Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Sabit, parlak, şayani itimat satılmaktadır. 8/g rujlan her mağazada 27 nciyılSayı : 9284 umhuri KJURUCUSU: YUNUS NADl Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, tstaabul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telefonkn Umuml Santral Numaraa: 24298. Yaa İfleri: 24299, Matbaa: 24290 SERABIOMRUM RIZA T E V F İ K Bizzat kendi tarafmdan basttnlaa b« kitab, östadm şimdiye kadar biç neşredilmemis, »ıirlerini muhtevidır. SERABI ÖMRÜM, muhterem okuy*culara senenin en kıymetli bir edebî armağam olarak takdim ediliyor. Fîatı 7,5 LJradır. Salı 13 Haziran 1950 İNKİLÂP KİTABEVt Yeni şeker fiatı Önümüzde.ki pazartesi günü tenzilâtlı satışlara başlanması muhtemel Yeni Hava Kuvvetleri Komutan vekili Korgeneral Muzaffer Goksenin makamuıda Yeni Genelkurmay Ikinci Başkanı Orgeneral Zekâi Okan makauunda Raradeniz bölgesinde göriilen açhk tehlikesi Buna dair sözlü soru Orduttun Demokrat ve Halkçı iki ıtıilletvekîlî arasında ıtıünakaşalara yol açfı Ankara, 12 (Te!efcn.a) Meclis kondorunda bın Kalkçı, ıü« ğeri Demokrat ıkı Ordu mıüetvekıli arasında bır munaksşa olmuşsa da, hâdıse buyumeden yatışmıştır. Karademz bolgesınde ve bu arada Ordu civannda açhk tehlikesi başgosterdığıne daır onerge, bu çatışmaya vesıle vermı^ür. Pazarlann mısırla dolup taşmakta olmasma rağmen çok fakır duşmuş Arkast Sa. 3. Sü. 2 de ORDU YUKSEK KOMUTA HEYETINDE YENİ TAYINLER Ankaradan bildirildiğıne gore açık bulunan Genelkurmay Ikinci Baskanlığına Korgeneral Zekâi Okan, Hava Kuvvetleri Komutanhğı vekâletıne Korgeneral Muzaffer Goksenin. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı vekâletıne de Tumamiral Sadık Altuncanın tayınlerı Yuksek Tasdikten çıkmış ve generallerle amiraller dün vazifelerine başlamışlardır. Arabca ezan davası • P. Grupunda Kaderde birlik Ankara, 12 (Telefonla) D. P. Meclis Grupunun yarınki toplantısmda arabca ezan mevzuunda bır prensip kararına varmak üzere görüşmeler açılacaktır. Prensip kararı alınır alınmaz hükumetin en kısa zamanda gereken tasarıyı hazırlıyarak Meclise vereceği anlaşılıyor. Bazı mılletvekillen bu tasannın Ramazandan önce kanunlaşmasını istemektedirler. Kastamo Butün toptancı ve perakendeci 6atıcılar, ellerindeki şeker mıktannı tesbıt etmeğe başlamışlardır. İstanbul piyasasına gelen bır habere gore, bunlar, önümüzdeki cuma veya cumartesi gunüne kadar stoklarını bır beyannameyle mahalli şeker şırketlerine bildıreceklerdır. Muhtemelen önümüzdeki pa zartesi gunü tenzilâtlı satışlara baş lanacakür. Tarikatçıların II I •• durusmaları Sanıklar mahkemede de, Allah Allah diye bağırarak, tekbir ve salâvat getirerek yeni nümayişler yapülar Ankara 12 (Telefonla) Kemal Pılâvoğlunun muhakemesi esnasında Adalet Saraymda dinl nümayişler yapan ve etrafı gürültüye boğan Ti cani tarikati hahiesile 17 arkadaşının duruşmasına bugün 4 uncü Asliye Cezada başlandı. Sanıklar. bugün de muhtelif vesilelerle, tekbir ve salâvat getirdiler. Ve (Allah Allah) diye bağnştılar, hâdisenin vaki olduğu gün mahkemenin inzibatını teminle mükellef olan 9 emniyet memuru jahid olarak dinlecekti. Hk şahid gördüklerini anlabrken sanıklardan Yusuf Özcanm (Allah Allah) diye feryad ettiği işitildi Yargıç Talât Karay bağıranı dışan çıkardı. İkinci şahid dinlendıği sırada sanıklardan Muzaffer Karadeniz aynı şekilde feryad ederek ort*lj|ı çınlattı. Bu da dışan çıkarıldı. Ve duraşmaya devam edıldi (Allah Allah) seslerinin kesildiği görülüyordu. Bu sefer de bir hıçkınk işitildi. Şakir Yıldızkaydı, cezbeye gelmiş olacak ki, çocuk gibi ağlamağa başlamıştı. Duruşma sonunda, samklar mahkemeden çıkarken salâvat çekmeğe. tekbir getirmeğe başladılar. Bu avazeler arasında Cezaevine sevkedildiler. Yusuf Ziya Ortaç Fevıi Boztepe Grup, bugün bir prensip kararına varırsa hükumet derhal gereken tasarıyı hazırlıyacak Bazı milletvekilleri bu tasannın Ramazandan önce kanunlaşmasını istiyorlar, buna dair Crup Başkanlığına bir önerge de sunuldu nu milletvekili Muzaffer Muftoğ ıle bir kaç arkadaşı Grup Başkanhğma sunduklan bir önergede bu isteği izhar etmişlerdir. Asılsız şayialar çıkaranlar Balıkesir, 12 (Hususî) Başbakanm beyanatta bulunduğu gündenberi halk arasında yegâne münakaşa mevzuunu arabca ezan teş Arkası Sa 3 Su 2 de Eskişehirde inşa edilen evler Sonbahara kadar açıkta hiç bir vatandaş kalmıyaca2s Ankara 12 (a a) Eskişehirde sel felâketine uğrayanlar ıçın yaptınlmakta olan evlerle Porsuk barajını mahalknde tetkik eden Bayındırlık Bakanı General Fahri Belen bu sabah uçakla şehrmuze dönmüştür. Fahri Belen şu izahatı vermiş*n: « Sel felâketinden zarar gören vaUndaşlanmız ıçın 1000 kadar ıkametgâh inşa edılmektedir. Bunlann yerleri, bınalann yapılışı ve buna mümasd işler bir çok müracaatlere vesile oldu. Halkla goruşerek salım bir karara varmayı uyg\ın buldum ve Eskişehire giderek tetkiklerde bulundum. Sonbahara kadar hiç bir vatandasın açıkta kalmamasına ve her vatandaşın bir dam altında bannmaaına bütün Vııyımıria çalışmak Arkast Sa. 3, SiL 7 de Arab Birligindeki ihtilâg halledilemedi Ürdünün Birlikten çıkarılmasına dair teklif ekseriyet tophyamadı ir işi başan ile yüriitebilmek için, o işe tesir eden kuvvetler arasında ahenkli bir muvazene kurulması şarttır. Bir halıyı iki ucundan tutniuş, bir odadan ötekine taşımak istiyen iki kişi tasavvur ediniz. Halının selâmetle yerine gidebilmesi, elbette o iki adamın aynı istikanıctte yürümek istemesine bağlıdır. Tuttukları uclan bırakmıyarak biri bir tarafa, öteki de aksi tarafa doğru çekişirlerse aralarında kavga çıkar, halı da oldugu yerde kalır. Bıınun gibi, halk idarelerinin verünli neticeler doğurabilmesi de, partiler arasuıdaki munasebetlerin belli prensiplere dayanmasına bağTürk sigara fabrikatörü lıdır. Ilepimiz bu memleketin iyiHükumetin bugün istifa Veli Dervi$ Almanyadaki liğini istemiyor muyuz? Buna şupedeceği anlaşılıyor he yok. O halde iktidar partisine hapishanede ölü bulundu korukorune muhalefeti bir tarafa Paris 12 (R.) Moskova radLuebeck (Almanya) 12 (AP.) bırakacağız ucundan tuttuğumuı yosunun bıldirdığıne gore, Sovyet Veli Derviş adlı zengin bir Türk halıyı ters tarafa çekmiyeceğiz. Yuksek Şurası bugun ılk toplansigara fabrikatorünun dün hapishaMuhalefeti sırf aıuhalefet olsun bsını yapmıştır. «Bırbkler konseMillî Eğitim Bakanı dün muharririmizle göriişürken ne hücresinde asılı bulunduğu budiye değil, devlet işleri daha iyi yi» ev\elâ toplanmış ve en yaşlı gün polisten öğrenılmiştir. Yıllaryurusün düşüncesile yapacagız. üyesi olan Mıhaıl Yasnaf'ı başkandanberi Almanya'da yerleşip tütün Bu prensipi kabul edip de iyice hğa seçmıştır. Bu konseyin gunArab Birliği Devlet Reisleri bundan evvel Kahirede yaptıklan bir ticaretile meşgul bulunan Veli Derbenimsedikten sonra halk idaresinin deminde 1950 butçesınin tasdıkı ve toplantıda (Devlet Reisleri arasmda Urdiin Krab da gönümektedir) vis, Baü Almanya vergi kanunlarıfeyizli gelişmelerinden nasibimizi yeni hükumetin kurulması da varnı ihlâl suçundan mevkuf bulunalmak, bazılannın sandığı gibi güç Londra, 12 (B.B.C.) İskende memiştir. Irak, teklif aleyhinde re> dır. makt^rdı. Baltık sahili üzerindeki olmıyacaktır. Fakat herşeyden önriyede bugün toplanan Arab Bir vermiş, Yemen delegesi de teklifi Milliyetler konseyi de geç vakit ce bir defa o prensipe bağlanmak Bad Niendorf şehrinde büyük bir liği, Ürdünün birlikten çıkarıl lncelemek için mühlet istemistir içtımaa çağınlmıştır. gerektir. sigara fabrikası vardı. ması meselesinl halletmeğe muvaf Halbuki Mısır teklıfının kabul eBu ilk konseyi teşkil etmekte oIlk haftalann heyecam içinde ikCUMHURİYET Senelerdenberj fak olamarruştır Arab Filistini il dilmesi için Arab Birliği üyelerinin lan 1300 delege arasında 227 kadm tidarla muhalefet arasmdaki muAlmanyada bulunan Veli Derviş, hak ettiğinden dolayı Ürdünün Bir istisnasız lehde rey vermeleri icab bulunmaktadır. Muhabirlerin kaynasebetlerin gösterdiği manzara çok muteşebbis bir Türk ticaret likten çıkanlmasrnı istiyen Mısıı etmekteydi. dettiklenne gore, Sovyet hukumeşimdilik pek gdz okşayıeı görünadamı idi. Birinci dünya harbi sı teklifi, tam bir ekseriyeti elde et Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Arkast Sa. 4, Sü. 3 te Siyahbeyazhlar hâMm eymüyor. Şahsî ihtiraslann kör ve ralarında gittiği Almanyada yerleşenamalanna rağmen Mankısır kavgaları ortalığa hâkim gibirek tütün ticaretine başlamış, bu chester United'e 2 . 1 dir. İki ucundan tutulan halı, ters yolda servetler kazarup servetler istikametlere doğru hırpalanmaktayenildiler kaybetmiş ve bunlan tekrar kazanTURKIYE dır. Bu verimsiz didinmelerden mak suretile iş âleminde haklı bir yurdumuz hesabına fayda ummak NewYork 12 (Hujust muhabi şöhret yapmışti. CUMHURIYETin çocukîuk olur. Bir kaç gündenberi şehrimizde ve Murad Urazdan izahat almışbr. rimizden telsizle) Beşiktas bu eski mensublanndan Mehmed DerMuhalefet elbette «başka türlü bulunan Milli Eğitim Bakanı Avni Bakan, kendisile görüşen bir muviş merhumun ağabeyisi idi. Allah duşunmek» tir. Başka türlü düşü Başman, dün, Millî Eğitim Müdür harririmizin «uallerine cevaben a gün Birleşik Amerikada son ma Arkast Sa. 4, Sü. 7 de rahmet eylesin. Arkası Sa. 3, SiL 4 te nen bir insan da tabiatile hergün lüğünde bir müddet meşgul olmuş iktidarı övmez tersine sık sık ona çatar. Fakat biz nedense muhalefetin başlıca vasfı olan «düşünme» yi ikinci plâna atıyor. obaşka türlü knnuşmayı» ve iktidara çatmayı cin pîâna geçirmekle vazifemizi yaptığımıza inanıyoruz. Demokrat Parti programında ferdî teşebbüse geniş ölçüde yer verümekle devletçilik politikasının sımrlan daraltılacağı açıkça bildirilmişti. Halk Partisi hesabına bu aksi tezin savunuculugunu yapmak Müsabakamız bütün joırtta büyük alâka uyandırdı; bu alâkayı karşılamak için mulıim bir fırsattı (hâlâ da üzere, müracaat edenlerin resimlerini para almadan çekecek ojledir). Fakat üzulerek görüyoru» ki, muhalefet yazarlarından pek azı fotografhanelerin sayısmı çoğaltıyoruz Röportajı yapan: SJ bu nokta>a dokunmak lüzumunu karada, Ataturk Bulvannda F^to «Milletlerarası Avrupa Güzellik 1 du muiıtur. Bdjuk çoğunluk dediFaruk Fenik | Etem; Izmırde. hukumet konağı kaı Müsabakası» na katılacak Türkiye kodu ve şahsivatla vakit geçirmeyi Fisında Foto Can, Adanada, Foto güzelini seçmek üzere tertiblediğive «hani ueuzluk yapacaktuuz, haTahsin Banguoğlu ile karşı karVenus; Eskişehirde, Koprubaşı cadmiz musabakaya iştırak eden genc ni sekeri indirecektiniz?» gibi fiSiyayız! desi No. 39 da Foto Ozen ve Duzkızlanmızon resimlerini, öbur günk>İ7 hucumlan tercih etmektedir. Yüksel caddesindeki evinde becede Foto Model'dır. Musabakamıza den itibaren neşre başlayacağız Halk idarelerinde muhalefetin ni büyük bir nezaketle kabul etti katılmak uzere aradığımız şartları Musabakamızın bütün yurdda alâde iktidar kadar luzumlu bir muNe olsa aynı diyardanız. O da Kıhaiz olan guzellerımiz bu muesseka uyandırdığı, gelen mektublardan c^ese olduğuna inandığımız içinzıltoprakta bulunmuş! Hattâ kuselere para vermıvecekler, sadece anlaşılmaktadır. Bu hususu gözodır ki bu satırları yazmak ihtiyacını çükken bizim eve gelip »dermiş ısımlerıni, adreslerını, boylarını, nünde bulunduran gazetemiz, güdmuAoruz. tzun yıllar iş başında bile . kılolannı ve vaşlarım bıldırecekzellerimizin resimlerini parasız olabulunınamn verdiğri tecrubelere lerdır. Resımlennın mus+ear ısımlt» rak çekecek fotografhanelerin saBahçemizin kirazlanru hatırlattı davanan Halk Fartisinin. memlekeneşrmi isteyenler, bır de takma ad yısını çoğaltmıştır. Şehrimizde Beyda, benim bile ağzımın suyu ak«imizde ileri bir muhalefet gelene\eya rumuz vereceklerdır. Bu takoğlu, Istanbul ve Kadıköy taraflaü!... ği kurulması hususunda birincı Hırde. fotograf sahıblerımn asıl isım rının en büyük fotografhanelerı ken Dünya bu .. Ne olurdu, evimize derecede bir rol sahibi olduğu meylen, hiç bır şekılde yayınlanmıyadilerine müracaat edecek olanlann gidip geldiğıni Bakanlığı sırasında dandadır. Bu vazifenin memleket caktır. söylemiş olsaydı. Pistondan, tav resimlerini çekerek bize gönderejaranna en uygun bir şekilde baceklerdir. Bu müesseseler BeyoğİJ siyeden vazgeçtik, hiç olmazsa koGuzellerin resimlerinin neşri 15 sarılmaMnı sağla\acak unsur'ar Ihtıklâl caddesinde Foto Sabah ve Kendisile yaptığımız bir görüş hazirandan muayyen bir müddete layca ve bolca beyanat almak ımHalk Parlki saflarında ek>>ık ueF*oto Süıeyya, Istanbulda Divanyolu meyi bugün 3 uncü sahifemiz kadar devam edecek, Turkiye gükânlarımız olurdu. ğildir. Ağırba^h \e dolgun manalı caddesinde Foto Şen, Kadıkoyde de bulacağınız, ilk Güzellik zelı eylul başında Italyaya gıdeces, Ne ile meşgulsünüz? tenkidlerile bu unsurlar partije Altıyol ağzında Foto Suaddır. AnKraliçemiz Feriha Tevfik Arkast Sa. 2. Sü. 5 de « Kıtab okuyorum. NADİR NADİ labsin Banguoğlu evinde arkada§unjzla konuşurken Arkast Sa. i, Sü. 7 de w Arkast Sa, 3, 5u. 5 te Sovyet Şurası toplandı Lise imtihanlarının şekli değistirilecek Beşiktaşın Amerikada son maçı Köy Enstitülerinin öğretmen okullan haline getirilmesi düşünülüyor Eski Millî Eğitim Bakanı çiftçilik yapmıya hazırlanıyor C NE OLDULAR: 3 MUSABAKASI İlk Güzellik Kraliçesi Feriha Tevfiğin güzellere tavsiyesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog