecektir. Okuyucularımıza Marshall plânıle bunun tatbikabna aid malumatı da bu sütunlarda zamamnda vermeğe gayret edecekız. Gazetemiz, iktisad ve maliye kısmı için İstanbul Üniversitesi iktisad profesörlerinden arkadaşımız Refii Şükrü Suvlanın devamlı yardımını temin etmıştır. Okuyuculanmızın yakmdan tanıdığı profesdrün «Türkiyede Devlet Borçları Ağır mıdır 7 » adlı vazısmı bugun iktisad kısmımızda bulacaksınız Avukat Vedad Dicleli ile yazıhanesinde mülâkat Eski Ekonomi ve Ticarct Bakanı. şimdiki avukat Vedad Dicleli yazıhanesinde çalışırken Eskı Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedad Dıcleliden randevu almağa luzum görmedik. Tarko hanındak yazıhanesinin kapısında Avukat Vedad Dicleli levhasını görür gormez, zile bashk ve içeri girdik. İşte şimdı karşı karşıyayız! İRO teşkilâtı lâğvedileceğinden, Hoş geldiniz, safa geldiniz! Ne bunlar kendi millî teşkilâtlaruıı haberler? birleştirtneğe karar verdiler Şoyle bir uğradık. Ankara 13 (Turk Ajansı) Mil Ne içersmız? Bır vişte şuruletlerarası Muhacirler Teşkilâtı olan bu?!.. «İRO» önümüzdeki eylul aymda Teşekkürler. 4 tane vişne, soğuk tarafın lâğvedileceğinden, demir perde ardan. kasmdan memleketimize kaçan Rus, Odada bulunan avukat Neja( Rumen, Bulgar, Yugoslav, Polonya Sav lafa kanştı: ve Arnavudluk muhacirleri, kendi Ekonomi Bakanlığmdan alış millî teşkilâtlannı bırleştırmeye kamış olacak' Burada beş kişıyız rar vermişlerdir. Dordune vişne surubu ısmarladı Butun bu muhacirler. yeni kuIllâkı bır tane kâr edecek rulacak beynelmılel tçşkılâta bağ Arkası Sa. 4, Su. 7 de lanacak ve bırlıkte çalışacaklardır. r •Röportajı yapan:' Ankara 13 (Telefonla) Hüseyin Cahid Yalçın, Filistin Arabulucu Komisyonundaki vazifesinden bugün azledilmiştir. Bilindiği gibi, Yalçmm istifası kabul olunmamak suretile kendisine bir cemilede bulunulmuştu. Buna mukabil kendisinin son gunlerde Ulus gazetesinde birbiri ardmca intişar eden makaleleri siyasî nezaketle dahi kabili telif görülmemiştir. Devletin bir mümessıli olarak dış memleket Arkası Sa. 3. Sü. S te Güzellerin resimlerini yarın neşre başlıyoruz Keriman Halis Dünya Guzeüik Kraliçesi seçildiği gün Büyiik Afatürkün gazetemize verdiği demeç Faruk Fenik Peyklerden Türkiyeye iltica edenler Cumhuriyet {azetesl, bn vesile Ue de, takdir v tebnklerijBİze hak kazanmışfır.^ Afyojj Cazî Hz. Başmuharriıimize Dedl kî; **TÖrk Muîeti Bu Jocuğunu, Şuphesiz, Samimiyetle Tebrik Eder. tt guzeî talebesi idî Ataturkun sozlerini ihtiva eden «Cumhuriyet • nushası > Eski kraliçelerle görüşmeler bugün 5 inci sayfada «Cumhuriyet» ilk güzellik müsabakasını 1929 da tertıblemiş, üç sene sonra, 1932 de Avrupaya gonderdığimia kraliçe, dünya guzeli seçılmişti. O münasebetle gazetemiz, başta eşsiz Atatürk olmak üzere bütün büyüklerimizin takdirlerme naıl olmuştu. Dunya güzeh Keriman Halıs memleketımiz ıçoı yapılabılecek musbet propagandaların en muhteşemini teşkıl etmış, butun dünya haftalarca Turkiye ve Turk guzeli ile meşgul olmuştu. 1932 ser.esi ağustosunun ilk günü, yani Keriman Halısın Dunya Guzeli seçıldıgmi bildırdığimız gun Ulu Onder, başmuharrırımız merhum Yunus Nadiyi kabul edıyor ve kendiSme şoyle dıyordu: , " Turk ırkının »eeb guzellığmn daıma mahfuz olduğunu gosteren dunya hakemlenmn her Turk çocuğu uzenndekı hukümlerınden memnunuz. Fakat Kenman Ece hepım'zın ışıttığım'z gıbi soylemıştir kı o, bütün Turk kızlannın en güzeh olmak ıddıasında değıldir Arkası Sa 4. Sü 7 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog