Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Doçent Dr. Sahir Erman Hakaret ve Sövme Cürümleri 287 sahüe 5 Lira Bir çoğu gayrimünteşir 200 den fazla yerli ve yabancı yargıtay karannı muhtevidir. Baslıca kitabcılarda baluonr, Havale ve Muhabere adresi: P.K. 1829 G A L A T A 27 nci yılSayı ; 9272 umhuriyet ?*&* ?*&* « mettub •&«* cumhunyet, w ı > u ii po«ta Kutu«u irtanbui No. 24 •&«* w >u Kutu«u o. 248 Tlf Telefoalar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan İ İaleri: 24299, Matbaa: 24290 MEKTEB FIKRALARI Toplayan : MEHMED ZEKİ PAKA|^N Basta ilk, orta ve lise bğrencilejri olmak üzere herkesin zevk ve eğlencelerile öfeuyacağı bir eser. Beş yüze yakın olan fıkralar içinde eğlencelileri olduğu gibi ciddl ve düşündürücüleri de •.vardır. . Fiaö Y ü z kurus. Perşembe I Haziran 1950 Necliste Program Üzerinde Müzakereler L Muhalefetin tenkidlerine müstakiller de şiddetle mukabele ettiler üzakerelere cuma günü devam edilecek Ankara 31 (Telefonla) Bugün Sıtkı Yırcalının başkanlığmda toplanan Büyük Millet Meclisinde hükumet programı uzerinde saatlerce görüşüldü. Söz alan milletvekilleri nin çokluğu dolayısile, müzakerelere cuma günü devam edilmesi geç vakit kararlaştınldı. CJÎ.P. ve Millet Partisi sözcülerinin konuşmalannı bazı bağımsız milletvekillerile D. Partı milletvekillerinin konuşmalan takib etmiştir. Konuşmalann sonuna doğru Yozgad milletvekill Avni Doğan (CJIP.) kürsüye gelerek hatiblerin dokunduklan bazı noktalara cevab vermiştir. Parti sözcülerinin mütalealan zaman zaman itirazlara uğruyordu. Başkan Sıtkı Yırcalı bu Arkast Sa. 4. Sü. 7 de Bazı milletvekilleri. suüstimallerden bahisle hesab sorulmasını istediler. Bir milletvekili de programdaki müsamahalı lisanı tenkid etti H. Partisinin program üzerindeki tenkidleri Parti adına konuşan Barutçu, programı müphem bnlda ve iktidann, eski icraatı ilerideki başarısızlıklan için bir bahane olarak ortaya koyduğunu kaydetti Meclisin dünkü içtimaında Başbakaa ve Bakanlar müzakereleri dinlerlerkfa Millet Partisinin istekleri Meeliste hükâmetm programmı tenkid eden Bölükbaşı, mal beyanınrn siyaset adamlanna da teşmilini lüzumlu gördü Diinkü Meclis içtimaında yer bulamıyarak binaıun haricinde kalan dinleyiciler Kremlin'in yeni siyaseti Sovyetlerin Doğu Almanya ile imzalayacağı söyleniyor İstanbulun, yeni iktidardan beklediği ethinin bes. yüzüncü yıldönümiinü kutlamağa hazırlandığımız, fakat 1953 mayısına 3 sene kaldığı halde, bu tnevzuda, henüz fiiî biç bir şey yapamadığımız Istanbul, dünyanın et» güzel şehri olduğtt gibi memleketimizin de inkişaf ve imara en riyade müstaid beldesidir. Istanbul, Büyük AUtürkün pek füzel ifade ettiği gibi, «Iki büyük cihanm mültekasında «Türk vatanının riyneti, Tüık ta»rihinin serveti, Türk mffletiııbı «göz bebeğl Istanbul bütün vatan«daşlann kalbinde yeri olan je«hirdir.» Boyle olmasına ragmen, her bakundan dünya ölçüsünde mühim olan Istanbulu, daha dün 63 vüayetten farksız sayan adamlar, bu devleti idare eden hükumet erkanı •arasına girmek imkânını buhnuş. lardı. Bu pek kısa ve dar görüşlü söz söjlendiği zaman, biz, bu süiunda istanbulun dünya yüzünde üiyaset. strateji, jeopolitik, tarib, arkeoloji, turizm. iktisad, münakale bakunlanndan haiz oldugu büyük chemmiyet ve kıymeti tebarüz ettirmiştik. istanbulun o «unanki Valisi ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdara karsı duyduklbın her hangi şahsî bir iğbirar ve infialin sevkile Istanbula küçümsemeğe çalışanlann, Çalık Kusyası gibi Sovjet Rusyanın da bu ebedî Türk gehrine göz diktiği bir zamanda, so\ledik!eri o söz, eşsiz bir gaf olarak tarihe geçse yeridir. Neyse ınaksadımız vaktile tenkid ettiğimi* bu meşhur gafı tekrar tenkid etmek değildir; 500 üncü fetih yüına kadar istanbulun mümkün olduğu sekılde iman lâzraı geldiğini ve arada pek az zaman kaldığı icin ace]e etmek icab ettiğini yeni iktidara h*ırlaftnaktır. Sayın Semseddin Günaltay, malum oldueu üzere 500 üncü fetib ydını kutlamak işini. seleflerinin >>nhş dü^incesi hilâfına tekrar ele ahmstı. Bu maksâHla Ankarada Bakarhklar ve kurullararası daimi ; bir kom syon kurulmuş, bu komisjon da hazırladığı raporda, 500 üncü fetih yılının bir kültür ve ilim hareketi olarak mütevazı şekilde kutlanmqsi icin 18.131.000 liraya ihtivac olHuijunu belirtmişti. Bu para, eski abidelerin tamirine, imar işJerine, ilmî arastırmalara, sanat işlerine. kongre ve sergilere, propapanHa, merasim ve protokol işlerine harraıjacaktı. 18 milyon küsur liranm 11.862.000 lirası tarihî abidelerin tamiri ile şehrin imarma tahvıs edilerpk: 4 bvcu'c n'.lyon lirası da F?t'h abid^'ni de ihtîva edcn sanat işlcrine haroanacaktı. ABİDİN DAVER Arkası Sa. 3, Sü. 5 le Londrada alman mühim kararlar Acheson dün mühim açıklamalarda bulundu, teca\nize karşı Atlantik Savunma Kanseyinin inkılâbcı askeri bir program kabul ettiğini söyledi Washington 31 (a.a.) Âyan ve Temsilciler Meclislerinin karma toplanüsında bugün izahatU bulun Birlefik Amerika Di} İşleri Bakanı Dean Acheson, Ru» tecavüz tehdidini karşdamak üzere demokrasi müdafaa kuvvetlerinin tevhid ve tevzin ettirilraesi gereküğini kaydederek Atlantik Paktına dahil 12 millet Di} İçleri Bakanlarınm Londrada son akdedilen konferanslan neticesinde kuzey Atlantik camiasının siyasi bir varlık olmak üzere bulunduğunu ilân etmiştir. Kongrenin karma oturumunda mufassal izahlarda bulunan Acheson, âcil bir harb tehdidi mevcud olnıamakla beraber demokratik memleketler tecavüz tehdidini karşılamağa hazırlanmalıdırlar, tira savunma hazırlıkl&rımızı tamam lamak maksadile harekete geçmedik çe Kremlin'in programında yer aldığı herkesçe bilinen tecavüz tehlikesi devam edecektir, demiştir. Birlejik Amerika Dış İşleri Bakanı izahatmda dünyanın bugünkü siyasi ve iktisadî dunımunun heyeti umumiyesine temas etmiştir Acheson, soğuk harbin başlıca cephelerini gözden geçiren D13 işleri Bakanlanmn muhtelif mevzularda fikir ve kararlarını şöyle hulâsa etmiştir: Abnanya Bonn Cumhuriyetile bugüne kadar mevcud olan teknik harb halinin muhtemel olarak tadili için hazırlıklar yapıldığını söyleyen Acheson, Almanyanın yakında Avrupa konseyine iştirak etmesi ümidini izhar etmiş ve Alman ve Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Semplon ekspresinin yeni giizergâhı Tren Bulgaristana uğranuyarak üç günde Parise gidecek Avrupa Semplon ekspresi, uzun zamandanberi haftada üç gün işlemesine rağmen, Bulgaristandan transit vizesi alma güçlüğü yüzünden rağbet bulamıyordu. Türk, Yunan ve Yugoslav Demiryollan Arkas» Sa. 3, Sü. 3 te Üniversitede imtihanlar başladı Tito, 58 inci doğum yıldönümü münasebetile verüen bir ziyafette Londra 31 (a.a.) (United Press) Siyasî çevrelerin bugün bildirdiklerine göre, Sovyet Yüksek Şurasının yannki toplantısı Doğu Almanya ile harb haiinin sona ermesini ve Rusyanın Baü aleyhdan siyasetindeki son aynhğın da ka Arkast Sa. 4, Sü. 8 de tmtihanda muvaffak olamıyan bazı kız öğrenciler bayguıhk geçirdiler Faik Ahnted Barutçu konusuyor Ankara 31 (Telefonla) Adnan Menderes hükumetinin progrannnl Mecliste Millet Partisi adına tenkid eden Osman Bölükbaşı, programı son dereoe seyyal buldu. Normal bir idare cihaznun harekete geçme» Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Ankara, 31 (Telefonla) Hükumetin progranu uzerinde muhalefet partileri bugün Mecliste tenkidlerini yapmışlardır. İlk defa Faik Ahmed Barutçu kürsüye gelerek, CH P. adına konus.ru. Bir saatten fazla süren beyanabna, HaütPartisBnin ymlrmt fikiıdat.üs zerinde durmayı şiar edinerek mu halefet ve murakabe vazifesini göreceğini belirtmekle başladı. C.H.P Genc karısını kaçıran şahsı 14 sözcüsü, programda göze çarpan yerinden bıçaklayarak öldürdü noktalar arasında hukuk prensıpleri bakımından yanhş telâkkilere yol açacak bir ifade tarzı olduğunu da kaydetti: cMillî iradenin gitgide daha tam ve mütekâmil şekilde tecellisini sağlamak 23 nisan 1923 denberi değışmıyen bir gaye olmuştur.» diye Barutçu, bu bakımdan Türkiyede yeni bir devrın 14 mayıs 1950 tarihinde değü, Cum Sa. 3, Sü. 2 de feci bir cinayet Şeker fiatları ne kadar inebilecek? Şekerden abnan istibJâk vergisinin gelir fazlasmdan yapılacak fedakârbk neticesinde fiatlarda tenzilât rapılabilecek Istanbul Üniversitesinin bütun En son istatistiklere göre, 194S la bir şeker devredilroiftir. BöyleFakültelerinde dünden itibaren imtihanlara başlanmıştır. Bu arada, yüı şeker rekoltesi 134 milyon ki ce 1950 senesine devrolunan 150 Edebiyat Fakültesine bağlı şubele lodur. Daha evvelki senelerdeo milyon kilo sekerin ilk bej ayda Arkast Sa. 4. Sü. 1 de imtihan günleri talebeye bil 1950 yılına 15 milyon kilodan fazdirilmiştir. Diğer taraftan dün, Edebiyat Fa Arkast Sa. 3, Sü. 4 te Katfl Mefamed Ardaa (Yazısı 3 üncü sahifemizd* NEDCN SAHİCİ HÜRRİYETE DÖNDİJM5> Berlinde yeni hâdiseler Sovyetler, nöbet bekliyen İngîliz ve Fransız askerlerini tevkif ettiler pek çok kimse Stalin'in tahakkümü altındaki âlemden kaçarak ka(Herkesin bojtnda binbir tür pitalist dünyaya sığınmıştır. Falü kavak yeli esiyor. ArsUm Hum kat Moskova radyosuna ve Stabaracının macerast da onu bütun memlekete tanıttu Bu macerantn bizzat yazdığt hikâyesini gazetemize koyarken güttüğümüz hedef hiç şüphesiz kendisinin müdafaasına yardvm etmek değildir. Yazılannda iştirak etmemiz mümkün olmıyan yanlıs dü$ünceler ve görüşler, yersiz kanaatler pek çöktur. Okuyucularımız bunu pek çabuk anîıyacaklardır. Maamafih bu mahzurlarına rağmen sergüzeştin hikâyesi Sovyet Rusyanın içyüzünü. yeni bir cepheden anlattığı için bize cazib geldi. Aynı zamanda şu veya bv. şekilde ifsad olunmus ve bir taktm günahlar işlemiş bir gendn baştndan geçenlerın bir kaç fcişi de olsa ona benziyen diğerleri için bir ibret dersi tejkil edeceğini düşündük. buyurun, başhyoruz) Rtts ajanlarile temaslarımm tam 3 senelik mazisi var 1 lin'in basmına chakiki hürriyeti» seçenleri zücretmek suretile bu harekete hiç değilse manevî sahada karşı koymak fırsatını verenler, yani bu yolu aksi istikamette katedenler pek nadirdir. Geçen sene bunlann sayısı yanm düzinejâ güçlükle bulmuştur. Aralarında Birleşik Amerikanm Moskova sefaretine mensub iki memurla iki gazeteci vardı: Bunlardan biri İngiliz, diğeri de Amerikan basını hesabma calışan bu satırlann müellifidir. Son harbin bir kısmında evvelâ îstanbulda, sonra Ankarada Birleşik Amerika harb istihbarat bürosunda sırasile muharrir ve başmuharrirlik ettim, Chicago Tribune gazetesinin muhabirliğini yapton ve son olarak, 1946 dan 1949 a kadar NewYork Times'in ve TelAviv'de çıkan Hador gazetesinin Ankara muhabirliklerini aldım. Bugün. Sovyet Rusya ve peyklerine merısub diplomat, politikacı, avdın ve asker gibi faal rol oynayan ve mesul makamlar i§gal eden Arslan Bumbaracı yetlerin Ankara büyük elçüiğile anlaşarak Truman doktrinini protesto maksadile memleketimi terk ve NewYork Times'ten alenen istifa ettim. Artık Moskovanın yolunu tutmuştum ve hedefhne Bab Avrupada bazı vazifeler gördükten sonra varacaktım. Bu şekilde lıareket etmekle ben doğru yolu 3eç tiğime, en medenî memleketlerde bile lüzumu hıssedüen ve bilhassa memleketun oian Türkiyede kenf^igîni sarahatle aratan içtimai adaletin (!) doğuşuna yardun ettiğime kani ıdim. Fakat yanıldıgunı anlamam ve bu büyük komunızm cephesinin gerisinde özbeoz Rus siyasetinip gızlendiğini farkedebilmen» için Moskovanın idare ettiği milletlerarası komünizm hareketinde bir seneye bile varmıyan faaliyetim Sovyetleria tertib ettiği ve tam bir fiyasko De netkelenen Beriin üzerine yürüyüşten bir sahne kâfi geldi. İşte ben bugün bu yoldan geri dönüyorum. Çünkü bt> Berlin 31 (a.a.) (Afp) Atlan tarafından bir saat içinde Batı Ber betçiler bu emre ıtaat etmediklerinBundan takriben bir sene kadaı siyaset, komünistlerin kendilerini ger Vıtch ptomobil yolunda saat line dönmeğe davet ediimişlerdir den Albay bir saat sonra yanında evvel, Kravchenko'muı aksine o komünizme götüren hissiyat, fikiı 17 ye doğru nöbet bekleyen Fran Aibay, aksi takdirde kendilerinin oldukça mühim bir kuvvetle gele Arkası Sa. 2, Sü. S de sız, Ingiliz askerleri Sovyet Albayı tevkif edileceğmi bildinniftir. Nölarak «hürriyeti Beçtim»... Ve Sov Arkası S«. A Sü. 7 de •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog