Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

BOZBURUN üzerindeki Radyoaktivitesirün yüksekliğile meşhur A R MU D LU KAPLICALARI açıldı. Mudanya vapurlarile her gün gidış ve dönüş seferleri vardır. Fazla izahat için Sirkeci, Nemiizade Han No. 11 e müracaat olunması. 07 ' t l (ICI u m h u riyet ftOOfl KURUCUSU.YUNUSNADt „ ı • ı« 9283 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutuiu îftanbul No. 248 Telefonlar; Umuml Santral Numaran: 24298. Yan İşleri: 24299, Matbaa: 24290 Yük. Müh. Kâmil Öçman (Yakıt ve Elektrik Donatımı ile bir arada. Avrupa kitablan âyannda nefis ilâveli fiçüscu baskı. 503 büyük sahife, 650 den fazla resim ve cetvel. Fiaü 800 kuru§ BEKKALP KITABEVI ANKARA MOTOR TAMİRİ VE B A K I M I rdZânBSl M 1 950 Hükumet grev meselesini ik etme aşladı Sendikaların bazı muhtariyetleri haiz olması bahis konusa ediliyor. Bu teşekkfillerin sîyasî maksad ve emettere âlet edilnesini önliyecek tedbirler de alınıyor Sendikalar kanununda bazı değişiklikler yapılarak noksanları ikmal edilecek Cumhur Başkanı Celâl Bayarın Fransız Akdeniz filosu komutanı Visamiral Lambertin'i Çankayada kabul ettiğıni yazmıştık. Resimde Celâl Bayar, Fransız Buyuk Elçısi Lescuyer, mısafır Amiral ve Millî Savunma Bakanı Refık Şevket Ince göriilAnkara 11 (Telefonla) İşçiye mektedir. Amiral Lambertin dün uçakla Izmire grev hakkı verilmesi mevzuunda dönmüş ve akşam şerefine Fransız Konsolosluğun tetkiklere başlanmıştır. Muhtelif demokrat memleketlerın mevzuaü da bir kokteyl parti verilmiştır . da bu arada ınce'eniyor. Sendikalar kanununda da tatbıkattan alınan tecrubelerle tadiller yapılacağı anlaşılmaktadır. Sendikaların işçileri, fıkren ve bedenen yükseltecek vasıta ve imkânlara sahib olması derpiş ediliyor. İşçiye ve memlekete daha r.afi birer teşekkül haline gelebılmesi için iktisaden kuvvetlı bir şekle konulması bu bakımdan da sendikaların oazı muhtariyetleri haiz olması bahis konusudur. Bu teşekküllerın siyasî maksad ve e Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Maarif teşkilâtı için yeni bir kanun hazırlanacak Millî Eğitim Bakanınm demeci Nihayet, hak yerini buldu ünkü Cumhuriyefte çok tanberi beklediğimiz bir haber çıktı. Bu haber şudur: Fuad Zincirkıran heyeti hakkında Amerikadaki mübayaa işleri dolayısile yapılmakta olan tahkikat neticelenmiş, eski Devlet Demiryollan Umum Müdürii Fuad Zincirkıran, Fahri Tanman, Mesud Togar ve kaptan Şefik Gogen haklarında ademi takib karan verilmiştir. Kay nakliyesi mevzuunda memuriyet vazifelerini kötuye kullandıklan veya munakasaya fesad kanştırdıkları iddia edilen kimseler hakkında kamu davası açılmıştır Lokomotifler mevzuunda ise, Fuad Zincirkıran haric olmak üzere, Devlet Demiryollan erkânından tesellümle alâkalı, yüksek dereceli bazı memurlar hakkında tahikata devam olunmaktadır. Aziz okuyuculanmıza, Fnad Zincirkıran heyeti meselesinin kısa bir tarihçesini yapmak isteriz. Bu heyet o zaman Devlet Demiryollan Genel Muduru olan yüksek mühendis Fuad Zincirkıranın başkanlığı altmda Avrupa ve Amerikadan gemı ve demiryolu malzemesi almağa memur edilmişti. Heyette Devlet Denizyollan İdaresinin Halic tabrika ve Havuzlan Müdürü yiiksek makine inşaiye mühendisi Fahri Tanman, yüksek gemi inşaiye mühendisi Mesud Togar, kaptan Şefik Gogen ile makine mütehassısı Süheylden mürekkeb bulunuyordu Heyet 1946 dan itibaren İsveçteD 2 tane şilep (biri geçenlerde batan Edirnedir), Amerikadan İstanbul va puru ile 4 tane Kars tİDİ motörlü §ilep, 2 tane Ardahan tipi buhaı makineli şilep ve bir hayli malzeme aldı. Sonra 1947 temmuzunda 6 tane yolcu vapuru, 2 tane Victory tipi buyuk şilep, 2 tane de tankeı mubayaa etti. Bir modern mator ve makine atelyesi, bir tane 12.000 ton kaldırma kabiliyetinde yüzeı haiuz. bir tane de 120 tonluk ağv yukler iein yuzer rotatif maçuna almak üzere teşebbuslere girişmişti. Aynı zamanda Mc Keen adındaki bir Amerikalı ile arkadaşınuı sıjasî yardımları sayesinde binbir guçlukle satın alabildiği 6 yolcu geuıisile 2 şilep ve 2 tankerin tamir iş'erini de ihaleje hazırlanıyordu. Tam bu sıralarda İstanbul ve Ankaraya hejet aleyhinde suiistimal ihbarlan, isnadlan, iftiralar ve cuı nallar gelmeğe başlamıştı. Bunlar avrı ayn kimselerden gelmekle beraber. hepsini şu esaslara irca etmek mıımkundur: 1 Amerikada şahsî menfaatleri kesada uğrayanlar; 2 Şahsî menfaat pejinde kosanlann oıtaya attıkları iftiralara ve dcdikodulara Amerikada bulunan resmî ve gayriresmî vatandaşlarımızdan kolayca inananlar; 3 Devlet Denizyollan İdares camiası içindeki çekememezlik havasına kendilerini kaptıranlar, akıllan ersin ermesin her şeye itiraz etmek illetine müptelâ menfi ruh .'•.V Amerikanın dış siyaseti Trumen'ın son nnttıklaruıda, takib edilecek yohı gösterdiği beürtiliyt» Londra 11 fB3.C.) Washingtondaki muhabirler, Baçkan Truman tarafından iki gün içinde aöylenmij olan Sovyet aleyhtan iki nutka siyasî çevrelerin buyuk ehemmiyet atfettiklerini bildirmekte ve «dyle demektecUrler: «Beskan Truman iyiee hazırlaaf olan bu nutuklan söylemekls Birleşik Amerikanın dı$ siyaset •ahasmda takib edeceği yolu açıkça göstermek istemiştir. Aynca Başkanın bu kadar şiddetli bir lisanla Husyaya hııcum etmekle şu üç hedefi de güttüğü belirtümektedır: Köy Enstitülerinin ıslahı için bir program hazırlanıyor, okul kitablan gelecek yıl serbest bırakılacak. 152 öğretmenin nakilleri meselesi de incelenecek Dün sabah trenle Ankaradan şehrimıze gelen Millî Eğitim Bakaru Avnı Başman, muhtelıi maarif meseleleri hakkında dün kendisıle konusan Türk Aiancı muh*buitsi> aşağıdaki beyanatı vermiştır: « Lıselerin 4 seneye çıkanlması artık katileşmiştir. Bız, bu 4 yılin daha faydalı olabiimesi için 9 uncu smıftan sonra İ0, 11 vo 12 nci sınıflardakı derslerı edebiyat ve fen kısımlan olarak ıkiye ayırdık. Bildiğiniz gıbi eskiden bu bolüm ancak lıselerin son sınıfında yapılırdı. Mekteblerdeki kitab meselesine gelince, okul kitablan şimdılık kısmen serbest bırakılmıştır. Gelecek yıl okul kitablarımn hepsi serbest bırakılacaktır.» Bundan sonra Bakan Köy Enstitülerine temas ederek şunları söyMillî Eğitim Bakanı Avni Başman Arkast Sa. 3. Sü. 8 de Köprülü Ankaraya gitti Dış İşleri Bakam, elçilikler arasında değişiklik yapıldığuıdan haberdar ohnadığını söyledi Çok sıcak bir havada dün yapılan güreşlerde pehlivanlardan ve seyircilerden bazılan bayılmıs.lardır. Yud tcjimdc bljıteı bü peiıltvaıun afkad«$lan tarafından gotürüldbğü jörulmcktedir. XBasın Foto) Bir kaç gündenberı şehrimizde bulunan Dıs İşleri Bakanı Fuad Köprülü beraberinde Özel Kalem müdürü Necdet Kent olduğu halde dün akşamki ekspresle Ankaraya hareket etmiştir. Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Fener, Hapoel'i dan 3 1 yendi Hayrabolulu SUIeyrnan Türkiye Başpehlivanlığını kazandı r Inonıı şehidUğinde dünkü İhtital İstiklâl uğrunda can veren kahramanlann hâtıralan minnetle anıldı Eskişehir 11 (a.a.) Bugün saat 10 da Inonü şehidlığinde yılın mutad ihtifali yapılrruş, istiklâl uğruna can veren kahramazlanmızın hâtıralan hürmet ve minnetle anılmıştır. Şehidliğe B.M.M., D.P., CJHP, Î5 Bankası, komşu vüâyetler va diğer müesseselerden gonderilen çelenkler konduktan sonra bir ih» tiram duruşu ile tören açılmıştır. B M M. ve ordu namına heyecanlı bırer konuşma yapan hatibler Arkası Sa. 3, Sü. 8 de • Başpehlivanhğın son tutuşması 4 saat sürdii. destedeki son güreş de 6 saat fasılasız devam etti Edime 11 (Hususî surette giden I bahis mevzuu olduğundan desteden arkadaşımız Eşref Şefik bıldirıyor) tibaren başpehlivanlara kadar heı •^ Büyük Kırkpınar meydanının üreşçi bütün varhğını ortaya koetrafıru çevreleyen seyircilenn üç yarak boğuştu. Kıran kırana, çok te ikisini İstanbuldan ve şehırler efa kırasıya bir şiddetle devam eden hususî otomobülerle gelen me den güreşlerde hasımlar bü'inciliğı rakhlar teşkil ediyordu. Istanbulun tanınmış aılelerine mensub hanımlar, tarihî yağ güreşlerirü zevkle ve heyecanla takib ettıler. Düne kadar ruzgârlı ve serince giden hava, oğle uzeri tahammü] edılmez derecede ağırlaştığı içm pehlivanlardan da, seyircilerden de bayılanlar oldu. Bu suretle Kırkpınar güreşlerini haziran ayına bırakDun Inonu stadında yapılan Fener maktaki büyük hata bir daha belii Hapoel revanş maçından bir ens olmuş oldu. tantane (maça aid tafsilât 4 üacü Dünkü güreşlerde Kırkpınar bisahifemizdedir.) rincüiği, ikinçiliği ve üçüncülüğü hakketmek için bayılıncaya kadar uğraştılar. Destenuı büyük boyunda sona kalan Ali Yıldınmla Ali Büğe kızgın güneş altında 6 saat boğuştular. Zaman zaman baygınhk Yeni Sovyet Yüksek Şurasınııt ilk toplantısı Bugünkü toplanüda Sovyet idarecileri arasmda yapılan değişiklikler meydana çıkacak Londra 11 (BB.C.) Yeni seçilen Sovyet Yüksek Şurası yann Kremlin'ın içtima salonunda ilk toplantısım yapacaktır. 3 ay evvel yapılan seçinüerden çıkan bu şuranın toplanti tarihi iki aydanberi devamlı bir surette geriye atılmaktaydı. Muhabirlerin belirttiklerine göre, mart ayında yapılan seçımlerde Şuraya üye gosterilmiş, bir çok kimselerin sonradan muhtelif sebeblerle azledılmış olmalan bu gecikmeye sebeb olmuştur. Siyasî çevreler Rusyanın gayet mühim dahili ihtilâlleri halletmek Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Tekrar doktorlıığa dönen eski Bakan Kemal Satırla konuşnta ' Röportajı yapan:" NE OLDULAR: 2 Kraliçe ve arkadaşlarına zengin hediyeler verilecek Resimlerin neşrine üç gün sonra başhyoruz, güzellerin fotograflannı bir an evvel göndermeleri lâzımdır Faruk Fenik Arkası Sa. 3, Sü, 5 te İster iktidarda, ister muhalefette olsun; vekillin de kolay konuşanı, esprisi olanı ve yanma rahat girilebilerü var. İşte Kemal Saür da bunlardan biridir. Eski Ulaşürma Bakanı şimdi ne yapıyor diye sorarsaruz; size «Ankarada Nümune hiEtanesine bir uğrayınız!» derim. Beyaz gömleği ve daima gülen yüzü ile şimdi o, Nümune hastanesinin çocuk paviyonuiıda eksik kalmış ihtisasım tamam.amıya ^alışıyor. Ulaşürma Bakanlığının maroken koltuklaruıdan Nümune hastanesinin asistanlar cdasına nakli mekân etmiş! Elinde artık ne şimendıfer, ne vapur, ne de posta telgraf var! Beyaz gömleği, ucu lâstikli hasta dinleme âleti bir sürü ilâçla tam doktor olmuş. Hastanede karşıkşır karşılaşmaz Eyvah! dedı. Burada da yakaladınız ha'... ABİDİN DAVEK Ankara Niunune Hastanesinin çocuk kısmmda ihtısasım tamamlamakta olan eski Ulaştırma Bakanı Kemal Saür, arkadasımu Faruk Feniğe izahat verirken Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Güzellik müsabakamız münasebetile eski kraliçelerle görüşmeler yaptık. Bize yeni müsabakamız hakkında düşünduklerini, kraliçe seçildikleri günün hatıralannı. bugunkü hayatlannı anlattılar. Arkadaşımız Metin Tokerin hazırladığı bu meraklı röportaj serisinin ilk yazı sını bugon üçüncü sahifemizde bulacaksınız. Yukandaki resimde, 1932 Dunya Güzellik Kraliçesi Keriman Halis, kurduğu yuvasmda çocukları ve kızkardeşi Fatoşla gözukmektedir. Müsabakamıza aid yeni tafsilât dorduncü sahifemizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog