Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Vital VİTAMİNLERİ KATILMIŞ Yegâne kuvvet Bı, C, D 9 GIDASI 27 nciyılSayı : 9282 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraİ ve mekhıb adresü Cumhuriyet, Istanbul Posta Kututt Istanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarao: 24298. Yaa İşleri: 24299, Matbaa: 24290 " PASLANMAZ ve OYULMUŞ Pazar II Haziran 1950 P A L Traş Bıçakları Oyulmuş U.S.A. Patent N. 2266288 ıre amirüklerinde yapılan degişlklikler haberler resmen teyid edildi C.H.P. propagandası, sadakatlerinden şüphe edilmiyen bazı elemanlarımıt isimlerini muhtelif devlet hizmetleri için öne sürüyor Hükumet Basm Kanunnnu yeniden ele alacak Başbakan Adnan Menderes, faşist bir ruh taşıyan bugünkü kanunun tadili için yakmda harekete geçileceğini söyledi Yeni Hükumet Basın Kanunu mevzuunu çok yakında incelemeğe başhyacaktır. Bazı milletvekilleri, hükumet şayed Meclise yeni bir basm kanunu getirirse, böyle bir kanuna dahi lüzum olmadığı, mevcud basın kanunu?*Jn tamamen kaldırılması ve basın suçlannın ceza kanununda zikredılen suçlar gibi muameleye tâbı tutulması hakkında bir takrir vereceklerdir. Basın kanununun tamamen kaldınlması cereyanını destekleyen milletvekilleri meyanında Kâzım Taşkent, Suad Hayri Ürgüblü, Selim Raşıb Emeç, Şevket Mocan, Feyzi Boztepe, Saffet Gürol bulunmaktadır. Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Bir kısım milletvekilleri bn kanunun 9 valinin emekliye ayrıldığına daır büsbütün kaldınlmasım istiyorlar Truman'ın Rusyaya hücumu Başkan, Rusyayı, dünyayı üçüncübir harbe sürüklemekle itham etti StXıOuis, (Missouri) 10 (a.a.A. '.) Jefferson âbidesi meydanında bugun dış siyaset mevzuu üze» rinde bir nutuk ırad eden Başkan Truman, şimdiye kadar görülmemiş bir şiddette Sovyetler Birliğine hücum etmiş ve bu memleketi, dünyayı üçüncü bir harbe süniklemeğe teşebbüs etmekle suçlandırmıştır. Resmî demeçlerinde nadiren rast anan sert bu lısan kullanan Başkan Truman, Sovyet liderlerinın sulha engel olduklarını, demokrasiden dem vurup diktatörlük kurduklannı söylemiş ve demiştir ki: « Sovyetler millî bağımsi2İık ilân etmişl er fakat millî kolelık ihdas etmişlerdir. Sulhu vadetmişer, fakat enerjilerini tecavüzü tahrik etmeğe ve harbe hazırlanmağa hasretmi?lerdir. Bu laktıkler hür Sa. 3, Sü. 2 de Emekliye aynlan valilerden bazılan: Soldan sıra ile Izzeddin Çağpar, Şefik Soyer, Ziya Tekeli, Salih Kılıç, Abidin Ozmen Ankara 10 (Telefonla) Devlet sürınektedir. Bu üç dairede bazı hizmetlerine tarafsız ve istikrarb değışiklıklerin vukuu beklenebılirbir şekil verilmes' lüzumile başlıca se de alâkadarların bu hususta vazifelerde bulunanlar arasuıda bü henüz hiç bir karara varnuş olmaühim mevkilerde va yük değişiklikler yapılacağını yaz dıklan anlaşılıyor. zife gören bazı devlet mıştık. Nakil ve tayinlerin tedricen Milli Savunma Bakanı İdare âmirleri arasmda yapılmemurları ariMnda e ve esaslı incelemelerden sonra, ya makta olan değişikliklere gelince, yapılan değişikliklere saslı değişiklikler yapıldıği ve daha pılması prensip ıttıhaz edılmiştir. ilk listeye dahil haberimiz bugün Bu değişiklik haberleri dolayısiie, dair dün beyanatta da yapılarağı haberi, giinün başlıca resmen teyid edilmiştir. Bu kararkonulanndan biridir. Hâdiseyi ten hemen hergun, ortaya bir çok ısım name ile emekliye aynlan valilerin bulundu kidci bir gözle yorumlayanlar, ik lerin aülması dikkati çeken bir hal isimlerini bildirıyorum: Izzeddin NewYork Times, Akdeniz memalmıştır. Kendilerini hatırlatmak leketlerinde bu efsanenin tidarda meydana gelen değişiküğin Çağp«r (Samsun), Terfik Sırn Gür Ankara, 10 (a a.) Milli Savundevlet kadrosuna bu şekilde akset için başkente gelmiş olanlann fa han), Şinaşi Turgar (Bilecik), Orçürümüş oldugrunu yazıyor ma Bakanı Refık Şevket İnce, somesini beğenmiyor, bunun yarın aliyetleri de hararetli bir safhada (Kastamonu), Zühtü Durukan (Sey NewYork, 10 (Nafen) New rulan sual üzerine aşağıdaki beyahesabına kötü bir gelenek doğur dır. Bu arada Halk Partisi propa han Sami (Çankm), Abidin Ozmen gandası da sadakatlerinden şüphe York Tımes, «Sovyet yenilmezlıği» natta bulunmuştur: masından korkuyorlar. (Afyon), Ziya Tekeli (Balıkesir^, « Son günlerde yapılan askeri Kadrolarda yapılmak istenen ye edilmiyen bazı elemanlannın isim Şefik Soyer (Konya), Salıh Kılıç hakkındaki Rus efsanesinin artık lerini Anadolu Ajansı, BasınYayın Akdeniz memleketlerinde hiç bir tebdil ve tayinler ele abnarak yaniliğin şümuliinü ve mahiyetini (Ordu). Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Arkası Sa. 3, Sü. 3 te bilmemekle beraber, biz yukanki ve Radyo müdüriukleri için öne endişeye katılmak lüzumunu duymuyoruz. İktidan ele geçiren Demokrat Partinin, vaktile bir kısun Balkan memleketlerinde görüldüğü gibi, takım taklavat bütiin devlet kadrosunu altüst eieceğine dair ortada bir işaret yoktur. Hattâ geniş ölçüde bazı nakiüere ve tayinlere bile başvurulmıyacağuıı, hiikumet, ılk gündenberi ifade etmekten geri durmamıştır. Bu itibarla yapılan değişikliklere bir hizbi lâğvedip yerine bir başkasını koymak manasını vennemelidir. Halk idaresinin amacı, devlet mekanizmasmı partiler dışı, tarafsız işler bir müessese olarak görmektir. Falan teşekkul iktidara gelir. orada şu kadar müddet kalır, sonra gider. Çeşidli devlet kollannda vazife gören büyüklü küçüklü memurlarla bunun bir ilişiği olamaz ve obnamahdır. İdare ile iktidar arasındaki münasebetleri bir orkestra ile onun şefi arasındakı isbirliğine benzetebiliriz. Orkestra, türlu sazlar çalan, sanatçılar topluluğudur. Bunun başına geçen bir şef, kendi göriiş ve duyuşuna göre, Eski Ulaştırma Bakaıu Kemal Satir tekrar doktorluğa, eski Ticaret Bakanı Vedad Dicleli avukathğa donduler. Resimlerimiz Kemal Satın bastanede bir süt çocuğuna enjeksiyon yaparken ve arkadaşmuz Faruk Feniği Vedad Diclelinin yazıhanesine girerken göstermektedir belli bir eseri bu orkestra vasıtasiie icra eder, halka dinletir. Yerinl bir ba^kasına bırakhğı zaman, y c ni gelen. aynı eseri aynı orkestr» ile gene kendi anlayışına göre çaldırır O topluluk burada bir musiki a!eti gibidir. Şefe uyar, onun sanat kabiliyetini aksettirir. Rolii bundan ibarettir. Aynı orkestranın iki ayn şef üzerinde başka başka tesirler yaratnıası, sıri şefler arasındaki idrak farkından doğar. Kadro "Sovyct yenilmezliği,, efsanesi Askerî tebdil ve tayinler Dün yapılan gureşlerden çetin bir sahne Kırkpınarda dilnkü çetin güreşler Tarzan Mehmed, Babaeskiliyi Sındırgılı, Pehlivanköylü Mustafayı yendiler Edime 10 (Hususî surette giden arkadaşımız Eşref Şefik bildiriyor) Kukpınar güreşlerirun başpehlivanlık karşılaşmalannda bir kaç senedir şahid olduğumuz eşleşme itirazlarının bu sene görülmemesi hem seyircileri, hem güreş severleri memnun etti. Başpehlivanlığa soyunanlar, eş tutma hu Bunun gib!. devlet kadrolannı dolduran memurlar topluluğu da nihayet bir icra vasıtasıdır. Bir partinin elinde şöyle, ötekinin elind« de böyle sesler verir. Bunlar, partiler arasındaki göriiş farkının tab'î neticeleridir. Fakat unutmıyalun ki, iş başma gecen yeni bir hükumet, kadroya nufu7 etmek, ona istikamet göster mek zorunda lır. Bu da, hiç değilse kilid noktalanna onu anlayabile. cek, ona inanabilecek adamlar ge tirmesile mürakündür. Bir orkes. trada bile. şef, tanımadığı veya gü venemediği sazları yenilemek im kânmı daima elinde tutar. Millete karsı büyük sorumu olan bir parti ise böyle bir kaygudan kendini nasıl âzade sayabilir? Ankaranıtı yeni avukatı Cemil Said Barlas ile mülâkat SE OLDULAR: 1 susunda hakem heyetinin kararlanna hiç bir itirazda bulunmadan kapıştılar. Başaltı pehlivanlannın ilk eleme lerinin çabuk bitmesi dolayısiie, Kamplardan kaçan esirlerle eski pazar günü için beklenen başgü Alman subaylan komünistler reşlerin ilk karşılaşmalan şu şealeyhinde çalışıj orlaı kilde cereyan etti: Denkleşen başRoma 10 (AJP.) İtalyan Ka Arkası Sa. 4, Sü. 2 de tolik hareketi basın burosu bugun Diğer spor haberlerimiz 4 ncü sahifemizde yayınladığı bir haberde, Rusyada komünist aleyhtarı bir 5 inci kolun faaliyette olduğunu bildirmiştir. Bunu, İstihbarat Servisi kanalı ile öğrendiğini kaydeden Basm Bürosuna gore, bu kol temerküz kamplanncian kaçan mahpuslar, eski Alman subaylan ve çok sayıda Baltıklı vatanseverlerle Polonyalı, Çek, Macar ve Romanyahlardan muteşekkildir. Sovyetler Birhği bu kolun mevcudiyetini tamamile gizli tutmağa çalışmsktadır. Katolik hareketi, bu Londra 10 (a.a.) Başbakan ve mek üzere bütün kara, deniz ve ha beşınci kolun vusati hakkında tam kili Herbert Morrison, Huddens va kuvvetlerimizi bir araya getiri bir fikir edinmenin güçlüklerini belirtmekle beraber, Kurs'î, Minsk ve field'de yapılan bir toplantıda de yoruz. Hür milletler bir arada bulunduk Brest Litvosk bolgelerile Karpatmeçte bulunarak şöyle demiştir: « Rus hükumeti, komünist dik ça, harb tehlikesinden çeküunemi larda gayet faal ve önemli gruplatatörlük prensipleri uğruna, dünya ze sebeb yoktur. Bu takdirde Krem nn bulunduğunu bildirmektedir. lindekiler harb çıkarmağa cesare' Karpatlardaki gruplar, Çek, Poyı istilâ etmek niyetindedir. Biz, Birleşik Amerika, Fransa ve edemiyecekleri için sulhtan emin lonyalı, Romanyah ve Llacarlar:n giriştikleri gizli mukavemet harsBatı Avrupanın diğer hür milletle olabiliriz. ri, Atlantik pakü yolu ile birleştik. Şayet Moskova hareket hattmı ketlerine de katılmışlardır. HaberKomünist emperyalistleri ve harb değiştirerek banş isterse bizler bu de, mahallî halkın her kesimde kışkırücılannı korkutacak kuvvet nu bütün kalbimizle karçılayaca harekete yardun ettiği de kaydete bir müşterek savunma teşkil et ğız.» dihnektedir. Rusyada beşinci kol ı ı 4 Londra sulhten timidli görünuyor îngiliz Başbakan muavini dün mühim bir nutuk söyledi NADİK NADI Arkası Sa. 3, Sü. 5 te C.H.P., ıktıdarı öyle bir kaybedış etti ki onun son kabmesinde Bakan olanlann bir çoğu muletvekili bue seçilemediler. Bütün memleketin tamdığv bu zevat birden siyaset sahnesınden, gazete sahijelerinden siliniverdiler. Fakat acaba ne oldular? Şimdi ne yapıyorlar? İste bugün basladığımız röportaj serisı bu euallere cevab vermek için hazırlandı. Gazetemizde her gırı eski Bakanlardan bırinin bugünkü durumuna dair bir yazı ve onunla yapümış olan bir konusma bulacaksınız. Cemil Said Barlasla konuşma Eski Bakanlan «acaba ne yapıyorlar, ne işle meşguller?» diye merak eder misiniz? O halde buyrun, sizinle bir kaç gün Ankarada beraber dolaşalım" Papiyon kıravatı, genış çerçeveli gozlüğü ve daima mütebessim çehresile °azete sütunlanCemil Said Barlas evınde arkada§ımızla kar§ıkar§ı>a r Röportajı yapan:" Faruk Fenik Güzellerin resimlerini neşre perşembe günü başlıyoruz Şehrimizin muhtelif müsseseleri Kraliçeye ve arkadaşlanna verilmek üzere kıymetli hediyeler hazırlıyorlar «1950 Türkiye Güzellik Kraliçesi Müsabakasına katılacak genç kızlarımızm resimleri gelmeye başladı. Bunlarm neşrine Perşembe gününden itibarea başlıyacağız. Fotograflar, gazetemizde kurulan jüri tarafından tetkik edılecek, beğenilenler neşredilecektir. Bu güzeüer müteakıben, büyük jüri önüne çıkacaklardır. «Cumhuriyet» eylul ayında Italyada yapılscak olan <Mılletlerarası Avrupa Güzellik Kraliçesi Müsabakası» na katılaeak Türk guzelini seçerken, kraliçe olmak şansını herkese açık bulundurmak için bir takım tedbırler almıştır. Bu tedbirlerin bir kısmını ilân ettık, bir kısmını da peyderpey ilân edeceğiz. Bu arada, Istanbulda ve yurdun muhtelif yerlerınde kendilerıne müracaat edecek güzellerin resimlerıni parasız olarak çekecek buyuk fotoğrafhanelerin isimlerini yeniden bıldiriyoruz. Beyoğlunda Foto Sureyya ve Foto Sabah, Kadıkoyde Foto Arkası Sa 4, Sü. 5 te Neden sahici hürriyete döndüm? Arslan Humbaraomın Sovyet Rusyanın içyüzünü anlatan son yazısını bugün 4 üncü sahifemizde bulacaksınız. Arkası Sa, 3, Su. 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog